Informacje o narzędziach, ustawieniach predefiniowanych i opcjach związanych z malowaniem

Program Adobe Photoshop oferuje szereg narzędzi do malowania i do edytowania kolorów obrazu. Narzędzia Pędzel i Ołówek działają podobnie do swoich tradycyjnych odpowiedników. Kolory są nanoszone na obraz za pomocą dłuższych lub krótszych pociągnięć. Narzędzia takie jak Gumka, Rozmycie czy Smużenie służą do zmiany dotychczasowych kolorów obrazka. Na pasku opcji każdego z narzędzi do malowania można ustawić zasady stosowania kolorów do obrazu i wybrać określoną końcówkę pędzla. Zobacz Galeria narzędzi do malowania.

Ustawienia predefiniowane narzędzi i pędzli

Zestaw opcji pędzla można zapisać jako ustawienia domyślne, dzięki czemu charakterystyka pędzla będzie łatwo dostępna w przypadku częstego używania. Photoshop zawiera kilka przykładowych predefiniowanych ustawień pędzla. Aby utworzyć nowe ustawienia, można rozpocząć pracę od gotowych propozycji i przeprowadzić ich edycję. Wiele oryginalnych predefiniowanych ustawień pędzla jest gotowych do pobrania z Internetu.

Możliwe jest szybkie wybieranie ustawień predefiniowanych za pomocą selektora Ustawienia predefiniowane pędzla na pasku opcji. Selektor ten umożliwia tymczasowe zmodyfikowanie predefiniowanego rozmiaru i twardości pędzla.

Predefiniowane ustawienia narzędzi są przeznaczone do zapisywania cech końcówki pędzli wraz z ustawieniami paska opcji, takimi jak krycie, przepływ i kolor. Więcej informacji na temat predefiniowanych ustawień narzędzi znajduje się w części Tworzenie predefiniowanych ustawień narzędzi.

Opcje końcówki pędzla

Opcje pędzli wraz z ustawieniami paska opcji określają zasady stosowania kolorów. Dzięki opcjom można uzyskać następujące efekty: stopniowe nakładanie kolorów, gładkie brzegi kolorowanych obszarów, długie pociągnięcia, różne szybkości ruchu pędzla, różne metody mieszania kolorów, różne kształty pędzli i wiele innych. Stosowanie tekstury pociągnięciami pędzla przypomina malowanie na płótnie lub papierze. Ciekawym narzędziem jest aerograf, który służy do rozpylania kolorów. Do ustawiania opcji końcówki pędzla służy panel Pędzel. Zobacz Przegląd panelu Pędzel.

W przypadku używania tabletu do rysowania można kontrolować stosowanie koloru przez różne stopnie nacisku pisaka, jego kąt i obrót lub pokrętło pisaka. Panel Pędzel i pasek opcji umożliwiają ustawianie opcji dla tabletów do rysowania.

Kilka słów od specjalisty: Podstawowe informacje o pędzlach

Kilka słów od specjalisty: Podstawowe informacje o pędzlach
Specjalista Andy Anderson ilustruje metody malowania, poprawiania i modyfikowania obrazu przy użyciu pędzli.
Andy Anderson — InfiniteSkills

Malowanie za pomocą narzędzi Pędzel i Ołówek

Narzędzie Pędzel i narzędzie Ołówek umożliwiają malowanie bieżącym kolorem narzędzia. Pędzel pozwala malować miękkimi pociągnięciami koloru. Ołówek pozwala tworzyć ostro zarysowane linie o dowolnym kształcie.

Uwaga:

Narzędzie Obrót pozwala obracać obszar roboczy, co ułatwia malowanie. Zobacz Używanie narzędzia Obracanie widoku.

 1. Wybierz kolor narzędzia. (Zobacz Wybieranie kolorów w przyborniku).

 2. Wybierz narzędzie Pędzel  lub Ołówek .
 3. Wybierz pędzel z panelu Domyślne ustawienia pędzla. Zobacz Wybieranie domyślnego pędzla.

 4. Pasek opcji umożliwia ustawianie opcji narzędzi dotyczących trybu, krycia itd.

 5. Wykonaj jedną lub kilka spośród następujących czynności:
  • Aby malować, kliknij w obrębie obrazu i przeciągnij.
  • Aby rozpocząć rysowanie linii prostej, należy kliknąć punkt jej rozpoczęcia. Następnie, przytrzymując klawisz Shift, należy kliknąć punkt jej zakończenia.
  • Gdy Pędzel działa w trybie aerografu, naciśnij przycisk myszy (bez przeciągania) i nanieś kolor.

