Uwaga:

Okno dialogowe Rozmiar obrazu w programie Photoshop zostało zmodyfikowane. Więcej informacji można znaleźć w artykule Zmienianie rozmiarów obrazów.

Informacje na temat wymiarów w pikselach oraz rozdzielczości drukowanych obrazów

Wymiary w pikselach stanowią miarę całkowitej liczby pikseli wzdłuż szerokości i wysokości obrazu. Rozdzielczość jest to precyzja odtwarzania szczegółów obrazu bitmapowego wyrażona w liczbie pikseli na cal (ppi). Im więcej pikseli na cal, tym większa rozdzielczość. Ogólnie rzecz biorąc, obraz o wyższej rozdzielczości daje lepszą jakość wydruku.

Wymiary w pikselach i rozdzielczość drukowanych obrazów w programie Photoshop
Ten sam obraz w skali 72 ppi i 300 ppi; powiększenie wstawki 200%

Jeśli obraz nie jest ponownie próbkowany (zobacz Ponowne próbkowanie), ilość danych obrazu pozostaje stała niezależnie od zmiany wymiarów lub rozdzielczości wydruku. Na przykład: przy zmianie rozdzielczości pliku jego szerokość i wysokość zmieniają się odpowiednio, tak aby zachować tę samą ilość danych obrazu.

W programie Photoshop można zobaczyć zależność między rozmiarem obrazu i jego rozdzielczością w oknie dialogowym Rozmiar obrazu (polecenie: Obraz > Rozmiar obrazu). W celu uniknięcia zmiany ilości danych obrazu dotyczących danego zdjęcia należy usunąć zaznaczenie opcji Przeprowadź ponowne próbkowanie obrazu. Następnie zmień szerokość, wysokość lub rozdzielczość. Po zmianie jednej wartości pozostałe zmieniają się odpowiednio. Opcja ponownego próbkowania obrazu pozwala zmienić rozdzielczość, szerokość i wysokość obrazu odpowiednio do potrzeb związanych z drukowaniem czy wyświetlaniem.

Wymiary w pikselach w programie Photoshop
Wymiary w pikselach równają się wymiarom dokumentu wyjściowego przemnożonym przez rozdzielczość.

A. Oryginalne wymiary a rozdzielczość B. Zmniejszenie rozdzielczości bez zmiany wymiarów w pikselach (bez ponownego próbkowania) C. Zmniejszenie rozdzielczości przy zachowaniu tych samych wymiarów dokumentu powoduje zmniejszenie liczby pikseli (ponowne próbkowanie). 

Szybkie wyświetlanie aktualnego rozmiaru obrazu

W celu szybkiego wyświetlenia bieżącego rozmiaru obrazu w można skorzystać z pola informacji u dołu okna dokumentu.

 1. Umieść wskaźnik nad polem informacji o pliku i przytrzymaj naciśnięty przycisk myszy.

Rozmiar pliku

Rozmiar pliku obrazu jest to ilość danych zawartych w pliku, wyrażona w kilobajtach (K), megabajtach (MB) lub gigabajtach (GB). Rozmiar pliku zależy od wymiarów obrazu w pikselach. Obrazy o większej liczbie pikseli (wyższej rozdzielczości) zawierają więcej szczegółów, ale zapisywanie ich wymaga więcej miejsca na dysku, a ponadto ich edycja i drukowanie przebiegają wolniej. Z tego powodu wybór rozdzielczości obrazu zawsze stanowi kompromis pomiędzy wymaganą jakością (czyli uwzględnieniem wszystkich potrzebnych danych) a rozmiarem pliku.

Innym czynnikiem wpływającym na wielkość pliku jest jego format. Dane zapisywane w formatach GIF, JPEG, PNG i TIFF są kompresowane za pomocą różnych metod, dlatego pliki zawierające obrazy o tych samych wymiarach (w pikselach) mogą mieć różne rozmiary. Rozmiar pliku jest także uzależniony od głębi bitowej, liczby warstw i liczby kanałów obrazu.

