I det här dokumentet listas de attribut till taggarna OBJECT och EMBED som används för att publicera SWF (Flash)-innehåll på HTML-sidor som visas i webbläsare. Med attributen kan du definiera vissa parametrar som styr hur och var Flash Player visar SWF-filen i webbläsaren.

Detaljerad information om hur du lägger in SWF (Flash)-innehåll på webbsidor finns i TechNote-dokumentet Syntax för taggen OBJECT (tn_4150).

Obligatoriska attribut

Följande attribut krävs i taggarna OBJECT och EMBED när en SWF-fil läggs till på en HTML-sida. Kommandot Publicera i Flash Professional skapar HTML-filer med de obligatoriska attributen angivna. 

Obs! Värden inom parentes och i kursiv stil anger att utvecklaren väljer detta värde.

Obligatoriskt för både OBJECT och EMBED:

 • width – Anger SWF-innehållets bredd, antingen i pixlar eller i antal procent av webbläsarfönstret.
 • height – Anger SWF-innehållets höjd, antingen i pixlar eller i antal procent av webbläsarfönstret.

Obligatoriskt endast för taggen OBJECT:

 • classid – Identifierar webbläsarens ActiveX-kontroll. Exempelkod med det korrekta värdet finns i avsnittet Syntax för taggen OBJECT | Flash (tn_4150).
 • codebase – Identifierar platsen för Flash Player ActiveX-kontrollen så att den kan laddas ned automatiskt av webbläsaren om den inte redan är installerad. Exempelkod med det korrekta värdet finns i avsnittet Syntax för taggen OBJECT | Flash (tn_4150).
 • movie (param) – Anger källadressen (URL) för den SWF-fil som ska läsas in.

Obligatoriskt endast för taggen EMBED:

 • src – Anger källadressen (URL) för den SWF-fil som ska läsas in.
 • pluginspage – Identifierar platsen för plugin-programmet Flash Player så att användaren kan ladda ned det om det inte redan är installerat.

Valfria attribut

Följande attribut är valfria när taggarna OBJECT och EMBED definieras. För OBJECT definieras alla attribut i param-taggar såvida inget annat anges:

