Przewodnik po znacznikach tekstowych Adobe Acrobat Sign

Omówienie

Znaczniki tekstowe Adobe Acrobat Sign to specjalnie sformatowany tekst, który można umieścić w dowolnym miejscu tworzonego dokumentu, określając lokalizację, rozmiar i typ pola, mogą to być na przykład pola podpisu lub inicjału, pola wyboru, przyciski opcji i pola formularza, a także zaawansowane reguły postępowania z polami opcjonalnymi. Znaczników tekstowych można także używać podczas tworzenia dokumentów PDF z polami formularza. Zobacz Tworzenie formularzy w programie Acrobat – karta informacyjna.

Samouczek dotyczący znaczników tekstowych
Kliknij, aby wyświetlić samouczek

Znaczniki tekstowe są konwertowane na pola formularza Acrobat Sign wówczas, kiedy dokument zostaje przesłany lub wysłany do podpisania. Znaczniki tekstowe Acrobat Sign można umieścić w dokumentach dowolnego typu, takich jak PDF, Microsoft Word, PowerPoint, Excel oraz pliki tekstowe (.txt, .rtf).

Na przykład:

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Pole podpisu cyfrowego przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer1.

{{Cmpy_es_:signer2:company}}

Pole nazwy firmy odbiorcy identyfikowanego jako signer2.

{{address_es_:signer1}}

Pole dla odbiorcy identyfikowanego jako signer1 przeznaczone do wprowadzenia adresu.    

{{*city_es_:signer1}}

Pole wymagane dla odbiorcy identyfikowanego jako signer1 przeznaczone do wprowadzenia miasta tego odbiorcy.

{{!price}}

Pole tylko do odczytu. Odbiorcy nie mogą zmienić wartości w tym polu.

Znaczniki tekstowe Acrobat Sign to potężny mechanizm pozwalający tworzyć szablony dokumentów, które umożliwiają pozycjonowanie pól podpisu i inicjałów, gromadzenie danych pochodzących od różnych nadawców w ramach jednej umowy, definiowanie reguł weryfikacji zgromadzonych danych i dodawanie warunków ich akceptacji. Jeśli dokument jest poprawnie skonfigurowany ze znacznikami tekstowymi, wówczas może on służyć jako szablon przy wysyłaniu dokumentów do podpisu i zagwarantować, że dane zgromadzone w ramach umów są spójne oraz ważne w skali całej organizacji.

Uwaga:

W zależności od wybranej opcji dostępne są możliwości i funkcje poziomów usług Business i/lub Enterprise.

Skrócona instrukcja obsługi znaczników tekstowych

Przykłady znaczników tekstowych

We wszystkich poniższych przykładach założono, że znaczniki tekstowe znajdują się w treści dokumentu. W przypadku używania znaczników jako nazw pól formularza dokumentu PDF, należy pominąć zarówno początkowe oznaczenie „{{”, jak i końcowe „}}”.

Pola podpisu i inicjałów

{{Sig_es_:signer1:signature}}

Pole podpisu cyfrowego przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer1.

{{Int_es_:signer1:initials}}

Pole inicjałów przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer1.

{{SigB_es_:signer1:signatureblock}}

Blok podpisu cyfrowego przypisany do odbiorcy identyfikowanego jako signer1.

{{OSig_es_:signer1:optsignature}}

Opcjonalne pole podpisu cyfrowego przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer1.

{{OInt_es_:signer1:optinitials}}

Opcjonalne pole inicjałów przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer1.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}}

Pole stempla, którego można użyć jako opcji podpisu. Stemple nie są wymagane, chyba że dla sygnatariusza nie jest dostępne żadne inne pole podpisu.


Pola roli odbiorcy

Pola sygnatariusza oraz nadawcy służą do określenia roli odbiorcy dla danej umowy.


Pole sygnatariusza

Rola „sygnatariusza” określa pierwszego z odbiorców (osobę podpisującą lub zatwierdzającą), która nie jest osobą wysyłającą (nadawcą). Rola „signer1” określa w każdym przypadku pierwszego odbiorcę. Odbiorca identyfikowany jako „signer1” może być również nadawcą, jeżeli wcześniej był osobą podpisującą lub zatwierdzającą umowę.

{{Cmpy_es_:signer1:company}}

Pole dla odbiorcy identyfikowanego jako signer1, przeznaczone do wprowadzenia nazwy firmy tego odbiorcy.

{{N_es_:signer2:fullname}}

Pole tylko do odczytu dla odbiorcy identyfikowanego jako signer2, przeznaczone do wprowadzenia pełnego imienia i nazwiska tego odbiorcy.

{{Dte_es_:signer1:date}}

Pole tylko do odczytu zawierające datę podpisu.

Formatowanie jest dozwolone przez dodanie dyrektywy :format. np. Dte_es_:signer1:date:format(date,dd-mm-yy)

{{Em_es_:signer1:email}}

Pole tylko do odczytu zawierające adres e-mail sygnatariusza.

Uwaga:

Zamiast korzystać z ról nadawcy „sender” i sygnatariusza „signer”, w ramach innej metody można korzystać wyłącznie z ról takich jak „signer1”, „signer2”, „signer3” itd. Wysyłając dokument, upewnij się, że wszyscy uczestnicy są dodawani w poprawnej kolejności.


Pole nadawcy

Rola nadawcy „sender” może być używana tylko w przypadku, gdy podczas przesyłania dokumentu wybrano opcję „Muszę złożyć podpis jako pierwszy/ostatni”. Rola nadawcy „sender” zawsze określa pole przypisane do nadawcy, niezależnie od tego czy nadawca podpisuje się jako pierwszy czy jako ostatni.

{{*Ttl_es_:sender:title}}

Pole wymagane dla nadawcy, przeznaczone do wprowadzenia stanowiska nadawcy.


Pole Wszyscy

Pole Hiperłącze zawiera specjalną (opcjonalną) rolę odbiorcy: Wszyscy.

Po wprowadzeniu rola ta wymaga od wszystkich odbiorców działania w tym polu, zanim będą mogli wykonać swoją akcję dotyczącą umowy.

Wymagane jest tylko kliknięcie hiperłącza.


Wstępnie wypełnione pola

{{price_es_:prefill}}

Pole, które wypełnia nadawca przed wysłaniem dokumentu.


Pola tekstowe

{{address_es_:signer1}}

Opcjonalne pole dla odbiorcy identyfikowanego jako signer1, przeznaczone do wprowadzenia adresu tego odbiorcy.

{{*city_es_:signer1}}

Pole wymagane dla odbiorcy identyfikowanego jako signer1 przeznaczone do wprowadzenia miasta tego odbiorcy.


Pola tylko do odczytu

{{!price}}

Pole tylko do odczytu. Sygnatariusze nie mogą zmieniać tej wartości.


Pola wyboru

{{[]}}

Pole wyboru.

{{[x]}}

Pole wyboru, domyślnie zaznaczone.


Przyciski opcji

{{(Red)Color}}

Przycisk opcji, który po wybraniu ma wartość „Red”, czerwony.


Obrazy

{{Image1_es_:signer1:inlineimage(4)}}

Pole obrazu w wierszu o wysokości 4 wierszy.


Weryfikacja pola

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

Obowiązkowe pole telefonu umożliwiające wprowadzenie numeru telefonu w formacie amerykańskim.

{{d_es_:signer1:num(>0,<60)}}

Opcjonalne pole liczbowe umożliwiające wprowadzanie wartości w przedziale od 0 do 60.


Reguły warunkowe

{{field_es_:showif(price>60)}}

Pole, które zostaje wyświetlone, jeżeli cena „price” ma wartość większą niż 60.


Pola obliczeniowe

{{TV_es_:calc([SubTotal]+[Tax])}}

Pole, którego wartość jest obliczana automatycznie poprzez dodanie wartości w polach „SubTotal” (suma częściowa) i „Tax” (podatek).


Konwersja znaczników tekstowych na pola formularza

Długość i formatowanie pola

Podczas korzystania ze znaczników tekstowych w edytowalnym dokumencie Acrobat Sign wyświetla prostokąt zakrywający cały obszar znacznika tekstowego (od oznaczenia początkowego „{{” do oznaczenia końcowego „}}”) i dokonuje konwersji znacznika tekstowego na odpowiednie pole formularza Acrobat Sign.

Długość pola formularza można zwiększyć, dodając znaki spacji na początku znacznika tekstowego, tuż za oznaczeniem „{{”, lub na końcu znacznika tekstowego, tuż przed oznaczeniem „}}”. Zmniejszenie rozmiaru pola formularza można osiągnąć poprzez zmniejszenie rozmiaru czcionki w znaczniku tekstowym, aż do uzyskania odpowiedniej długości pola.

Formatowanie pola formularza (rozmiar, rodzaj, kolor czcionki itp.) jest określone przez formatowanie pierwszego znaku „{”. Aby zapewnić poprawne odczytywanie znaczników tekstowych w aplikacji Acrobat Sign, znaczniki te powinny być zdefiniowane z użyciem czcionek powszechnie występujących w treści dokumentu (Helvetica, Times, Arial, Verdana lub Courier). Aby wymusić określony rozmiar pola i/lub styl czcionki przy użyciu dyrektyw, zapoznaj się z sekcją Sterowanie rozmiarem pola za pomocą dyrektyw.

Definicje znaczników tekstowych uwzględniają wielkość liter i należy je wprowadzać wyłącznie małymi literami. 

Poniższa ilustracja przedstawia znaczniki tekstowe umieszczone w dokumencie Microsoft Word.