Maksymalne wymiary obrazu w pikselach obsługiwane przez program Photoshop wynoszą 300 000 na 300 000 pikseli. Te ograniczenia wpływają na maksymalną wielkość wydruku i rozdzielczość dostępną na obrazie.

Informacje o rozdzielczości monitora

Rozdzielczość monitora jest wyrażana przez wymiary w pikselach. Jeśli na przykład rozdzielczość ekranu i wymiary danego zdjęcia w pikselach są jednakowe pod względem rozmiaru, a powiększenie wynosi 100%, zdjęcie wypełni ekran. Wielkość obrazu na ekranie stanowi wypadkową następujących czynników: wymiaru obrazu w pikselach, rozmiaru ekranu oraz ustawień rozdzielczości monitora. W programie Photoshop istnieje możliwość dokonywania zmian wielkości obrazu na ekranie, co ułatwia pracę z obrazami o dowolnych wymiarach w pikselach.

Rozdzielczość monitora w programie Photoshop
Obraz o wymiarach 620 na 400 pikseli wyświetlany na monitorach o różnych wielkościach i rozdzielczościach.

Przygotowując obraz do wyświetlenia na ekranie, należy wziąć pod uwagę najmniejszą rozdzielczość, w jakiej obraz może być oglądany.

Informacje o rozdzielczości drukarki

Rozdzielczość drukarki jest wyrażana w ilości punktów atramentowych na cal, określanej zwykle skrótem dpi. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej punktów przypada na cal, tym większa jest dokładność uzyskanego wydruku. Rozdzielczość większości drukarek atramentowych waha się w granicach od 720 do 2880 dpi. (Z technicznego punktu widzenia drukarki atramentowe produkują mikroskopijne kropelki tuszu, a nie punkty, jak naświetlarki czy drukarki laserowe).

Rozdzielczość drukarki jest czymś innym niż rozdzielczość obrazu, chociaż jest z nią powiązana. W celu uzyskania wysokiej jakości zdjęcia na wydruku pochodzącym z drukarki atramentowej rozdzielczość obrazu powinna wynosić przynajmniej 220 ppi.

Liniatura rastra jest to liczba punktów drukarskich lub punktów rastrowych na cal, za pomocą których są drukowane obrazy w skali szarości lub poszczególne rozbarwienia. Liniatura rastra nazywana też rastrem jest wyrażana jako liczba linii punktów rastra na cal (lpi). Im wyższa jest rozdzielczość urządzenia drukującego, tym wyższej (drobniejszej) liniatury rastra można użyć.

Zależność między rozdzielczością obrazu a liniaturą rastra warunkuje jakość wydruku szczegółów na danym obrazie. Zwykle najwyższą jakość obrazów półtonowych zapewnia wybór rozdzielczości obrazu od 1,5 do 2 razy większej od liniatury rastra. W niektórych wypadkach — zależnie od konkretnego obrazu i urządzenia drukującego — także przyjęcie niższej rozdzielczości może dać dobre wyniki. Aby określić liniaturę rastra danej drukarki, należy sięgnąć do jej dokumentacji lub skonsultować się z dystrybutorem.

Uwaga:

W przypadku niektórych naświetlarek i drukarek laserowych o rozdzielczości 600 dpi są stosowane inne technologie rastrowania niż raster półtonowy. Jeżeli obraz jest drukowany na drukarce, która nie tworzy półtonów, należy porozumieć się z biurem obsługi klienta lub skorzystać z dokumentacji drukarki w celu uzyskania informacji dotyczących zalecanych rozdzielczości obrazów.

