Přednastavení přesahů

Panel Přednastavení přesahů – přehled

Přednastavení přesahů je sada nastavení přesahů, kterou můžete aplikovat na stránku nebo rozsah stránek v dokumentu. Panel Přednastavení přesahů poskytuje rozhraní pro zadávání nastavení přesahů a ukládání přednastavení přesahů. Přednastavení přesahů můžete aplikovat na libovolnou stránku nebo na všechny stránky v platném dokumentu nebo můžete importovat přednastavení z jiného dokumentu aplikace InDesign. Pokud na rozsah stránek neaplikujete přednastavení přesahů, pro tento rozsah stránek se použije přednastavení přesahů [Výchozí].

Zobrazení voleb přednastavení přesahů

 1. Pokud není panel Přednastavení přesahů otevřený, zvolte Okna > Výstup > Přednastavení přesahů.
 2. V panelu Přednastavení přesahů proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Dvojitě klikněte na přednastavení.

  • Vyberte přednastavení a v nabídce panelu zvolte Volby přednastavení.

Zhuštění seznamu přednastavení přesahů

 1. V panelu Přednastavení přesahů zvolte Malé řádky v panelu z nabídky panelu.

Vyhledání nepoužitých přednastavení přesahů

 1. V panelu Přednastavení přesahů zvolte Vybrat všechny nepoužité z nabídky panelu. Funkce vytváření přesahů zvýrazní všechna přednastavení (kromě [Výchozí] a [Bez přednastavení přesahů]), které nebyly přiřazeny k aktuálnímu dokumentu. Tato přednastavení můžete snadno odstranit.

Vytvoření nebo úpravy přednastavení přesahů

 1. Pokud není panel Přednastavení přesahů otevřený, zvolte Okna > Výstup > Přednastavení přesahů.
 2. V nabídce panelu zvolte Nové přednastavení nebo dvojitě klikněte na přednastavení, které chcete upravit.
  Poznámka:

  Kliknutím na tlačítko Nové přednastavení dole v panelu Přednastavení přesahů vytvořte přednastavení, odvozené od přednastavení přesahů [Výchozí].

 3. Určete následující volby a pak klikněte na OK:

  Název

  Zadejte název přednastavení. Název přednastavení přesahů [Výchozí] nemůžete změnit.

  Šířka přesahů

  Zadejte hodnoty, které určí velikost překrytí tiskových barev.

  Vzhled přesahů

  Určete volby, které nastaví tvar přesahů.

  Obraz

  Určete, jak se vytvoří přesahy pro importované bitmapové obrazy.

  Prahy přesahů

  Zadejte hodnoty určující podmínky, za kterých dojde k vytvoření přesahů. Hodnoty, které zde musíte zadat, jsou ovlivněny řadou proměnných. Chcete-li získat další informace, poraďte se s dodavatelem předtiskových služeb.

Správa přednastavení přesahů

Přednastavení je možné duplikovat, odstranit, importovat a upravovat.

Duplikování přednastavení přesahů

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • V panelu Přednastavení přesahů vyberte přednastavení a v nabídce panelu zvolte Duplikovat přednastavení.

  • Přetáhněte přednastavení na tlačítko Nové přednastavení dole v panelu.

Odstranění přednastavení přesahů

 1. V panelu Přednastavení přesahů vyberte jedno nebo více přednastavení a pak proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na tlačítko Odstranit.

  • Zvolte Odstranit přednastavení v nabídce panelu.

 2. Pokud se objeví výzva, abyste přednastavení přesahů nahradili, zvolte jedno z přednastavení v dialogovém okně Odstranit přednastavení přesahů, které se objeví. Toto dialogové okno se objeví, pokud alespoň jedno z vybraných přednastavení bylo přiřazeno ke stránce.
 3. Kliknutím na OK potvrďte odstranění.
Poznámka:

Nemůžete odstranit žádné ze dvou standardních přednastavení: [Výchozí] a [Bez přednastavení přesahů].

Import přednastavení z jiného dokumentu aplikace InDesign

 1. V panelu Přednastavení přesahů zvolte Načíst přednastavení přesahů v nabídce panelu.
 2. Vyberte soubor aplikace InDesign a klikněte na Otevřít.

Přiřazení přednastavení přesahů ke stránkám

Přednastavení přesahů můžete přiřadit k dokumentu nebo k rozsahu stránek v dokumentu. Stránky, na kterých spolu barvy nesousedí, se budou tisknout rychleji, když na těchto stránkách vypnete vytváření přesahů. Přesahy se ve skutečnosti nevytvoří, dokud dokument nevytisknete.

Pole Přiřazení přesahů obsahuje seznam přednastavení, aplikovaných na různé stránky; přiřazení se aktualizuje pokaždé, když kliknete na Přiřadit.

 1. V panelu Přednastavení přesahů zvolte v nabídce panelu Přiřadit přednastavení přesahů.
 2. V poli Přednastavení přesahů zvolte přednastavení, které chcete aplikovat.
 3. Vyberte stránky, na které chcete aplikovat přednastavení přesahů.
 4. Klikněte na Přiřadit a pak klikněte na Hotovo.
Poznámka:

Pokud kliknete na Hotovo bez kliknutí na Přiřadit, dialogové okno se zavře beze změny přiřazení přesahů. Přiřazení přesahů provedená dříve pomocí tlačítka Přiřadit se zachovají.

Nastavení rozsahů stránek pro přesahy

 1. V panelu Přednastavení přesahů zvolte v nabídce panelu Přiřadit přednastavení přesahů.
 2. V poli Přednastavení přesahů zvolte přednastavení, které chcete aplikovat na rozsahy stránek.
 3. Vyberte Rozsah a zadejte jeden nebo více rozsahů ve vzestupném pořadí, s použitím pomlčky pro každý rozsah, stránky a rozsahy oddělte čárkami, nebo čárkami a mezerami. Například 2-4, 6, 9-10, 12- je platný rozsah.
 4. Klikněte na Přiřadit a pak klikněte na Hotovo.

Chcete-li vypnout rozsah stránek pro trapping, zvolte v nabídce panelu Přiřadit přednastavení přesahů, zapište rozsah stránek a v nabídce Přednastavení přesahů vyberte [Bez přednastavení přesahů]. Klikněte na Přiřadit a pak klikněte na Hotovo.

Volby přednastavení přesahů

Volby přednastavení vytváření přesahů můžete změnit, když vytvoříte nebo upravíte přednastavení vytváření přesahů. Stejná přednastavení vytváření přesahů jsou dostupná v programech Acrobat i InDesign. V Acrobatu můžete zobrazit přednastavení vytváření přesahů pomocí příkazu Nástroje > Tisková produkce > Přednastavení přesahů. V aplikaci InDesign zvolte Okna > Výstup > Přednastavení přesahů.

Šířky přesahů

Šířka přesahu je velikost překrytí u jednotlivých přesahů. Rozdíly v charakteristikách papíru, hustotě rastru a podmínkách tisku vyžadují různé šířky přesahů. Chcete-li určit vhodné šířky přesahů pro jednotlivé tiskové úlohy, konzultujte to se svou komerční tiskárnou.

Výchozí

Určuje šířku přesahů v bodech pro přesahy všech barev, kromě těch, kde se uplatňuje plná černá. Výchozí hodnota je 0p0,25.

Černá

Označuje vzdálenost, o kterou se jiná tisková barva rozšíří do plné černé, neboli míru zadržení – vzdálenost mezi černými okraji a spodními barvami pro vytváření přesahů pro syté černé. Výchozí hodnota je 0p0,5. Tato hodnota se často nastavuje na 1,5 až 2násobek hodnoty výchozí šířky přesahů.

V InDesignu určuje hodnota, kterou nastavíte ve volbě Černá barva, hodnotu pro plnou černou nebo sytou černou, což je výtažková tisková barva (K) smíchaná s barevnými tiskovými barvami, aby se zvýšilo krytí a sytost barvy.

Poznámka:

(InDesign) Pokud zvolíte vestavěnou funkci pro vytváření přesahů a ve volbě Výchozí nebo Černá určíte šířku přesahů větší než 4 body, výsledná šířka přesahů se omezí na 4 body. Zadaná hodnota se však bude nadále zobrazovat, protože při přepnutí na vytváření přesahů modulem Adobe In-RIP Trapping se vytvoří přesahy větší než 4 body, jak jste je zadali.

Vzhled přesahů

Spoj je místo, kde se dva okraje přesahu setkají ve společném bodě. Můžete nastavit tvar vnějšího spoje dvou segmentů přesahu a průsečíku tří přesahů.

Styl spojů

Určuje tvar vnějšího spoje dvou segmentů přesahu. Zvolte Ostrý, Oblý nebo Zkosený. Výchozí je Ostrý spoj, který odpovídá dřívějším výsledkům vytváření přesahů a zachová kompatibilitu s předcházejícími verzemi modulu Adobe pro vytváření přesahů.

Příklady spojů přesahů, zleva doprava: ostrý spoj, oblý spoj, zkosený spoj

Styl konců

Určuje průsečík tří přesahů. Ostrý (výchozí) tvaruje konec přesahu tak, aby nezasahoval do protínajícího objektu. Přesahující ovlivní tvar přesahu vytvořeného objektem s nejsvětlejší neutrální denzitou, který se protíná se dvěma nebo více tmavšími objekty. Konec nejsvětlejšího přesahu překryje bod, kde se protínají tři objekty.

Detailní pohled na příklady konců přesahu: ostrý (vlevo) a přesahující (vpravo)

Prahy přesahů

Rozdíl

Určuje práh změny barvy, při kterém funkce vytváření přesahů vytvoří přesah. Některé úlohy vyžadují přesahy pouze pro největší barevné změny, zatímco jiné vyžadují přesahy i pro menší rozdíly barev. Hodnota Krok označuje, o kolik se musí komponenty (například hodnoty CMYK) sousedících barev lišit, aby se vytvořil přesah.

Chcete-li změnit, o kolik se musí složky tiskových barev v sousedících barvách lišit, aby se mezi barvami vytvořily přesahy, zvyšte nebo snižte hodnotu v poli Krok v dialogovém okně Nové přednastavení přesahů nebo Modifikovat volby přednastavení přesahů. Výchozí hodnota je 10 %. Nejlepší výsledky dostanete s použitím hodnoty od 8 % do 20 %. Nižší hodnota zvýší citlivost na rozdíly barev a výsledkem bude více přesahů.

Černá barva

Označuje minimální množství černé tiskové barvy, vyžadované pro použití nastavení šířky Černá. Výchozí hodnota je 100 %. Nejlepší výsledky dostanete s použitím vyšší hodnoty než 70 %.

Denzita černé

Označuje hodnotu neutrální denzity, nad kterou InDesign považuje tiskovou barvu za černou. Pokud například chcete, aby tmavá přímá barva použila nastavení šířky přesahu z volby Černá, zadejte zde její hodnotu neutrální denzity. Tato hodnota se obvykle nastavuje blízko výchozí hodnotě 1,6.

Klouzavé přesahy

Určuje, kdy funkce vytváření přesahů začne vytvářet přesah kolem půlící čáry rozhraní barev. Tato hodnota určuje poměr hodnoty neutrální denzity světlejší barvy k hodnotě neutrální denzity tmavší, sousedící barvy. Například nastavení hodnoty klouzavého přesahu na 70 % posune bod, ve kterém se přesah začne vytvářet kolem půlící čáry, do místa, kde světlejší barva překročí 70 % neutrální denzity tmavší barvy (neutrální denzita světlejší barvy dělená neutrální denzitou tmavší barvy > 0,70). Barvy s identickými neutrálními denzitami budou mít vždy přesahy přesně kolem osy rozhraní, pokud nebudou klouzavé přesahy nastaveny na 100 %.

Redukce barvy přesahu

Označuje míru, nakolik se k redukci barvy přesahu použijí složky ze sousedících barev. Toto nastavení je užitečné, když chcete zabránit tomu, aby určité sousedící barvy (například pastelové) vytvořily nevzhledný přesah, který je tmavší než každá z těchto dvou barev. Při určení redukce barvy přesahu pod 100 % se začne barva přesahu zesvětlovat; s hodnotou redukce 0 % se vytvoří přesah s neutrální denzitou, která se rovná neutrální denzitě tmavší barvy.

Vytváření přesahů pro importované grafiky

Můžete vytvořit přednastavení přesahů, které bude řídit přesahy uvnitř obrazů a přesahy mezi bitmapovými obrazy (například fotografiemi a rastrovými soubory PDF) a vektorovými objekty (například z kreslicích programů a vektorovými soubory PDF). Každý modul pro vytváření přesahů zpracovává importované grafiky odlišně. Je důležité, abyste si při nastavování voleb přesahů tyto rozdíly uvědomili.

Umístění přesahů

V této volbě můžete určit, kam se umístí přesah při vytváření přesahů vektorových objektů (včetně objektů nakreslených v InDesignu) do bitmapových obrazů. Všechny volby kromě Neutrální denzita vytvoří vizuálně sjednocený okraj. Na střed vytvoří přesah, který překrývá rozhraní mezi objekty a obrazy. Vyseknutí způsobí, že objekty budou překrývat sousedící obraz. Neutrální denzita použije stejná pravidla vytváření přesahů, která se používají i všude jinde v dokumentu. Vytvoření přesahů objektu do fotografie s nastavením Neutrální denzita může způsobit viditelně nestejnoměrné okraje, jak se přesah přesunuje z jedné strany okraje na druhou. Rozšíření způsobí, že bitmapový obraz překryje sousedící objekt.

Přesahy objektů do obrazů

Zajistí, že se pro vektorové objekty (například rámečky použité jako orámování) vytvoří přesahy do obrazů, s použitím nastavení Umístění přesahů. Pokud v určitém rozsahu stránek vektorové objekty nepřekrývají obrazy, měli byste pro tento rozsah stránek tuto volbu vypnout, abyste urychlili vytváření přesahů.

Přesahy obrazů do obrazů

Zapne vytváření přesahů podél okraje překrývajících se nebo sousedících bitmapových obrazů. Tato funkce je standardně zapnutá.

Vnitřní přesahy v obrazech

Zapne vytváření přesahů mezi barvami uvnitř jednotlivých bitmapových obrazů (ne pouze tam, kde se dotýkají vektorových objektů a textu). Tuto volbu použijte pouze pro rozsahy stránek, na kterých jsou jednoduché obrazy s vysokým kontrastem, například snímky z obrazovky nebo karikatury. Nechte ji nevybranou pro obrazy s plynulými tóny a další komplikované obrazy, protože by se vytvořily špatné přesahy. Vytváření přesahů je rychlejší, když je tato volba vypnutá.

Přesahy pro jednobitové obrazy

Zajistí, že se vytvoří přesahy jednobitových obrazů do sousedních objektů. Tato volba nepoužije nastavení Umístění přesahů obrazu, protože jednobitové obrazy používají pouze jednu barvu. Ve většině případů nechte tuto volbu zapnutou. V některých případech, například u jednobitových obrazů, kde jsou obrazové body daleko od sebe, může zapnutí této volby obraz ztmavit a zpomalit vytváření přesahů.

Nastavení klouzavých přesahů

 1. V nabídce panelu zvolte Nové přednastavení nebo dvojitě klikněte na přednastavení, které chcete upravit.
 2. V sekci Prahy přesahů zadejte do pole Klouzavé přesahy hodnotu od 0 % do 100 % nebo použijte výchozí hodnotu 70 %. Při 0 % budou všechny přesahy přes půlící čáru; při 100 % jsou klouzavé přesahy vypnuty, a dojde k plnému rozšíření jedné barvy do druhé bez ohledu na poměr neutrálních denzit sousedících barev.

O vytváření přesahů černé

Hodnota, kterou při vytváření nebo úpravách přednastavení nastavíte ve volbě Černá barva, určuje, co se považuje za plnou černou a sytou černou. Sytá černá je každá černá barva, která používá podpůrný rastr – přidaná procenta jedné nebo více výtažkových tiskových barev pro zesílení černé.

Nastavení Černá barva je užitečné, když musíte kompenzovat extrémní nárůst bodu (například při použití málo kvalitního papíru). Tyto situace způsobí, že se místa s procenty černé menšími než 100 % vytisknou jako plné plochy. Snížením hustoty rastru černých nebo sytých černých (použitím odstínů plné černé) a zmenšením nastavení Černá barva z výchozí hodnoty 100 % můžete kompenzovat nárůst bodu a zajistit, že funkce vytváření přesahů použije pro černé objekty správné šířky a umístění přesahů.

Když barva dosáhne hodnoty v poli Černá barva, použije se hodnota šířky v poli Černá pro všechny sousedící barvy a pro plochy syté černé se použijí zadržované přesahy s použitím hodnoty šířky v poli Černá.

Pokud podpůrné rastry sahají až k okraji černé plochy, každá nepřesnost soutisku způsobí, že se objeví viditelné okraje podpůrných rastrů, a tím se vytvoří nežádoucí světlé ohraničení nebo se deformují okraje objektů. Funkce vytváření přesahů použije pro syté černé zadržení, aby udržela podpůrné rastry v určité vzdálenosti od okrajů inverzních nebo světlých prvků v popředí, takže si tyto světlé prvky zachovají svou ostrost. Vzdálenost podpůrných rastrů od okrajů černých ploch můžete nastavit pomocí hodnoty šířky přesahu v poli Černá.

Poznámka:

Pokud prvek, pro který vytváříte přesahy, je úzký, jako například černé ohraničení kolem grafiky, funkce vytváření přesahů změní nastavení šířky přesahu v poli Černá a omezí přesah na polovinu šířky úzkého prvku.

Nastavení šířky přesahu pro barvy vedle černé

 1. V nabídce panelu zvolte Nové přednastavení nebo dvojitě klikněte na přednastavení, které chcete upravit.
 2. V sekci Šířka přesahů v poli Černá zadejte vzdálenost (v bodech), která určuje, jak daleko se mají ostatní barvy rozšířit do černé nebo jak daleko chcete vyseknout podpůrné rastry pod černou. Obvykle je šířka v poli Černá nastavena na 1,5 až 2násobek hodnoty šířky přesahu v poli Výchozí.
 3. Nastavte hodnoty v polích Černá barva a Denzita černé.
Poznámka:

Aby se použily parametry vytváření přesahů pro černé, musí barevná plocha používat tiskovou barvu s neutrální denzitou, která je větší nebo stejná jako hodnota v poli Denzita černé a tisková barva se musí vyskytovat v procentech větších nebo rovných hodnotě v poli Černá barva.

Tisk knih s konfliktem přednastavením přesahů

Pro jeden list výstupu, například pro jednu stránku, můžete použít jen jedno přednastavení přesahů. Obvykle to není žádný problém. Když ale tisknete více dokumentů v knize a každý dokument nebo stránka má jiné přednastavení přesahů, InDesign může vyřešit některé konflikty přednastavení přesahů pomocí synchronizace přednastavení mezi dokumenty:

 • Pokud dokumenty v knize používají různá přednastavení přesahů se stejným názvem, InDesign přiřadí přednastavení přesahů, použité ve vzorovém dokumentu, pokud jste v dialogovém okně Volby synchronizace vybrali volbu Přednastavení přesahů.

 • Funkce synchronizace zpřístupní všechna přednastavení vzorového dokumentu v ostatních dokumentech v knize, ale nepřiřadí je; musíte sami přiřadit přednastavení přesahů v každém dokumentu nebo použít přednastavení přesahů [Výchozí]. Přednastavení se objeví v nabídce Přednastavení přesahů dialogového okna Přiřadit přednastavení přesahů pro daný dokument.

Poznámka:

Pokud jsou na jednotlivé stránky v jedné dvojstránce aplikovaná různá přednastavení přesahů, InDesign použije každé z těchto přednastavení přesahů.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online