Strukturalizace složek pro importování článků

Pomocí příkazu Import článku na panelu Folio Builder můžete importovat články do folia.

Dialogové okno Import článku nabízí několik možností, jak články importovat.

Při importování článků můžete využít dva základní postupy:

Importování článků ze složky: Pokud chcete použít tuto metodu, vyberte možnost „Import jednoho článku“ nebo „Import více článků“ a označte složku se zdrojovými soubory, které chcete importovat. Při použití této metody je třeba složky a soubory vhodným způsobem uspořádat. Při označení možnosti „Import více článků“ je možné volitelně vybrat také soubor sidecar.xml s metadaty pro článek.

Importování článků uvedených v souboru sidecar.xml: Pokud vyberete tuto možnost, je zapotřebí vytvořit soubor sidecar.xml s potřebnými názvy umístění souborů. Tato možnost je užitečná obzvláště při importování dokumentů InDesign s alternativním rozvržením nebo při importování článků z různého umístění. Mějte na paměti, že při použití této metody nelze k importování dokumentů použít standardní soubor sidecar.xml. Namísto toho je třeba použít formát souboru sidecar.xml s informací o cestě představený ve verzi 31. Další informace naleznete v tématu Importování článků za pomoci souborů sidecar.xml s informací o cestě.

Konvence přidělených názvů pro složky a soubory při importování článků

Tyto konvence se vztahují na možnosti „Import jednoho článku“ nebo „Import více článků“, nikoli na možnost „Import za pomoci souboru sidecar.xml“.

 • Chcete-li současně importovat více článků, vytvořte složku folia skládající se z více složek článků. Po výběru volby Import více článků přejděte do složky folia obsahující podsložky článku.
 • Složky článků pro folia s duální orientací musejí obsahovat dva dokumenty aplikace InDesign. Vytvořte jeden dokument s příponou _h (např. „článek1_h.indd“) a jeden s příponou _v (např. „článek1_v.indd“).
 • Zdrojové soubory HTML v rámci folií s duální orientací mohou obsahovat buď jeden soubor HTML (např. index.html), nebo dva soubory HTML (např. index_v.html a index_h.html). Dva soubory používejte pouze v případě, kdy chcete použít rozdílný obsah pro orientaci na šířku a na výšku.
 • Pokud složky článku pro folia s jednou orientací obsahují dva soubory InDesign s příponou _h a _v, použije se pouze vhodné rozvržení.
 • V případě článků HTML ve foliích s jednou orientací určete pro soubor HTML vhodnou příponu (např. index_v.html nebo index_h.html).
 • Každá složka článku může obsahovat jeden soubor PNG pro miniatury obsahu (TOC). Pokud tento soubor chybí, bude obraz obsahu vytvořen automaticky. Doporučujeme uchovávat datové zdroje obrazu v podsložce Odkazy a nikoli ve složce článku, aby nedošlo k nezamýšlenému použití obrazu PNG jako obsahu.

Vytvoření struktury složek pro import více článků

Při vytváření struktury složek můžete k zorganizování souborů článků použít několik metod. Soubory s vazbou na aplikaci InDesign se nemusejí nacházet ve složce článku – mohou být v jakékoliv složce, kde je může aplikace InDesign najít.

Používejte jednoduché názvy souborů a složek. Nepoužívejte speciální znaky. Název složky článku se použije jako název článku odkazovaný v příkazech navto.

Ukázka struktury souborů

A. Složka folia B. Složky článků 

Importujete-li více článků do folia s jednou orientací, musí každá složka článku obsahovat pouze jeden dokument. Soubory aplikace InDesign vyžadují příponu _h nebo _v i ve foliích s jednou orientací. Nelze kombinovat články s jednou orientací a s duální orientací v jednom foliu.

Folio obsahující pouze vertikální články

Vytvoření přidruženého souboru metadat pro import článků

Soubor metadat sidecar.xml představuje volitelnou metodu objednávání článků a aplikování metadat při importu souborů. Pomocí textového editoru nebo editoru XML vytvořte soubor sidecar. xml obsahující metadata pro jednotlivé články. Uložte soubor sidecar.xml do kořenové složky folia.

Mějte na paměti, že v současné době nejsou ve formátu sidecar.xml k dispozici všechny vlastnosti článku.

Poznámka:

Existují dva různé formáty souboru sidecar.xml. Standardní soubor sidecar.xml slouží k importování více článků ze složky folia. Soubor sidecar.xml s informací o cestě slouží k importování dokumentů InDesign s alternativním rozvržením. (Viz Importování článků za pomoci souborů sidecar.xml s informací o cestě.) Tyto dva formáty souboru sidecar.xml nelze mezi sebou zaměňovat.

Změna pořadí článků pomocí generátoru souboru sidecar.xml

Do textového editoru můžete zkopírovat a vložit následující text a poté jej upravit:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

<sidecar>

<entry>

<folderName>Článek jedna</folderName>

<articleTitle>nadpis</articleTitle>

<byline>podtitulek</byline>

<kicker>část časopisu</kicker>

<description>popis</description>

<tags>tag1, tag2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>free</articleAccess>

<section>název oddílu</section>

</entry>

<entry>

<folderName>Článek dva</folderName>

<articleTitle>článek 2</articleTitle>

<byline>podtitulek</byline>

<kicker>část časopisu</kicker>

<description>popis</description>

<tags>tag1, tag2</tags>

<isAd>false</isAd>

<hideFromTOC>true</hideFromTOC>

<smoothScrolling>never</smoothScrolling>

<isFlattenedStack>false</isFlattenedStack>

<isTrustedContent>true</isTrustedContent>

<articleAccess>metered</articleAccess>

<section>název oddílu</section>

</entry>

</sidecar>

Platné hodnoty elementů <isAd>, <isFlattenedStack> a <isTrustedContent> jsou „true“ a „false“. Hodnota elementu <isFlattenedStack> určuje, jestli je v článku HTML zapnutá funkce Pouze horizontální posouvání, a hodnota elementu <isTrustedContent> určuje, jestli je aktivní možnost Povolit přístup k informacím o oprávnění.

Mezi platné hodnoty pro <smoothScrolling> patří „always“, „portrait“, „landscape“ a „never“. Výchozí hodnotou je „never“, což znamená, že posouvání se přitahuje na stránky.

Mezi platné hodnoty <articleAccess> patří „free“, „metered“ a „protected“ („bezplatný“, „měřený“ a „chráněný“).

Pro metadata Byline můžete použít <byline> nebo <author>.

Po položky <section> zadejte řetězec znaků, například „Životní styl“. Hodnoty oddílů jsou platné pouze pro folia verze v23 a novější.

Pořadí oddílů <entry> určuje pořadí článků v projektu při vytvoření projektu nebo jeho aktualizaci. Pokud se název složky článku neobjeví v přidruženém souboru, bude přesunut pod články, jejichž názvy složek uvedeny jsou. Pořadí elementů v každé části <entry> není důležité.

Použití nástroje sidecar.xml k importu více článků

 1. Pomocí textového editoru nebo editoru XML vytvořte soubor sidecar. xml obsahující metadata pro jednotlivé články.

 2. Uložte soubor sidecar.xml do kořenové složky folia.

 3. Na panelu Folio Builder vyberte folio a v nabídce panelu vyberte možnost Import článku. V dialogovém okně Import článku vyberte možnost Import více článků, zadejte složku obsahující soubor sidecar.xml a klikněte na tlačítko OK.

Použití nástroje sidecar.xml k aktualizaci vlastností článku

Chcete-li pomocí souboru sidecar.xml aktualizovat metadata článku nebo změnit pořadí článků, naimportujte soubor sidecar.xml prostřednictvím panelu Folio Builder.

Tato metoda funguje pouze pro folia odeslaná na server, nefunguje pro lokální folia.

 1. Vytvořte nebo upravte soubor sidecar.xml pro folio. Viz Vytvoření přidruženého souboru metadat pro import článků.

  Poznámka:

  Z důvodu chyby nelze momentálně soubor sidecar.xml správně upravit. Náhradním řešením je přidání elementu <metadataUpdateOnly/> za element <sidecar> a vyhnout se tak zobrazení chybové zprávy.

 2. Zkopírujte nebo přesuňte soubor sidecar.xml do vlastní složky.

 3. Na panelu Folio Builder otevřete folio, které chcete upravit, a z nabídky panelu vyberte možnost Import článku.

 4. Vyberte možnost Import více článků, zadejte složku, v níž je umístěn soubor sidecar.xml, a klikněte na tlačítko OK.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?