Cały znacznik tekstowy, od początkowego nawiasu klamrowego do końcowego nawiasu klamrowego, musi zmieścić się w jednym wierszu. Jeżeli znacznik tekstowy rozciąga się na wiele wierszy, czy to w dokumencie źródłowym czy też w pliku PDF, pole formularza nie zostanie poprawnie odczytane przez Acrobat Sign, co może spowodować, że zasłonięty tekst będzie widoczny dla sygnatariusza podczas podpisywania dokumentu.

W przypadku stosowania w formularzach PDF nawiasy klamrowe nie powinny być umieszczane w nazwach pól formularza PDF, rozmiar tych pól jest określany przez rozmiar pól formularza PDF, a formatowanie danych wprowadzanych do tych pól jest określane przez właściwości odpowiednich pól formularza PDF.

Pojedynczy dokument nie może zawierać jednocześnie pól formularza PDF i pól zdefiniowanych poprzez zastosowanie znaczników tekstowych.

 

Interakcje z polami formularza podczas czynności podpisywania

Powyższe znaczniki tekstowe są konwertowane na następujące pola do wypełnienia podczas czynności podpisywania:


Pola formularza w podpisanym dokumencie

Po scaleniu danych w ramach podpisanego dokumentu, w podpisanym dokumencie PDF pojawią się następujące elementy:


Długie znaczniki tekstowe

W przypadku stosowania w edytowalnych dokumentach, znaczniki tekstowe zawierające wiele dyrektyw mogą być bardzo długie, co sprawi, że wyznaczenie mniejszych pól w dokumencie okaże się trudne. Acrobat Sign oferuje prosty mechanizm pozwalający określić krótsze znaczniki w dokumencie.

Na przykład, jeśli potrzebujesz wprowadzić wymagane pole numeru telefonicznego nadawcy, zamiast wprowadzać pełen tekst znacznika

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}, możesz posłużyć się znacznikiem krótszym {{$mob            }} w odpowiednim miejscu na dokumencie i użyć znaków spacji, aby odpowiednio dostosować rozmiar tego pola. Pełną definicję znacznika tekstowego

{{#mob=*Mobile_es_:signer1:phone}} można umieścić w innym miejscu dokumentu. Aby dowiedzieć się więcej na temat skracania znaczników tekstowych, patrz Skrócone formy znaczników tekstowych.

Dogłębna analiza znaczników tekstowych

Składnia znaczników tekstowych

Znacznik tekstowy Acrobat Sign jest zdefiniowany jako:

W ramach podziału poszczególne składniki zdefiniowano następująco:

 • Wymagane – opcjonalna flaga określająca, czy dane pole jest wymagane i musi być wypełnione przez sygnatariusza podczas podpisywania. Jeżeli takiej flagi nie ma, oznacza to, że dane pole formularza nie jest wymagane i sygnatariusz może (ale nie musi) wprowadzić do tego pola jakąś wartość podczas podpisywania dokumentu.
 • Tylko do odczytu – opcjonalna flaga, która wskazuje, że dane pole jest polem tylko do odczytu. Oznaczenie danego pola jako pola tylko do odczytu daje pewność, że nie zostanie ono przez nikogo zmodyfikowane podczas podpisywania dokumentu. Dane można łączyć w ramach pól tylko do odczytu, korzystając z rozwiązań API Acrobat Sign lub Wyślij zbiorczo poprzez CSV, zanim dokument zostanie wysłany do podpisania.
 • Nazwa pola – unikalna nazwa pozwalająca zidentyfikować to konkretne pole w ramach dokumentu. Nazwa pola jest używana do ustalenia wartości jakie wprowadzono podczas podpisywania, kiedy są eksportowane z usługi.
Uwaga:
 • Jeśli dokument ma więcej niż jeden znacznik tekstowy o tej samej nazwie, ale o różnych dyrektywach, lub jeśli te dyrektywy podano w innej kolejności dla każdego ze znaczników o takiej samej nazwie aplikacja Acrobat Sign automatycznie dodaje oznaczenie „efield” + niepowtarzalny numer + znak „_” na początku nazwy. Na przykład jeżeli w tym samym dokumencie znajdują się dwa pola o nazwie „adres”, wówczas Acrobat Sign zmienia nazwę jednego z tych pól na „efield2_adres”.
 •  Jeżeli w dokumencie znajdują się dwa znaczniki tekstowe z tą samą nazwą pola i tą samą kolejnością dyrektyw, wówczas te pola traktowane są jak kopie. Dane wprowadzane do jednego z tych pól są automatycznie kopiowane do drugiego pola, które znajduje się w innym miejscu dokumentu.
 • Identyfikator ES — specyficzny ciąg znaków „_es_”, który musi być wprowadzony po nazwie pola w znaczniku tekstowym po to, aby aplikacja Acrobat Sign mogła wykonywać określone funkcje. Jeżeli po nazwie pola nie ma identyfikatora Acrobat Sign, wówczas pole formularza zostaje dodane do dokumentu bez żadnych dyrektyw.
 • Dyrektywa – jedna lub więcej definicji, zaczynających się od dwukropka („:”), które określają rolę, typ pola oraz dodatkowe reguły przetwarzania wprowadzonej treści, definiując jej dopuszczalne rodzaje. Dyrektywy można definiować w dowolnej kolejności.
  • Rola – uczestnik, z którym powiązane jest dane pole (np. nadawca, sygnatariusz).
  • Typ pola — typ pola formularza Acrobat Sign (np. pole podpisu, inicjałów, pole wyboru lub pole tekstowe).
  • Reguły — reguły zaawansowanego przetwarzania, takie jak weryfikacja danych, logika wyświetlania (lub ukrywania) danych w oparciu o określone kryteria itp.


Kontrolowanie interakcji z polami podczas podpisywania dokumentu

Pola formularza w dokumencie mogą zostać przypisane do określonego sygnatariusza w ramach obiegu podpisywania. Acrobat Sign gwarantuje, że dany sygnatariusz ma jedynie dostęp do tych pól, które zostały mu przydzielone w procesie podpisywania. Pola formularza mogą zostać przydzielone konkretnym sygnatariuszom poprzez dodanie odpowiednich dyrektyw w znaczniku tekstowym.


Przydzielanie pola formularza określonym sygnatariuszom

Acrobat Sign obsługuje następujące dyrektywy w zakresie przydzielania pola formularza określonym sygnatariuszom.

{{Field2_es_:signer1}}

Pole w umowie, które jest przydzielone pierwszej osobie nie będącej nadawcą umowy.

{{Field3_es_:signer1}}

{{Field4_es_:signer2}}

Jeżeli umowa wymaga podpisów więcej niż jednej osoby, a każdy z sygnatariuszy musi podczas podpisywania podać określone dane, pola w umowie mogą zostać przydzielone konkretnym sygnatariuszom, używając dyrektywy signer<x>, gdzie <x> wyznacza kolejność w jakiej sygnatariusze podpiszą umowę. Pola oznaczone dyrektywą signer1 są przydzielone pierwszemu z sygnatariuszy, zaś pola oznaczone dyrektywą signer2 są przydzielone drugiemu z sygnatariuszy itd. Acrobat Sign gwarantuje, że sygnatariusz ma dostęp jedynie do tych pół, które zostały mu przydzielone.

Jeśli nadawca umowy, w ramach procesu składania podpisów, podpisuje się jako pierwszy, wszystkie pola oznaczone „signer1” są oddane do dyspozycji nadawcy.


Nadawca wstępnie wprowadza dane

W niektórych przypadkach nie jest wymagane, aby nadawca podpisał umowę, natomiast jego zadaniem jest wprowadzenie danych przed wysłaniem umowy do podpisania. Można tego dokonać, dodając dyrektywę „prefill” (wstępnie wypełnij) do odpowiednich pól formularza w umowie. Acrobat Sign umożliwia nadawcy wypełnienie tych pól przed wysłaniem umowy do podpisania.

{{Field5_es_:prefill}}

Pole w umowie wymagające wypełnienia przez nadawcę, zanim zostanie ona wysłana do podpisania.

Uwaga:

Wstępne wypełnianie jest domyślnie włączone dla dokumentów wysyłanych do biblioteki dokumentów Acrobat Sign. Wstępne wypełnianie można również włączyć aktywując opcję „Wyświetl podgląd i dodaj pola podpisu” podczas wysyłania dokumentu. Aby ustawić dyrektywę „prefill” (wstępnie wypełnij) dla wszystkich umów wysyłanych ze strony Wyślij, niezależnie od tego czy włączona jest opcja Podgląd, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Adobe.


Nieprzypisane pola

Pola, które nie zawierają roli (lub mają błędną pisownię dyrektywy roli), są dostępne dla wszystkich na liście odbiorców. Po wypełnieniu pola zostaje ono zablokowane, aby zapobiec możliwości zmiany wpisanej wartości przez kolejnych sygnatariuszy. 

{{Address}}

Pole w umowie, które może być wypełnione przez dowolnego sygnatariusza.

{{zip_es_:zip4}}

Pole w umowie dla dowolnego z sygnatariuszy, przeznaczone do wprowadzenia kodu pocztowego, który podlega weryfikacji.

Uwaga:

Jeśli nieprzypisane pole jest oznaczone jako „wymagane”, tę wartość musi wypełnić pierwszy odbiorca.

W oknie Ustawienia konta > Ustawienia wysyłania istnieje formant, który modyfikuje kombinację nieprzypisanych i wymaganych pól, aby oznaczać pole jako wymagane tylko przez ostatniego odbiorcę.


Podstawowe typy pól Acrobat Sign

W dokumencie można utworzyć różne typy pól, wprowadzając określone dyrektywy w ramach znaczników tekstowych. Podczas podpisywania dokumentu aplikacja Acrobat Sign interpretuje znaczniki i konwertuje je na odpowiednie pola formularza. Wszystkie typy pól, które można dodać do dokumentu za pośrednictwem internetowej aplikacji Acrobat Sign, można również określić za pomocą znaczników tekstowych.