Przykłady liniatury rastra w programie Photoshop
Przykłady liniatury rastra

A. 65 lpi: raster niskiej jakości używany na ogół do drukowania ulotek i katalogów sklepowych B. 85 lpi: raster średni używany na ogół do drukowania gazet C. 133 lpi: raster wysokiej jakości używany do czterobarwnego druku czasopism D. 177 lpi: raster bardzo wysokiej jakości stosowany w druku albumów i ilustracji książkowych 

Wyznaczanie proponowanej rozdzielczości obrazu

Jeśli obraz ma być drukowany za pomocą rastra półtonowego, zakres sugerowanych rozdzielczości obrazu zależy od liniatury rastra urządzenia wyjściowego. Program Photoshop może określić proponowaną rozdzielczość obrazu na podstawie liniatury rastra danego urządzenia wyjściowego.

Uwaga:

Jeżeli rozdzielczość obrazu przekracza liniaturę rastra ponad 2,5 razy, przy próbie wydrukowania tego obrazu pojawia się komunikat ostrzegawczy. Znaczy to, że rozdzielczość obrazu jest wyższa niż jest to niezbędne dla drukarki. Zapisz kopię pliku, a następnie zmniejsz rozdzielczość.

 1. Wybierz polecenie Obraz > Rozmiar obrazu.
 2. Kliknij przycisk Automatyczny.
 3. W polu Raster wprowadź liniaturę rastra urządzenia wyjściowego. W razie potrzeby wybierz inną jednostkę miary. Należy pamiętać, że wprowadzona wartość służy wyłącznie do obliczania rozdzielczości obrazu, a nie do regulacji ustawień rastra na potrzeby drukowania.
 4. W sekcji Jakość wybierz opcję jakości wydruku:

  Próbna

  Generuje rozdzielczość równą liniaturze rastra (nie mniej niż 72 piksele na cal).

  Dobra

  Generuje rozdzielczość 1,5 razy większą od liniatury rastra.

  Najlepsza

  Generuje rozdzielczość 2 razy większą od liniatury rastra.

Sprawdzanie rozmiaru wydruku na ekranie

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Widok > Wielkość w druku.

  • Wybierz narzędzie Rączka lub Lupkai kliknij opcję Rozmiar w druku na pasku opcji.

  Obraz zostanie wyświetlony ponownie, a jego wymiary zostaną dostosowane (w przybliżeniu) do rozmiaru wybranego w polu Rozmiar w oknie dialogowym Rozmiar obrazu. Na wymiary druku widoczne na ekranie ma wpływ rozmiar i rozdzielczość monitora.

  Uwaga:

  Polecenie Rozmiar wydruku nie jest dostępne w wersji oferowanej w usłudze Creative Cloud.

Ponowne próbkowanie

Ponowne próbkowanie jest to zmiana ilości danych obrazu towarzysząca zmianom jego wymiarów w pikselach lub jego rozdzielczości. Podczaspróbkowania w dół (zmniejszania ilości pikseli), pewne informacji są usuwane z obrazu. Podczas ponownego próbkowania w górę, czyli zwiększania ilości pikseli (próbkowania w górę) obraz jest uzupełniany o nowe piksele. Użytkownik sam określa interpolację, czyli metodę dodawania pikseli do obrazu lub usuwania ich.

Ponowne próbkowanie pikseli w programie Photoshop
Ponowne próbkowanie pikseli

A. Wynik próbkowania w dół B. Oryginał C. Wynik próbkowania w górę (ilustracja wybranych pikseli dla każdego zestawu obrazów) 

Należy pamiętać, że ponowne próbkowanie może obniżyć jakość obrazu. Na przykład w przypadku próbkowania ukierunkowanego na zwiększenie wymiarów obraz traci ostrość i niektóre szczegóły. Zastosowanie filtra Maska wyostrzająca do ponownie próbkowanego obrazu może przywrócić jego ostrość.

Aby uniknąć konieczności ponownego próbkowania, obrazy należy skanować lub tworzyć przy wystarczająco dużej rozdzielczości. Aby sprawdzić efekty zmiany bieżącej wielkości obrazu na ekranie lub sporządzić próbne wydruki o różnej rozdzielczości, można przeprowadzić ponowne próbkowanie duplikatu oryginalnego pliku.

