Podręcznik użytkownika Anuluj

Korzystanie z podpisów cyfrowych

 

Podręcznik Adobe Acrobat Sign

Nowości

 1. Informacje przed wydaniem
 2. Informacje o wydaniu
 3. Powiadomienia o imporcie

Pierwsze kroki

 1. Skrócona instrukcja dla administratorów
 2. Skrócona instrukcja dla użytkowników
 3. Dla programistów
 4. Biblioteka samouczków wideo
 5. Często zadawane pytania

Administrowanie

 1. Przegląd Admin Console
 2. Zarządzanie użytkownikami
  1. Dodawanie użytkownika
  2. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  3. Dodawanie użytkowników z katalogu
  4. Dodawanie użytkowników z katalogu MS Azure Active
  5. Tworzenie użytkowników w oparciu o funkcje
   1. Konta techniczne — oparte na interfejsie API
   2. Konta usług — oparte na obsłudze ręcznej
  6. Sprawdzanie pod kątem użytkowników z błędami obsługi
  7. Zmiana nazwiska/adresu e-mail
  8. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie
  9. Edytowanie członkostwa użytkownika w grupie za pomocą interfejsu grupy
  10. Awansowanie użytkownika do roli administratora
  11. Typy identyfikatorów użytkowników i SSO
  12. Przełączanie tożsamości użytkownika
  13. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi MS Azure
  14. Uwierzytelnianie użytkowników z użyciem usługi Google Federation
  15. Profile produktowe
  16. Funkcja logowania 
 3. Ustawienia konta/grupy
  1. Przegląd ustawień
  2. Ustawienia globalne
   1. Poziom i identyfikator konta
   2. Obiegi pracy samodzielnego podpisywania
   3. Wysyłka zbiorcza
   4. Formularze internetowe
   5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
   6. Obiegi pracy Power Automate
   7. Dokumenty w bibliotece
   8. Zbieranie danych formularzy za pomocą umów
   9. Ograniczona widoczność dokumentu
   10. Załączanie kopii PDF podpisanej umowy 
   11. Dołączanie łączy do wiadomości e-mail
   12. Dołączanie obrazu do wiadomości e-mail
   13. Pliki dołączone do wiadomości e-mail będą nazwane jako:
   14. Załączanie raportu kontroli do dokumentów
   15. Scalanie wielu dokumentów w jeden
   16. Przekaż podpisany dokument
   17. Delegacje dla użytkowników w moim koncie
   18. Zezwalanie odbiorcom zewnętrznym na delegowanie
   19. Upoważnienie do podpisania
   20. Upoważnienie do wysyłania
   21. Uprawnienia do dodawania pieczęci elektronicznych
   22. Ustawianie domyślnej strefy czasowej
   23. Ustawianie domyślnego formatu daty
   24. Użytkownicy w wielu grupach (UMG)
    1. Uaktualnianie do użycia UMG
   25. Uprawnienia administratora grupy
   26. Zastępowanie odbiorcy
   27. Raport kontroli
    1. Omówienie
    2. Zezwalanie na nieuwierzytelniony dostęp na stronie weryfikacji transakcji
    3. Uwzględnianie przypomnień
    4. Uwzględnianie zdarzeń widoku
    5. Uwzględnianie stron umowy / liczby załączników
   28. W komunikatach w produkcie i wskazówkach
   29. Przystępne pliki PDF
   30. Nowy sposób tworzenia
   31. Klient z sektora opieki zdrowotnej
  3. Konfiguracja konta
   1. Dodawanie logo
   2. Dostosowywanie nazwy hosta / adresu URL firmy 
   3. Dodawanie nazwy firmy
   4. Przekierowanie adresu URL po umowie
  4. Preferencje dotyczące podpisu
   1. Dobrze sformatowane podpisy
   2. Zezwalanie odbiorcom na podpisywanie przez
   3. Sygnatariusze mogą zmieniać imiona i nazwiska
   4. Zezwalanie odbiorcom na korzystanie z zapisanych podpisów
   5. Niestandardowe warunki użytkowania i warunki ujawnienia danych klienta
   6. Prowadzenie odbiorców między polami formularza
   7. Odmowa podpisania
   8. Zezwalanie na obiegi pracy stempli
   9. Wymaganie od sygnatariuszy podania stanowiska lub firmy
   10. Zezwalanie sygnatariuszom na wydrukowanie i złożenie podpisu pisemnego
   11. Pokazanie wiadomości podczas składania elektronicznego podpisu
   12. Wymaganie tworzenia przez sygnatariuszy podpisów za pomocą urządzenia mobilnego
   13. Prośba sygnatariuszy o adres IP
   14. Wykluczanie nazwy firmy i stanowiska w stemplach uczestnictwa
  5. Podpisy cyfrowe
   1. Omówienie
   2. Pobieranie i podpisywanie za pomocą programu Acrobat
   3. Podpisywanie za pomocą podpisów opartych na chmurze
   4. Dołącz metadane dla dostawców tożsamości
   5. Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami
  6. Pieczęcie elektroniczne
  7. Tożsamość cyfrowa
   1. Brama cyfrowej tożsamości
