Kadrowanie i prostowanie zdjęć

Kadrowanie jest to proces usuwania fragmentów fotografii w celu skupienia uwagi na jego części lub poprawienia kompozycji. Do kadrowania i prostowania zdjęć w programie Photoshop służy narzędzie Kadrowanie. Działanie narzędzia Kadrowanie nie powoduje modyfikacji danych obrazu. Wykadrowany obraz można zachować w celu późniejszej zmiany granic kadrowania. Narzędzie Kadrowanie oferuje także intuicyjne metody prostowania zdjęć.

Przy wszystkich operacjach dostępne są wizualne wskazówki w postaci interaktywnego podglądu. Podczas kadrowania lub prostowania zdjęć widoczne na bieżąco na podglądzie efekty działania danej operacji ułatwiają wizualizację efektu końcowego.

Kadrowanie zdjęcia

 1. Z paska narzędzi wybierz opcję Kadrowanie . Na krawędziach zdjęcia zostaną wyświetlone granice kadrowania.

 2. Narysuj nowy obszar kadrowania lub przeciągnij uchwyty narożników i krawędzi istniejącego obszaru tak, aby go dopasować do zdjęcia.

 3. (Opcjonalnie) Za pomocą paska Sterowanie ustaw opcje narzędzia Kadrowanie.

  Opcje narzędzia Kadrowanie w programie Photoshop
  Opcje narzędzia Kadrowanie w programie Photoshop

  A. Menu Proporcje B. Zamienianie wartości szerokości i wysokości C. Opcje nakładek 

  Rozmiar i proporcje

  Wybierz proporcje lub rozmiar pola kadrowania. Można wybrać wartości predefiniowane, wprowadzić własne lub zdefiniować ustawienie predefiniowane i zapisać je na przyszłość.

  Opcje nakładek

  Wybierz nakładkę z liniami pomocniczymi do wyświetlania podczas kadrowania. Dostępne są między innymi siatka trójpodziału, zwykła siatka i złote proporcje. Za pomocą klawisza O można przełączać kolejne opcje.

  Opcje kadrowania

  Aby ustawić dodatkowe opcje kadrowania, kliknij menu Ustawienia (ikonę koła zębatego).

  Używaj trybu klasycznego

  Włączając tę opcję, można używać klasycznego narzędzia Kadrowanie dostępnego w programie Photoshop CS5 lub starszym.

  Podgląd automatycznie do środka

  Włącz tę opcję, aby podgląd został umieszczony w środku obszaru roboczego.

  Pokaż obszar wykadrowany

  Włącz tę opcję, aby wyświetlić kadrowany obszar. W razie wyłączenia tej opcji jest wyświetlany tylko podgląd końcowego obszaru.

  Włącz pole wycięcia

  Za pomocą pola wycięcia można nałożyć tintę na kadrowane obszary. Można określić jej kolor oraz krycie. Włączenie opcji Automatycznie dopasuj krycie powoduje zmniejszenie krycia podczas edycji granic obramowania.

  Usuń wykadrowane piksele

  Wyłącz tę opcję, jeśli nie chcesz usuwać pikseli, które znalazły się poza granicą kadrowania. Dzięki temu wszystkie piksele zostaną zachowane. Pozwoli to na wyświetlenie później obszaru znajdującego się poza granicami kadrowania.

  Włącz tę opcję, jeśli piksele znajdujące się poza obszarem kadrowania mają zostać usunięte. Nie będzie możliwe ich użycie w przyszłości do dalszych dopasowań.

  Uwaga:

  Kliknij prawym przyciskiem myszy ramkę kadrującą, aby wyświetlić menu kontekstowe z typowymi opcjami kadrowania.

 4. Aby wykadrować zdjęcie, naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (macOS).

Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości przy kadrowaniu

Wprowadzono w programie Photoshop CC 2015.5

Program Photoshop za pomocą technologii uwzględniania zawartości w inteligentny sposób wypełnia braki pozostałe w przypadku wyprostowania lub obrócenia obrazu za pomocą narzędzia Kadrowanie albo rozszerzenia obszaru roboczego poza pierwotny rozmiar obrazu.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Z paska narzędzi wybierz narzędzie Kadrowanie (). Na krawędziach zdjęcia zostaną wyświetlone granice kadrowania.

