Narzędzia do malowania i dopasowywania oferowane przez program Photoshop pozwalają edytować tekstury zawarte w pliku 3D oraz tworzyć nowe. Tekstury są importowane w postaci plików 2D z modelami 3D. Pojawiają się jako pozycje na panelu Warstwy, zagnieżdżone w warstwie 3D i pogrupowane według typu mapy (zmiękczanie, nierówności, połysk itd.).

Uwaga:

Aby wyświetlić miniaturkę określonego pliku tekstury, umieść wskaźnik myszy na nazwie tekstury na panelu Warstwy. Zostaną również wyświetlone informacje o rozmiarze obrazu i trybie koloru.

Panel Warstwy z wyświetlonymi teksturami 3D pogrupowanymi według typu mapy tekstury

A. Warstwa 3D B. Typy map tekstur C. Nazwa pliku mapy tekstury 

Uwaga:

Mapy tekstur używane w określonym materiale są także wyświetlane w dolnej sekcji panelu 3D, gdy dany materiał jest wybrany. Zobacz Ustawienia materiałów 3D.

Aby edytować tekstury 3D w programie Photoshop, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Edytowanie tekstury w formacie 2D. Tekstura zostanie otwarta jako obiekt inteligentny w oddzielnym oknie dokumentu.

 • Edytuj teksturę bezpośrednio na modelu. W razie potrzeby można tymczasowo wyciąć powierzchnie modelu, aby uzyskać dostęp do obszarów, których ma dotyczyć malowanie. Zobacz Malowanie 3D.

Edytowanie tekstury w formacie 2D

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij dwukrotnie teksturę w panelu Warstwy.

  • W panelu Materiały wybierz materiał zawierający teksturę. W dolnej sekcji panelu kliknij ikonę menu  dla tekstury, którą chcesz edytować, a następnie wybierz polecenie Otwórz teksturę.

 2. Do malowania na teksturze i jej edytowania można używać dowolnych narzędzi programu Photoshop.

 3. Aby zobaczyć zmienioną teksturę na modelu, uaktywnij okno zawierające model.

 4. Zamknij dokument tekstury i zapisz zmiany.

Wyświetlanie lub ukrywanie tekstury

Teksturę można wyświetlać lub ukrywać, co ułatwia określanie obszaru modelu, do którego ją zastosowano.

 1. Kliknij ikonę oka obok warstwy Tekstura. Aby ukryć lub wyświetlić wszystkie tekstury, kliknij ikonę oka obok warstwy Tekstura najwyższego poziomu.

Tworzenie nakładek UV

Plik tekstury zmiękczenia używany w wielu materiałach modelu 3D może obejmować szereg obszarów zawartości zastosowanych do różnych powierzchni modelu. W procesie określanym jako odwzorowywanie UV współrzędne mapy tekstury 2D są dopasowywane do określonych współrzędnych na modelu 3D. Odwzorowanie UV umożliwia prawidłowe „namalowanie” tekstury na modelu 3D.

W przypadku zawartości 3D utworzonej poza programem Photoshop odwzorowanie UV jest przeprowadzane w innym programie. Program Photoshop pozwala tworzyć nakładki UV, które działają jak linie pomocnicze, ułatwiając sprawdzanie dopasowania mapy tekstury 2D do powierzchni modelu 3D. Nakładki pełnią rolę linii pomocniczych podczas edytowania tekstury.

 1. Kliknij dwukrotnie teksturę w panelu Warstwy, aby otworzyć ją do edycji.

  Uwaga:

  Polecenie Utwórz nakładki UV jest dostępne tylko wtedy, gdy mapa tekstury jest otwarta i jej okno jest aktywne.

 2. Wybierz polecenie 3D > Utwórz nakładki UV, a następnie wybierz opcję nakładki.

  Szkielet

  Powoduje wyświetlenie danych krawędzi odwzorowania UV.

  Cieniowane

  Umożliwia wyświetlenie obszarów modelu przy użyciu trybu renderowania brył.

  Mapa normalnych

  Pozwala wyświetlić wektory normalne geometrii przekształcone na wartości RGB (R=x, G=y, B=z).

Nakładki UV są dodawane jako warstwy na panelu Warstwy dla pliku tekstury. Nakładkę UV można pokazać, ukryć, przesunąć lub usunąć. Nakładki są wyświetlane na powierzchni modelu po zamknięciu i zapisaniu pliku tekstury, a także po przełączeniu się z pliku tekstury do skojarzonej z nim warstwy 3D (plik tekstury jest zapisywany automatycznie).

