Przewodnik Instalacji programu Workday dla wersji próbnej konta w usłudze Adobe Sign

Opis ogólny

Niniejszy dokument demonstruje klientom programu Workday kroki, które należy podjąć, aby aktywować konto próbne usługi Adobe Sign, a następnie przeprowadzić integrację z dzierżawą programu Workday. Niniejszy dokument jest instrukcją instalacji i nie stanowi kompletnej instrukcji obsługi programu Workday.

Jeśli masz istniejące konto Adobe Sign, nie ma potrzeby uruchamiania wersji próbnej. Skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesów klienta, aby poprosić o integrację z programem Workday.

Aby korzystać z usługi Adobe Sign w ramach programu Workday, należy najpierw poznać proces tworzenia i zmiany elementów programu Workday, takich jak: Business Process Framework (Struktura procesu biznesowego), Tenant Set-up and configuration (Ustawienia i konfiguracja dzierżawy), Reporting (Raportowanie) oraz Workday Studio Integration (Integracja Workday Studio).

Kolejne kroki wysokiego poziomu, które należy podjąć, aby dokończyć integrację:

 • Aktywuj wersję próbną konta Adobe Sign.
 • Wygeneruj klucz integracji w usłudze Adobe Sign.
 • Zainstaluj klucz integracji w Workday Tenant (Dzierżawa Workday).

Aktywacja konta próbnego usługi Adobe Sign

Aby otrzymać 30-dniową wersję próbną usługi Adobe Sign, wypełnij niniejszy formularz:

https://land.echosign.com/esign-trial-workday-registration.html

 

Uwaga:

Uwaga: szczególnie zalecane jest, aby adres e-mail używany do tworzenia próbnego konta był adresem funkcyjnym (np. HRAdmin@MyDomain.dom), a nie prywatnym. Należy mieć dostęp do skrzynki odbiorczej podanego adresu e-mail, ponieważ adres ten musi przejść proces walidacji.

Formularz prośby o udostępnienie wersji próbnej

W ciągu jednego dnia roboczego specjalista ds. usługi Adobe Sign przygotuje konto (w usłudze Adobe Sign) do pracy w programie Workday. Po zakończeniu tego procesu na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca:

Wiadomość powitalna usługi Adobe Sign

Wykonanie instrukcji zawartych w wiadomości e-mail inicjuje konto i przekierowuje do strony głównej Adobe Sign.

Pulpit Adobe Sign

Generowanie klucza integracji

Dla nowych instalacji wymagane jest wygenerowanie klucza integracji w usłudze Adobe Sign, a następnie przejście do programu Workday. Klucz ten uwierzytelnia środowiska Adobe Sign i Workday, tworząc relację opartą na zaufaniu, i udostępnia zawartość. 

Aby wygenerować klucz integracji w usłudze Adobe Sign:

 • Zaloguj się w usłudze Adobe Sign jako administrator.
 • Wybierz kolejno Konto > Preferencje osobiste > Tokeny dostępu.
 • Kliknij ikonę plusa po prawej stronie okna.
Obraz nawigacji do strony Tokeny dostępu

Ładuje się interfejs Utwórz klucz integracji:

 • Wprowadź łatwą w identyfikacji nazwę klucza (np. Workday).

Dla klucza integracji należy włączyć następujące elementy:

 • agreement_read
 • agreement_write
 • agreement_send
 • widget_read
 • library_read
Panel tworzenia klucza integracji
 • Kliknij przycisk Zapisz.

 

 

Wyświetlona zostaje strona Tokeny dostępu, na której wyświetlone są klucze utworzone na Twoim koncie.

 • Kliknij definicję klucza utworzoną dla programu Workday.
  • Łącze klucza integracji wyświetla się w górnej części definicji.
 • Kliknij łącze klucza integracji.
Łącze klucza integracji

Wyświetlony zostaje klucz integracji.

 • Skopiuj klucz i zapisz w bezpiecznym miejscu, aby go użyć w następnym kroku.
 • Kliknij OK.
Panel klucza integracji

Konfiguracja dzierżawy Workday

Instalacja klucza integracji

Instalacja klucza integracji w dzierżawie Workday nawiązuje opartą na zaufaniu relację z usługą Adobe Sign. Po nawiązaniu relacji w dowolnym procesie biznesowym można zastosować krok Review Document (Recenzja dokumentu).

 

Uwaga: usługa Adobe Sign w środowisku Workday ma nazwę Adobe Document Cloud.

 

Zainstaluj klucz integracji:

 • Zaloguj się jako administrator konta Workday.
 • Wyszukaj opcję Edytuj ustawienia dzierżawy – proces biznesowy.

 

Ładuje się strona Edit Tenant Setup - Business Processes (Edytuj ustawienia dzierżawy – proces biznesowy).