Pola podpisu i inicjałów

Można zamieścić pola podpisu lub inicjałów Acrobat Sign w konkretnych miejscach dokumentu, dodając dyrektywę, która przydziela odpowiedni typ do pola podpisu. Domyślnie pola podpisu i inicjałów są wymagane.

Jednak niektóre dokumenty mogą wymagać, aby sygnatariusz opcjonalnie podpisał dokument także w innych, dodatkowych miejscach. Takie miejsca opcjonalnych podpisów lub inicjałów można również zdefiniować w dokumencie przy użyciu znaczników tekstowych.

Uwaga:

Aplikacja Acrobat Sign wymaga, aby dokument zawierał co najmniej jedno pole podpisu dla każdego z sygnatariuszy. Osoby zatwierdzające dokument nie muszą mieć przydzielonych pól podpisu w dokumencie podczas jego podpisywania.

{{Sig1_es_:sender:signature}}

Wymagane pole podpisu przypisane do nadawcy.

{{Int1_es_:signer1:initials}}

Wymagane pole inicjałów przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer1.

{{OSig1_es_:signer2:optsignature}}

Opcjonalne pole podpisu cyfrowego przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer2.

{{OInt1_es_:signer1:optinitials}}

Opcjonalne pole inicjałów przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer1.

{{SigStamp_es_:signer1:stampimage(25)}}

Pole stempla, którego można użyć jako opcji podpisu. Stemple nie są wymagane, chyba że dla sygnatariusza nie jest dostępne żadne inne pole podpisu.


Specjalne pola ACROBAT Sign

Aplikacja Acrobat Sign udostępnia specjalne pola, które można umieścić w dokumencie, aby zgromadzić informacje o sygnatariuszu, takie jak zajmowane stanowisko czy nazwa reprezentowanej firmy. Jeżeli informacje dla tych pól są już dostępne, wówczas aplikacja Acrobat Sign automatycznie wypełnia pola w momencie prezentowania ich sygnatariuszowi podczas procesu podpisywania.

{{Ttl1_es_:title}}

Pole, w którym należy podać stanowisko sygnatariusza.

{{Cmpy1_es_:company}}

Pole, w którym należy podać nazwę firmy sygnatariusza.


Specjalne pola tylko do odczytu

Ponadto aplikacja Acrobat Sign obsługuje gromadzenie danych dotyczących daty złożenia podpisu, adresu poczty e-mail, a także imienia i nazwiska sygnatariusza w treści umowy. Te pola są automatycznie wypełnianie przez aplikację Acrobat Sign i podczas podpisywania umowy sygnatariusz nie może ich modyfikować.

{{Dte1_es_:date}}

Pole tylko do odczytu zawierające datę podpisu.

Formatowanie jest dozwolone przez dodanie dyrektywy :format. np. Dte_es_:signer1:date:format(date,dd-mm-yy)

{{Em1_es_:email}}

Pole automatycznego wprowadzania adresu e-mail sygnatariusza. W przypadku korzystania z formularzy internetowych Acrobat Sign adres e-mail może być edytowany przez sygnatariusza po podpisaniu takiego formularza internetowego. W zależności od konfiguracji konta aplikacja Acrobat Sign weryfikuje adres e-mail podany przez sygnatariusza przed zakończeniem procedury podpisywania formularza internetowego.

{{fn1_es_:signer:firstname}}

Pole, które automatycznie wyświetla pierwszy ciąg odczytany w polu podpisu. Ma na celu przedstawienie imienia podpisu.

{{ln1_es_:signer:lastname}}

Pole, które automatycznie wyświetla zawartość pola po pierwszym ciągu w polu podpisu. Ma na celu przedstawienie nazwiska podpisu.

{{Name1_es_:fullname}}

Pole, w którym należy podać imię i nazwisko sygnatariusza w jednym ciągu.


Blok podpisu

Jeżeli w dokumencie nie zamieszczono żadnego pola podpisu dla danego sygnatariusza, aplikacja Acrobat Sign automatycznie umieści blok podpisu dla tego konkretnego sygnatariusza na dole dokumentu. Domyślnie blok podpisu obejmuje pole podpisu i pole adresu e-mail. Jednak jeśli twój administrator konta lub grupy aktywuje opcję „Wymagaj, aby sygnatariusze podawali swoje stanowisko podczas składania podpisu cyfrowego” albo „Wymagaj, aby sygnatariusze podawali nazwę firmy podczas składania podpisu cyfrowego”, ewentualnie obie te opcje (w Preferencjach dotyczących podpisu), wówczas w bloku podpisu znajdą się również pola stanowiska i/lub nazwy firmy. Ilustracja poniżej przedstawia blok podpisu zawierający wszystkie cztery pola.

Blok podpisu

Możesz ustawić cały blok podpisu Acrobat Sign w dowolnym miejscu dokumentu za pomocą dyrektywy „signatureblock”.

{{SBlk1_es_:signatureblock}}

Pozycjonuje blok podpisu we wskazanym miejscu dokumentu.


Pola tekstowe

Wszystkie pola rozmieszczone w dokumencie, które nie zawierają żadnych dodatkowych dyrektyw definiujących typ pola, są traktowane jako pola tekstowe przeznaczone do wypełnienia.

{{propertyName_es_:signer}}

Definiuje edytowalne pole tekstowe o nazwie „propertyName”, znajdujące się w dokumencie.


Definiowanie pół wymaganych/opcjonalnych

W przypadku większości pól można określić, czy ich uzupełnienie ma być wymagane czy opcjonalne. Aplikacja Acrobat Sign nie daje sygnatariuszowi możliwości podpisania umowy, jeśli nie zostaną wypełnione wszystkie wymagane pola.

Domyślnie wszystkie pola są opcjonalne, poza następującymi wyjątkami:

 • Pola podpisu i inicjałów domyślnie są wymagane, chyba że zostaną zdefiniowane za pomocą znaczników tekstowych „optsignature” lub „optinitials”. Zobacz Pola podpisu i inicjałów, aby uzyskać więcej informacji na temat tych znaczników tekstowych.
 • Pola Stanowisko i Nazwa firmy są wymagane, jeżeli z ustawień twojego konta wynika, że wchodzą one w skład bloku podpisu. Zobacz Blok podpisu, aby uzyskać informacje na temat szczególnych ustawień konta.

Pole wymagane jest oznaczone symbolem gwiazdki (*) umieszczonym przed nazwą pola lub poprzez dodanie odpowiedniej dyrektywy w znaczniku tekstowym.

Na przykład:

{{*phone_es_:signer1}}

{{phone_es_:signer1:required}}

{{phone_es_:prefill:required}}

Definiuje wymagane pole tekstowe o nazwie „phone”, które musi zostać wypełnione albo przez sygnatariusza, albo w trakcie wstępnego wypełniania dokumentu.

{{address_es_:signer1}}

Definiuje opcjonalne pole o nazwie „address”, które musi być wypełnione przez odbiorcę identyfikowanego jako signer1.

Pola wymagane oznaczane są czerwoną gwiazdką po lewej stronie pola.


Pola edytowalne / tylko do odczytu

Domyślnie można edytować wszystkie pola, które nie są polami tylko do odczytu. Wyjątek stanowią niektóre specjalne pola dotyczące sygnatariusza (adres e-mail, imię i nazwisko sygnatariusza oraz data podpisu), które domyślnie są polami tylko do odczytu. Zobacz Specjalne pola tylko do odczytu, aby uzyskać więcej informacji.

Pola tylko do odczytu są przydatne, kiedy dokonujemy automatycznego scalenia danych w jeden dokument, używając API Acrobat Sign, lub kiedy wykorzystujemy funkcję scalenia danych w ramach Wyślij zbiorczo. Pola tylko do odczytu dają pewność, że w trakcie podpisywania sygnatariusz nie może zmienić scalonych danych.

Dodanie znaku wykrzyknika (!) przed nazwą pola lub użycie dyrektywy tylko do odczytu oznacza pole jako przeznaczone tylko do odczytu.

Na przykład:

{{!price}}

{{price_es_:readonly}}

Definiuje pole tekstowe tylko do odczytu jako przeznaczone do wypełnienia w ramach scalenia danych przed wysłaniem dokumentu do podpisania.

Zaawansowane przetwarzanie dokumentu ze znacznikami tekstowymi

Dodatkowe typy pól

Możesz tworzyć następujące typy pól za pomocą ich własnych, unikatowych znaczników tekstowych:


Pola wyboru

Możesz utworzyć pole wyboru przy użyciu znaczników tekstowych, umieszczając w dokumencie znacznik pola wyboru albo stosując dyrektywę pola wyboru.

{{[]}}

Pozycjonuje nienazwane pole wyboru w dokumencie.

{{CB_es_:checkbox}}

Pozycjonuje nazwane pole wyboru w dokumencie.

{{[x]}}

Pozycjonuje nienazwane pole wyboru, które jest domyślnie zaznaczane w dokumencie.

{{CB1_es_:checkbox(checked)}}

Pozycjonuje nazwane pole wyboru, które jest domyślnie zaznaczone w dokumencie.

{{[]Comm_es_:signer1}}

Pozycjonuje pole wyboru o nazwie „Comm” przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer1.

{{Comm_es_:checkbox:signer1}}

Pozycjonuje pole wyboru o nazwie „Comm” przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer1 za pomocą dyrektywy.

{{[]*}}

Nienazwane wymagane pole wyboru, które musi zostać wypełnione przez odbiorcę identyfikowanego jako signer1. Zobacz Definiowanie pół wymaganych/opcjonalnych, aby uzyskać więcej informacji na temat definiowania wymaganych pól.

{{CB2_es_:required:checkbox}}

Nazwa i obowiązkowe pole wyboru muszą być wypełnione przez odbiorcę identyfikowanego jako signer1.

{{[]!}}

Nienazwane pole wyboru tylko do odczytu. Zobacz Definiowanie pół wymaganych/opcjonalnych, aby uzyskać więcej informacji na temat definiowania wymaganych pól.

{{CB3_es_:readonly:checkbox}}

Nazwane pole wyboru tylko do odczytu. 

{{CB4_es_:checkbox:label("I agree.")}}

Definiuje pole wyboru z etykietą zawierającą przyjazny dla użytkownika opis tego pola wyboru. Etykieta zostaje wyświetlona sygnatariuszowi podczas podpisywania dokumentu i w tym przypadku jej treść to: „I agree” (Zgadzam się).


Przyciski opcji

Znaczników tekstowych można używać do definiowania i pozycjonowania Przycisków opcji w dokumencie. Przyciski opcji muszą mieć co najmniej dwie opcje (dwa wybory) w ramach grupy przycisków opcji, identyfikowanej przez tę samą nazwę pola w dokumencie. Każda opcja (wybór) przycisku opcji musi mieć inną wartość wyboru. Przyciski opcji można definiować za pomocą następującej składni.

{{(option_value)fieldname_es_}}

Pozycjonuje przycisk opcji w dokumencie.

{{(Red)Color_es_:signer1}}

{{(Blue)Color_es_:signer1}}

{{(Green)Color_es_:signer1}}

Definiuje trzy przyciski opcji należące do tej samej grupy o nazwie „Color” (Kolor), przypisanej do odbiorcy identyfikowanego jako signer1. Opcje mają wartości Red (Czerwony), Blue (Niebieski) i Green (Zielony).

{{Color_es_:signer1:radio(Red)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Blue)}}

{{Color_es_:signer1:radio(Green)}}

Alternatywnym sposobem definiowania grupy przycisków opcji Color (Kolor) jest użycie dyrektywy „radio”.

{{(Red)Color_es_:signer1:label(“Czerwony”)}}

{{(Blue)Color_es_:signer1:label(“Niebieski”)}}

{{(Green)Color_es_:signer1:label(“Zielony”)}}

Definiuje grupę przycisków opcji i nadaje każdemu z przycisków opcji przyjazną dla użytkownika etykietę. Etykieta zostaje wyświetlona sygnatariuszowi podczas podpisywania.

 

Określanie stylu przycisków opcji

Aplikacja Acrobat Sign umożliwia tworzenie przycisków opcji w różnych stylach. Utworzony styl przycisków opcji jest wyświetlany w dokumencie PDF. Jednak podczas podpisywania przyciski opcji są zawsze wyświetlane jako kółka.

Style przycisków opcji


Pola obrazów (w wierszu)

Pola obrazów są używane do przechwytywania pliku obrazu, np. zdjęcia lub zeskanowanego dokumentu (np. prawa jazdy). Obrazy te można pobrać z podpisanego dokumentu.  Polecenie :inlineimage wymaga dodania dodatkowego parametru określającego wysokość pola. Wysokość pola jest zależna od rozmiaru czcionki znacznika i jest ona mierzona w wierszach tej czcionki.

{{inlineImageEx_es_:signer1:inlineimage(20)}}

Określa pole obrazu z 20 wierszami wysokości.


Wielowierszowe pola tekstowe

Znaczników tekstowych można użyć do definiowania pól tekstowych, które będą obejmowały wiele wierszy. Podczas podpisywania pola te mogą być używane do zebrania danych zawartych w wielu wierszach w dokumencie.

{{largeField_es_:signer1:multiline}}

Definiuje pole o nazwie „largeField”, przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer1, które podczas podpisywania dokumentu pozwala sygnatariuszowi wprowadzić do pola wiele wierszy danych.

{{largeField2_es_:signer1:multiline(4)}}

Definiuje pole o nazwie „largeField2”, przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer1. Pole to ma wysokość czterech wierszy. Jeśli brakuje parametru określającego liczbę wierszy, domyślna wysokość pola to dwa wiersze danych.

Znaczników tekstowych można używać do definiowania i pozycjonowania w dokumencie listy rozwijanej. Listy rozwijane mogą zawierać wiele opcji; użytkownik może wybrać jedną z tych opcji podczas podpisywania dokumentu. Definicja listy rozwijanej składa się z dwóch elementów: unikalnego zestawu opcji, z których odbiorca może wybrać jedną, i opcjonalnie z zestawu wartości, które zostają zwracane podczas eksportowania danych z umowy.

Opcje na listach rozwijanych muszą być unikalne, natomiast wartości na tych listach już takie być nie muszą (np. z wielu rozwijanych opcji może być eksportowana ta sama wartość). Wartości list rozwijanych są opcjonalne. Jeśli nie ma zdefiniowanych wartości list rozwijanych, wówczas rozwijane opcje są zwracane, kiedy dane z umowy zostają wyeksportowane.

Jeśli wartości list rozwijanych zostały zdefiniowane, liczba zdefiniowanych wartości musi być równa liczbie opcji. Jeśli liczba opcji nie jest równa liczbie zdefiniowanych wartości, zostanie to rozpoznane jako błąd i pole nie zostanie uznane za listę rozwijaną.

Podczas definiowania domyślnego wyboru dla listy rozwijanej lub definiowania warunków innego pola na podstawie wyboru przez odbiorcę jednej z opcji na rozwijanej liście, należy użyć eksportowanych wartości (nie opcji). Jeśli nie ma zdefiniowanych eksportowanych wartości, należy użyć opcji z listy rozwijanej.

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options= "Red,Green,Blue”)}}

Pozycjonuje w dokumencie odpowiednią listę rozwijaną. Podczas podpisywania lista umożliwia odbiorcy identyfikowanemu jako signer1 dokonanie wyboru spośród trzech dostępnych opcji. Ta lista rozwijana nie definiuje żadnych wartości do wyeksportowania, w rezultacie wybrana opcja zostaje wyeksportowana ze strony Zarządzaj, poprzez API, albo ze strony Raporty.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,B lue”, values=”R,G,B”)}}

Pozycjonuje w dokumencie listę rozwijaną. Podczas podpisywania lista umożliwia odbiorcy identyfikowanemu jako signer1 dokonanie wyboru spośród trzech dostępnych opcji. W tym przypadku lista rozwijana określa również możliwe wartości do wyeksportowania (R, G, B). W zależności od opcji wybranej przez odbiorcę podczas podpisywania odpowiednia wartość zostaje wyeksportowana z strony Zarządzaj, poprzez API, albo ze strony Raporty. Jeśli na przykład odbiorca wybierze opcję „Red” (Czerwony) to wyeksportowana zostaje wartość „R”.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,Green,Blue”, values=”R,,B”)}}

W tym przykładzie opcje listy rozwijanej są takie same jak w poprzednim przykładzie, lecz jedna z wartości została pominięta. Jeśli podczas podpisywania odbiorca identyfikowany jako signer1 wybierze z rozwijanej listy opcję „Green” (zielony), dla tego pola nie zostanie wyeksportowana żadna wartość.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options="Red,,Blue”, values=”R,G,B”)}}

W tym przykładzie rozwijana lista daje odbiorcy identyfikowanemu jako signer1 trzy opcje, przy czym druga z opcji jest pusta. Jeśli odbiorca wybierze tę pustą opcję, to zostanie wyeksportowana wartość „G”.

Do definicji pól list rozwijanych można w zależności od potrzeb dodawać dodatkowe dyrektywy, na przykład nadając liście rozwijanej status pola wymaganego, dodając do niej warunki logiczne lub zastrzegając, że opcja wybrana przez odbiorcę pozostanie ukryta w dokumencie PDF.


Dokumenty pomocnicze (pliki załączników)

Acrobat Sign może służyć do gromadzenia dokumentów pomocniczych od sygnatariuszy w trakcie procedury podpisywania. W trakcie procedury podpisywania aplikacja Acrobat Sign zamienia znacznik tekstowy na pole, które sygnatariusz może wybrać w celu przesłania pliku. Przesłany dokument (dokumenty) zostanie uwzględniony jako część podpisanego dokumentu, przekonwertowany na format PDF i załączony do podpisanej umowy po zakończeniu procesu jej podpisywania. Pola formularza służące do gromadzenia plików przesłanych przez sygnatariusza definiuje się za pomocą dyrektywy „attachment” (załącznik).

{{*DriversLicense_es_:signer1:attachment}}

Definiuje wymagane pole o nazwie „DriversLicense” (Prawo jazdy) przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer1. Odbiorca jest zobligowany, aby podczas podpisywania skorzystać z tego pola i przesłać wymagany plik.

{{photo_es_:signer1:attachment:label("Photo")}}

Definiuje opcjonalne pole o nazwie „photo” (zdjęcie) przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer1. Odbiorca ten podczas podpisywania może wykorzystać to pole, aby przesłać zdjęcie. Można użyć dyrektywy etykiety, aby sformułować przyjazny dla użytkownika opis tego pola. Etykieta zostaje wyświetlona sygnatariuszowi podczas podpisywania.

Definiowanie pola załącznika:

Wyraźny znacznik tekstowy dla załączników

Pole załącznika wyświetlane podczas podpisywania:

Przykład pola załącznika

Za pomocą aplikacji Acrobat Sign można zamieszczać hiperłącza w dokumentach. Hiperłącza reagujące na kliknięcia podczas procesu podpisywania mogą przenosić odbiorców do dowolnych miejsc w dokumencie lub na zewnętrzne adresy URL. Dla hiperłączy można również utworzyć etykiety, co spowoduje, że w dokumencie zamiast adresu URL wyświetlany będzie tekst etykiety.

Zazwyczaj pola hiperłączy umożliwiają odbiorcom swobodne przełączenie na inną stronę. Jeśli używa się go jako łącza opcjonalnego, nie trzeba definiować roli odbiorcy, pozostawiając pole jako aktywne łącze, które może kliknąć dowolny odbiorca.

Pola hiperłączy można również zdefiniować jako wymagane. Po skonfigurowaniu pola jako pola wymaganego do zdefiniowania odbiorcy, który musi kliknąć łącze, potrzebna jest rola odbiorcy. 

 • Wyznaczony odbiorca może nie być w stanie ukończyć operacji, dopóki nie kliknie łącza.
 • Łącze pozostaje aktywne (ale nie jest wymagane) dla wszystkich innych odbiorców.

Ponadto pole Hiperłącze ma wyjątkową rolę odbiorcy: Wszyscy. Rola Wszyscy używana w połączeniu z flagą Wymagane, sprawia, że wszyscy odbiorcy muszą kliknąć pole hiperłącza, aby ukończyć operację.  

{{companywebsite_es_:link(http://www.adobe.com):label(Adobe)}}

Definiuje hiperłącze prowadzące do zewnętrznego adresu URL. Zawiera też etykietę „Adobe”, która zostanie wyświetlona odbiorcy podczas podpisywania.

{{doclink_es_:link:page(10):label(View this section)}}

Definiuje hiperłącze prowadzące do strony 10 w bieżącym dokumencie. Zawiera też etykietę „View this section” (Patrz ten rozdział), która zostanie wyświetlona odbiorcy podczas podpisywania.

{{*companyToU_es_:everyone:link(https://www.adobe.com/pl/legal/terms.html):label(Warunki użytkowania)}}

Definiuje wymagane hiperłącze, które wszyscy odbiorcy muszą kliknąć. Zawiera też etykietę „Warunki użytkowania”, która wyświetli się odbiorcy podczas podpisywania.


Stemple uczestników i identyfikatory transakcji (dostępne tylko dla użytkowników usług na poziomie Business i Enterprise)

Stemple uczestnika i Identyfikatory transakcji można dodawać do podpisanych dokumentów PDF przez sygnatariuszy. Indywidualny stempel uczestnika pojawia się po tym, jak dana osoba podpisała lub zatwierdziła dokument. Stempel uczestnika zawiera jego imię i nazwisko, czas złożenia podpisu/zatwierdzenia dokumentu oraz adres e-mail. Identyfikatory transakcji i stemple pojawiają się w ostatecznej wersji podpisanego dokumentu PDF.

{{userstamp1_es_:signer1:stamp}}

Definiuje stempel uczestnika dla odbiorcy identyfikowanego jako signer1. Ten stempel pojawia się w ostatecznej wersji podpisanego dokumentu PDF.

{{userstamp2_es_:signer2:stamp}}

Definiuje stempel uczestnika dla odbiorcy identyfikowanego jako signer2. Ten stempel pojawia się w ostatecznej wersji podpisanego dokumentu PDF.

{{transstamp2_es_:transactionid}}

Definiuje stempel identyfikatora transakcji, który pojawia się w ostatecznej wersji podpisanego dokumentu PDF.

{{userstamp_es_:signer1:stamp:repeat}}

{{transstamp1_es_:transactionid:repeat}}

Definiuje stempel, który pojawia się w tym samym miejscu na wszystkich stronach ostatecznej wersji podpisanego dokumentu PDF.


Podpisy cyfrowe (dostępne tylko dla użytkowników na poziomie Enterprise)

Podpisy cyfrowe można dodawać do dokumentów. Każdy dokument może zawierać tylko jeden podpis cyfrowy na jednego sygnatariusza. W przypadku dodania więcej niż jednego podpisu cyfrowego na jednego sygnatariusza (np.: {{digsig1_:signer1: digitalsignature}} i {{digsig2_:signer1: digitalsignature}}), tylko ten pierwszy zostanie zachowany, a reszta zostanie automatycznie usunięta, kiedy dokument zostanie wysłany do podpisu, chyba że zostaną one usunięte ręcznie w środowisku tworzenia i przeglądania dokumentu jeszcze przed wysłaniem.

{{digsig1_es_:signer1:digitalsignature}}

Definiuje podpis cyfrowy dla odbiorcy identyfikowanego jako signer1.


Podpis w formie stempla

Pola stempla to pola o dwóch zastosowaniach, które mogą zastąpić pole podpisu dla organizacji, które wolą podpisywać pieczęcią firmową lub które obsługują tradycyjny podpis, taki jak stempel Hanko. Podobnie jak w przypadku pól podpisu cyfrowego do odbiorcy można przypisać tylko jedno pole stempla. Pola stempli są domyślnie opcjonalne, chyba że są oznaczone jako wymagane lub dla sygnatariusza nie są dostępne żadne inne pola podpisu.

Pola stempli wymagają dołączenia dodatkowego parametru w poleceniu :stampimage, który określa wysokość pola. Wysokość pola mierzy się w liczbie wierszy na podstawie rozmiaru czcionki znacznika tekstowego.

{{Stamp1_es_:signer1:stampimage(28)}}

Określa pole stempla o wysokości 28 wierszy dla odbiorcy określanego jako signer1.


Ustawianie wartości domyślnej

Aplikacja Acrobat Sign umożliwia ustawienie domyślnej wartości pola za pomocą znaczników tekstowych. Ustawiona wartość domyślna jest prezentowana uczestnikom podczas podpisywania dokumentu.

Dyrektywa znacznika tekstowego

Przykład

:default

:default("Wartość domyślna ujęta w podwójny cudzysłów")

:default('Wartość domyślna ujęta w podwójny cudzysłów')

Jeżeli wartość domyślna zawiera pojedynczy cudzysłów lub apostrof, to musi ona zostać ujęta w podwójny cudzysłów. Na przykład: {{location_es_:signer1:default("Signer's Business")}}. Jeśli podwójne cudzysłowy muszą być użyte w wartości domyślnej, wówczas musi być ona ujęta w pojedynczy cudzysłów.


Formułowanie podpowiedzi

Znaczniki tekstowe umożliwiają również formułowanie Podpowiedzi dla pól formularza Acrobat Sign. Podpowiedzi mogą zawierać do 4096 znaków i są wyświetlane odbiorcy podczas podpisywania.

Dyrektywa znacznika tekstowego

Przykład

:tooltip

:tooltip("Prosimy załączyć kopię swojego prawa jazdy")

:tooltip('Wybierz kolor')


Sterowanie rozmiarem pola za pomocą dyrektyw

Dyrektywa :dimension może być używana do sterowania wysokością i szerokością pola, nadpisując dane wejściowe otwierających nawiasów klamrowych. 

Jest to przydatne, jeśli dokumenty są generowane w systemie, który nie zezwala na modyfikację rozmiaru czcionki.

Forma tej dyrektywy to :dimension(width=XXnn, height=YYmm)

Gdzie XX i YY są liczbowymi wartościami pomiarowymi, a typ inkrementacji definiowany jest przez wartości nn i mm.

 • Wartości liczbowe są to wartości dziesiętne, które mogą przyjmować do pięciu znaczących cyfr po przecinku.
 • Dostępne wartości typu inkrementacji:
  • pt – punkty (każdy punkt to 1/72 cala) – punkty to wartość domyślna, jeśli nie podano innego typu inkrementacji
  • in – cale
  • cm – centymetry
  • mm – milimetry

{{BigSig_es_:signer1:signature:dimension(width=35mm, height=12mm)}}

Pole podpisu o rozmiarze 35 milimetrów (szerokość) na 12 milimetrów (wysokość).

Uwaga:

Jeśli typ inkrementacji jest fałszywy lub dyrektywa „:dimension” jest w jakikolwiek sposób nieprawidłowa, znacznik ignoruje dyrektywę i powraca do ustalenia pola rozmiaru na podstawie nawiasów klamrowych.


Określenie wyglądu czcionki

Znaczników tekstowych można używać, aby zmienić wygląd czcionki w danym polu w taki sposób, że to nowe ustawienie nadpisze ustawienia czcionki wprowadzone w ramach znacznika tekstowego określającego nazwę czcionki, jej kolor oraz rozmiar. Aby określić nazwę czcionki, użyj nazwy dowolnej czcionki w istniejącym dokumencie lub wybranej czcionki spośród następujących: Lato, Roboto, Slabo 13px, Source Serif Pro, Source Sans Pro lub Source Code Pro. Aby określić kolor, należy stosować wartości szesnastkowe RGB lub wybrać dowolny z poniższych, dostępnych kolorów: biały, jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny, czerwony, różowy, pomarańczowy, żółty, zielony, karmazynowy, niebieskozielony lub niebieski. Domyślnie nazwa i rozmiar czcionki to nazwa i rozmiar pierwszego nawiasu „{” na początku znacznika tekstowego.

Dyrektywa znacznika tekstowego

Przykład

:font

:font(name=Lato, color=#FF0000, size=12) – określa parametry tekstu w polu w następujący sposób: czcionka typu Lato w kolorze czerwonym i o rozmiarze 12 punktów

 

:font(name=Source Code Pro, color=green, size=14) – określa parametry tekstu w polu w następujący sposób: czcionka typu Source Code Pro w kolorze zielonym i o rozmiarze 14 punktów


Ustawianie wyrównania pola

Znaczniki tekstowe mogą być używane do wyrównania wartości wprowadzonych do pól formularza. Domyślnie wartości w polach formularza są wyrównane do lewej. Jednak używając dyrektyw dla znaczników tekstowych, pola formularza można wyrównać do środka albo do prawej.

Dyrektywa znacznika tekstowego

Przykład

:align(alignment)

:align(left) – powoduje wyrównanie tekstu w danym polu do lewej. Jest to domyślne ustawienie dla pól formularza i ta dyrektywa nie wymaga wprowadzenia.

:align(right) – powoduje wyrównanie tekstu w danym polu do prawej.

:align(center) – powoduje wyrównanie tekstu w polu formularza do środka.


Określanie pól powtarzalnych

Znaczniki tekstowe mogą być używane do tego, aby powtarzać takie same pola na każdej stronie dokumentu, bez konieczności kopiowania ich dla każdej kolejnej strony. Może to być szczególnie użyteczne w przypadku pól podpisu lub stempli uczestników na bardzo długich dokumentach.

Dyrektywa znacznika tekstowego

Przykład

:repeat

:stamp:repeat – kopiuje stempel uczestnika w tym samym miejscu na każdej kolejnej stronie dokumentu. Upewnij się, że rola sygnatariusza została zdefiniowana dla stempla. (np. signer1, signer2).

:signature:repeat – kopiuje pole podpisu w tym samym miejscu na każdej kolejnej stronie dokumentu. Upewnij się, że rola sygnatariusza została zdefiniowana dla stempla. (np. signer1, signer2).

:repeat(even) – kopiuje pole w tym samym miejscu na parzystych stronach dokumentu.

:repeat(odd) – kopiuje pole w tym samym miejscu na nieparzystych stronach dokumentu.

:repeat(after) – kopiuje pole w tym samym miejscu na wszystkich stronach po stronie, na której zostało dodane.

:repeat(before) – kopiuje pole w tym samym miejscu na wszystkich stronach przed stroną, na której zostało dodane.

:repeat(2,10), :repeat(6-9), :repeat(2,6-9) – kopiuje pole w tym samym miejscu na wyszczególnionych stronach lub zakresach stron w dokumencie.


Określanie reguł weryfikacji danych

Aplikacja Acrobat Sign obsługuje różne typy weryfikacji pól zdefiniowanych przez dodatkowe dyrektywy znaczników tekstowych. Określone reguły weryfikacji danych zostają uruchomione, kiedy sygnatariusz wprowadza dane podczas podpisywania. Aplikacja Acrobat Sign nie zezwala odbiorcy na zakończenie procesu podpisywania, jeżeli wprowadzone przez niego dane nie są zgodne z określonymi regułami weryfikacji.

Na przykład:

 

{{*Mobile_es_:signer1:phone}}

Definiuje wymagane pole o nazwie „Mobile” (Telefon komórkowy) przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer1. Podczas podpisywania odbiorca musi podać w tym polu numer telefonu w prawidłowym formacie.

 

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

Definiuje pole o nazwie „Birthday” (Data urodzenia) przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer2. Podczas podpisywania odbiorca musi wprowadzić w tym polu datę.

 

Niektóre typy walidacji pól mogą zawierać dodatkowe parametry, które ograniczają wartości dopuszczalne w danym polu.

 

{{duration_es_:signer1:num(>=0,<=60)}}

Definiuje opcjonalne pole o nazwie „duration” (czas trwania), gdzie wprowadzana wartość musi się mieścić w przedziale od 0 do 60.

 

{{tenNum_es_:signer1:string(char=num,maxlen=10)}}

Definiuje opcjonalne pole o nazwie „tenNum”, które pozwala wprowadzić maksymalnie 10 cyfr.


Obsługiwane reguły uwierzytelniania pól

Typ uwierzytelnienia Dyrektywa znacznika tekstowego Opcjonalne parametry i wartości Przykłady
String :string char alpha – tylko litery :string
:string(char=alpha)
:string(char=num)
:string(char=alphanum)
  num – tylko liczby  
  alphanum – litery i cyfry :string(maxlen=10)
maxlen Określona maksymalna długość :string(char=alpha,maxlen=10)
Liczba :num >= Większa lub równa :num
:num(<=1000)
<= Mniejsza lub równa :num(>=50,<=500)
Waluta :curr kraj :curr
:curr(country=us)
:curr(country=uk)
>= :curr(<=500)
<= :curr(country=us,<=100)
Procent :pct >= Większa lub równa :pct
:pct(>=50)
<= Mniejsza lub równa :pct(>=0,<=100)
Data :isdate format mm/dd/rr (domyślnie) :isdate
mm/dd/rrrr :isdate(format=dd/mm/rr)
dd/mm/rr
dd/mm/rrrr
mm/rr
"mmm d, yyyy" :isdate(format="mmm d, yyyy")
Przecinki są specjalnymi separatorami.
Wyrażenie formatowania musi być ujęte w cudzysłowy.
Czas :time   :time
E-mail :isemail   :isemail
Kod pocztowy :zip kraj us – domyślnie format kodu pocztowego USA :zip
uk – formatu kodu pocztowego Wielkiej Brytanii :zip(country=uk)
Kod pocztowy + 4 :zip4   :zip4
Telefon :phone kraj us – domyślnie format numeru telefonicznego USA :phone
uk – format numeru telefonicznego Wielkiej Brytanii :phone(country=uk)
Numer ubezpieczenia społecznego :ssn   :ssn
Wyrażenie regularne :custom regexp Wyrażenie regularne wyrażone w postaci ciągu znaków. Zobacz uwagi poniżej. :custom(regexp="^5[1-5][0-
msg Wiadomość wyświetlana odbiorcy, gdy wprowadzone dane nie są zgodne z określonym wyrażeniem. :custom(regexp="^.{3}$",msg="Not a match for three chars in a row!")
Uwaga:
 • Opcja nieuwzględniania wielkości liter „?i” i „?-a” nie jest obsługiwana
 • Znak ukośnika, który jest częścią wyrażenia regexp, jak np. „\w”, musi być zawsze poprzedzony innym ukośnikiem, np. „\\w
  • Aby wyszukać ukośnik, należy użyć \\\\
 • Ciąg wyrażenia regularnego rozpoczyna się i kończy znakiem cudzysłowu („”)
  • Jeśli w ciągu wprowadzanym przez odbiorcę można się spodziewać znaku podwójnego cudzysłowu, ciąg walidacji może odpowiadać podwójnemu cudzysłowowi przez poprzedzenie go ukośnikiem odwrotnym: \"

Przykłady poprawnej składni wyrażeń regularnych używanych w aplikacji Acrobat Sign można znaleźć tutaj.

Jedno pole może zawierać tylko jedną dyrektywę walidacji. Jeżeli dla pojedynczego znacznika tekstowego określono wiele reguł walidacji, zastosowana zostanie wyłącznie reguła pierwsza. Wszystkie kolejne reguły walidacji zostaną pominięte.

Ukrywanie poufnych danych

Aplikacja Acrobat Sign obsługuje ukrywanie poufnych danych gromadzonych w trakcie podpisywania dokumentu poprzez dodanie szczegółowej dyrektywy do znacznika tekstowego. Podczas podpisywania dane wprowadzone przez sygnatariusza w takim polu zostają zastąpione gwiazdkami (*) lub innymi określonymi przez użytkownika znakami, po tym jak sygnatariusz opuści takie pole. Dane wprowadzone w ten sposób przez sygnatariusza nie są też wyświetlane kolejnym sygnatariuszom ani nie są ujęte w całkowicie wypełnionym dokumencie PDF. Dane wprowadzone przez sygnatariusza mogą być wyeksportowane z Acrobat Sign lub przesłane za pośrednictwem API Acrobat Sign.

Definicja znacznika tekstowego:

Przykład znacznika ukrywającego dane

 

Podczas podpisywania:

Przykład pola ukrywającego dane

 

W docelowym dokumencie PDF:

Rezultat ukrycia danych w gotowym dokumencie

{{*CC_es_:signer1:mask}}

Definiuje wymagane pole o nazwie „CC” przypisane odbiorcy identyfikowanemu jako signer1, które podczas podpisywania ukrywa dane.

{{*CC_es_:signer1:mask(char=-)}}

Definiuje wymagane pole o nazwie „CC” przypisane odbiorcy identyfikowanemu jako signer1, które podczas podpisywania ukrywa dane, podstawiając znak „-”. Jeżeli w znaczniku tekstowym nie określono innego znaku pozwalającego ukrywać dane, wówczas domyślnie stosowana jest gwiazdka (*).


Określanie reguł warunkowych dla pól

Aplikacja Acrobat Sign obsługuje stosowanie reguł warunkowych dla pól w dokumencie. Reguł warunkowych można używać do definiowania, kiedy określone pole w dokumencie ma być wyświetlone, a kiedy ukryte dla danego odbiorcy podczas podpisywania.

Warunki zastosowane dla konkretnego pola są oparte na wartościach co najmniej jednego pola w dokumencie. Reguły warunkowe zastosowane dla określonego pola mogą również wskazywać, czy dane pole ma zostać wyświetlone albo schowane, gdy wszystkie warunki zdefiniowane dla tego pola są spełnione, czy wówczas gdy którykolwiek z warunków zdefiniowanych dla tego pola jest spełniony.

{{_es_:signer1:showif(condition)}}

{{_es_:signer1:showifany(condition)}}

Wyświetla pole dla odbiorcy identyfikowanego jako signer1, jeśli którykolwiek ze zdefiniowanych warunków jest spełniony.

{{_es_:signer1:showifall(condition)}}

Wyświetla pole dla odbiorcy identyfikowanego jako signer1 tylko wówczas, gdy wszystkie zdefiniowane warunki są spełnione.

