Přidání struktury do souborů PDF

Když exportujete do Adobe PDF s vybranou volbou Vytvořit tagované PDF v části Všeobecné v dialogovém okně Export Adobe PDF, jsou exportované stránky automaticky tagovány sadou tagů struktury, která popisuje obsah a označuje prvky stránky, například záhlaví, články a obrázky. Chcete-li před exportem přidat další tagy nebo vylepšit existující tagy, můžete použít panel Tagy v aplikaci InDesign. Panel Struktura (Zobrazení > Struktura > Zobrazovat strukturu) změny zobrazí.

Přístupnost a opětovné použití dokumentů Adobe PDF můžete vylepšit přidáním tagů do dokumentu aplikace InDesign před jeho exportem. Pokud vaše dokumenty PDF neobsahují tagy, Adobe Reader nebo Acrobat se mohou pokusit automaticky tagovat dokument, když ho uživatel čte nebo ho chce přeformátovat, ale výsledky mohou být neuspokojivé. Pokud v exportovaném souboru PDF nejsou požadované výsledky, můžete použít nástroje Acrobatu 6.0 Professional a novějších a upravit strukturu tagovaných dokumentů PDF. Chcete-li použít nejnovější nástroje, použijte Acrobat 9 Professional.

Když aplikujete tagy na dokument pro export do PDF, tagy neurčují, který obsah se bude exportovat do PDF, jako v případě exportu do XML. Místo toho tagy dávají Acrobatu více informací o struktuře obsahu dokumentu.

Výhody používání tagů

Aplikováním tagů na dokument před jeho exportem do PDF můžete zajistit následující:

 • Mapovat názvy odstavcových stylů aplikace InDesign na tagované odstavcové styly Adobe PDF pro vytvoření souboru PDF, který lze přeformátovat pro prohlížení na kapesních zařízeních a dalších médiích.

 • Označit a skrýt tiskové artefakty, text a obrazy, aby se nezobrazily při přeformátování v Acrobatu. Když například otagujete prvek stránky jako Artefakt, položka stránky se nezobrazí při přeformátování obsahu tagovaného dokumentu Adobe PDF na kapesním zařízení, malém displeji nebo monitoru při velkém zvětšení.

 • Přidat alternativní text k obrazům, takže tento text bude moci být přečten nahlas slabozrakým uživatelům pomocí programu pro čtení z obrazovky.

 • Nahradit grafická písmena, například zdobené iniciály, čitelnými písmeny.

 • Vytvořit titulek pro sadu článků nebo seskupit části článku a obrázky do jednoho článku.

 • Uspořádat články a obrázky do správného pořadí čtení.

 • Rozlišit tabulky, formátované seznamy a obsah. Rozliší se, které obsahové bloky patří k různým článkům.

 • Zahrnout informace o formátování textu, například hodnoty znaků v Unicode, mezery mezi slovy a rozlišení podmíněných a nepodmíněných rozdělovníků.

Jak tagy ovlivňují opětovné použití a usnadnění přístupu

Obsah dokumentu Adobe PDF může být později znovu použit pro jiné účely. Můžete například vytvořit soubor Adobe PDF ze zprávy s textem, tabulkami a obrázky a pak použít pro jeho distribuci různé formáty: pro tisk nebo čtení na monitoru běžné velikosti, pro prohlížení na kapesním počítači, pro hlasité čtení pomocí programu pro čtení z obrazovky a pro přímý přístup ve webovém prohlížeči jako stránky HTML. Snadnost a spolehlivost, se kterou lze opětovně použít obsah, závisí na vlastní logické struktuře dokumentu.

Abyste zajistili usnadnění přístupu a opětovnou použitelnost dokumentů Adobe PDF, musíte do nich přidat tagy. Tagování přidá do dokumentu základní organizační strukturu nebo strom logické struktury. Strom logické struktury se týká organizace obsahu dokumentu, jako je titulní stránka, kapitoly, oddíly a pododdíly. Může vyznačit přesné pořadí čtení a zlepšit navigaci – zejména pro delší a složitější dokumenty – beze změny vzhledu dokumentu PDF.

Pro lidi, kteří nemohou vidět nebo dekódovat vizuální vzhled dokumentů, mohou asistenční technologie poskytnout spolehlivý přístup k obsahu dokumentu s použitím stromu logické struktury. Většina asistenčních technik na základě této struktury vyjádří smysl obsahu a obrazů v alternativním formátu, jako je například zvuk. V netagovaném dokumentu taková struktura neexistuje a Acrobat musí odvodit strukturu na základě voleb pořadí čtení v předvolbách. Tato metoda je nespolehlivá a často vede k tomu, že se položky stránky čtou v nesprávném pořadí nebo se vůbec nepřečtou.

Tagy se v Acrobatu 6.0 a novějším zobrazují na záložce Tagy, kde jsou začleněny podle definic vztahů mezi jednotlivými tagovanými elementy. Tagy nemůžete upravovat v Acrobatu Standard. Pokud potřebujete pracovat přímo s tagy, měli byste upgradovat na Acrobat 9 Professional. Další informace viz nápověda pro Acrobat.

Strom logické struktury v záložce Tagy aplikace Acrobat 9
Strom logické struktury v záložce Tagy aplikace Acrobat 9

Poznámka:

Tagy používané v souborech Adobe PDF lze porovnat s tagy v souborech HTML a XML. Chcete-li se dozvědět více o základech práce s tagy, prostudujte si kteroukoli z mnoha příruček a učebnic dostupných v obchodech, v knihovnách nebo na internetu.

Vysvětlení a optimalizace přeformátování

Dokument PDF můžete přeformátovat (změnit natékání textu) pro čtení na kapesních zařízeních, menších zobrazovačích nebo na standardních monitorech při velkém zvětšení, bez toho, že by se muselo při čtení každé řádky zobrazení vodorovně posouvat.

Když přeformátujete dokument Adobe PDF, některý obsah se přenese do přeformátovaného dokumentu a jiný ne. Ve většině případů se do přeformátovaného dokumentu přenesou pouze čitelné texty. Čitelný text zahrnuje články, odstavce, tabulky, obrazy a formátované seznamy. Mezi texty, které se nepřeformátují, patří formuláře, poznámky, pole digitálních podpisů a artefakty stránek, jako jsou čísla stránek, záhlaví a zápatí. Stránky, které obsahují jak čitelný text, tak i pole formulářů a digitálních podpisů, se nepřeformátují. Svislý text se přeformátuje na vodorovný.

Jako autor můžete optimalizovat své dokumenty PDF pro přeformátování pomocí jejich tagování. Tagování zajistí, že se přeformátují textové bloky a že obsah bude uspořádaný ve správném pořadí, aby čtenář mohl sledovat článek, který pokračuje přes několik stránek a sloupců, aniž by jiné články rušily tok textu. Pořadí čtení je definováno stromem struktury, který můžete měnit v panelu Struktura.

Přeformátování nadpisů a sloupců v logickém pořadí čtení
Nadpisy a sloupce (nahoře) se přeformátují v logickém pořadí čtení (dole).

Tagování položek stránky

Textové rámečky a grafiky můžete tagovat automaticky nebo ručně. Po označení položek stránky tagy můžete použít panel Struktura ke změně pořadí na stránce přetažením elementů na nová místa v rámci hierarchie. Pokud změníte pořadí elementů v panelu Struktura, tyto změny se přenesou do souboru Adobe PDF. Pořadí elementů je užitečné, když ukládáte soubor PDF z Acrobatu jako soubor HTML nebo XML. Pořadí je také vhodné pro export dokumentu InDesign pro formát Dreamweaver (XHTML) nebo Digital Editions (EPUB).

Automatické tagování položek stránky

Když zvolíte příkaz Přidat netagované položky, InDesign přidá tagy do panelu Tagy a aplikuje tagy Story a Figure na určité netagované položky stránek. Tag Story se aplikuje na všechny netagované textové rámečky a tag Figure se aplikuje na všechny netagované grafiky. Pak můžete ručně aplikovat další tagy na úseky textu. Automatické tagování položek stránek ale nezaručí, že tyto prvky budou podle toho strukturované v exportovaném souboru PDF.

 1. Zvolte Okna > Pomůcky > Tagy, chcete-li zobrazit panel Tagy.
 2. Zvolte Zobrazení > Struktura > Zobrazovat strukturu, chcete-li zobrazit panel Struktura vlevo v okně dokumentu.
 3. Zvolte Přidat netagované položky z nabídky panelu Struktura.
  Tagy v panelu Struktura a panelu Tagy
  Tagy v panelu Struktura a panelu Tagy

Ruční tagování položek stránky

 1. Zvolte Okna > Pomůcky > Tagy, chcete-li zobrazit panel Tagy.
 2. Zvolte Zobrazení > Struktura > Zobrazovat strukturu, chcete-li zobrazit panel Struktura vlevo v okně dokumentu.
 3. Zvolte Přidat netagované položky z nabídky panelu Struktura.
 4. Vyberte v dokumentu prvek stránky.
 5. Vyberte tag v panelu Tagy. Pamatujte si následující doporučená použití pro určité importované tagy:

  Artefakt

  Tag Artifact umožňuje skrýt prvky stránek, jako jsou čísla stránek nebo nedůležité objekty, při prohlížení exportovaného souboru PDF v přeformátovaném zobrazení, ve kterém se zobrazují pouze tagované prvky; podívejte se do dokumentace k Adobe Acrobatu. To je užitečné hlavně při prohlížení souborů PDF v kapesních zařízeních nebo v jiných zařízeních pro čtení PDF.

  Buňka

  Tento tag použijte pro buňky tabulky.

  Figure (Obrázek)

  Tento tag použijte pro umístěné grafiky. Tag Figure se aplikuje na všechny netagované grafiky umístěné v dokumentu, když zvolíte příkaz Přidat netagované položky.

  Odstavcové tagy (P, H, H1-H6)

  Tyto tagy nemají žádný efekt na exportovaný text PDF, když ho prohlížíte v přeformátovaném zobrazení. Mohou ale být užitečné v některých situacích, když exportujete soubor PDF do formátu HTML.

  Story, tag struktury PDFČlánek

  Tento tag použijte pro články. Tag Story se aplikuje na všechny netagované textové rámečky, když zvolíte příkaz Přidat netagované položky. Předpokládejme například, že máte dokument aplikace InDesign formátovaný třemi odstavcovými styly: Nadpis1, Nadpis2, a ZákladníText. Nejdříve mapujte tyto odstavcové styly na tagy H1, H2 a P. Pak exportujte do PDF. Nakonec, když exportujete dokument PDF do HTML nebo XML v Acrobatu, tak se odstavce označené tagy H1, H2 a P zobrazí správně (například tučným velkým písmem pro H1) ve webovém prohlížeči. Informace o exportu dokumentu PDF do HTML nebo XML najdete v dokumentaci k Adobe Acrobatu.

Popisování grafik pro použití s programy pro čtení z obrazovky

Pokud chcete, aby programy pro čtení z obrazovky mohly popsat grafické elementy, které v dokumentu ilustrují důležité pojmy, musíte poskytnout jejich popis. Programy pro čtení z obrazovky nepoznají a nepřečtou multimédia a obrázky, pokud do vlastností tagu nepřidáte alternativní text.

Atribut Alt text umožňuje vytvořit alternativní text, který se přečte namísto prohlížení kresby. ActualText je podobný jako Alt text, protože se také objevuje namísto obrazu. Atribut ActualText umožňuje nahradit obraz, který je součástí slova, například když použijete zdobný obraz jako iniciálu. V tomto případě umožňuje atribut ActualText, aby bylo písmeno iniciály přečteno jako součást slova.

Když exportujete do Adobe PDF, uloží se hodnoty atributů Alt text a ActualText do souboru PDF a lze je prohlížet v Acrobatu 6.0 a novějších. Tyto informace o alternativním textu pak lze použít, když ukládáte soubor PDF z Acrobatu jako soubor HTML nebo XML. Další informace najdete v dokumentaci k Adobe Acrobatu.

 1. Pokud je potřeba, zvolte Zobrazení > Struktura, abyste zobrazili panel Struktura, a zvolte Okna > Pomůcky > Tagy, abyste zobrazili panel Tagy.
 2. Zvolte Přidat netagované položky z nabídky panelu Struktura.
 3. Abyste zajistili, že obraz bude označen tagem Figure, vyberte obraz a pak vyberte Figure v panelu Tagy.
 4. Vyberte element Figure v panelu Struktura, a pak zvolte Nový atribut z nabídky panelu Struktura.
 5. Do pole Název zadejte buď Alt nebo ActualText (v této volbě se rozlišují malá a velká písmena).
 6. Do pole Hodnota zadejte text, který se objeví namísto obrazu.

Seskupení prvků stránek do elementu Article (Článek)

Panel Struktura můžete použít k logickému seskupení prvků stránek do elementu Article. Pokud je například sada článků rozmístěná přes více stránek, můžete vytvořit zastřešující element, který soustředí všechny tyto články do jedné skupiny. Tyto zastřešující elementy se nazývají strukturální elementy. Seskupené články můžete také pojmenovat.

Poznámka:

Seskupené prvky stránky nemůžete tagovat.

 • Chcete-li seskupit prvky stránky, vyberte Nový element z nabídky panelu Struktura, v panelu Tagy vyberte element Article a pak pod něj v panelu Struktura přetáhněte prvky stránky.
 • Chcete-li pojmenovat seskupené prvky, klikněte v panelu Struktura pravým tlačítkem na element Article a zvolte Nový atribut. Do pole Název zadejte Title. Jako hodnotu zadejte název článku, který chcete použít.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online