Cztery pola odnoszą się do integracji Adobe Sign:

Adobe Document Cloud Acknowledgment (Potwierdzenie Adobe Document Cloud) – ustalony tekst potwierdzenia integracji.

Adobe Document Cloud API Key (Klucz API Adobe Document Cloud) – miejsce instalacji klucza integracji

Adobe Document Cloud Sender Email Address (Adres e-mail wysyłającego w Adobe Document Cloud) – adres e-mail administratora na poziomie grupy w usłudze Adobe Sign

Remove documents awaiting eSignature when Document is Canceled (Usuń dokumenty oczekujące na podpis elektroniczny, gdy dokument jest anulowany) – opcjonalna konfiguracja, która usuwa dokumenty z obiegu podpisywania, jeśli dokument zostanie anulowany w programie Workday.

Pola klucza integracji Adobe Sign

Zakończ instalację:

 • Wklej klucz integracji do pola Adobe Sign API Integration Key (Klucz integracji API Adobe Sign).
 • Wprowadź adres e-mail administratora usługi Adobe Sign do pola Adobe Document Cloud Sender Email Address (Adres e-mail wysyłającego z Adobe Document Cloud).
 • Kliknij OK.
Pola klucza integracji i adresu e-mail posiadacza klucza

Usługę Adobe Sign można teraz dodać do dowolnego procesu biznesowego, dodając krok Document Review (Recenzja dokumentu) i konfigurując go tak, aby używał opcji eSign by Adobe (Podpisz elektronicznie z Adobe) jako typu podpisu elektronicznego.

Konfiguracja kroku recenzji dokumentu

Dokument do recenzji dokumentu może być dokumentem statycznym, dokumentem wygenerowanym podczas kroku generowania dokumentu w tym samym procesie biznesowym lub sformatowanym raportem utworzonym w narzędziu Workday Report Designer. Wszystkie te przypadki można rozszerzyć o znaczniki tekstowe Adobe, aby mieć kontrolę nad wyglądem i pozycją poszczególnych elementów podpisu Adobe. Źródło dokumentu musi być określone w definicji procesu biznesowego. Nie można przesłać dokumentu ad hoc podczas wykonywania procesu biznesowego.

Do niepowtarzalnych funkcji usługi Adobe Sign należy możliwość serializacji grup podpisywania podczas kroku recenzji dokumentu. Umożliwia to określenie kolejności podpisywania dla grup opartych na roli. Funkcja podpisywania równoległego nie jest obsługiwana.

Informacje na temat konfiguracji kroku recenzji dokumentu można znaleźć w Skróconej instrukcji obsługi dostępnej tutaj:
https://helpx.adobe.com/pl/sign/help/Workday_Quick_Start.html

Pomoc

Pomoc techniczna programu Workday

Workday jest właścicielem integracji i powinien stanowić pierwszy punkt kontaktowy w razie pytań z zakresu integracji, próśb dotyczących funkcji lub zaistniałych problemów związanych z codziennym działaniem integracji.

W społeczności Workday można znaleźć wiele ciekawych artykułów poświęconych rozwiązywaniu problemów z integracją oraz generowaniu dokumentów:

Rozwiązywanie problemów z integracją podpisu elektronicznego

https://doc.workday.com/#/reader/3DMnG~27o049IYFWETFtTQ/zhA~hYllD3Hv1wu0CvHH_g

Recenzja dokumentów
https://doc.workday.com/#/reader/3DMnG~27o049IYFWETFtTQ/TboWWKQemecNipWgxLAjqg

Dynamiczne generowanie dokumentu

https://community.workday.com/node/176443

Wskazówki dotyczące konfiguracji generowania dokumentów

https://community.workday.com/node/183242

Pomoc techniczna Adobe Sign

Adobe Sign jest partnerem integracji i należy się z nim kontaktować, jeśli w procesie integracji nie można uzyskać podpisu elektronicznego lub jeśli występuje błąd wysyłania powiadomienia o oczekiwaniu na podpis.

Klienci usługi Adobe Sign w celu uzyskania pomocy powinni kontaktować się z menedżerem ds. sukcesów klienta (CSM). Ewentualnie dział pomocy technicznej firmy Adobe jest dostępny pod numerem: 1-866-318-4100. Po wybraniu numeru zaczekaj na listę produktów, a następnie wprowadź: 4, a następnie 2 (zgodnie z podpowiedzią).

Dodawanie znaczników tekstowych do dokumentów
https://helpx.adobe.com/content/dam/help/en/sign/adobesign_text_tags_guide.pdf

Konfiguracja recenzji dokumentu i przykłady
https://helpx.adobe.com/sign/help/Workday_Quick_Start.html