Opcje narzędzi do malowania

Na pasku opcji ustaw następujące opcje. Dostępne opcje różnią się w zależności od wybranego narzędzia.

Tryb

Określa metodę mieszania koloru narzędzia z kolorami pikseli umieszczonymi niżej. Dostępne tryby różnią się w zależności od wybranego narzędzia. Tryby malowania przypominają trybu mieszania warstw. Zobacz Tryby mieszania.

Krycie

Ustawia stopień przezroczystości stosowanego koloru. W trakcie malowania krycie nie przekracza określonego poziomu bez względu na liczbę przeciągnięć kursorem narzędzia na obszarze, aż do zwolnienia przycisku myszy. Ponowne przeciągnięcie kursorem narzędzia na obszarze powoduje zastosowane dodatkowego koloru — zgodnie z ustawionym stopniem krycia. Krycie rzędu 100 procent jest nieprzezroczyste.

Przepływ

Określa stopień stosowania koloru podczas przesuwania kursora nad wybranym obszarem. Malowanie obszaru z wciśniętym przyciskiem myszy powoduje, że ilość koloru zwiększa się zgodnie z ustawieniami zakresu przepływu do osiągnięcia określonego poziomu krycia. Jeśli na przykład krycie zostało ustawione na 33%, a przepływ na 33%, to każde przesunięcie kursorem nad obszarem powoduje zwiększenie koloru o 33% w kierunku koloru pędzla. Wartość całkowita nie przekroczy 33% krycia, chyba że zostanie zwolniony przycisk myszy i kursor zostanie ponownie przesunięty nad tym obszarem.

Uwaga:

Aby ustawić krycie dla narzędzia, naciśnij jeden klawisz numeryczny, który będzie stanowił wielokrotność 10% (naciśnięcie 1 spowoduje ustawienie krycia na poziomie 10%; 0 ustawia krycie 100%). Naciśnij dwa klawisze numeryczne, aby ustawić określone krycie. Aby ustawić Przepływ, naciśnij klawisz Shift i klawisze numeryczne.

Aerograf 

Naśladuje malowanie rozpylaczem. Przesuwanie kursora nad wybranym obszarem powoduje nakładanie się kolejnych warstw farby aż do zwolnienia przycisku myszy. Opcje twardości, krycia i przepływu określają szybkość i ilość stosowanej farby. Aby włączyć lub wyłączyć tę opcję, kliknij jej przycisk.

Gumka automatyczna

(Tylko dla narzędzia Ołówek) Maluje kolor tła na obszarach zawierających kolor narzędzia. Zaznacz kolor narzędzia przeznaczony do usunięcia i kolor tła, który ma zostać zastosowany w zamian. (Zobacz Auto-gumka z narzędziem Ołówek.)

Przyciski reagujące na nacisk na tablecie

Nacisk pisaka umożliwia wymuszenie innego krycia i rozmiaru niż ustawione w panelu Pędzel.

Wybieranie preferencji dotyczących kursora

Narzędzia do malowania mogą być reprezentowane przez trzy kursory: kursor standardowy (ikona widoczna w przyborniku), kursor w kształcie krzyżyka  i kursor odpowiadający wymiarami i kształtem aktualnej końcówce pędzla.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Kursory (Windows) albo Photoshop > Preferencje > Kursory (Mac OS).
 2. Należy zaznaczyć wybrane kursory w dwóch obszarach: Malujące kursory oraz Inne kursory. Wprowadzone zmiany będą wyświetlane w postaci przykładowych kursorów. W części kursora Końcówki pędzla, wybierz odpowiedni rozmiar i opcję umieszczenia krzyżyka.
  • Zwykła końcówka pędzla ogranicza rozmiar pędzla do obszarów pociągnięć pędzla o kryciu większym, równym 50%.
  • Opcja Pełna wielkość końcówki pędzla określa wielkość kursora zgodnie z całym obszarem objętym pociągnięciem pędzla. W przypadku miękkich pędzli, opcja tworzy większe kursory, niż ustawienie Zwykłe, ponieważ obejmuje także obszary objęte mniejszym kryciem.

Uwaga:

Aby połączyć różne typy kursorów, wybierz opcję Pokaż krzyżyk w środku pędzla i Pokazuj tylko krzyżyk podczas malowania. W przypadku narzędzi Pióro i Pędzel można też nacisnąć klawisz Caps Lock, aby przełączać między standardowym kursorem a krzyżykiem.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online