   2. Zasady sprawdzania tożsamości
  8. Ustawienia raportu
   1. Nowy sposób raportowania
   2. Klasyczne ustawienia raportu
  9. Ustawienia zabezpieczeń
   1. Ustawienia pojedynczego logowania
   2. Ustawienia opcji Pamiętaj mnie
   3. Zasady dotyczące hasła logowania
   4. Siła hasła logowania
   5. Czas trwania sesji internetowej
   6. Typ szyfrowania PDF
   7. API
   8. Dostęp do informacji o użytkowniku i grupie
   9. Dozwolone zakresy IP
   10. Udostępnianie konta
   11. Zezwolenia na udostępnianie konta
   12. Ustawienia udostępniania umów
   13. Weryfikacja tożsamości sygnatariusza
   14. Hasło podpisywania umowy
   15. Siła hasła dokumentu
   16. Blokowanie sygnatariuszy według geolokalizacji
   17. Uwierzytelnianie telefoniczne
   18. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy (KBA)
   19. Zezwalanie na wyodrębnianie stron
   20. Wygaśnięcie łącza dokumentu
   21. Przesłanie certyfikatu klienta dla elementów webhook / wywołań zwrotnych
   22. Znacznik czasowy
  10. Ustawienia wysyłania
   1. Wyświetlanie strony Wyślij po zalogowaniu
   2. Wymaganie nazwy odbiorcy przy wysyłaniu
   3. Blokowanie wartości nazw dla znanych użytkowników
   4. Dozwolone role odbiorcy
   5. Grupy odbiorców
   6. Wymagane pola
   7. Załączanie dokumentów
   8. Spłaszczenie pola
   9. Modyfikowanie umowy
   10. Nazwa umowy
   11. Języki
   12. Wiadomości prywatne
   13. Dopuszczalne typy podpisu
   14. Przypomnienia
   15. Zabezpieczenie hasłem podpisanego dokumentu
   16. Opcje identyfikacji sygnatariusza
    1. Omówienie
    2. Hasło podpisywania
    3. Hasło jednorazowe w wiadomości e-mail
    4. Uwierzytelnianie Acrobat Sign
    5. Uwierzytelnianie telefoniczne
    6. Podpis cyfrowy oparty na chmurze
    7. Uwierzytelnianie oparte na wiedzy
    8. Dokument tożsamości
    9. Raporty tożsamości sygnatariusza
   17. Ochrona zawartości
   18. Włączanie transakcji Notarize
   19. Wygasanie dokumentu
   20. Wyświetlanie, ustawianie podpisów i dodawanie pól formularza
   21. Kolejność podpisywania
   22. Liquid Mode
   23. Niestandardowe elementy sterujące obiegiem pracy
   24. Opcje przesyłania na stronie podpisu elektronicznego
   25. Przekierowanie na inny adres URL potwierdzenia po podpisaniu
  11. Szablony wiadomości
  12. Ustawienia Bio-Pharma
   1. Omówienie
   2. Wymuszanie uwierzytelnienia tożsamości
   3. Powody podpisania
  13. Integracja obiegu pracy
  14. Ustawienia notarializacji
  15. Integracja płatności
  16. Wiadomości sygnatariusza
  17. Ustawienia SAML
   1. Konfiguracja SAML
   2. Instalacja usługi federacyjnej Microsoft Active Directory
   3. Instalacja usługi Okta
   4. Instalacja usługi OneLogin
   5. Instalacja usługi Oracle Identity Federation
  18. Zarządzanie danymi
  19. Ustawienia znacznika czasowego
  20. Archiwum zewnętrzne
  21. Języki konta
  22. Ustawienia poczty e-mail
   1. Obrazy nagłówka/stopki wiadomości e-mail
   2. Zezwalanie na stopki wiadomości e-mail poszczególnych użytkowników
   3. Dostosowywanie wiadomości e-mail z prośbą o podpisanie
   4. Dostosowywanie pól Do i DW
   5. Włączanie powiadomień bez łączy
   6. Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail
  23. Migracja z domeny echosign.com do adobesign.com
  24. Konfiguracja opcji dla odbiorców
 4. Wytyczne dotyczące wymogów regulacyjnych
  1. Dostępność
   1. Zgodność dostępności
   2. Tworzenie formularzy z ułatwieniami dostępu za pomocą programu Acrobat na komputery
   3. Tworzenie formularzy AcroForms z ułatwieniami dostępu
  2. HIPAA
  3. RODO
   1. RODO — omówienie
   2. Poprawianie użytkownika
   3. Poprawianie umów użytkownika .  
  4. 21 CFR część 11 i załącznik 11 EudraLex
   1. 21 pakiet walidacyjny CRF część 11
   2. Podręcznik 21 CFR i załącznik 11 EudraLex
   3. Analiza wspólnych obowiązków
  5. Klienci z sektora opieki zdrowotnej
  6. Obsługa IVES
  7. Umowy „archiwizowane”
  8. Kwestie do rozważenia w UE/Wielkiej Brytanii
   1. Transakcje transgraniczne między UE a Wielką Brytanią i eIDAS
   2. Wymagania dotyczące HMLR w odniesieniu do dokumentów podpisanych elektronicznie
   3. Wpływ Brexitu na przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w Wielkiej Brytanii
 5. Zbiorcze pobieranie umów
 6. Przypisywanie domeny
 7. Łącza zgłaszania nadużycia

