O redakčních poznámkách

Redakční poznámky jsou stručné komentáře nebo anotace určené pro vás nebo jiné přispěvatele. V zobrazení sloupců a článku se všechny poznámky zobrazují jako včleněné (v rámci textu) a obsah poznámky se zobrazuje mezi zarážkami poznámky . V zobrazení rozvržení se každá poznámka označuje kotvou poznámky . Obsah poznámky se zobrazí v panelu Poznámky a může být kódovaný barvou pro každého uživatele.

Zarážky poznámek zobrazené v zobrazení Sloupce (vlevo) a kotva poznámky zobrazená v zobrazení rozvržení (vpravo)

Panel Poznámky – přehled

Panel Poznámky obsahuje jméno autora poznámky, datum a čas její změny, popis článku, číslo stránky, číslo poznámky z celkového počtu poznámek, počet znaků a slov a obsah poznámky.

Panel Poznámky

A. Barva uživatele B. Zobrazit/skrýt poznámky C. Jít na kotvu poznámky D. Jít na předcházející poznámku E. Jít na následující poznámku F. Nová poznámka G. Odstranit poznámku 

Poznámka:

Obsah panelu poznámek má stejný vzhled bez ohledu na zobrazení, které používáte.

Otevření panelu Poznámky

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Okna > Poznámky.

  • V zobrazení rozvržení zvolte Poznámky > Nová poznámka.

Používání režimu Poznámky

Režim Poznámky je praktický způsob přidávání, rozdělování nebo odstraňování poznámek, závislý na umístění textového kurzoru nebo textu, který je vybraný.

 1. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li vytvořit novou poznámku, umístěte textový kurzor do textu.

  • Chcete-li převést text na poznámku, příslušný text vyberte.

  • Chcete-li rozdělit poznámku, umístěte textový kurzor dovnitř poznámky.

  • Chcete-li převést poznámku na text, vyberte zarážky poznámek (v zobrazení sloupců nebo zobrazení článku).

  • Chcete-li přesunout textový kurzor mimo poznámku, umístěte textový kurzor na začátek nebo konec poznámky.

 2. Zvolte Poznámky > Režim poznámky.

Přidání poznámky

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Textovým nástrojem  klikněte na místo, kam chcete umístit poznámku, a zvolte Poznámky > Nová poznámka.

  • Nástrojem poznámka  klikněte na místo, kam chcete umístit poznámku.

  Přidání poznámky v zobrazení rozvržení otevře panel Poznámky, pokud již není otevřený.

 2. V zobrazení sloupců nebo článku napište poznámku mezi zarážky poznámek. V zobrazení rozvržení napište poznámku v panelu Poznámky.

Můžete přidat libovolný počet poznámek do libovolného umístění. Nemůžete ale vytvořit poznámku uvnitř jiné poznámky.

Poznámku můžete také přidat s použitím režimu Poznámky.

Převod textu na poznámku

 1. Vyberte text, který chcete přesunout do nové poznámky.
 2. Zvolte Poznámky > Převést na poznámku.

Vytvoří se nová poznámka. Vybraný text se odstraní z hlavního textu článku a vloží do nové poznámky. Na místo, odkud byl vyjmut označený text, se umístí kotva poznámky nebo zarážka.

Pokud přidáváte poznámky do připojeného článku InCopy, objeví se také v článku v aplikaci InDesign a je možné je v aplikaci InDesign upravovat.

Text můžete na poznámku převést také s použitím režimu Poznámky.

Poznámka:

K akcím převodu slova, řádku, odstavce nebo článku na poznámku můžete přiřadit klávesové zkratky. Zvolte Úpravy > Klávesové zkratky a pak z nabídky Oblast produktu zvolte Nabídka Poznámky. K příkazu přidejte klávesovou zkratku a pak klikněte na OK.

Převod poznámek na text

 1. Otevřete panel Poznámky.
 2. V panelu Poznámky vyberte text, který chcete přidat k textu dokumentu. Nebo v zobrazení Sloupce vyberte text ve včleněné poznámce.
 3. Zvolte Poznámky > Převést na text.