W programie Photoshop obrazy są ponownie próbkowane przy użyciu metody interpolacji, za pomocą której nowo powstałym pikselom są przydzielane wartości kolorystyczne oparte na wartościach istniejących pikseli. Metodę, z której użytkownik chce skorzystać, można wybrać w oknie dialogowym Rozmiar obrazu.

Najbliższy sąsiad

Jest to metoda szybka, ale najmniej precyzyjna, polegająca na powielaniu pikseli. Jest zalecana w przypadku ilustracji zawierających niewygładzone krawędzie, ponieważ pozwala zachować ostrość krawędzi i uzyskać mniejszy plik obrazu. Brak precyzji ujawnia się jednak w zniekształceniu zmodyfikowanych obszarów — zwłaszcza przy modyfikacji obrazu, zmianie jego rozmiarów lub wielokrotnym manipulowaniu zaznaczonym obszarem.

Dwuliniowa

Jest to metoda polegająca na dodawaniu pikseli i przypisywaniu im średniej wartości kolorów pikseli otaczających. Zapewnia ona wyniki o średniej jakości.

Dwusześcienna

Jest to metoda powolna, ale precyzyjna; oparta na analizie wartości pikseli otaczających nowe piksele. Dzięki zastosowaniu złożonych obliczeń metoda Dwusześcienna zapewnia łagodniejsze przejścia między różnymi odcieniami kolorów niż metody Najbliższy sąsiad i Dwuliniowa.

Dwusześcienna (wygładzanie)

Jest to zaawansowana wersja metody dwusześciennej, dostosowana do powiększania obrazów. Zapewnia jeszcze łagodniejsze przejścia między kolorami.

Dwusześcienna (wyostrzanie)

Jest to również zaawansowana wersja metody dwusześciennej, dostosowana do zmniejszania obrazów. Pozwala ona zachować detale w próbkowanym obrazie. Jeśli ta metoda powoduje nadmierne wyostrzanie pewnych obszarów obrazu, należy wypróbować metodę Dwusześcienna.

Uwaga:

Można ustawić wybraną metodę interpolacji jako domyślną dla każdego kolejnego próbkowania w programie Photoshop. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Photoshop > Preferencje > Ogólne (Mac OS), a następnie skorzystaj z wybranej metody dostępnej w menu Interpolacja.

Zmienianie wymiarów obrazu w pikselach

Zmiana wymiarów obrazu w pikselach wpływa nie tylko na jego wielkość na ekranie, ale także na jego jakość oraz charakterystykę w druku.

 1. Wybierz polecenie Obraz > Rozmiar obrazu.
 2. Aby zachować bieżący stosunek szerokości do wysokości (w pikselach), zaznacz opcję Zachowaj proporcje. Przy takim ustawieniu zmiana wysokości powoduje automatyczne dostosowanie szerokości — i na odwrót.
 3. W sekcji Wymiary w pikselach wpisz odpowiednie wartości w polach Szerokość i Wysokość. Aby wprowadzone wartości były interpretowane jako procent wymiarów bieżących, w polu jednostek miary wybierz ustawienie Procent. Nowy rozmiar pliku obrazu jest wyświetlany u góry okna dialogowego Rozmiar obrazu, podczas gdy poprzedni rozmiar pliku jest wyświetlany w nawiasach.
 4. Upewnij się, że jest zaznaczona opcja ponownego próbkowania. Wybierz metodę interpolacji.
 5. Jeżeli obraz zawiera warstwy z nadanymi stylami, zaznacz opcję Skaluj style, co pozwoli na dostosowanie wielkości tych efektów do nowej wielkości obrazu. Ta opcja jest dostępna tylko pod warunkiem, że zaznaczono opcję Zachowaj proporcje.
 6. Po ustawieniu opcji kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Aby uzyskać dobre wyniki dla mniejszego obrazu, wykonaj dla niego ponowne próbkowanie w dół, a następnie zastosuj filtr Maska wyostrzająca. Aby uzyskać większy obraz, poddaj go skanowaniu przy wyższej rozdzielczości.