Wysyłanie i podpisywanie umów oraz zarządzanie nimi

 1. Opcje odbiorcy
  1. Anulowanie przypomnienia e-mail
  2. Opcje na stronie podpisu elektronicznego
   1. Przegląd strony podpisu elektronicznego
   2. Otwieranie w celu przeczytania umowy bez pól
   3. Odmowa podpisania umowy
   4. Delegowanie uprawnienia do podpisywania
   5. Ponowne uruchamianie umowy
   6. Pobieranie pliku PDF umowy
   7. Wyświetlanie historii umowy
   8. Wyświetlanie wiadomości umowy
   9. Konwertowanie z podpisu elektronicznego na pisemny
   10. Konwertowanie z podpisu pisemnego na podpis elektroniczny
   11. Nawigowanie po polach formularza
   12. Czyszczenie danych z pól formularza
   13. Powiększenie strony podpisu elektronicznego i nawigacja po niej
   14. Zmiana języka używanego w narzędziach i informacjach dotyczących umowy
   15. Przegląd informacji prawnych
   16. Dostosowywanie preferencji plików cookie Acrobat Sign
 2. Wysyłanie umów  
  1. Omówienie strony Wyślij
  2. Wysyłanie umowy wyłącznie do siebie
  3. Wysyłanie umów do innych osób
  4. Podpisy pisemne
  5. Kolejność podpisywania przez odbiorców
  6. Wysyłka zbiorcza
   1. Omówienie funkcji Wyślij zbiorczo
   2. Wyślij zbiorczo — odbiorcy ręczni
   3. Wyślij zbiorczo — przesyłanie pliku CSV
   4. Anulowanie transakcji Wyślij zbiorczo
   5. Dodawanie przypomnień do funkcji Wyślij zbiorczo
   6. Raportowanie dla wysyłki zbiorczej
 3. Tworzenie pól w dokumentach
  1. Środowisko tworzenia w aplikacji
   1. Automatyczne wykrywanie pól
   2. Przeciąganie i upuszczanie pól za pomocą środowiska tworzenia
   3. Przypisywanie pól formularza do odbiorców
   4. Rola Wstępne wypełnianie
   5. Stosowanie pól z szablonem pola wielokrotnego użytku
   6. Przenoszenie pól do nowego szablonu biblioteki
   7. Zaktualizowano środowisko tworzenia podczas wysyłania umów
  2. Tworzenie formularzy ze znacznikami tekstowymi
  3. Tworzenie formularzy przy pomocy programu Acrobat (AcroForm)
   1. Tworzenie formularzy AcroForm
   2. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
  4. Pola
   1. Typy pól
    1. Typowe typy pól
    2. Obrazy w wierszu
    3. Obrazy stempli
   2. Wygląd zawartości pola
   3. Weryfikacja pola
   4. Wartości zamaskowanych pól
   5. Ustawianie warunków wyświetlania/ukrywania
   6. Pole obliczeniowe
  5. Tworzenie często zadawanych pytań
 4. Podpisywanie umów
  1. Podpisywanie umów wysłanych do Ciebie
  2. Wypełnij i podpisz
  3. Podpis automatyczny
 5. Zarządzaj umowami
  1. Omówienie strony Zarządzaj
  2. Delegowanie umowy
  3. Zastępowanie odbiorców
  4. Ograniczona widoczność dokumentu
  5. Anulowanie umowy 
  6. Tworzenie nowych przypomnień
  7. Przeglądanie przypomnień
  8. Anulowanie przypomnienia
  9. Więcej operacji…
   1. Działanie wyszukiwania
   2. Wyświetlanie umowy
   3. Tworzenie szablonu na podstawie umowy
   4. Ukrywanie/pokazywanie umów z widoku
   5. Przesyłanie podpisanej umowy
   6. Modyfikowanie plików i pól w wysłanych umowach
   7. Edytowanie sposobu uwierzytelniania odbiorcy
   8. Dodawanie lub modyfikacja daty wygaśnięcia
   9. Dodawanie uwagi do umowy
   10. Udostępnianie indywidualnej umowy
   11. Anulowanie udostępniania umowy
   12. Pobieranie poszczególnych umów
   13. Pobieranie pojedynczych plików umowy
   14. Pobieranie raportu kontroli dla umowy
   15. Pobieranie zawartości pola w umowie
 6. Raport kontroli
 7. Raportowanie i eksportowanie danych
  1. Omówienie
  2. Udzielanie użytkownikom dostępu do raportowania
  3. Wykresy raportu
   1. Tworzenie nowego raportu
   2. Raporty dotyczące umów
   3. Raporty transakcji
   4. Raport aktywności dotyczących ustawień
   5. Edycja raportu
  4. Eksport danych 
   1. Tworzenie nowego eksportu danych
   2. Edytowanie eksportu danych
   3. Odświeżanie zawartości eksportu danych
   4. Pobieranie eksportu danych
  5. Zmiana nazwy raportu/eksportu
  6. Powielanie raportu/eksportu
  7. Planowanie raportu/eksportu
  8. Usuwanie raportu/eksportu
  9. Sprawdzanie użycia transakcji