Poznámky můžete na text převést také s použitím režimu Poznámky.

Poznámka:

Pokud při převodu obsahu poznámky na text vyberete pouze část obsahu, původní poznámka se rozdělí na dvě samostatné poznámky a část obsahu poznámky, který se převede na text, se objeví mezi těmito dvěma novými poznámkami.

Při procházení poznámkami se aktivní textový kurzor přesouvá od kotvy aktuální poznámky na kotvu další nebo předcházející poznámky. Pokud si chcete při procházení mezi poznámkami v zobrazení rozvržení prohlédnout kotvu poznámky přiřazenou k poznámce zobrazené v panelu Poznámky, klikněte na tlačítko Jít na kotvu poznámky .

 1. Klikněte kamkoli v obsahu článku.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Poznámky > Předcházející poznámka nebo Poznámky > Další poznámka.

  • Z nabídky panelu Poznámky vyberte Předcházející poznámka nebo Další poznámka.

  • V panelu Poznámky klikněte na tlačítko Jít na předcházející poznámku  nebo na tlačítko Jít na další poznámku .

Poznámka:

V zobrazení sloupců a článku můžete k vyhledání poznámky použít příkaz Hledat a nahradit. Sekce Poznámky dialogového okna Předvolby obsahuje nastavení pro zahrnutí poznámek do hledání pomocí příkazu Hledat a nahradit.

Rozdělení poznámky

 1. V panelu Poznámky nebo v samotné poznámce umístěte textový kurzor na místo, kde chcete rozdělit poznámku.

  Poznámku nemůžete rozdělit, pokud se textový kurzor nachází na začátku nebo na konci poznámky nebo pokud je poznámka prázdná.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte Poznámky > Rozdělit poznámku.

  • Z nabídky panelu Poznámky zvolte Rozdělit poznámku. Textový kurzor aktivního textu se umístí mezi obě rozdělené poznámky.

Poznámku můžete také rozdělit s použitím režimu Poznámky.

Rozbalení nebo sbalení poznámek

V rozbaleném stavu se obsah poznámky zobrazuje mezi zarážkami. Při zadávání obsahu poznámky se zarážky posouvají od sebe, aby se mezi ně text vešel. Zarážky můžete sbalit a tím skrýt obsah poznámky.

 1. Vyberte textový nástroj  a pak klikněte na počáteční zarážku poznámky  nebo na koncovou zarážku poznámky .
 2. Pokud je textový kurzor v kontejneru poznámky, zvolte Poznámky > Sbalit poznámku.

Chcete-li rozbalit nebo sbalit všechny poznámky v aktivním článku, zvolte Poznámky > Rozbalit/sbalit poznámky v článku.

Výběr a otevření poznámky v zobrazení rozvržení

Kotva poznámky  označuje umístění poznámky v zobrazení rozvržení. Panel Poznámky zobrazí obsah poznámky spolu s určitými informacemi o příslušné poznámce.

 1. Vyberte textový nástroj  nebo nástroj poznámka .
 2. Přesuňte kurzor nad kotvu poznámky, až se tento ukazatel změní na ukazující ruku.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na kotvu poznámky.

  • Zvolte Poznámky > Předcházející poznámka nebo Poznámky > Další poznámka.

Úprava poznámky

 • V zobrazení sloupců nebo zobrazení článku vyberte textový nástroj  a pak klikněte mezi zarážky poznámky, kterou chcete upravit, a proveďte požadované změny.
 • V zobrazení rozvržení vyberte textový nástroj , kliknutím na kotvu poznámky v panelu Poznámky otevřete příslušnou poznámku a proveďte požadované změny.

Kontrola pravopisu nebo hledání a nahrazení textu v poznámkách

 1. Vyberte záložku zobrazení sloupců nebo článku.
 2. Rozbalte poznámky, u kterých chcete kontrolovat pravopis nebo ve kterých chcete hledat. Chcete-li rozbalit všechny poznámky, zvolte Poznámky > Rozbalit/sbalit poznámky v článku.
 3. Zvolte položky Úpravy > Pravopis > Kontrola nebo úpravy pravopisu > Najít a nahradit.

Poznámka:

Pokud při kontrole pravopisu nebo hledání textu zvolíte Změnit vše, text ve sbalených poznámkách v zobrazení sloupců nebo zobrazení článku se ignoruje, ale v zobrazení rozvržení se nahradí všechny výskyty textu.

Přesunutí nebo duplikování poznámek

Poznámky můžete přesunout nebo duplikovat.

Přesunutí nebo duplikování poznámek v zobrazení sloupců a článku

 1. Kliknutím se stisknutými klávesami Shift+Alt (Windows) nebo Shift+Option (Mac OS) na počáteční nebo koncovou zarážku poznámky vyberte poznámku.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Tažením přesuňte vybranou poznámku.

  • Tažením se stisknutou klávesou Shift duplikujte vybranou poznámku.

Duplikování kotvy poznámky v zobrazení rozvržení

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Tažením nástroje Text  přes kotvu poznámky tuto poznámku zvýrazněte a pak zvolte Úpravy > Kopírovat. Vložte ji do jiného umístění.

  • Podržte klávesu Shift a přetáhněte kotvu nástrojem poznámka nebo textovým nástrojem na místo, kam ji chcete v textu umístit.

Odstranění poznámek

 • Chcete-li odstranit jedinou poznámku, kliknutím se stisknutými klávesami Shift+Alt (Windows) nebo Shift+Option (Mac OS) na počáteční nebo koncovou zarážku poznámky příslušnou poznámku vyberte a pak zvolte Poznámky > Odstranit poznámku.
 • Chcete-li odstranit všechny poznámky v aktivním článku, zvolte Poznámky > Odstranit poznámky z článku.
 • Chcete-li odstranit všechny poznámky v dokumentu, zvolte Poznámky > Odstranit všechny poznámky.

Tisk a export poznámek

Při tisku dokumentu InCopy můžete zároveň vytisknout libovolné poznámky, které jsou obsažené v dokumentu. Kromě toho můžete exportovat poznámky z InCopy jako anotace PDF. Poznámky v tabulkách však do PDF jako anotace exportovány nejsou.

Určení předvoleb poznámek

Jednotlivá nastavení předvoleb umožňují nastavit barvu pro kotvy poznámek, zarážky a pozadí, když jsou včleněné v zobrazení sloupců a článku. Kromě toho můžete nechat zobrazovat informace poznámky jako tip nástroje a také určit, zda chcete zahrnovat obsah poznámky v operacích Hledat a nahradit a při kontrole pravopisu v zobrazení sloupců a článku.

 1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Poznámky (Windows) nebo InCopy > Předvolby > Poznámky (Mac OS).
 2. Z nabídky Barva poznámky vyberte barvu pro kotvy poznámek a zarážky poznámek. Vyberte [Vlastní barva], pokud chcete použít barvu určenou v dialogovém okně Uživatel. To je zvláště užitečné, pokud na daném souboru pracuje více než jeden člověk.
 3. Zaškrtnutím volby Zobrazovat tipy nástrojů pro poznámky určíte, že se mají zobrazovat informace poznámky a některý nebo všechen obsah poznámky jako tip nástroje při umístění ukazatele myši nad kotvu poznámky v zobrazení rozvržení nebo nad zarážku poznámky v zobrazení sloupců nebo článků.
 4. Určete, zda chcete zahrnout obsah včleněné poznámky při použití příkazů Hledat a nahradit a Kontrola pravopisu (pouze v zobrazení sloupců a článku).

  Poznámka:

  V zobrazení rozvržení nemůžete použít příkazy Hledat a nahradit a Kontrola pravopisu k hledání obsahu poznámek, bez ohledu na nastavení v dialogovém okně Předvolby. Změnit vše ale upraví obsah poznámek.

 5. Pro použití jako barvu pozadí včleněné poznámky vyberte [Žádná] nebo [Barva poznámky] (barva, kterou jste zvolili v kroku 2).
 6. Klikněte na OK.

Chcete-li zobrazit nebo skrýt poznámky, zvolte Zobrazení > Zobrazovat poznámky nebo Skrýt poznámky.