Zmienianie wymiarów wydruku i rozdzielczości

W przypadku przygotowywania obrazów do druku najkorzystniej jest określać wielkość obrazu w kategoriach wymiarów i rozdzielczości, które będą obowiązywać na wydruku. Te dwie wartości, określane łącznie jako rozmiar dokumentu, wyznaczają całkowitą liczbę pikseli obrazu, a tym samym wielkość pliku obrazu. Rozmiar dokumentu warunkuje też jego wymiary bazowe, obowiązujące po umieszczeniu obrazu w innej aplikacji. Dodatkowe zmiany wielkości drukowanego obrazu mogą być wprowadzane za pomocą polecenia Drukuj z podglądem. Należy jednak pamiętać, że dotyczą one tylko wydruku, a nie rozmiaru dokumentu czy pliku obrazu.

Jeśli jest zaznaczona opcja ponownego próbkowania, wymiary obrazu na wydruku i jego rozdzielczość można zmieniać niezależnie od siebie (a tym samym zmieniać całkowitą liczbę pikseli obrazu). Jeśli opcja ponownego próbkowania nie jest zaznaczona, można zmienić albo wymiary, albo rozdzielczość — drugi z parametrów jest ustawiany automatycznie, tak aby zachować całkowitą liczbę pikseli obrazu. W celu uzyskania najwyższej jakości wydruku najlepiej jest zmienić wielkość i rozdzielczość przy wyłączonym ponownym próbkowaniu. Następnie przeprowadź ponowne próbkowanie zależnie od potrzeb.

 1. Wybierz polecenie Obraz > Rozmiar obrazu.
 2. Zmień wymiary wydruku, rozdzielczość lub obydwa te parametry:
  • Aby zmienić tylko wymiary wydruku lub tylko rozdzielczość i proporcjonalnie — całkowitą liczbę pikseli w obrazie, zaznacz opcję Przeprowadź ponowne próbkowanie obrazu i wybierz metodę interpolacji.

  • Aby zmienić wymiary wydruku i rozdzielczość bez zmiany całkowitej liczby pikseli obrazu, usuń zaznaczenie opcji Przeprowadź ponowne próbkowanie obrazu.

 3. Aby zachować bieżące proporcje szerokości i wysokości obrazu, zaznacz opcję Zachowaj proporcje. Przy takim ustawieniu zmiana wysokości powoduje automatyczne dostosowanie szerokości i odwrotnie.
 4. W sekcji Rozmiar dokumentu wpisz nowe wartości wysokości i szerokości. W razie potrzeby wybierz nową jednostkę miary. Należy pamiętać, że gdy opcja Szerokość ma wartość „Kolumny”, są stosowane te wartości szerokości i odstępu, które określono w preferencjach Jednostki i miarki.
 5. Wpisz nową wartość w polu Rozdzielczość. W razie potrzeby wybierz nową jednostkę miary.

  Uwaga:

  Aby przywrócić oryginalne wartości wyświetlane w oknie dialogowym Rozmiar obrazu, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij przycisk Wyzeruj.

Od czego zależy rozmiar pliku?

Rozmiar pliku jest proporcjonalny do wymiarów obrazu w pikselach i liczby warstw, jakie zawiera. Obrazy o większej liczbie pikseli mogą być dokładniejsze, ale wymagają więcej miejsca na dysku, a ich edycja i drukowanie może przebiegać wolniej. Powinieneś sprawdzać, czy rozmiar pliku odpowiada jego przeznaczeniu (w szczególności, czy plik nie jest za duży). Jeśli plik staje się zbyt duży, zmniejsz liczbę warstw obrazu lub zmień jego rozmiar.

Informacje o rozmiarze pliku obrazu są wyświetlane u dołu okna aplikacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online