{{_es_:signer1:hideif(condition)}}

{{_es_:signer1:hideifany(condition)}}

Ukrywa pole dla odbiorcy identyfikowanego jako signer1, jeśli którykolwiek ze zdefiniowanych warunków jest spełniony.

{{_es_:signer1:hideifall(condition)}}

Ukrywa pole dla odbiorcy identyfikowanego jako signer1 tylko wówczas, gdy wszystkie zdefiniowane warunki są spełnione.

{{_es_:signer1:enableif(condition)}}

{{_es_:signer1:enableifany(condition)}}

Aktywuje pole dla odbiorcy identyfikowanego jako signer1, jeśli którykolwiek ze zdefiniowanych warunków jest spełniony. Przypomina to warunek „showif” (pokaż, jeśli), jednak w tym przypadku jeśli warunek nie jest spełniony, podczas podpisywania dokumentu pole to pozostaje widoczne, ale jest wyszarzone i nie można go edytować. W wyszarzonym polu może się wyświetlać wartość domyślna (jeśli dotyczy). Ta wartość pojawia się również w podpisanym dokumencie PDF.

{{_es_:signer1:enableifall(condition)}}

Aktywuje pole dla odbiorcy identyfikowanego jako signer1 tylko wówczas, gdy wszystkie zdefiniowane warunki są spełnione.

{{_es_:signer1:disableif(condition)}}

{{_es_:signer1:disableifany(condition)}}

Blokuje pole dla odbiorcy identyfikowanego jako signer1, jeśli którykolwiek ze zdefiniowanych warunków jest spełniony. Zablokowane pole jest wyszarzone podczas procesu podpisywania. Jeżeli jest jakaś wartość domyślna dla tego zablokowanego pola, pojawia się ona w podpisanym dokumencie PDF.

{{_es_:signer1:disableifall(condition)}}

Blokuje pole dla odbiorcy identyfikowanego jako signer1 tylko wówczas, gdy wszystkie zdefiniowane warunki są spełnione.

Warunek zostaje zdefiniowany w następujący sposób: wartość nazwy pola operatora, gdzie nazwa pola to nazwa pola formularza w dokumencie, którego warunek dotyczy. Obsługiwane operatory i poprawne wartości dla różnych obsługiwanych pól formularza przedstawiono w tabeli poniżej.

Warunkowe operatory pola

Operator

Znaczenie

Wartość

Przykład

=, ==, eq

Jest równe

Pojedyncza wartość

myCheck=checked

!=, <>, neq

Nie jest równe

Pojedyncza wartość

signature!=signed

<, lt

Mniejsze niż

Pojedyncza wartość, liczbowa

myNumber < 10

>, gt

Większe niż

Pojedyncza wartość, liczbowa

myNumber > 40

<=, lte

Mniejsze lub równe

Pojedyncza wartość, liczbowa

myNumber <= 15

>=, gte

Większe lub równe

Pojedyncza wartość, liczbowa

myNumber >= 0

?=, in

W

Lista pozycji rozdzielonych przecinkami musi zostać ujęta w cudzysłów albo w nawias

option ?="1,2,3"

?!=,!in, not in, notin

Nie w

Lista pozycji rozdzielonych przecinkami musi zostać ujęta w cudzysłów albo w nawias

option ?!= "1,2,3"

~=, contains

Zawiera

Pojedyncza wartość

Title ~= Manager

~!=, !contains, not contains, notcontains

Nie zawiera

Pojedyncza wartość

Title ~!= Junior

Wiele warunków dla pojedynczego pola można rozdzielać za pomocą przecinków. Na przykład:

{{notRed_es_:showifall(checkbox=checked,Color!=Red)}} definiuje pole o nazwie „notRed” (nieCzerwony), które zostaje wyświetlone sygnatariuszowi, kiedy oba warunki są spełnione.

 

Warunkowa wartość pola dla obsługiwanych pól znaczników tekstowych

Typ pola

Prawidłowe wartości

Przykład

Podpis

signed, unsigned

signHere=signed

Inicjały

signed, unsigned

initHere!=signed

Pole wyboru

checked, unchecked

myCheck=checked

Przycisk opcji

Wartość dla przycisków opcji

Color=Red

Pola tekstowe

Wartość pola tekstowego

Title!=Senior Title~=Chief Price>100

Pola załączników

attached, unattached

attachment=attached; attachment=unattached

Warunki mogą zostać przypisane do każdego pola, w tym do pól wymaganych, takich jak inicjały, podpisy i bloki podpisów. Kiedy warunek jest zdefiniowany dla pola, które jest wymagane, jest ono traktowane jako wymagane wyłącznie wówczas, kiedy warunek pozwala wyświetlić to pole sygnatariuszowi podczas składania podpisu. Innymi słowy, jeśli pole podpisu opatrzone zostaje warunkiem, który każe je ukryć, nie jest ono widoczne dla sygnatariusza, a zatem podpis tego sygnatariusza nie jest wymagany w tym konkretnym polu. Liczba „pól wymaganych”, wyświetlana na dole podpisywanej strony, jest na bieżąco aktualizowana w oparciu o zdefiniowane warunki, tak aby dokładnie informować o liczbie pól, które musi wypełnić sygnatariusz, zanim zakończy podpisywanie danego dokumentu.

Każdy z sygnatariuszy musi mieć jedno pole podpisu, do którego nie został przypisany żaden warunek. Z tego powodu, jeżeli wszystkie pola podpisu dla danego sygnatariusza mają przypisany jakiś warunek, na końcu dokumentu zostaje dodany nowy blok podpisu dla tego sygnatariusza.


Definiowanie wzorów dla pól obliczeniowych

Aplikacja Acrobat Sign obsługuje bieżącą aktualizację wartości w polach podpisywanego dokumentu w oparciu o inne wartości (wybory) wprowadzone przez klienta w trakcie procesu podpisywania; ten typ pól określa się mianem Pól obliczeniowych.

Wzory obliczeń można zdefiniować, podobnie jak w przypadku innych pól dokumentu, używając albo znaczników tekstowych, albo metody przeciągnij i upuść w środowisku tworzenia dokumentu Acrobat Sign. Wzór dla pola obliczeniowego może odwoływać się do jednego lub większej liczby pól w dokumencie, może również opierać się na innym polu obliczeniowym tego dokumentu. Obliczenia można stosować do pól liczbowych, pól dat i pól tekstowych.

Oprócz obliczania wartości dla danego pola dokumentu pole obliczeniowe może również zawierać informacje o formatowaniu wyświetlanych informacji, aby w odpowiedniej formie zaprezentować w dokumencie obliczoną wartość. Dodatkowe reguły, takie jak reguły warunkowe, ukrywanie pola i tym podobne, mogą być również zastosowane dla pól obliczeniowych za pomocą znaczników tekstowych.

 

f1_es_:signer1:calc(formula)

Pole obliczeniowe przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer1. Jego wartość jest automatycznie obliczana na podstawie zdefiniowanego wzoru.

 

f2_es_:signer1:calc(formula):format(formatType, format)

Pole obliczeniowe przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer1. Jego wartość jest automatycznie obliczana na podstawie zdefiniowanego wzoru, a wynik jest wartością określonego typu sformatowaną zgodnie z podanym rodzajem formatowania.

Przykład: pole obliczeniowe może służyć do obliczania na bieżąco kwoty podatku należnego dla konkretnego zamówienia.

{{Tax_es_:signer1:calc([subtotal] * [taxrate]):format(number, "$,.00")}}

Kwota podatku jest obliczana na podstawie całkowitej wartości pozycji zamówionych przez klienta oraz stawki podatku obowiązującej w stanie, w którym klient mieszka Tak obliczona kwota podatku jest sformatowana z symbolem dolara ($) umieszczonym przed kwotą, a kwota zostaje obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Na przykład, jeżeli wartość netto towarów wynosi 1250, a stawka podatkowa to 6,25%, wartość brutto w polu uwzględniającym podatek zostanie wyświetlona jako $1,328.13.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pól obliczeniowych i ich wykorzystania w dokumentach, patrz Karta informacyjna dotycząca pól obliczeniowych.


Skrócone formy znaczników tekstowych

 

Znaczniki tekstowe tworzą bardzo wydajny mechanizm pozwalający definiować różne typy pól w dokumencie, przydzielać te pola określonym sygnatariuszom, określać reguły walidacji pól i/lub stosować reguły warunkowe dla tych pól. Zastosowanie wszystkich tych możliwości do pojedynczego pola formularza może sprawić, że definicja dla tego pola będzie bardzo długa, co w rezultacie wpłynie na zmianę struktury całego dokumentu. Co więcej, ponieważ każda definicja pola musi zmieścić się w jednym wierszu, stosowanie licznych i skomplikowanych dyrektyw może sprawić, że opracowanie układu całego dokumentu okaże się bardzo trudne. Aby zagwarantować spójność struktury całego dokumentu, aplikacja Acrobat Sign obsługuje mechanizm definiowania skróconych znaczników tekstowych w dokumencie. W skład skróconego znacznika tekstowego wchodzą dwa elementy:

 • Odniesienie do znacznika – skrócona definicja znacznika umieszczona w odpowiednim miejscu dokumentu. Odniesienie do znacznika określa rozmiar oraz położenie faktycznego pola formularza w dokumencie. Odniesienie do znacznika ma następującą składnię: {{$shortened_name}}. Na przykład, {{$r}} definiuje odniesienie do znacznika, gdzie „r” jest skrótem nazwy znacznika. Rozmiar pola można dostosować za pomocą spacji albo tuż za ostatnim otwierającym nawiasem klamrowym, albo tuż przed pierwszym zamykającym nawiasem klamrowym.
 • Definicja znacznika — dotyczy pełnej definicji dla konkretnego znacznika i może być zdefiniowana w dowolnym miejscu dokumentu. Rozmiar i lokalizacja definicji znacznika nie mają żadnego wpływu ani na rozmiar, ani na lokalizację faktycznego pola formularza w dokumencie. Definicja znacznika ma następującą składnię:

{{#shortened_name=Standard Tag Syntax}}. Na przykład {{#r=[]ReceiveCommunication_es_:signer1}} reprezentuje pełną definicję znacznika dla odniesienia do znacznika o nazwie „r”. W tym przykładzie znacznik definiuje pole wyboru przypisane odbiorcy identyfikowanemu jako signer1.

