Ważne! W tym dokumencie przedstawiono kontekst. Więcej informacji o zmianie wielkości zdjęć można znaleźć w artykule Wielkość i rozdzielczość obrazu. Więcej informacji o sposobie kadrowania zdjęć można znaleźć w artykule Kadrowanie i prostowanie zdjęć.

W programie Adobe Photoshop dostępnych jest kilka sposobów zmiany wielkości obrazów. Aby uzyskać najlepsze rezultaty podczas zmiany wielkości obrazów, należy poznać zasady działania i wyniki poszczególnych metod zmiany wielkości. Zasady działania wpływają również na opcje narzędzia Kadruj. Zmiana wielkości i kadrowanie obrazów bez poznania zasad działania może doprowadzić do uzyskania nieoczekiwanych wyników.

Wielkość obrazu na ekranie i na wydruku

Wielkość obrazu wyświetlanego na ekranie różni się od wielkości obrazu po jego wydrukowaniu. Wiedza o tych różnicach pozwala na lepszy wybór ustawień, które trzeba zmienić podczas zmiany wielkości obrazu.

Wielkość ekranu

Rozdzielczość ekranu monitora to liczba pikseli, które jest w stanie wyświetlać. Na przykład monitor z rozdzielczością ekranu 640 x 480 pikseli wyświetla 640 pikseli w poziomie i 480 pikseli w pionie. Dostępnych jest kilka różnych rozdzielczości ekranu, których można użyć. Wielkość fizyczna monitora zwykle wypływa na dostępne rozdzielczości. Przykładowo duże monitory zwykle obsługują wyższe rozdzielczości niż małe monitory, ponieważ mają więcej pikseli.

Aby sprawdzić rozdzielczość ekranu, wybierz pozycje Start > Panel sterowania > Ekran > Ustawienia i znajdź rozdzielczość ekranu (Windows) lub wybierz Preferencje systemowe > Monitory i znajdź listę rozdzielczości (Mac OS).

Wielkość obrazu na ekranie

Obrazy mają stałą liczbę pikseli, gdy są wyświetlane na monitorze. Rozdzielczość ekranu wpływa na to, jak duży obraz jest na ekranie. Monitor z ustawioną rozdzielczością 640 x 480 pikseli wyświetla mniejszą liczbę pikseli niż monitor z rozdzielczością 1024 x 768 pikseli. W związku z tym każdy piksel monitora z rozdzielczością 640 x 480 pikseli jest większy niż piksel na ekranie monitora z rozdzielczością 1024 x 768 pikseli.

Obraz o wielkości 100 x 100 pikseli zajmuje około 1/6 ekranu o rozdzielczości 640 x 480, ale jedynie około 1/10 ekranu o rozdzielczości 1024 x 768. Obraz wygląda więc na mniejszy na ekranie o rozdzielczości 1024 x 768 pikseli niż na ekranie o rozdzielczości 640 x 480 pikseli.

Wielkość obrazu na wydruku

Inne wartości używane podczas zmiany wielkości obrazów — wielkość fizyczna obrazu po wydrukowaniu i rozdzielczość — nie są używane do czasu wydrukowania obrazu. Wielkość fizyczna obrazu, jego rozdzielczość i wymiar w pikselach określają ilość danych obrazu i jego jakość na wydruku. Zwykle obrazy o wyższej rozdzielczości mają wyższą jakość. Więcej informacji o rozdzielczości i wielkości fizycznej można znaleźć w kolejnych częściach tego artykułu.

Okno dialogowe Rozmiar obrazu

Zmiana wielkości obrazu w oknie dialogowym Rozmiar obrazu (wybierz Obraz > Rozmiar obrazu) może wpływać na cztery cechy obrazu:

  • Wymiar w pikselach: szerokość i wysokość obrazu.
  • Wielkość obrazu w programie Photoshop: ta wartość jest wyświetlana na górze okna dialogowego.
  • Rozmiar dokumentu: fizyczna wielkość obrazu po wydrukowaniu, w tym szerokość i wysokość.
  • Rozdzielczość obrazu po wydrukowaniu: ta wartość jest wyświetlana w pikselach na calu lub pikselach na centymetr.

