Dodawanie użytkowników i zarządzanie nimi

Adobe Sign umożliwia administratorom szybkie i łatwe dodawanie użytkowników do konta. Można również ustawić poziomy uprawnień użytkownika, edytować profile użytkowników oraz dezaktywować i ponownie aktywować użytkowników.

Uwaga:

Na tej stronie opisano proces modyfikowania poszczególnych użytkowników kont na poziomie Enterprise i Business.

Komunikat o błędzie: nie możesz dodać tego adresu e-mail do swojego konta

Podczas dodawania użytkowników do Twojego konta Adobe Sign możesz napotkać komunikat błędu, informujący, że „Nie można dodać tego adresu e-mail do Twojego konta”.

Ten komunikat o błędzie sugeruje jeden lub dwa problemy z pocztą e-mail, pod warunkiem że:

 1. Zaloguj się jako administrator i przejdź do sekcji Użytkownicy w menu administratora.

 2. Kliknij ikonę Więcej opcji i wybierz polecenie Pokaż wszystkich użytkowników.

 3. Wyszukaj nazwę lub adres e-mail użytkownika.

  Status użytkownika to wartość po prawej stronie rekordu użytkownika.

 4. Status określa następny krok. 

  Kliknij raz użytkownika, aby wyświetlić dostępne działania (bezpośrednio pod polem wyszukiwania). Wyświetlane są tylko opcje dotyczące bieżącego statusu użytkownika:

  • Nieaktywny – kliknij łącze Reaktywuj użytkownika.
   • Nieaktywni użytkownicy zostali dezaktywowani w systemie przez administratora.
  • Utworzony – kliknij łącze Wyślij zaproszenie ponownie, aby ponownie wysłać wiadomość e-mail do użytkownika.
   • Użytkownik utworzony został oficjalnie utworzony w systemie, ale jeszcze nie ustawił swojego hasła.
  • Niezweryfikowany – kliknij łącze Resetuj hasło, aby ponownie wysłać weryfikacyjną wiadomość e-mail do użytkownika.
   • Niezweryfikowany użytkownik zmienił swój adres e-mail, ale jeszcze nie zweryfikował zmiany adresu e-mail.
  • Oczekujący – kliknij symbol + i utwórz użytkownika.
   • Oczekujący użytkownicy zostali włączeni do procesów umowy (jako odbiorcy główni lub odbiorcy DW), ale nigdy wcześniej nie zostali oficjalnie utworzeni i nie otrzymali poświadczeń uwierzytelniania.

Niektóre konta są skonfigurowane z zabezpieczeniami na poziomie domeny. Wszyscy licencjonowani klienci strony, jak również klienci korzystający z funkcji SAML, powinni mieć tego typu zabezpieczenia.

Należy jednak pamiętać, że zabezpieczenia na poziomie domeny nie są wyświetlane w interfejsie administratora.  Można je sprawdzić wyłącznie wewnętrznie poprzez dział obsługi klienta lub zespół ds. sukcesów klienta.

Jeśli nie możesz znaleźć problematycznego użytkownika na swoim koncie pod żadnym ze statusów, problem jest prawie na pewno związany z uprawnieniami domeny.  Skontaktuj się z działem obsługi klienta lub menedżerem ds. sukcesów klienta, o ile jest dostępny.

Podaj adres e-mail swojego administratora konta oraz adres e-mail użytkownika, którego próbujesz dodać.

Uwaga:

Uzyskiwanie własności domeny jest procesem bezpośrednim, ale zajmuje trochę czasu.  Jeśli uważasz, że masz problem z typem domeny lub po prostu chcesz aktywnie zapobiegać takiej możliwości, rozpocznij proces uzyskiwania własności odpowiednio wcześniej.


Dodawanie użytkowników do swojego konta

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać pojedynczego użytkownika do swojego konta:

 1. Zaloguj się jako administrator i przejdź do sekcji Użytkownicy w menu administratora.

 2. Kliknij symbol plusa (+) w prawym górnym rogu ekranu.

  Sprawdź, ilu aktywnych użytkowników znajduje się na koncie.

 3. Wprowadź adres e-mail, imię oraz nazwisko użytkownika.

  Jeżeli to konieczne, określ za pomocą listy rozwijanej grupę użytkowników, w której utworzony zostanie użytkownik.