 • id (attribut för taggen OBJECT) och name (attribut för taggen EMBED): Identifiering av SWF-fil. Identifierar SWF-filen i webbläsaren så att webbläsarskript (t.ex. JavaScript) kan hänvisa till SWF-innehållet. För att fungera i samtliga webbläsare måste id och name ha samma värde.
 • play – möjliga värden: true, false. Anger om en SWF-fil baserad på tidslinje börjar spela så fort den har lästs in i webbläsaren. Om attributet utelämnas används standardvärdet "true".
 • loop – möjliga värden: true, false. Anger om en SWF-fil baserad på tidslinje ska upprepas oändligt många gånger eller stoppas efter sista bildrutan. Om attributet utelämnas används standardvärdet "true".
 • menu – möjliga värden: true, false. Anger om uppspelningskontrollerna ska vara tillgängliga i Flash Players snabbmeny.
  • true – Den fullständiga menyn med utökade uppspelningskontroller visas (t.ex. Zoom, Kvalitet, Uppspelning, Slinga, Spola tillbaka, Framåt och Bakåt).
  • false – Visar en meny utan uppspelningskontroller (t.ex. Zoom, Kvalitet, Uppspelning, Slinga, Spola tillbaka, Framåt och Bakåt). Det här attributet är praktiskt för SWF-filer som inte utgår från tidslinjen, t.ex. när innehållet styrs helt och hållet av ActionScript. Den begränsade menyn innehåller endast alternativen "Inställningar" och "Om Flash Player".
 • quality – Möjliga värden: low, autolow, autohigh, medium, high, best. Anger återgivningskvalitet för scenens visningslista. Om egenskapen Stage.quality anges via ActionScript ignoreras detta värde.
  • low prioriterar uppspelningshastighet framför bildkvalitet, och använder aldrig kantutjämning.
  • autolow prioriterar i första hand hastighet, men förbättrar bildkvaliteten när det är möjligt. Uppspelningen startar med kantutjämning inaktiverad. Om Flash Player upptäcker att processorn kan hantera kantutjämning, aktiveras det.
  • autohigh prioriterar inledningsvis uppspelningshastighet och bildkvalitet lika högt, men gör avkall på bildkvaliteten till förmån för hastigheten om det behövs. Uppspelningen startar med kantutjämning aktiverad. Om den faktiska bildrutehastigheten hamnar under den angivna bildrutehastigheten, inaktiveras kantutjämning till förmån för uppspelningshastigheten. Använd den här inställningen för att emulera inställningen Visa > Kantutjämning i Flash Professional.
  • medium tillämpar viss kantutjämning men utjämnar inte bitmappar. Inställningen ger högre kvalitet än low, men lägre kvalitet än high.
  • high prioriterar bildkvalitet framför uppspelningshastighet, och använder alltid kantutjämning. Om filmen inte innehåller animering utjämnas bitmappar. Om filmen innehåller animering utjämnas inte bitmappar.
  • best ger bäst bildkvalitet och tar inte hänsyn till uppspelningshastighet. Alla utdata kantutjämnas och alla bitmappar utjämnas.
 • scale – Möjliga värden: showall, noborder, exactfit, noscale. Anger hur Flash Player skalar SWF-innehåll för att passa pixelområdet som anges av taggarna OBJECT eller EMBED.
  • default(visa allt) gör hela SWF-filen synlig i det angivna området utan förvrängning, samtidigt som filmens ursprungliga bildformat bevaras. Kantlinjer kan förekomma på två sidor av filmen.
  • noborder skalar SWF-filen så att den fyller angivet område, samtidigt som filmens ursprungliga bildformat bevaras. Flash Player kanske beskär innehållet men det förvrängs inte.
  • exactfit gör att hela SWF-filen blir synlig i det angivna området utan att det ursprungliga bildformatet bevaras. Förvrängning kan förekomma.
  • noscale förhindrar att SWF-filen skalas till området som definieras av taggen OBJECT eller EMBED. Beskärning kan förekomma.
 • align (attribut för Object) – möjliga värden: l, t, r.
  • Centrerar filmen automatiskt i webbläsarfönstret och beskär kanterna om webbläsarfönstret är mindre än filmen.
  • l (vänster), r (höger), samt t (överkant) justerar filmen mot motsvarande kant i webbläsarfönstret och beskär övriga tre sidor efter behov.
 • salign – möjliga värden: l, t, r, tl, tr.
  • l, r och t justerar filmen mot webbläsarens vänstra, högra eller övre kant och beskär övriga tre sidor efter behov.
  • tl och tr justerar filmen mot webbläsarens övre vänstra eller övre högra hörn och beskär övriga tre sidor efter behov.
 • wmode – Möjliga värden: window, direct, opaque, transparent, gpu. Ställer in egenskapen för fönsterläge i SWF-filen med värden för genomskinlighet, skiktning, positionering och framställning i webbläsaren. Om attributet utelämnas används standardvärdet "window". Mer information finns i avsnittet Använda värden för fönsterläge (wmode) nedan.
  • window – SWF-innehållet spelas upp i sin egen ruta (ett "fönster") på webbsidan. Webbläsaren avgör hur SWF-innehållets lager förhåller sig till andra HTML-element. Det går inte att med det här värdet uttryckligen ange om SWF-innehållet ska visas ovanför eller under andra HTML-element på sidan.  
  • direct – Använd det här värdet för att rikta återgivningen. Attributet kringgår kompositionen i skärmbufferten och återger SWF-innehållet direkt till skärmen. Det här wmode-värdet rekommenderas för bästa prestanda vid uppspelning av innehåll. Med detta värde kan SWF-innehåll som använder scenvideo eller scen-3D presenteras med hårdvaruacceleration.
  • opaque – SWF-innehållet skiktas tillsammans med andra HTML-element på sidan. SWF-filen är ogenomskinlig och döljer allt som läggs bakom den på sidan. Det här alternativet sänker uppspelningens prestanda jämfört med wmode=window och wmode=direct.
  • transparent – SWF-innehållet skiktas tillsammans med andra HTML-element på sidan. SWF-filens bakgrundsfärg (scenens färg) är transparent. HTML-element som visas bakom SWF-filen är synliga genom de transparenta delarna av SWF-filen tack vare alfablandning. Det här alternativet sänker uppspelningens prestanda jämfört med wmode=window och wmode=direct.
  • gpu – Använder ytterligare hårdvaruacceleration på vissa Internetanslutna TV-apparater och mobila enheter. I motsats till övriga wmode-värden kan trogen pixelåtergivning av grafik i visningslistan inte garanteras. I övrigt liknar det här värdet wmode=direct.
 • bgcolor[ hexadecimalt RGB-värde] i formatet #RRGGBB. Anger SWF-innehållets bakgrundsfärg. Använd det här attributet för att åsidosätta den inställning för bakgrundsfärg (scenfärg) som anges i SWF-filen. (Detta attribut påverkar inte HTML-sidans bakgrundsfärg.)
 • base[baskatalog] eller [URL]. Anger om baskatalogen eller URL-adressen ska användas för att lösa alla relativa sökvägssatser i SWF-filen. Detta attribut är till hjälp om dina SWF-filer förvaras i en annan katalog än övriga filer.
 • allowFullScreen – Möjliga värden: true eller false. Om den här parametern har värdet true kan SWF-filens helskärmsläge aktiveras via ActionScript. Mer information finns i avsnittet Helskärmsläget i Flash Player (på engelska). Om attributet utelämnas används standardvärdet false.
 • fullScreenAspectRatio – Möjliga värden: stående eller liggande. Funktionen används för att kontrollera hur SWF-innehåll i helskärmsläge visas på mobila enheter som stöder automatisk skärmrotation, t.ex. smarta mobiler och surfplattor. Om det här attributet definieras använder Flash Player den angivna skärmorienteringen (stående eller liggande) när SWF-innehållet visas i helskärmsläge. Det spelar då ingen roll hur enheten är positionerad. Om det här attributet inte definieras bestäms skärmorienteringen i helskärmsläge av webbläsarens orientering. 
 • flashvars – Variabler, definierade som en sträng av nyckel=värde-par, som skickas till SWF-filen.
  • Använd flashvars för att ange variabler på rotnivå i SWF-filen. Strängens format är en uppsättning kombinationer av nyckel=värde, avgränsade med tecknet "&".
  • Webbläsare stöder strängar på upp till 64 kB (65535 byte), i längd räknat.
  • Mer information om flashvars finns i avsnittet Använda FlashVars för att föra över variabler till SWF-filer (tn_16417).
 • browserzoom - följande taggar för OBJECT och EMBED taggar finns tillgängliga i Flash Player för att ändra storleken av Flash-innehållet som svar på ändringar i webbläsarens zoomfaktor:
  • scale: aktivera beteendet för webbläsarens zoomfaktorn
  • noscale: stäng av beteendet för webbläsarens zoomfaktor

Använda värden för fönsterläge (wmode) 

Utvecklare kan ange egenskapen Fönsterläge (wmode) i SWF-innehållet för att styra innehållets skiktning och genomskinlighet i webbläsaren. Oavsett vilket värde wmode har visar Flash Player innehåll i helskärmsläge genom direkt sökvägsåtergivning. Med direkt sökvägsåtergivning kan innehållet visas med hårdvaruaccelererade metoder som scenvideo eller scen-3D.

För att ge bästa uppspelningsprestanda av Flash-innehåll i webbläsare bör värdet wmode=direct väljas. Med detta attribut kan innehållet visas med hårdvaruaccelererade metoder som scenvideo eller scen-3D. Undvik att överlappa SWF-innehållet med HTML-element (t.ex. HTML-baserade popup-menyer) som är avsedda att visas ovanpå SWF-filen. Detaljerad styrning av lager stöds endast i vissa moderna webbläsare (se tabell nedan). I övriga webbläsare visas SWF-innehåll alltid ovanpå andra HTML-element.

Om du behöver detaljstyra skiktning, transparens eller HTML-element som flyter ovanpå SWF-innehåll bör du använda wmode=opaque eller wmode=transparent. Då kan du styra hur skiktningen sker i förhållande till andra element på sidan med hjälp av HTML. Dessa "fönsterlösa" lägen sänker dock uppspelningens prestanda jämfört med wmode=window (standardinställningen) och wmode=direct.

Typ av användning Rekommenderat wmode
Bästa prestanda, inklusive stöd för hårdvaruaccelererad scenvideo och scen-3D. wmode=direct
Kräver att överlappande HTML-element visas ovanpå SWF-innehållet, transparens eller detaljerad styrning av lager i relation till HTML-element (i alla webbläsare). wmode=opaque eller wmode=transparent

Webbläsarstöd för fönsterläge (wmode)

Olika webbläsare använder olika metoder för hur webbsidor återges och de hanterar wmode-värden olika. Tabellen ovan ger en sammanställning över när ett visst wmode bör användas. I tabellen nedan visas vilket beteende du kan förvänta dig i respektive webbläsare.

Wmode Fördelar IE 6, 7 och 8 Win IE 9 Win Firefox Win Chrome Win Firefox 3 Mac (OSX 10.5 och senare) Firefox 4 Mac (OSX 10.6 och senare) Safari 3 (OSX 10.5) Safari 4 (OSX 10.6 och senare) Chrome Mac (OSX 10.5) Chrome Mac (OSX 10.6 och senare)
window Bredaste tillgänglighetsstöd -/-/A -/-/A -/-/A -/-/A -/-/- L/-/- -/-/- L/-/- -/-/- L/-/-
transparent Stöd för genomskinlighet och alfablandning över HTML-element. HTML-element kan överlappa SWF-innehåll. Detaljerad styrning av lager (alla webbläsare).  L/-/- L/-/- L/-/- L/-/- L/-/- L/-/- L/-/- L/-/- L/-/- L/-/-
opaque HTML-element kan överlappa SWF-innehåll. Detaljerad styrning av lager (alla webbläsare). L/-/- L/-/- L/-/- L/-/- L/-/- L/-/- L/-/- L/-/- L/-/- L/-/-
direct Bästa prestanda Hårdvaruaccelererad presentation som scenvideo eller scen-3D (alla webbläsare). -/H/A L/H/- -/H/A -/H/A -/H/- L/H/- -/H/- L/H/- -/H/- L/H/-
gpu Ytterligare hårdvaruacceleration på vissa Internetanslutna TV-apparater och mobila enheter. -/H/A L/H/- -/H/A -/H/A -/H/- L/H/- -/H/- L/H/- -/H/- L/H/-

L=Stöd för HTML-lager. HTML-element kan överlappa SWF-innehåll. Stöder detaljerad styrning av lager i förhållande till övriga HTML-element.

H=Stöd för hårdvaruaccelererad presentation som scenvideo eller scen-3D.

A=Stöd för ökad tillgänglighet.

Nyckelord: kod; värde; attribut; taggar; param; parameter; uppspelning; loop; slinga; kvalitet; bgcolor; skalning; salign; bas; meny; bredd; höjd; src; pluginspage; film; classid; codebase; bakgrundsfärg; bak grunds färg; tn_12701