W programie Photoshop wielkość fizyczna, rozdzielczość i wymiar w pikselach obrazu są obliczane w następujący sposób:

  • Wielkość fizyczna = rozdzielczość x wymiar w pikselach
  • Rozdzielczość = wielkość fizyczna / wymiar w pikselach
  • Wymiar w pikselach = wielkość fizyczna / rozdzielczość

Okno dialogowe Rozmiar obrazu umożliwia zmianę wielkości obrazów dwiema metodami. Można zwiększyć lub zmniejszyć ilość danych obrazu (ponowne próbkowanie). Alternatywnie można zachować tę samą ilość danych obrazu (zmiana wielkości bez próbkowania). Ponowne próbkowanie może powodować spadek jakości obrazu. Aby wyrównać straty jakości spowodowane próbkowaniem, może być konieczne wykonanie dodatkowych czynności, np. użycie filtra Maska wyostrzająca w celu wyostrzenia obrazu.

Wskazówka! Aby przywrócić pierwotne wartości ustawień w oknie dialogowym Rozmiar obrazu, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Naciśnięcie tych klawiszy powoduje zmianę przycisku Anuluj na Resetuj.

Zmiana wielkości i ponowne próbkowanie obrazów

Podczas zmiany wielkości i ponownego próbkowania obrazu zmienia się ilość danych w tym pliku. Aby ponownie próbkować obraz, na dole okna dialogowego Rozmiar obrazu zaznacz opcję Ponowne próbkowanie. Opcja jest włączona domyślnie.

Ponowne próbkowanie powoduje zmianę łącznej liczby pikseli w obrazie, które są wyświetlane jako Szerokość i Wysokość w pikselach w oknie dialogowym Rozmiar obrazu. Podczas zwiększenia liczby pikseli w tej części okna dialogowego (podniesienie częstotliwości próbkowania) aplikacja zwiększa ilość danych obrazu. Natomiast zmniejszenie liczby pikseli (obniżenie częstotliwości próbkowania) powoduje usunięcie danych. Usuwanie danych obrazu lub ich dodawanie powoduje spadek jakości obrazu. Spadek jakości jest zwykle mniejszy w przypadku usuwania danych niż w przypadku dodawania danych. Dzieje się, tak ponieważ podniesienie częstotliwości próbkowania wiąże się z określaniem, które piksele mają być dodane przez program Photoshop. Ta procedura jest bardziej złożona niż określanie, które piksele mają być usunięte podczas obniżania częstotliwości próbkowania. Najlepsze wyniki można uzyskać, pracując w programie Photoshop na obrazach w rozdzielczości dobranej do żądanej wielkości na wydrukach. Pożądane rezultaty można uzyskać, zmieniając wielkość obrazu bez ponownego próbkowania. Jeżeli nie można uniknąć ponownego próbkowania, zaleca się tylko jednokrotne wykonanie tej operacji.

Po włączeniu opcji Ponowne próbkowanie można zmienić dowolną z wartości w oknie Rozmiar obrazu: wymiar w pikselach, wielkość fizyczna lub rozdzielczość. Zmiana jednej wartości powoduje zmianę pozostałych. Zmiana innych cech zawsze wpływa na wymiar w pikselach.

  • Zmiana wymiaru w pikselach powoduje zmianę wielkości fizycznej, ale nie rozdzielczości.
  • Zmiana rozdzielczości powoduje zmianę wymiaru w pikselach, ale nie wielkości fizycznej.
  • Zmiana wielkości fizycznej powoduje zmianę wymiaru w pikselach, ale nie rozdzielczości.

Nie można ustawić rozmiaru pliku. Zmienia się on wraz ze zmianą ilości danych obrazu (wymiar w pikselach). Przed zmianą innych wartości w oknie dialogowym zapisz rozmiar pliku. Potem będzie można użyć informacji o rozmiarze pliku do określenia ilości danych usuniętych lub dodanych do obrazu podczas ponownego próbkowania. Na przykład, jeżeli rozmiar pliku zmieni się z 250 KB na 500 KB, oznacza to, że do obrazu zostało dodanych dwa razy tyle danych, co może spowodować spadek jakości. Obrazy o obniżonej jakości mogą być rozmazane, kanciaste lub krawędzie na obrazie mogą być postrzępione.

Zmiana wielkości obrazów bez ponownego próbkowania

Podczas zmiany wielkości bez ponownego próbkowania obrazu zmienia się wielkość obrazu bez zmiany ilości danych w tym pliku. Zmiana wielkości bez ponownego próbkowania powoduje zmianę wielkości fizycznej obrazu bez zmiany wymiaru obrazu w pikselach. Żadne dane obrazu nie są dodawane ani usuwane. Po usunięciu zaznaczenia lub wyłączeniu opcji Ponowne próbkowanie pola wymiaru w pikselach są niedostępne. Można jedynie zmieniać wielkość fizyczną (Szerokość i Wysokość w obszarze Rozmiar dokumentu) oraz rozdzielczość (w pikselach lub calach). Podczas zmiany wielkości bez ponownego próbkowania można ustawić albo wielkość fizyczną, albo rozdzielczość obrazu. Aby zachować taką samą łączną ilość pikseli obrazu, ustawiona wartość jest kompensowana przez program Photoshop przez zwiększenie lub zmniejszenie drugiej wartości. Przykładowo, jeżeli ustawiona zostanie wielkość fizyczna, zmieniona zostanie rozdzielczość.