Uwaga:

Przed wykonaniem ostatecznego renderowania należy usunąć nakładki UV.

Zmienianie parametrów mapy tekstury

Czasami otwarty model 3D może zawierać tekstury nieprawidłowo odwzorowane na siatkę modelu. Nieprawidłowe odwzorowanie tekstur powoduje wyraźne wady wyglądu powierzchni modelu, na przykład szwy lub obszary rozciągniętego albo ściśniętego wzorku tekstury. Nieprawidłowe odwzorowanie tekstury może też wywołać nieprzewidziane efekty podczas malowania bezpośrednio na modelu.

Uwaga:

Aby sprawdzić parametry tekstury, otwórz teksturę do edycji, a następnie zastosuj nakładkę UV w celu wyświetlenia dopasowania tekstury do powierzchni modelu. Zobacz Tworzenie nakładek UV.

Polecenie Zmiana parametrów powoduje ponowne odwzorowanie tekstury na model w celu usunięcia zniekształceń i uzyskania efektywniejszego pokrycia powierzchni.

 1. Otwórz plik 3D z nieprawidłowo odwzorowaną teksturą zmiękczenia i wybierz warstwę 3D zawierającą model.

 2. Wybierz polecenie 3D > Zmiana parametrów. Program Photoshop wyświetli powiadomienie dotyczące ponownego zastosowania tekstury do modelu. Kliknij przycisk OK.

 3. Wybierz opcję zmiany parametrów:

  • Niewielkie zniekształcenie — powoduje zachowanie wzorku tekstury, ale mogą przy tym występować szwy na powierzchni modelu.

  • Mniej szwów — minimalizuje liczbę szwów widocznych na modelu. Może to spowodować wyraźniejsze rozciąganie lub ściskanie tekstury (zależnie od modelu).

  Zmiana parametrów tekstury przy użyciu opcji Niewielkie zniekształcenie (z lewej) i Mniej szwów (z prawej).

 4. (Opcjonalnie) Jeśli wybrana opcja zmiany parametrów nie da w efekcie optymalnego pokrycia powierzchni, wybierz polecenie Edycja > Cofnij i spróbuj użyć drugiej opcji.

Polecenie Zmiana parametrów umożliwia poprawienie domyślnego odwzorowania tekstur występującego podczas tworzenia modeli 3D z warstw 2D. Zobacz Tworzenie obiektów 3D z obrazów 2D.

Tworzenie płytki na potrzeby tekstury powtarzanej

Tekstura powtarzana składa się z identycznych płytek ułożonych we wzorek siatki. Tekstura powtarzana może pokryć powierzchnię modelu w bardziej realistyczny sposób, wymaga mniejszej ilości pamięci, a także poprawia wydajność renderowania. Dowolny plik 2D można przekonwertować na obraz z płytkami. Po wyświetleniu podglądu układu wielu płytek na obrazie można zapisać jedną płytkę jako teksturę powtarzaną.

Uwaga:

Aby skonfigurować siatkę tekstury powtarzanej, należy użyć aplikacji 3D, za pomocą której został utworzony model.

 1. Otwieranie pliku 2D.

 2. Zaznacz co najmniej jedną warstwę tego pliku, a następnie wybierz polecenie 3D > Nowy obraz z płytkami.

  Plik 2D zostanie przekonwertowany na płaszczyznę 3D zawierającą 9 identycznych płytek z pierwotną zawartością. Wymiary obrazu pozostaną bez zmian.

 3. Edytuj teksturę z płytek przy użyciu narzędzi do malowania, filtrów lub innych technik. (Zmiany wprowadzone na płytce automatycznie pojawią się na innych).

 4. Zapisz pojedynczy plik jako obraz 2D. W tym celu w sekcji Materiały  panelu 3D wybierz z menu Rozmycie  polecenie Otwórz teksturę. Następnie wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i podaj nazwę, lokalizację oraz format.

  Uwaga:

  Jeśli nie planujesz używać w innych celach pierwotnego obrazu z dziewięcioma płytkami, zamknij go bez zapisywania.

 5. Aby wczytać płytkę jako teksturę powtarzaną, otwórz plik modelu 3D. W sekcji Materiały panelu 3D wybierz polecenie Wczytaj teksturę z menu Zmiękczenie, a następnie wybierz zapisany wcześniej plik.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online