  • Nową grupę można utworzyć, wybierając z listy rozwijanej opcję Utwórz nową grupę dla tego użytkownika, a następnie wpisując nazwę grupy.

  Zaznacz opcję Pokaż ich umowy, jeśli chcesz, aby umowy użytkownika były udostępnione Twojej stronie Zarządzaj. To udostępnianie jest jednostronne.

   

  Po sprawdzeniu wszystkich informacji kliknij przycisk Zapisz.

  Na górze ekranu pojawi się komunikat o powodzeniu operacji, a na liście użytkowników pojawi się nowy użytkownik.


Edytowanie poziomu uprawnień użytkownika

Administratorzy konta Adobe Sign mogą do podnosić poziom uprawnień użytkowników do własnego poziomu uprawnień.

Administratorzy grup mogą awansować użytkowników na administratorów grupy w tej samej grupie.

Administratorzy konta mogą awansować:

 • użytkownika na administratora grupy dla dowolnej grupy na koncie;
 • użytkownika na administratora konta, przyznając mu pełne uprawnienia na koncie;
 • administratora konta na administratora prywatności.

Wszyscy administratorzy mogą:

 • umożliwiać lub uniemożliwiać użytkownikowi o danym identyfikatorze wysyłanie umów;
 • umożliwiać lub uniemożliwiać użytkownikowi o danym identyfikatorze podpisywanie umów.

 

Aby skonfigurować uprawnienia użytkownika:

 1. Zaloguj się jako administrator i przejdź do sekcji Użytkownicy w menu administratora.

 2. Wyszukaj nazwę lub adres e-mail użytkownika, którego chcesz edytować.

 3. Kliknij raz użytkownika, aby wyświetlić dostępne działania (bezpośrednio pod polem wyszukiwania).

 4. Wybierz opcję Edytuj użytkownika z menu opcji.

 5. Skonfiguruj odpowiednio ustawienia użytkownika i po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

  Opcje obejmują:

  • użytkownik jest administratorem konta,
  • użytkownik jest administratorem prywatności,
  • użytkownik jest administratorem grupy,
  • użytkownik może wysyłać dokumenty,
  • użytkownik może podpisywać dokumenty.

  Uwaga:

  Liczba administratorów (dowolnego typu), których można dodać do konta (w zakresie liczby licencji), nie jest ograniczona.


Edytowanie profilu użytkownika jako administrator

Administratorzy konta Adobe Sign mają uprawnienia do wprowadzania zmian w profilu użytkownika na poziomie pól.

 1. Zaloguj się jako administrator i przejdź do sekcji Użytkownicy w menu administratora.

 2. Wyszukaj nazwę lub adres e-mail użytkownika, którego chcesz edytować.

 3. Kliknij raz użytkownika, aby wyświetlić dostępne działania (bezpośrednio pod polem wyszukiwania).

 4. Wybierz opcję Edytuj użytkownika z menu opcji.

 5. Kliknij przycisk Edytuj profil.

 6. Edytuj wartości zgodnie z potrzebami i po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga:

  Liczba administratorów (dowolnego typu), których można dodać do konta (w zakresie liczby licencji), nie jest ograniczona.


Dezaktywacja użytkownika (status Nieaktywny)

Administrator konta może dezaktywować identyfikator użytkownika na danym koncie. Nieaktywny identyfikator użytkownika nie może być używany do logowania się, wysyłania i podpisywania dokumentów oraz nie zajmuje miejsca na koncie.  

Gdy użytkownik opuszcza firmę, należy zdezaktywować jego identyfikator użytkownika z poziomu konsoli administratora w usłudze Adobe Sign, aby zabezpieczyć dane logowania przed nieautoryzowanym dostępem.

Dezaktywacja identyfikatora użytkownika zapobiega logowaniu, ale nie powoduje anulowania trwających transakcji i nie ma na nie wpływu. Wszystkie transakcje danego identyfikatora użytkownika zostają zakończone w normalny sposób. Dezaktywacja jest tylko środkiem zapobiegającym logowaniu/uzyskiwaniu dostępu.

Nieaktywnych użytkowników można aktywować ponownie w dowolnym momencie, bez negatywnego wpływu na identyfikator użytkownika. Użytkownik musi jednak ponownie ustawić hasło, korzystając z łącza przypomnienia hasła na stronie logowania.