Zaawansowane możliwości umów i obiegów pracy

 1. Formularze internetowe 
  1. Tworzenie formularza internetowego
  2. Edycja formularza internetowego
  3. Wyłączanie/włączanie formularza internetowego
  4. Ukrywanie/pokazywanie formularza internetowego
  5. Znajdowanie adresu URL lub kodu skryptu 
  6. Wstępne wypełnianie pól formularza internetowego przy użyciu parametrów adresu URL
  7. Zapisywanie formularza internetowego do późniejszego wypełnienia
  8. Zmiana rozmiaru formularza internetowego
 2. Szablony wielokrotnego użytku (Szablony biblioteki) 
  1. Amerykańskie formularze urzędowe w bibliotece Acrobat Sign
  2. Tworzenie szablonu biblioteki
  3. Zmiana nazwy szablonu biblioteki
  4. Zmiana typu szablonu biblioteki
  5. Zmiana poziomu uprawnień szablonu biblioteki
  6. Kopiowanie, edytowanie i zapisywanie udostępnionego szablonu
  7. Pobieranie zagregowanych danych pól szablonu biblioteki
 3. Przenoszenie własności formularzy internetowych i szablonów bibliotek
 4. Obiegi pracy Power Automate
  1. Przegląd integracji Power Automate i dołączonych uprawnień
  2. Włączanie integracji usługi Power Automate
  3. Śledzenie wykorzystania pakietu Power Automate
  4. Tworzenie nowego obiegu (przykłady)
  5. Aktywatory używane dla obiegów
  6. Importowanie obiegów spoza Acrobat Sign
  7. Zarządzanie obiegami
  8. Edycja obiegów
  9. Udostępnianie obiegów
  10. Wyłączanie lub włączanie obiegów
  11. Usuwanie obiegów
  12. Przydatne szablony
   1. Tylko administrator
    1. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie wszystkich ukończonych dokumentów w usłudze Box
   2. Archiwizacja umowy
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na Dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów w usłudze DropBox
    5. Zapisywanie ukończonych dokumentów w Box
   3. Archiwizacja umowy formularza internetowego
    1. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w bibliotece SharePoint
    2. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze OneDrive dla firm
    3. Zapisywanie ukończonych dokumentów na dysku Google
    4. Zapisywanie ukończonych dokumentów formularzy internetowych w usłudze Box
   4. Wyodrębnianie danych umowy
    1. Wyodrębnianie danych pól formularza z podpisanego dokumentu i aktualizowanie arkusza Excel
   5. Powiadomienia o umowach
    1. Wysyłanie niestandardowych powiadomień mailowych z zawartością umowy i podpisaną umową
    2. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w kanale usługi Teams
    3. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Slack
    4. Otrzymywanie powiadomień Adobe Acrobat Sign w usłudze Webex
   6. Generowanie umów
    1. Wygenerowanie dokumentu z formularza Power App i szablonu Word, wysłanie do podpisu
    2. Wygenerowanie umowy z szablonu programu Word w usłudze OneDrive i uzyskanie podpisu
    3. Wygenerowanie umowy dla wybranego wiersza programu Excel, wysłanie do recenzji i podpisu
 5. Niestandardowe obiegi pracy wysyłania
  1. Przegląd niestandardowych obiegów pracy wysyłania
  2. Tworzenie nowego obiegu pracy wysyłania
  3. Edytowanie obiegu pracy wysyłania
  4. Aktywacja lub dezaktywacja obiegu pracy wysyłania
  5. Wysyłanie umowy za pomocą obiegu pracy wysyłania
 6. Udostępnianie użytkowników i umów
  1. Udostępnianie użytkownika
  2. Udostępnianie umów

Integracja z innymi produktami

 1.  Przegląd integracji Acrobat Sign 
 2. Acrobat Sign dla Salesforce
 3. Acrobat Sign dla Microsoft
  1. Acrobat Sign dla Microsoft 365
  2. Acrobat Sign dla Outlook
  3. Acrobat Sign dla programu Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign dla Teams
  5. Acrobat Sign dla Microsoft PowerApps i Power Automate
  6. Łącznik Acrobat Sign dla Microsoft Search
  7. Acrobat Sign dla Microsoft Dynamics
  8. Acrobat Sign dla Microsoft SharePoint
 4. Inne integracje
  1. Acrobat Sign dla ServiceNow
  2. Acrobat Sign dla HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign dla SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign dla oprogramowania Workday
  5. Acrobat Sign dla NetSuite
  6. Acrobat Sign dla VeevaVault
  7. Acrobat Sign dla Coupa BSM Suite
 5. Integracje zarządzane przez partnerów
 6. Jak uzyskać klucz integracji

Programista Acrobat Sign

 1. Interfejsy API REST 
  1. Dokumentacja metody
  2. SDK/podręcznik dla programistów
  3. Często zadawane pytania dotyczące interfejsu API
 2. Elementy webhook 
  1. Omówienie elementu webhook
  2. Konfiguracja nowego elementu webhook
  3. Wyświetlanie lub edytowanie elementu webhook
  4. Dezaktywacja lub ponowna aktywacja elementu webhook
  5. Usuwanie elementu webhook
  6. Certyfikaty dwukierunkowego SSL
  7. Elementy webhook w API

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów

 1. Zasoby obsługi klienta 
 2. Zasoby dotyczące sukcesów klientów korporacyjnych 

Obieg pracy z wykorzystaniem podpisów cyfrowych w aplikacji Adobe Acrobat Sign jest dostępny na wszystkich poziomach usługi.

Opis funkcji

Podpis cyfrowy to rodzaj podpisu elektronicznego, który wykorzystuje identyfikator cyfrowy oparty na certyfikacie uzyskany od zaufanego dostawcy usług opartych na chmurze lub z lokalnego system sygnatariusza.

Podpis cyfrowy, podobnie jak tradycyjny podpis odręczny, identyfikuje osobę podpisującą dokument. W odróżnieniu od podpisu odręcznego podpis oparty na certyfikacie jest trudny do podrobienia, ponieważ zawiera zaszyfrowane informacje, które są unikalne dla osoby składającej podpis. Podpis ten można w łatwy sposób zweryfikować, dzięki czemu odbiorcy dokumentu mogą sprawdzić, czy był on modyfikowany po złożeniu podpisu.

Oprogramowanie Adobe Acrobat Sign obsługuje podpisy cyfrowe, umieszczając pole podpisu cyfrowego na formularzu (za pośrednictwem znaczników tekstowych, metody „przeciągnij i upuść” w środowisku tworzenia Acrobat Sign lub formularzy Acroform w środowisku tworzenia Adobe Acrobat).

Znaczniki czasowe

Znaczniki czasowe są istotnym składnikiem standardów dotyczących zgodności podpisu cyfrowego zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Unii Europejskiej. 

Znacznik czasowy działa jak mechanizm blokujący zarówno dla tożsamości sygnatariusza, jak i samego dokumentu.  Tożsamość można określić na wiele sposobów (certyfikat, logowanie, identyfikator...), ale znacznik czasowy musi być dostarczony przez zaufany autoryzowany urząd znacznika czasu (ang. TSA). 

Znacznik czasowy gwarantuje długotrwałą ważność podpisanego dokumentu poprzez zablokowanie podpisu oraz samego dokumentu.  Właściwie zapewnia blokadę blokady.  Zapewnia on zgodność podpisu cyfrowego, ponieważ osobiste certyfikaty podpisywania mogą wygasnąć, podczas gdy ważność znacznika czasowego można odnowić bez zmiany ważności podpisu.  Długotrwała ważność znacznika czasowego zapewnia ważność certyfikatu w chwili zastosowania i wydłuża ważność podpisanej umowy poza zakres czasowy certyfikatu sygnatariusza.

Uwaga:

Dowód znacznika czasowego wyświetla się w wyglądzie podpisu elektronicznego przy użyciu notacji ISO 8601.


Kwalifikowany znacznik czasowy zapewnia zgodność z rozporządzeniem e-IDAS na terenie Unii Europejskiej

Znaczniki czasowe zgodne z rozporządzeniem e-IDAS są stosowane jako domyślne w przypadku wszystkich europejskich kont Acrobat Sign w instancji EU1. Sprawdź swoją instancję.

Korzystanie

Dla nadawców

Z perspektywy nadawcy na wysyłanym dokumencie wystarczy umieścić pole podpisu cyfrowego.


Dla autorów dokumentu/szablonu

W pojedynczej umowie każdy odbiorca może mieć przypisanych maksymalnie dziesięć pól podpisu cyfrowego. Pozostałe potrzebne pola podpisu mogą być standardowymi polami podpisu elektronicznego.

Warto pamiętać, że jeśli jeden sygnatariusz używa podpisu cyfrowego, nie oznacza to, że muszą go użyć także pozostali sygnatariusze. Całkowicie normalną jest sytuacja, w której sygnatariusze wewnętrzni używają podpisów cyfrowych, a sygnatariusze zewnętrzni pól podpisu elektronicznego (lub odwrotnie).

Uwaga:

 

Jeśli odbiorca ma podpisać dokument przez pobranie pliku i zastosowanie własnego certyfikatu podpisu cyfrowego, dozwolone jest tylko jedno pole podpisu cyfrowego.

Jeśli w dokumencie znajduje się wiele pól podpisu cyfrowego, odbiorca nie ma możliwości pobrania dokumentu i zastosowania podpisu lokalnego.

W celu złożenia podpisu cyfrowego online odbiorca musi użyć podpisu w chmurze wydanego przez obsługiwanego dostawcę usług zaufania

W przypadku zastosowania wielu podpisów przez jednego odbiorcę każde z pól powinno mieć unikalną nazwę, np. {{digsig1_:signer1: digitalsignature}}, {{digsig2_:signer1: digitalsignature}} itd.

W przypadku powielenia znacznika tekstowego podpisu cyfrowego usługa Acrobat Sign automatycznie zmieni nazwy pól, dodając przyrostek „–n”, gdzie „n” to liczba zaczynająca się od 1 i rosnąca dla każdej kolejnej powielonej nazwy pola, np. {{digsig1_es_:signer1:digitalsignature}} przekształci się w {{digsig1-1_es_:signer1:digitalsignature}}, następnie {{digsig1-2_es_:signer1:digitalsignature}} itd.

Przeciąganie i upuszczanie w środowisku tworzenia

Twórcy szablonów znajdą pole podpisu cyfrowego w sekcji pól podpisu środowiska tworzenia.

Poniżej przedstawiono pole podpisu elektronicznego (po lewej) oraz pole podpisu cyfrowego (po prawej).

Pole podpisu cyfrowego

Składnia znaczników tekstowych

Składania pola podpisu cyfrowego korzysta z argumentu :digitalsignature

Na przykład: {{digsig1_es_:signer1:digitalsignature}}

 


Tworzenie formularzy w programie Acrobat

Podobnie jak w przypadku pozostałych rodzajów pól użytkownik może powielić działanie znacznika tekstowego podczas tworzenia dokumentów w programie Acrobat przez zmianę nazwy pola, tak aby zawierała pełen znacznik tekstowy ze wszystkimi argumentami (ale bez nawiasów klamrowych na końcach).

Obsługa z perspektywy sygnatariusza

Z uwagi na to, że podpisy cyfrowe są oparte na certyfikacie, sygnatariusze muszą uzyskać identyfikator cyfrowy, aby mieć możliwość składania podpisu. Ten identyfikator cyfrowy można uzyskać od jednego z kilku dostawców usługi podpisywania w chmurze lub przez zastosowanie podpisu za pomocą oprogramowania Adobe Acrobat lub Acrobat Reader z wykorzystaniem identyfikatora cyfrowego.

Rozwiązanie Acrobat Sign poprowadzi sygnatariusza przez proces:

 • Otwórz umowę i wypełnij wszystkie wymagane pola.
 • Wybierz jeden z istniejących identyfikatorów cyfrowych lub utwórz nowy.
 • Złóż podpis.

Po złożeniu podpisu cykl podpisywania przebiega normalnie.


Otwieranie umowy i wypełnianie pól

Sygnatariusze otrzymują powiadomienie e-mail z poleceniem otwarcia umowy przez kliknięcie przycisku Sprawdź i podpisz.

Wiadomości e-mail Sprawdź i podpisz

 

Po otwarciu dokumentu sygnatariusz może go przeczytać i wypełnić wszystkie wymagane pola. Wszystkie wymagane pola muszą zostać wypełnione, zanim sygnatariusz będzie mógł przejść do procesu podpisywania.

Najechanie kursorem na pole podpisu cyfrowego spowoduje wyświetlenie dodatkowych instrukcji w dymku.

 

Kliknięcie pola spowoduje otwarcie nakładki z prośbą o wybranie przez sygnatariusza jednej z dwóch ścieżek:

Wybierz odpowiednią opcję i kliknij Dalej.

 

Pojawi się nowa nakładka z prośbą o wybranie dostawcy tożsamości z rozwijanej listy.

 • Można wybrać tylko dostawców znajdujących się na rozwijanej liście.
 • Sygnatariusze, którzy nie mają dozwolonego identyfikatora cyfrowego, mogą kliknąć łącze Kliknij, aby otrzymać nowy identyfikator cyfrowy. Zostaną wtedy przekierowani i będą mogli otrzymać nowy identyfikator cyfrowy od jednego z kilku dostawców usługi podpisywania w chmurze
 • Po uzyskaniu nowego identyfikatora cyfrowego można powrócić do procesu podpisywania.

 

Dostawca tożsamości poprosi sygnatariusza o uwierzytelnienie w usłudze.

 

Po pomyślnym uwierzytelnieniu wyświetlona zostanie lista ważnych identyfikatorów cyfrowych, spośród których należy dokonać wyboru.

 • Wybierz identyfikator cyfrowy.
 • Kliknij przycisk Dalej.

 

Pojawi się podgląd podpisu.

 • Kliknij opcję Edytuj podpis, aby:
  • Złożyć podpis ręcznie za pomocą myszki lub panelu dotykowego.
  • Przesłać obraz podpisu.
 • Aby kontynuować, kliknij przycisk OK.

 

Sygnatariusz powraca do umowy, wyświetla się monit Kliknij, aby podpisać.

 

Dostawca tożsamości może wymagać dodatkowego drugiego etapu uwierzytelnienia.

Na przykład: poniższy dostawca wymaga wprowadzenia stałego kodu PIN ustawionego podczas konfigurowania identyfikatora cyfrowego oraz hasła jednorazowego.

 • Wprowadź wszystkie wymagane wartości i kliknij przycisk OK.

 

Po pomyślnym przejściu drugiego etapu uwierzytelniania dokument zostanie podpisany i pojawi się komunikat potwierdzający pomyślne zakończenie operacji.

Podpis Aadhaar

.

Uwaga:

Podpisy cyfrowe zastosowane za pomocą opcji „Pobierz i podpisz za pomocą programu Acrobat” muszą być realizowane w programie Adobe Acrobat lub Adobe Acrobat Reader XI w wersji 11.0.7 lub nowszej.

Po wybraniu opcji Pobierz i podpis za pomocą programu Acrobat pojawi się nakładka z opisem procesu.

 • Kliknij OK.

 

Niebieski przycisk Kontynuuj, aby podpisać pojawi się na dole okna po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól.

 • Kliknij przycisk Kontynuuj, aby podpisać.


Pobierz plik PDF i otwórz go w programie Acrobat lub Adobe Reader

Kliknięcie przycisku Kontynuuj, aby podpisać spowoduje przejście do strony pobierania.

Uwaga:

Jeśli nie masz programu Acrobat lub Adobe Reader, musisz go pobrać i zainstalować. Na dole strony znajduje się łącze (>Pobierz stąd) do programu Adobe Reader (darmowej przeglądarki PDF).

 

Kliknij przycisk Pobierz dokument, a plik PDF zostanie otwarty w programie Acrobat (lub Reader w zależności od zainstalowanej aplikacji).

Na górze okna programu Reader znajduje się niebieski baner informujący o konieczności złożenia podpisu cyfrowego.

Żółty element wskazuje miejsce, w którym należy kliknąć, aby złożyć podpis.


Tworzenie nowego identyfikatora cyfrowego

Kliknięcie obszaru podpisu otwiera okno dialogowe z dostępnymi certyfikatami. 

Jeśli ważne identyfikatory cyfrowe są już obecne:

 • Wybierz certyfikat dla swojego podpisu.
 • Kliknij Kontynuuj.
 • Przejdź w dół do pozycji Złóż podpis.

Jeśli nie można znaleźć żadnego certyfikatu, dostępne są wyłącznie przyciski Skonfiguruj nowy identyfikator cyfrowy.

 

Po kliknięciu przycisku tworzenia nowego identyfikatora cyfrowego zostanie wyświetlony panel konfiguracji. Dostępne są na nim trzy opcje:

 • Użyj urządzenia do składania podpisu — przydatna podczas korzystania z fizycznego urządzenia podłączanego do systemu lokalnego.
 • Użyj identyfikatora cyfrowego z pliku — umożliwia zaimportowanie istniejącego identyfikatora cyfrowego z pliku udostępnionego w sieci.
 • Utwórz nowy identyfikator cyfrowy — przydatna w przypadku braku identyfikatora cyfrowego.

Wybierz opcję Utwórz nowy identyfikator cyfrowy, a następnie kliknij Kontynuuj.

 

Panel wyświetli monit o wybór miejsca przechowywania identyfikatora cyfrowego:

 • Zapisz do pliku — opcja pozwala zapisać identyfikator w systemie lokalnym i udostępnia go dla podpisów opartych na usługach firmy Adobe.
 • Zapisz w magazynie certyfikatów systemu Windows — zapisanie identyfikatora cyfrowego w magazynie certyfikatów systemu Windows pozwala na korzystanie z niego z poziomu aplikacji innych niż Adobe Reader/Acrobat.

Wybierz polecenie Zapisz do pliku i kliknij Kontynuuj.

 

Panel zostanie odświeżony i wyświetli szczegóły identyfikatora cyfrowego.

Sprawdź, czy wszystkie pola są prawidłowo wypełnione i kliknij Kontynuuj.

 

Kolejny panel wymaga wprowadzenia hasła dla identyfikatora cyfrowego.

Wpisywanie tego hasła jest konieczne przy każdej próbie złożenia podpisu cyfrowego.

Po wpisaniu hasła kliknij przycisk Zapisz, aby zakończyć tworzenie identyfikatora cyfrowego.

 

Nastąpi powrót do pierwszego panelu ze wszystkimi identyfikatorami cyfrowymi.

Wybierz identyfikator cyfrowy, którego chcesz użyć, i kliknij przycisk Kontynuuj.


Złóż podpis.

Po kliknięciu przycisku Kontynuuj panel zostanie odświeżony i wyświetli podgląd obiektu podpisu.

Obiekt można wykorzystać w gotowej formie lub zmodyfikować jego wygląd.

Aby dostosować podpis, kliknij przycisk Edytuj w prawej górnej części panelu, co spowoduje wczytanie panelu Dostosowanie.

W górnej części panelu Dostosowanie dostępne są te same opcje podpisu, co w aplikacji.  Domyślną czcionkę możesz zmienić na podpis rysowany lub obraz.

Wprowadź modyfikacje i kliknij Zapisz, aby zapisać nowy format.

 

Spowoduje to powrót do poprzedniego ekranu z monitem o wpisanie hasła identyfikatora cyfrowego.

 

Wprowadź hasło dla wybranego identyfikatora cyfrowego w polu Wprowadź hasło lub PIN identyfikatora cyfrowego, a następnie kliknij przycisk Podpisz.

Panel identyfikatora cyfrowego zniknie, a na górze pliku PDF pojawi się nowy niebieski baner potwierdzający zgodność podpisu.  Zostanie także wyświetlone małe okno z potwierdzeniem złożenia podpisu cyfrowego.

 

Kliknij przycisk OK i zamknij plik PDF, aby zakończyć proces podpisywania dla danego odbiorcy.

Poniżej znajduje się przykład normalnego pola podpisu elektronicznego (po lewej) oraz podpisu cyfrowego (po prawej).

Historia i raport kontroli

Karta Historia i powiązana z nią zakładka Raport kontroli są nieco inne niż w przypadku standardowego raportu dotyczącego podpisu elektronicznego, ponieważ zawierają dodatkowe zdarzenie: Dokument podpisany cyfrowo.

Na poniższym przykładzie widać, że pierwszy sygnatariusz ma tylko jedno zdarzenie dotyczące podpisu elektronicznego.

Drugi sygnatariusz ma zarówno zdarzenie dotyczące podpisu elektronicznego, jak i zdarzenie dotyczące podpisu cyfrowego.

Wynika to z podziału procesu podpisywania cyfrowego na dwie części.  Jedna część jest wykonywana w przeglądarce internetowej (wypełnianie pól), a druga na komputerze lokalnym (stosowanie certyfikatu podpisu cyfrowego).

Po wypełnieniu pól przez sygnatariusza i kliknięciu przycisku Prześlij i przejdź do podpisywania wprowadzone dane zostają przesłane i dodane do pliku PDF. O tym informuje zdarzenie związane z podpisem elektronicznym.

Po zastosowaniu podpisu cyfrowego zostaje dodane zdarzenie związane z podpisem cyfrowym.

 

Śledząc informacje w karcie Historia, można zauważyć, że raport kontroli także odzwierciedla dwa etapy procesu podpisywania.

Konfigurowanie

Obieg pracy z podpisami cyfrowymi może zostać włączony na poziomie konta przez administratora konta Acrobat Sign.

 • Ustawienia na poziomie grupy są dozwolone i zastępują ustawienia na poziomie konta.

Aby uzyskać dostęp do ustawień na poziomie konta, wybierz kolejno Konto > Ustawienia konta > Podpisy cyfrowe.

Karta Podpis cyfrowy

Istnieje kilka opcji, które można skonfigurować w celu zarządzania obsługą podpisów:

Zezwól sygnatariuszom na importowanie ich podpisu cyfrowego z jednego lub kilku źródeł:

 • Pobierz i podpisz za pomocą programu Acrobat – umożliwia sygnatariuszowi korzystanie z autocertyfikowanego podpisu.
 • Podpisy w chmurze – umożliwia sygnatariuszom korzystanie z podpisów cyfrowych w chmurze i tym samym na składanie podpisów cyfrowych na urządzeniach mobilnych.
  • Jeśli podpisy cyfrowe są istotne w Twoim procesie podpisywania, włączenie opcji chmury jest wysoce zalecane.

Wybierz akceptowanych dostawców podpisów cyfrowych.  Tylko wybrane opcje będą dostępne dla sygnatariuszy.

Możesz zdefiniować preferowanego dostawcę i tym samym ustawić go jako dostawcę domyślnego.

 • Jeśli dozwolony jest tylko jeden dostawca, proces wyboru jest pomijany podczas procesu podpisywania.
Uwaga:

Podpisy Aadhaar

Podpisy Aadhaar są dostępne dla kont na poziomie dla przedsiębiorstw po dodatkowej opłacie za podpis, którą należy skonfigurować przed użyciem.

Klienci, którzy muszą uzyskać podpisy Aadhaar, mogą skontaktować się z kierownikiem ds. sukcesu klienta lub osobą do kontaktu ws. sprzedaży w celu omówienia wolumenu i rozpoczęcia procesu konfiguracji.

Sygnatariusze zewnętrzni to dowolne adresy e-mail nieuwzględnione na koncie Acrobat Sign użytkownika.

 • Sygnatariusze wewnętrzni to wszyscy użytkownicy zdefiniowani na koncie Acrobat Sign.

Jeśli chcesz stworzyć inny sposób podpisu dla sygnatariuszy zewnętrznych w odróżnieniu od wewnętrznych, możesz włączyć drugi zestaw powyższych opcji, które będą dotyczyć tylko sygnatariuszy zewnętrznych.

Możesz na przykład dopuszczać więcej dostawców podpisów w przypadku sygnatariuszy zewnętrznych lub podać inne instrukcje dotyczące uzyskiwania podpisu dla sygnatariuszy wewnętrznych.

Pokaż powód podpisania

Niektóre wymagania w kwestii zgodności wymagają podania powodu złożenia podpisu cyfrowego przez sygnatariusza. Np. zgodność z 11 częścią Tytułu 21 kodeksu CFR oraz SAFE-BioPharma.