 2. Na pasku opcji zaznacz pozycję Uwzględnianie zawartości.Domyślny prostokąt kadrowania jest rozciągany na cały obraz.

  Kadrowanie z uwzględnieniem zawartości

 3. Wyprostuj go lub obróć, używając uchwytów widocznych wokół obrazu. Można też rozszerzyć obszar roboczy poza pierwotny rozmiar obrazu.

 4. Po uzyskaniu odpowiedniego wyniku kliknij ikonę na pasku opcji, aby zatwierdzić operację kadrowania.Program Photoshop w inteligentny sposób wypełni białe/puste obszary obrazu.

Uwaga:

Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości przy kadrowaniu nie jest obsługiwane w klasycznym trybie narzędzia Kadrowanie. Aby wyłączyć tryb klasyczny, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz narzędzie Kadrowanie i kliknij ikonę Ustaw dodatkowe opcje kadrowania na pasku narzędzi. 
 2. W wyświetlonym menu ustawień usuń zaznaczenie opcji Używaj trybu klasycznego.
Wyłączanie trybu klasycznego
Narzędzie Kadrowanie | Wyłączanie trybu klasycznego

Prostowanie zdjęcia przy kadrowaniu

Uwaga:

W najnowszej wersji programu Photoshop można podczas prostowania obrazów używać narzędzia Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości przy kadrowaniu.

Podczas kadrowania zdjęcia można je wyprostować. Zdjęcie zostanie odpowiednio obrócone i wyrównane. Rozmiar obszaru roboczego ulegnie automatycznemu dopasowaniu tak, aby pomieścić obrócone piksele.

Prostowanie zdjęcia przez obrót za pomocą narzędzia Kadrowanie

 1. Aby wyprostować zdjęcie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby obrócić cały obraz, umieść wskaźnik tuż poza uchwytami narożników i przeciągnij. Wewnątrz ramki kadrującej zostanie wyświetlona siatka, a widoczny za nią obraz zostanie obrócony.
  • Kliknij dostępne na pasku sterowania narzędzie Prostowanie. Następnie użyj go, aby narysować linię odniesienia, która pozwoli na wyprostowanie zdjęcia. Na przykład może to być linia poprowadzona wzdłuż horyzontu lub krawędzi, względem której obraz ma być prosty.

Materiał wideo Prostowanie przekrzywionego obrazu zawiera omówienie procesu prostowania obrazu przy użyciu narzędzia Kadrowanie.

Kadrowanie z przekształcaniem perspektywy

Narzędzie Kadrowanie perspektywiczne pozwala przekształcić perspektywę obrazu podczas kadrowania. Narzędzia tego można użyć podczas pracy z obrazami ze zniekształceniami trapezowymi. Zniekształcenia takie powstają wtedy, gdy jakiś obiekt jest fotografowany pod kątem, a nie od frontu. Na przykład, gdy wysoki budynek zostanie sfotografowany od dołu, na jego zdjęciu będzie widoczny efekt zwężania się budynku ku górze.

Przekształcanie perspektywy w programie Photoshop
Kolejne kroki przekształcania perspektywy

A. Oryginalny obraz B. Dopasowywanie ramki kadrowania do krawędzi obiektu C. Obraz końcowy 

 1. Aby zmienić perspektywę obrazu, kliknij i przytrzymaj narzędzie Kadrowanie, a następnie wybierz narzędzie Kadrowanie perspektywiczne .

 2. Narysuj ramkę wokół zniekształconego obiektu. Dopasuj krawędzie ramki zaznaczenia do prostokątnych krawędzi obiektu.

 3. Aby wykonać kadrowanie perspektywiczne, naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

Więcej informacji można uzyskać w materiale wideo Dopasowywanie perspektywy zdjęcia.

Zmienianie rozmiaru obszaru roboczego za pomocą narzędzia Kadrowanie

Narzędzie Kadrowanie pozwala na zmianę rozmiaru obszaru roboczego.

 1. Z paska narzędzi wybierz narzędzie Kadrowanie . Na krawędziach obrazu zostaną wyświetlone granice kadrowania.

 2. Zwiększ obszar roboczy, przeciągając uchwyty kadrowania. Naciskając klawisz modyfikujący Alt/Option, można powiększyć obszar ze wszystkich stron.

 3. Aby potwierdzić operację, naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

Rozmiar obszaru roboczego można również zmienić za pomocą polecenia Obraz > Rozmiar obszaru roboczego. Zobacz Zmienianie rozmiaru obszaru roboczego.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto