Práce s XML

Adobe InDesign CS5 je jednou z mnoha aplikací, které mohou vytvářet a používat XML. Po označení obsahu tagy v souboru aplikace InDesign soubor uložte a exportujte jako XML, abyste ho mohli znovu použít v dalším souboru aplikace InDesign nebo v jiné aplikaci. Podobně můžete importovat soubor XML do aplikace InDesign a určit, aby InDesign zobrazoval a formátoval data XML podle vašich představ.

O XML

XML (Extensible Markup Language) představuje způsob, jak opakovaně využít data nebo automatizovat postup nahrazení dat v jednom souboru daty z jiného souboru. XML používá tagy pro popis částí souboru – například nadpisu nebo článku. Tagy označují data, která pak mohou být uložena do souboru XML a příslušným způsobem zpracována při exportu do jiných souborů. Považujte XML za překladový mechanismus pro data. Tagy XML označují text a další obsah v souboru, což aplikacím umožňuje rozpoznat a prezentovat data.

Rozšiřitelný jazyk

XML je považováno za rozšiřitelný jazyk, protože jedinci vytvářejí vlastní tagy XML – pro každý typ informací, které chtějí znovu použít, mohou vytvořit jeden tag. Tagy XML neobsahují informaci o tom, jak se mají data zobrazit nebo naformátovat. Tagy XML jsou určeny striktně pro identifikaci obsahu.

Například v aplikaci InDesign můžete vytvořit tag Nadpis1 a přiřadit ho každému nadpisu první úrovně v dokumentu. Po uložení dokumentu jako souboru XML může obsah Nadpis1 importovat a používat libovolná aplikace, která umí číst XML, například webová stránka, tištěný katalog, adresář, ceník nebo databázová tabulka.

InDesign je jednou z mnoha aplikací, které mohou vytvářet a používat XML. Po označení obsahu tagy v souboru aplikace InDesign soubor uložte a exportujte jako XML, abyste ho mohli znovu použít v dalším souboru aplikace InDesign nebo v jiné aplikaci. Podobně můžete importovat soubor XML do aplikace InDesign a určit, aby InDesign zobrazoval a formátoval data XML podle vašich představ.

Adobe InCopy je jednou z mnoha aplikací, které mohou vytvářet a používat XML. Po označení obsahu tagy v souboru InCopy soubor uložte a exportujte jako XML, abyste ho mohli znovu použít v dalším souboru aplikace InCopy, InDesign nebo v jiné aplikaci.

V aplikaci InDesign můžete vytvořit tagy XML a označit části dokumentu tagy, dokonce i když nemáte žádné zkušenosti s XML. Aplikace InDesign zpracovává programování XML na pozadí a vytváří pro vás XML, když exportujete dokument ve formátu XML.

Poznámka:

Nezaměňujte tagy XML v aplikaci InDesign s tagovaným textem. Další informace o tagovaném textu, což je jiná metoda exportu a importu obsahu aplikace InDesign, najdete v článku Jak strukturovat PDF v aplikaci InDesign.

Datová struktura XML

Element je základním blokem dat XML; element představuje data, která byla označena tagy. V souborech XML jsou elementy vnořeny do dalších elementů a vytvářejí hierarchickou strukturu dat.

Strukturu dat XML můžete vidět v panelu Struktura, který zobrazuje hierarchii a posloupnosti elementů. Ve struktuře XML jsou dceřiné elementy obsaženy v elementech rodičovských, které mohou být dále dceřinými elementy. Nebo, podíváme-li se na to obráceně, rodičovské elementy obsahují dceřiné elementy, a tyto dceřiné elementy mohou tvořit rodičovské elementy dalším dceřiným elementům.

Následující obrázek znázorňuje příklad elementu chapter (kapitola), který obsahuje (je rodičem) několika elementů recipe (recept). Každý element recipe (recept) je rodičem elementů s názvem recipename (název receptu), ingredients (ingredience), instructions (pokyny), notes (poznámky)servings (servírování). Všechny prvky jsou obsaženy v prvku Root (kořen), který se zobrazí v horní části panelu Struktura.

XML v panelu Struktura v aplikaci InDesign (vlevo) a umístěný v rozvržení (vpravo)

Následující obrázek znázorňuje příklad elementu chapter (kapitola), který obsahuje (je rodičem) element recipe (recept). Element recipe (recept) je rodičem elementů s názvem recipename (název receptu)ingredients (ingredience). Všechny elementy jsou součástí elementu Story (článek), který se vždy zobrazí v horní části panelu Struktura.

Dokument InCopy formátovaný tagy XML

Nástroje pro práci s XML

Aplikace InDesign nabízí pro práci s obsahem XML panel Struktura a panel Tagy. Panel Struktura zobrazuje všechny elementy v dokumentu a jejich hierarchickou strukturu. Pro snadnější identifikaci každého elementu zobrazuje aplikace InDesign tag elementu a ikonu, která znázorňuje typ jeho obsah. Na panelu Struktura se navíc může zobrazovat několik prvních slov textu v prvku, které se označuje jako Výstřižek textu. Dávejte pozor, abyste jej nezaměňovali se soubory výstřižků, v nichž se ukládají soubory pro opětovné použití.

Panel Struktura (vlevo) a panel Tagy (vpravo)

A. Trojúhelníky pro rozbalení nebo sbalení elementů B. Element (umístěný v rozvržení) C. Element (není v rozvržení) D. Výstřižek textu E. Tag elementu 

Panel Struktura (vlevo) a panel Tagy (vpravo)

A. Trojúhelníky pro rozbalení nebo sbalení elementů B. Element umístěný v rozvržení C. Výstřižek textu D. Tag elementu 

V panelu Struktura můžete zobrazit, upravovat a spravovat elementy XML. Při práci s XML použijete panel Struktura mnoha způsoby. Chcete-li například umístit obsah XML do rozvržení, můžete přetáhnout elementy z panelu Struktura přímo na stránku. Panel Struktura také umožňuje nastavit hierarchii elementů. Prostřednictvím panelu Struktura můžete přidávat elementy, atributy, komentáře a příkazy pro zpracování.

Panel Tagy uvádí seznam tagů pro elementy. Tagy můžete importovat, exportovat, odstranit a přejmenovat. Panel Tagy slouží pro aplikování tagů na obsah, který chcete exportovat do XML, a pro aplikování tagů na rámečky ještě před importem obsahu do rámečků.

Panel Tagy uvádí seznam tagů pro elementy. Tagy můžete importovat, exportovat, odstranit a přejmenovat. Panel Tagy slouží pro aplikování tagů elementů na obsah, který chcete exportovat do XML.

O souborech DTD

Chcete-li sdílet data XML s ostatními, musíte se dohodnout na standardní sadě názvů tagů a atributů elementů, aby každý ze skupiny používal a aplikoval tagy stejným způsobem. Jednu z metod, jak vyřešit sdílení dat XML, přestavuje použití souboru DTD (Document Type Definition).

Soubor DTD obsahuje sadu elementů a atributů, které mohou členové skupiny používat. Definuje také pravidla, která určují, kde se může element ve strukturované hierarchii objevit. Soubor DTD může například vyžadovat, aby byl element Nadpis potomkem elementu Článek, protože se předpokládá, že nadpis je součástí článku. Pokud nadpis označíte tagy, aniž byste tagy označili článek, ve kterém se nadpis nachází, soubor DTD označí element Nadpis jako neplatný. V souboru aplikace InDesign se souborem DTD můžete vyhledávat a označovat strukturální chyby. Tento postup se nazývá ověřování platnosti neboli validace.

Chcete-li používat soubor DTD (pokud dokument již nějaký neobsahuje), načtěte ho do dokumentu. Názvy elementů se importují z DTD do panelu Tagy. Všichni, kdo načtou stejný soubor DTD, budou mít stejné názvy elementů a bude tak zaručeno, že celá skupina používá stejné elementy. Importované elementy jsou zamknuté, což znamená, že je nelze odstranit ani přejmenovat, dokud soubor DTD neodstraníte z dokumentu.

I když do InCopy nemůžete importovat soubor DTD, soubory DTD, které naimportujete do aplikace InDesign, jsou dostupné, když upravujete článek v InCopy. Soubor DTD si můžete v InCopy zobrazit a můžete ověřit, zda tagy byly na články aplikovány správně.

Soubor DTD zobrazený v InCopy

Sady pravidel XML

Sady pravidel XML jsou sady instrukcí napsané ve skriptovacím jazyce (například JavaScript nebo AppleScript), které vyhodnocují data XML. Pokud data splňují určité podmínky, provedou se určité akce. Každé pravidlo se skládá alespoň z jedné podmínky a alespoň jedné akce. Pravidlo vyhodnotí data XML podle podmínek a pokud je podmínka splněna, provede příslušnou akci. Pravidlo XML může například určovat, že kdykoli se element Odstavec vyskytne pod elementem Podtitulek (podmínka), dojde k aplikaci specifického stylu (akce); nebo že při každém výskytu elementu Výrobek (podmínka) se vytvoří nový rámeček a importuje se obrázek výrobku (akce). Pravidla XML jsou prostředkem dynamického vytváření a formátování rozvržení založených na XML.

Příprava souborů XML pro pracovní postupy K4 nebo InCopy

Chcete-li připravit soubory se značkami XML na použití s pracovními prostředími K4 nebo InDesign/InCopy, může být nutné upravit způsob přípravy struktury a importovat soubor XML do souborů prostředí InDesign.

Existují dvě metody importu formátu XML do prostředí InDesign: sloučení a připojení. Sloučení může nahradit stávající strukturu, zatímco připojení přidá položky k libovolné existující struktuře. V obou případech je důležité, aby kořenový prvek nebyl spojován s textovým rámečkem. Použijte výchozí prvek s názvem Kořen nebo jej přejmenujte na základě stávajícího pracovního postupu nebo požadavku. Znovu je třeba jej nespojovat s textovým rámečkem.

Další informace o použití formátu XML v pracovních postupech K4 nebo InCopy, obraťte se na správce systému.


Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online