Jeżeli wymiar w pikselach jest stały, zmniejszenie wielkości fizycznej obrazu powoduje odpowiedni wzrost rozdzielczości. Na przykład zmniejszenie wielkości fizycznej obrazu o połowę powoduje podwojenie rozdzielczości. W tej samej przestrzeni mieści się dwa razy tyle pikseli. Natomiast dwukrotne zwiększenie wielkości obrazu powoduje zmniejszenie rozdzielczości o połowę, ponieważ odległość między pikselami jest zwiększana dwa razy, aby dopasować obraz do wielkości fizycznej.

Przykładowo obraz 400 x 400 pikseli ma wielkość fizyczną 4 x 4 cale i rozdzielczość 100 pikseli na cal (ppi). Aby zmniejszyć wielkość fizyczną obrazu o połowę bez ponownego próbkowania, ustaw wielkość fizyczną 2 x 2 cale. Rozdzielczość obrazu zostanie zwiększona przez program Photoshop do poziomu 200 ppi. Zmiana wielkości obrazu w ten sposób umożliwia zachowanie stałej liczby pikseli (200 ppi x 2 x 2 cale = 400 x 400 pikseli). Podwojenie wielkości fizycznej (do 8 x 8 cali) spowoduje obniżenie rozdzielczości do 50 ppi. Zwiększenie wielkości obrazu w calach oznacza, że na jednym calu mieści się o połowę mniej pikseli. Jeżeli zostanie zmieniona rozdzielczość obrazu, zmieni się też wielkość fizyczna.

Ważne! Wymiar w pikselach wyznacza ilość danych, a rozdzielczość i wielkość fizyczna służą tylko do określania wielkości obrazu na wydrukach.

Uwaga! Parametr liczby pikseli na cal (ppi) określa liczbę pikseli, które mieszczą się na jednym calu obrazu. Liczba punktów na cal (dpi) odnosi się tylko do drukarek i różni się w zależności od modelu drukarki. Zwykle na jeden piksel przypadają 2,5–3 punkty atramentu. Przykładowo drukarka 600 dpi wymaga jedynie obrazu o rozdzielczości 150 do 300 ppi, aby uzyskać najlepszą jakość wydruków.

Więcej informacji o opcjach w oknie dialogowym Rozmiar obrazu można znaleźć w pomocy programu Photoshop w temacie Informacje o wymiarach i rozdzielczości wydrukowanych obrazów.

Korzystanie z narzędzia Kadrowanie

W przypadku zmiany wielkości obrazu za pomocą narzędzia Kadrowanie zmienia się wymiar w pikselach i rozmiar plików, ale obraz nie jest ponownie próbkowany. Po użyciu narzędzia Kadrowanie zwiększa się ilość pikseli na cal w zależności od wielkości obszaru kadrowania. Jednakże ilość danych obrazu nie jest zwiększana ani zmniejszana w programie Photoshop.

Kadrowanie obrazu wiąże się z usunięciem danych z oryginalnego obrazu lub dodaniem do niego danych w celu utworzenia innego obrazu. Dane są usuwane lub dodawane do oryginalnego obrazu, dlatego ponowne próbkowanie nie ma sensu. Dzieje się tak, ponieważ liczba pikseli na cal może się różnić w zależności od liczby pikseli w obszarze zaznaczenia narzędzia Kadrowanie. Jeżeli liczba pikseli w obszarze kadrowania na to pozwala, program Photoshop podejmuje próbę zachowania rozdzielczości obrazu oryginalnego. Ta metoda jest uznawana za kadrowanie bez ponownego próbkowania. Jeżeli jednak liczba zaznaczonych pikseli nie jest znana, wymiar w pikselach i rozmiar pliku zmienia się w nowym obrazie.