Jeśli stosowanie podpisów cyfrowych ma na celu spełnienie wymogów zgodności, skontaktuj się ze swoim zespołem prawnym, aby ustalić, czy w Twoim procesie podpisywania również potrzebne jest podanie powodu złożenia podpisu.

Aby uzyskać dostęp do elementów sterowania, kliknij łącze Ustawienia Bio-Pharma.

Jeśli potrzebujesz zaawansowanych opcji podpisu, zapoznaj się ze stroną standardu Bio-Pharma >

Dostawcy podpisów opartych na chmurze objęci ograniczeniami

Niektórzy dostawcy ograniczają dostęp do swoich usług tylko dla wstępnie uwierzytelnionych klientów. Oznacza to, że usługa nie będzie dostępna, dopóki usługodawca nie zezwoli na korzystanie z niej.

Podczas procesu aktywacji dostawcy ci wymagają, aby subskrybujący klient podał swój identyfikator konta lub grupy w celu skonfigurowania usługi. Po uwierzytelnieniu przez dostawcę użytkownicy będą mogli korzystać z usługi o ograniczonym dostępie.

Uwaga:

Identyfikator konta jest faktycznie własnością na poziomie konta. Wszystkie grupy z konta mają ten sam identyfikator konta. Jeśli dostawca z ograniczeniami jest autoryzowany dla konta, staje się autoryzowany dla wszystkich grup tego konta.

Jeśli dostawca jest autoryzowany dla grupy przy użyciu identyfikatora grupy, wówczas tylko ta zidentyfikowana grupa jest uprawniona do korzystania z usługi.


Opcje formatu podpisu cyfrowego

W przypadku większości kont Acrobat Sign (spoza Unii Europejskiej) domyślnym formatem podpisów cyfrowych jest PKCS#7.

Konta europejskie (EU1) domyślnie korzystają z formatu PAdES (ETSI EN 319142) celem uzyskania zgodności z eIDAS.

Każdy administrator poziomu konta może poprosić o zmianę tego ustawienia na inny format, składając wniosek w dziale pomocy technicznej Acrobat Sign.

Funkcję można włączyć i skonfigurować na poziomie grupy lub konta.


RSA-PSS

RSA-PSS to format podpisów oparty na kryptosystemie RSA, który zapewnia większe bezpieczeństwo niż starszy format RSA-PKCS#1 w wersji 1.5. 

Wdrożenie RSA-PSS w Acrobat Sign nie wymaga żadnej konfiguracji po stronie administratora konta.

 • Jeśli wybrano opcję „Podpis w chmurze”, a identyfikator cyfrowy sygnatariusza obsługuje formaty RSA-PSS i RSA-PKCS#1, domyślnie używany będzie format RSA-PSS.
 • Po wybraniu opcji „Podpisz za pomocą programu Acrobat” korzystanie z RSS-PSS lub RSA-PKCS#1 zależy od ustawień sygnatariusza w aplikacji Acrobat.
 • Program Acrobat Sign w pełni obsługuje odpowiedzi CRL i OCSP podpisane za pomocą formatu RSA-PSS.
 • Stosowanie formatu RSA-PSS jest wymagane w celu spełnienia obowiązujących w Niemczech wymogów dotyczących kwalifikowanych podpisów elektronicznych.


Ważne kwestie

W ramach obiegu pracy z podpisami cyfrowymi umowa staje się częścią szczególnego procesu. Ze względu na specjalne warunki potrzebne do złożenia podpisu istnieje kilka ograniczeń, o których należy pamiętać.

 • Przy pobieraniu dokumentu i podpisywaniu go za pomocą programu Acrobat każdy sygnatariusz może mieć przypisane tylko jedno pole podpisu cyfrowego. Podpisy oparte na chmurze mogą obsługiwać maksymalnie 10 pól podpisu cyfrowego na odbiorcę. (Formaty Aadhaar i Singpass nie są obsługiwane).
 • Formularze internetowe nie obsługują podpisów cyfrowych.
 • Funkcja Wyślij zbiorczo nie obsługuje podpisów złożonych za pomocą funkcji Pobierz i podpisz za pomocą programu Acrobat. Podpisy cyfrowe oparte na chmurze działają zgodnie z oczekiwaniami.
 • Podpisy cyfrowe nie są obsługiwane w aplikacjach Microsoft Office na komputer stacjonarny, ponieważ są one zaprojektowane do pracy w środowisku przeglądarki. Alternatywnie można korzystać z aplikacji Office Web w przeglądarce.
 • Podpisy cyfrowe wyłączają opcję ograniczonej widoczności dokumentów. Wszyscy odbiorcy widzą wszystkie strony.
 • Sygnatariusze korzystający z urządzeń mobilnych mogą używać tylko podpisów cyfrowych opartych na chmurze.
 • Oparty na chmurze identyfikator cyfrowy korzystający z uwierzytelniania OAuth nie jest obsługiwany przez funkcję Wypełnij i podpisz.
 • Funkcja Wypełnij i podpisz nie obsługuje podpisywania z dostawcą usługi Aadhaar.
 • Użytkownicy udostępniający swoje treści lub konta z włączoną funkcją udostępniania zaawansowanego nie mogą korzystać z podpisów cyfrowych.
 • Korzystanie z archiwizacji elektronicznej jest niemożliwe w połączeniu z podpisami cyfrowymi.
 • Tylko pierwszy sygnatariusz może dodawać załączniki. Kolejni sygnatariusze załączający nowe pliki unieważniają wszystkie poprzednie podpisy cyfrowe.
 • Pola Numer transakcji konwertują podpisy cyfrowe na elektroniczne.
 • Opcjonalne ustawienie Zachowaj odrębność dokumentów (jeśli do utworzenia umowy użyto więcej niż jednego) nie jest obecnie obsługiwane. Dokument można tylko zwrócić jako pojedynczy, pełny plik.

Więcej materiałów tego typu

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online