 

 

Poniższa ilustracja przedstawia na przykład dwa odniesienia do znaczników zamieszczone w dokumencie.

Prosty skrócony znacznik

 

Pełne definicje dla obu odniesień do znaczników znajdują się w innym miejscu w dokumencie, tak jak pokazano na ilustracji poniżej.

Przykład skróconych odniesień do znaczników

Pełne definicje dla tych znaczników tekstowych są bardzo długie i bez możliwości umieszczenia skróconych znaczników w odpowiednich miejscach dokumentu zachowanie pierwotnej struktury dokumentu byłoby niemożliwe.


Usuwanie stron z dokumentu końcowego

Dzięki możliwości rozdzielenia lokalizacji pól od ich definicji, wszystkie definicje znaczników w treści dokumentu mogą być zamieszczone na końcu dokumentu lub na oddzielnej stronie w ramach dokumentu. Kiedy dokument zostaje wysłany poprzez aplikację Acrobat Sign, wszystkie znaczniki tekstowe są przetwarzane, a na ich definicjach umieszczone są białe pola i same definicje nie są już widoczne dla sygnatariusza. Może to spowodować pojawienie się w dokumencie całkowicie pustych stron, czego przyczyną jest przetworzenie przez aplikację Acrobat Sign stron zawierających wyłącznie znaczniki tekstowe. Aby uniknąć pojawienia się tych dodatkowych, niechcianych, pustych stron dokumentu, aplikacja Acrobat Sign obsługuje specjalną definicję znacznika tekstowego, która pozwala usunąć określoną stronę z dokumentu końcowego wygenerowanego przez Acrobat Sign przed jego wysłaniem do podpisania.

{{#REMOVE_PAGE_FROM_OUTPUT}}

Specjalna dyrektywa, która informuje aplikację Acrobat Sign, aby usunąć stronę, na której dyrektywa się znajduje, z końcowego, przetworzonego dokumentu. Taki znacznik może znajdować się w dowolnym miejscu na stronie. Dokument wysłany do aplikacji Acrobat Sign musi zawierać przynajmniej jedną stronę. Jeżeli dyrektywa ta pojawi się na wszystkich stronach dokumentu wysłanego do aplikacji Acrobat Sign, to pierwsza strona tego dokumentu nie zostanie usunięta.

Przykłady zaawansowanych znaczników tekstowych

Poniżej znajduje się kilka przykładów znaczników tekstowych wraz z opisami.

Pola wyboru

{{[]_es_:signer1}}

Pole wyboru przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer1.

{{[]*}}

Wymagane pole wyboru.

{{[]!}}

Pole wyboru tylko do odczytu.


Przyciski opcji

{{(Daily)Rate_es_:signer1}}

Przycisk opcji o wartości „Daily” (Codziennie) przypisany do odbiorcy identyfikowanego jako signer1.


Lista rozwijana

{{*Color_es_:signer1:dropdown(options=

"Red,Green,Blue”)}}

Wymagana lista rozwijana z trzema możliwymi opcjami. Lista jest przypisana do odbiorcy identyfikowanego jako signer1.

{{Color_es_:signer1:dropdown(options=

"Red,Green,Blue”):default(“Red”)}}

Lista rozwijana z trzema możliwymi opcjami i opcją „Red” (Czerwony) wyznaczoną jako opcja domyślna. Lista jest przypisana do odbiorcy identyfikowanego jako signer1. Jeśli wartość jest określona w definicji listy rozwijanej, to wartość ta musi zostać użyta do określenia wartości domyślnej, w przeciwnym razie użyta zostanie opcja.

{{Color_es_:dropdown(options="Red,Green,Blue",

values=”R,G,B”):default(“R”):mask}}

Lista rozwijana, która nie jest przypisana do żadnego odbiorcy, z trzema możliwymi opcjami odpowiadającymi trzem eksportowanym wartościom.

Wartość „R” odpowiadająca wyborowi opcji „Red” (Czerwony) przez odbiorcę zostaje wybrana domyślnie i ostatecznie wybrana wartość zostaje ukryta (wyświetlona jako „*”) w dokumencie PDF.

{{Color_es_:dropdown(options= "Red,Green,Blue”):showif(Rate=”Daily”)}}

Lista rozwijana, która nie jest przypisana do żadnego odbiorcy, z trzema możliwymi opcjami. Lista rozwijana jest pokazywana tylko wówczas, gdy przycisk opcji o nazwie Rate (Częstotliwość) ma wartość = „Daily” (Codziennie).


Weryfikacja pola

{{Birthday_es_:signer2:isdate}}

Opcjonalne pole daty dla odbiorcy identyfikowanego jako signer2 przeznaczone do wprowadzania daty w formacie obowiązującym w USA.

{{*Zip2_es_:signer2:zip}}

Pole wymagane dla odbiorcy identyfikowanego jako signer2 przeznaczone do wprowadzania kodu pocztowego w odpowiednim formacie. To pole weryfikuje poprawność wartości wprowadzonej przez odbiorcę.


Skrócone formy znaczników tekstowych

 

{{$r}}

Odniesienie do znacznika określające położenie pola.

 

{{#r=[]Spouse_es_:prefill}}

Definicja pola wyboru do wstępnego wypełnienia przez nadawcę.

Skrótów znaczników tekstowych można również używać jako funkcji, a nie wyłącznie po to, aby zastępować całe pole.

Na przykład, wprowadźmy następujący znacznik:

{{field1_es_:signer1:showif(fieldA=‘Yes)}}

Powyższy znacznik można również zapisać w formie następującego skrótu:

{{field_es_:$A:$B}}

#A=signer

#B=showif(fieldA=‘Yes’)

Skróty znaczników tekstowych mogą również służyć jako metody obliczeniowe. Na przykład, wprowadźmy następujący znacznik:

{{field1_es_:calc(a * b / c)}}

Powyższy znacznik można również zapisać w formie następującego skrótu:

Field1_es_:$1(a,b,c)

#1(option1, option2, option3) = calc([option1] * [option2] / [option3])


Reguły warunkowe

{{f_es_:hideifall(sig=unsigned,initials=unsigned}}

Pole, które jest wyświetlane, jeśli zarówno podpis, jak i inicjały są podpisane.

{{*emailAddress_es_:signer1:isemail:showif (TypeOfComm="receiveEmail")}}

Pole wymagane dla odbiorcy identyfikowanego jako signer1 przeznaczone do wprowadzenia prawidłowego adresu e-mail. Pole to jest wyświetlane tylko wtedy, gdy inne pole o nazwie „TypeOfComm” (Rodzaj komunikacji) ma wartość „receiveEmail” (Poczta e-mail). To pole weryfikuje poprawność wartości wprowadzonej przez odbiorcę.

{{f_es_:hideifany(Color=”Red”,Color=”Green”}}

Pole to jest ukryte, jeśli odbiorca wybierze albo kolor Red (Czerwony), albo kolor Green (Zielony) z rozwijanej listy o nazwie „Color” (Kolor).


Pola obliczeniowe

{{shipState_es_:signer1:calc([billingState])

:showif(sameAs=unchecked)}}

Pole w dokumencie przypisane do pierwszego sygnatariusza, które jest wyświetlane wyłącznie wówczas, gdy inne pole (pole wyboru) o nazwie „sameAs” (Tak samo) nie jest zaznaczone. Wartość tego pola jest automatycznie uzupełniana wartością pola „billingState” (Status rozliczenia), którą sygnatariusz wprowadził do dokumentu.

{{total_es_:signer1:calc(q1*pr1)

:format(Number,”$,0.00”):align(right)}}

Pole w dokumencie przypisane do odbiorcy identyfikowanego jako signer1. Jego wartość zostaje automatycznie wyliczona na podstawie wartości w polach „q1” i „pr1”. Uzyskana wartość jest formatowana jako wartość walutowa i zostaje wyświetlona z symbolem dolara ($) poprzedzającym kwotę obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Uzyskana wartość jest ponadto wyrównywana w ramach pola do prawej.

{{price_es_:signer1:calc(if(pn1=”W1”,9.99,if(pn1=”W2”,5.99,if(pn1=”W3”,24.99,0))))}}

Pole w dokumencie, nazwane „price” (cena), którego wartość zostaje obliczona na podstawie wartości wybranej przez sygnatariusza w innym polu dokumentu, nazwanym „pn1”. W tym przykładzie, jeżeli pole „pn1” równa się W1, to wartość wyświetlana w polu „price” wynosi 9,99, a jeżeli pole „pn1” równa się W2, to wartość wyświetlana w polu „price” wynosi 5,99 i tak dalej. Jeżeli żadna z wartości nie odpowiada wartości w polu „pn1”, to wartość wyświetlana w polu „price” wynosi 0. Korzystając z tego mechanizmu, pola obliczeniowe mogą być używane, aby automatycznie uzupełniać cenę w oparciu o wybór, jakiego dokonał użytkownik w ramach procesu podpisywania dokumentu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pól obliczeniowych, patrz Karta informacyjna dotycząca pól obliczeniowych.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto