Překrytí Rolovací rámeček

Můžete vytvořit rolovací rámeček, pomocí kterého si uživatelé mohou rolováním zobrazit více obsahu. Můžete například vytvořit stránku kuchařky se seznamem přísad a s pokyny k přípravě pokrmu. Místo otočení na další stránku obsahující kompletní seznam přísad nebo pokyny k přípravě si mohou uživatelé stránku posunutím rolovat.

Ve výchozím nastavení je počátečním zobrazením rolovacího obsahu levý horní roh rámečku kontejneru. Počáteční zobrazení ale změníte tak, aby bylo založeno na umístění rámečku obsahu.

Můžete přidat všechna interaktivní překrytí pro rolovací rámečky (viz Vnoření interaktivních překrytí). Předchozí metoda vytváření posouvacích rámečků pomocí vrstev již není podporována.

 1. Chcete-li vytvořit rámeček se svislým rolováním, vytvořte rámeček obsahu a rámeček kontejneru.

  • Obsahem rámečku může být textový rámeček, obraz nebo skupina objektů.

  • Do rámečku obsahu můžete přidat jakýkoli interaktivní objekt, kromě prezentace. Buď přidejte interaktivní objekty do textového rámečku jako ukotvené objekty nebo seskupte interaktivní objekty s jinými objekty.

 2. Přesuňte rámeček s obsahem do původní oblasti zobrazení vzhledem k rámečku kontejneru.

  Použijete-li výchozí nastavení, zarovná se rámeček obsahu do levého horního rohu rámečku kontejneru. K určení počátečního zobrazení můžete ale použít také umístění dokumentu v rámečku obsahu.

 3. Vyberte rámeček obsahu a zvolte Úpravy > Vyjmout.

  Aby nedocházelo ke kolísání, dbejte na to, aby se obsah zobrazoval v oblasti rozvržení stránky, ne na pracovní ploše.

 4. Vyberte rámeček kontejneru a zvolte Úpravy > Vložit do.

  Poznámka:

  Když vložíte rámeček obsahu do rámečku kontejneru, ztratí všechna tlačítka s akcí Stav MSO tuto akci. Vyberte tlačítko a znovu přidejte akci. (Pro výběr skrytých tlačítek jsou velice užitečná tlačítka výběru na panelu nástrojů. K výběru vnořených objektů můžete také použít panel Vrstvy.)

 5. Ponechejte rámeček kontejneru vybraný a otevřete panel Overlays/Folio Overlays. Klikněte na kartu Rolovací rámeček a poté určete tyto volby.

  Směr rolování

  Vybráním možnosti Autodetekce nastavíte směr rolování na základě výšky a šířky rámečku kontejneru a rámečku obsahu. Pokud budou výšky těchto rámečků stejné, ale jejich šířky rozdílné, bude se obsah posouvat pouze vodorovně. Chcete-li zajistit, aby se obsah posouval pouze v jednom směru i v případě, že je rámeček kontejneru užší a kratší než rámeček obsahu, vyberte možnost Vodorovný nebo Svislý. Vybráním volby Vodorovný nebo Svislý zajistíte stejné chování jako při volbě Autodetekce.

  Indikátory rolování

  Chcete-li, aby se při rolování nezobrazovaly posuvníky, vyberte možnost Skrýt.

  Počáteční poloha obsahu

  Chcete-li, aby se v počátečním zobrazení rámeček obsahu zarovnal do levého horního rohu rámečku kontejneru, vyberte možnost Levý horní. Chcete-li použít stejné umístění rámečku obsahu jako v počátečním zobrazení, vyberte možnost Použít polohu dokumentu.

  Exportovat formát v článcích PDF

  Pokud se v článku, který používá formát PDF, zobrazují rolovací rámečky, můžete vybrat možnost Bitmapa nebo Vektor. Volba možnosti Vektor je zejména užitečná, když vytváříte samostatné folio pro zařízení iPad nebo iPhone typu SD a HD. Možnost Vektor nabízí při zobrazení folia na zařízení se systémem iOS typu HD ostřejší text, jeho načtení však trvá určitou dobu. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud pro převážně textové rolovací rámečky použijete možnost Vektor a možnost Rastr pro převážně obrazové rolovací rámečky nebo vytváření samostatné interpretace pro zařízení se systémem iOS typu SD a HD. Při výběru možnosti Rastr se obsah rolovacích rámečků převzorkuje maximálně v rozlišení 72 ppi.

Poznámka:

V bezplatné aplikaci DPS Learn naleznete ukázky rolovacích rámečků, včetně vnořených rolovacích rámečků a vysouvacích karet.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?