Opcje narzędzia Kadrowania

Opcje dostępne na pasku opcji narzędzia Kadrowanie zmieniają się po narysowaniu obszaru zaznaczenia. Po wybraniu narzędzia Kadrowanie można określić szerokość, wysokość i rozdzielczość. Szerokość i wysokość można wprowadzać w calach, centymetrach, milimetrach, punktach i cycerach. W polu wartości wprowadź jednostkę lub skrót jednostki po liczbie. Na przykład, 100 pikseli, 1 cal, 10 cm, 200 mm, 100 pt lub 100 cycero. Jeżeli w polach Szerokość i Wysokość na pasku opcji narzędzia Kadrowanie nie zostanie określona jednostka miary, używana jest domyślna jednostka, tj. cale.

Można też ustawić wartość rozdzielczości kadrowanego obrazu w polu Rozdzielczość. W tym przypadku z listy rozwijanej wybierz jednostkę piksele/cal lub piksele/cm.

Więcej informacji o opcjach narzędzia Kadrowanie można znaleźć w artykule Kadrowanie i prostowanie obrazów.

Zmiana wyłącznie rozmiaru w calach

Jeżeli w opcjach narzędzia Kadrowanie wielkość fizyczna obrazu zostanie ustawiona w calach, ale rozdzielczość nie zostanie zmieniona, zmieni się wymiar w pikselach. Wymiar zmienia się proporcjonalnie do stosunku liczby pikseli w narysowanym obszarze zaznaczenia do wymiaru w pikselach oryginalnego obrazu. Rozdzielczość zmienia się, aby zmieścić dodatkowe piksele na każdym calu obrazu na podstawie oryginalnej wielkości obrazu.

Uwaga! Oryginalny obraz użyty w poniższych przykładach ma 4 x 4 cale, 100 ppi i 400 x 400 pikseli oraz rozmiar pliku 468,8 KB.

Wielkość w calach
(ustawiona przez użytkownika)
Rozdzielczość
(zmieniona przez program Photoshop)
Wymiar w pikselach
(wielkość narysowanego obszaru zaznaczenia)
Rozmiar pliku
2 x 2 cale 104 ppi
(oryginalna rozdz. = 100 ppi)
208 x 208 pikseli
(oryginał = 400 x 400 pikseli)
125,8 KB
(oryginał 468,8 KB)

W tym przykładzie wielkość fizyczna obrazu jest zmniejszana przez program Photoshop o połowę (z 4 cali do 2 cali). Obniżony został też wymiar w pikselach o 50%. Oryginalna rozdzielczość (100 ppi) została zachowana, ale zwiększona w celu zmieszczenia pikseli (8 pikseli na cal) dodanych do prostokąta zaznaczenia.

Zmiana wielkości w calach i rozdzielczości

W przypadku ustawienia wielkości fizycznej obrazu w calach w opcjach narzędzia Kadrowanie i zmiany liczby pikseli na cal zmienia się również wymiar w pikselach. Wynikowy obraz ma więcej lub mniej pikseli w dokumencie. Można ustawić liczbę cali oraz liczbę pikseli w każdym z tych cali. Dane obrazu są usuwane lub dodawane przez program Photoshop, tak aby dopasować liczbę pikseli w każdym z określonych cali.

Uwaga! Oryginalny obraz użyty w poniższych przykładach ma 4 x 4 cale, 100 ppi i 400 x 400 pikseli oraz rozmiar pliku 468,8 KB.

Wielkość w calach

(ustawiona przez użytkownika)
Rozdzielczość

(ustawiona przez użytkownika)
Wymiar w pikselach

(zmieniony)
Rozmiar pliku
2 x 2 cale 200 ppi 400 x 400 pikseli 468,8 KB
2 x 2 cale 300 ppi 600 x 600 pikseli 1,03 MB
2 x 2 cale 50 ppi 100 x 100 pikseli 29,3 KB

W pierwszym przykładzie wielkość fizyczna została zmniejszona o połowę, ale zostało to zrównoważone przez podwojenie rozdzielczości. Dzięki temu wymiar w pikselach i rozmiar pliku zostały zachowane.

W drugim przykładzie wielkość fizyczna została zmniejszona o połowę. Zwiększona też jest rozdzielczość. Spowodowało to zwiększenie wymiaru w pikselach, aby zmieścić dodatkową liczbę pikseli na cal. Zwiększył się także rozmiar pliku.

W trzecim przykładzie zmniejszone zostały wielkość fizyczna (o połowę) i rozdzielczość (ppi). W rezultacie zmniejszył się wymiar w pikselach, ponieważ w obrazie jest mniejsza liczba pikseli. Zmniejszył się też rozmiar pliku.

Zmiana wyłącznie wymiaru w pikselach

Jeżeli zmieniony zostanie wymiar w pikselach z pominięciem zmiany rozdzielczości, zostanie zachowana rozdzielczość oryginalnego obrazu. Nowa wielkość fizyczna jest dostosowywana, aby pomieścić liczbę pikseli określonych w obrazie i na cal. Zmienia się rozmiar pliku, ponieważ zmieniany jest wymiar w pikselach z jednoczesnym utrzymaniem stałej liczby pikseli na cal.

Uwaga! Oryginalny obraz użyty w poniższych przykładach ma 4 x 4 cale, 100 ppi i 400 x 400 pikseli oraz rozmiar pliku 468,8 KB.

Wielkość w calach

(zmieniona)
Rozdzielczość

(zmieniona)
Wymiar w pikselach

(ustawiony przez użytkownika)
Rozmiar pliku
2 x 2 cale 100 ppi 200 x 200 pikseli 117,2 KB
3 x 3 cale 100 ppi 300 x 300 pikseli 263,7 KB
6 x 6 cali 100 ppi 600 x 600 pikseli 1,03 MB

W powyższych przykładach rozdzielczość pozostała bez zmian, ale zmienił się wymiar w pikselach. W rezultacie zmienia się wielkość fizyczna, aby w każdym calu zmieścić określoną liczbę pikseli (wymiar w pikselach).

Zmiana wymiaru w pikselach i rozdzielczości

W przypadku ustawienia wymiaru w pikselach i rozdzielczości w programie Photoshop tworzony jest obraz o innej wielkości fizycznej. Obraz ma liczbę pikseli obrazu oryginalnego i liczbę pikseli na cal określoną przez użytkownika. Rozmiar pliku się zmienia, ponieważ zmianie uległa łączna liczba pikseli obrazu i liczba pikseli na każdy cal.

Uwaga! Oryginalny obraz użyty w poniższych przykładach ma 4 x 4 cale, 100 ppi i 400 x 400 pikseli oraz rozmiar pliku 468,8 KB.

Wielkość w calach

(zmieniona)
Rozdzielczość

(ustawiona przez użytkownika)
Wymiar w pikselach

(ustawiony przez użytkownika)
Rozmiar pliku
1 x 1 cal 600 ppi 600 x 600 pikseli 1,03 MB
2 x 2 cale 300 ppi 600 x 600 pikseli 1,03 MB
0,667 x 0,667 cala 300 ppi 200 x 200 pikseli 117,2 KB

W tych przykładach zmienione zostały zarówno wymiary w pikselach, jak i rozdzielczości. Wielkość fizyczna ulega zmianie w celu zmieszczenia łącznej liczby pikseli i liczby pikseli na cal (wymiar w pikselach i rozdzielczość).

Zmiana tylko rozdzielczości

Jeżeli w opcjach narzędzia Kadrowanie zostanie zmieniona tylko rozdzielczość, wielkość obrazu zależy od liczby pikseli w obszarze kadrowania.

Wskazówka! Liczbę pikseli w obszarze kadrowania można sprawdzić w panelu Informacje.

Uwaga! Oryginalny obraz użyty w poniższych przykładach ma 4 x 4 cale, 100 ppi i 400 x 400 pikseli oraz rozmiar pliku 468,8 KB.

Wielkość w calach

(wynikowa)

Rozdzielczość

(ustawiona przez użytkownika)
Wymiar w pikselach

(wynikowy)
Rozmiar kadrowania

(narysowany przez użytkownika)
Rozmiar pliku
0,767 x 0,767 cala 300 ppi 230 x 230 pikseli 2,3 x 2,3 cala 115 KB
1 x 1 cal 300 ppi 300 x 300 pikseli 3 x 3 cale 263,7 KB
0,75 x 0,75 cala 400 ppi 300 x 300 pikseli 3 x 3 cale 263,7 KB
1 x 1 cal 200 ppi 200 x 200 pikseli 2 x 2 cale 117,2 KB
0,5 x 0,5 cala 200 ppi 100 x 100 pikseli 1 x 1 cal 29,3 KB
1,5 x 1,5 cala 200 ppi 300 x 300 pikseli 3 x 3 cale 263,7 KB

W powyższych przykładach do zmiany wielkości obrazu wykorzystywana jest wielkość zaznaczenia i określona rozdzielczość. Wielkość fizyczna i wymiar w pikselach nowego obrazu są dostosowywane do liczby pikseli w narysowanym zaznaczeniu kadrowania i ustawionej rozdzielczości.

Wideo: informacje o rozdzielczości obrazu

Wideo: informacje o rozdzielczości obrazu
Train Simple

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online