Administratorzy kont mogą dezaktywować użytkowników w dowolnym momencie. Administratorzy grup mogą dezaktywować użytkowników, jeżeli mają nadane uprawnienia dostępu do funkcji dodawania użytkowników.

 

Aby dezaktywować użytkownika:

 1. Zaloguj się jako administrator i przejdź do sekcji Użytkownicy w menu administratora.

 2. Wyszukaj adres e-mail użytkownika, którego chcesz dezaktywować.

 3. Kliknij raz użytkownika, aby wyświetlić dostępne działania (bezpośrednio pod polem wyszukiwania).

 4. Wybierz opcję Dezaktywuj użytkownika.

 5. Po kliknięciu przycisku Dezaktywuj użytkownika zostanie wyświetlona strona potwierdzenia. Wyświetlony tekst służy potwierdzeniu, że administrator zdaje sobie sprawę z tego, że użytkownik nie będzie mógł logować się oraz wysyłać i podpisywać umów. Użytkownik nie będzie już uwzględniany w zestawieniach maksymalnej liczby miejsc.

  Zostanie również wyświetlone zapytanie, czy mają zostać wyświetlone wszystkie umowy dezaktywowanego konta. Ta opcja dostępna jest tylko w przypadku włączenia funkcji udostępniania konta.

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie jednostronnego udostępnienia oraz wyświetlenie wszystkich umów dezaktywowanego użytkownika na karcie Zarządzaj. Udostępnienie można anulować w dowolnym momencie.

  Kliknij przycisk Tak.

  Uwaga:

  Identyfikatory użytkowników oznaczone jako Nieaktywne mają całkowicie zablokowany dostęp do usługi Adobe Sign. 

  Dotyczy to również podpisywania umów.


Ponowna aktywacja użytkownika

Nieaktywne identyfikatory użytkowników można ponownie aktywować i przywrócić do normalnego użytku.

Ponowne aktywowanie użytkownika nie ma wpływu na status umów powiązanych z tym identyfikatorem użytkownika.

Tylko administrator konta może dokonać ponownej aktywacji identyfikatora użytkownika i to tylko wtedy, gdy na koncie jest dostępne wolne miejsce. Ponownej aktywacji użytkownika mogą dokonywać wszyscy administratorzy konta oraz administratorzy grup, którzy uzyskali od administratorów konta uprawnienia do dodawania użytkowników.

 

Aby ponownie aktywować identyfikator użytkownika:

 1. Zaloguj się jako administrator i przejdź do sekcji Użytkownicy w menu administratora.

 2. Kliknij ikonę Więcej opcji i wybierz polecenie Pokaż wszystkich użytkowników.

 3. Wyszukaj adres e-mail użytkownika, którego chcesz ponownie aktywować.

 4. Kliknij raz użytkownika, aby wyświetlić dostępne działania (bezpośrednio pod polem wyszukiwania).

 5. Wybierz opcję Reaktywuj użytkownika. Użytkownik pojawi się jako Aktywny użytkownik na liście Użytkownicy.

  Uwaga:

  Użytkownik, który został reaktywowany posiada hasło, którego ważność wygasła, i nie może się zalogować.

  W procesie reaktywacji do tego użytkownika zostanie wysłana wiadomości e-mail z poleceniem Zmień hasło

  Po zmianie hasła użytkownik będzie mógł normalnie się zalogować i uzyskać pełen dostęp do wszelkich historycznych umów/szablonów w bibliotece/formularzy internetowych, które były wcześniej powiązane z tym użytkownikiem.


Eksportowanie listy użytkowników

 1. Zaloguj się jako administrator i przejdź do sekcji Użytkownicy w menu administratora.

 2. Kliknij ikonę Eksportuj listę użytkowników (pole ze strzałką) w prawym górnym rogu:

  Eksportuj listę użytkowników

 3. Plik CSV zostanie automatycznie pobrany do systemu.

  Otwórz plik CSV, aby wyświetlić listę użytkowników.

  • Sortuj według stanu, aby pobrać aktywnych użytkowników
   wspólnie.

  Na górze ekranu pojawi się komunikat o powodzeniu operacji, a na liście użytkowników pojawi się nowy użytkownik.

Więcej zasobów tego rodzaju

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto