Vytvoření 3D objektů ze 2D obrazů

Aplikace Photoshop dokáže vytvořit řadu základních 3D objektů, které vychází ze 2D vrstev. Po vytvoření můžete 3D objekt přemísťovat ve 3D prostoru, měnit nastavení vykreslení, přidávat osvětlení nebo objekt slučovat s jinými 3D vrstvami.

 • Převeďte 2D vrstvy na 3D pohlednice (roviny s 3D vlastnostmi). Pokud je výchozí vrstvou textová vrstva, bude zachována průhlednost.

 • Obalte 3D objekt, například kužel, krychli nebo válec, 2D vrstvou.

 • Vytvořte 3D mřížku pomocí informací o stupních šedi ve 2D obrazu.

 • Vysunutím 2D objektu v 3D prostoru lze simulovat kovodělnou metodu zvanou Repoussé. Další informace naleznete v části Vytváření metodou 3D Repoussé.

 • Vytvořte 3D objem z vícesnímkového souboru, například ze souboru lékařského zobrazení DICOM. Aplikace Photoshop zkombinuje jednotlivé řezy soubory do 3D objektu, se kterým můžete manipulovat ve 3D prostoru a který můžete zobrazovat z různých úhlů. Zobrazování různých materiálů obsažených ve snímku, jako jsou kosti nebo měkké tkáně, lze optimalizovat aplikováním různých vykreslovacích efektů 3D objemu. Viz Vytvoření 3D objemu.

Vytvoření 3D pohlednice

Poznámka:

Chcete-li vytvořit povrch, který zobrazuje stíny a odrazy od jiných objektů v dané scéně, můžete do stávající 3D scény přidat 3D pohlednici.

 1. Otevřete 2D obraz a vyberte vrstvu, kterou chcete převést na pohlednici.

 2. Zvolte příkaz 3D > Nová 3D pohlednice z vrstvy.

  • 2D vrstva se v panelu Vrstvy převede na 3D vrstvu. Obsah 2D vrstvy se aplikuje na obě strany pohlednice jako materiál.

  • Původní 2D vrstva se objeví v panelu Vrstvy jako mapa textury difúze pro objekt 3D pohlednice. (Viz Přehled panelu 3D.)

  • 3D vrstva uchovává rozměry původního 2D obrazu.

 3. (Volitelně) Chcete-li přidat 3D pohlednici do 3D scény jako rovinu povrchu, proveďte sloučení nové 3D vrstvy se stávající 3D vrstvou, která obsahuje jiné 3D objekty. V případě potřeby pak tuto vrstvu zarovnejte. (Viz Kombinování 3D objektů.)

 4. Chcete-li zachovat nový 3D obsah, exportujte 3D vrstvu ve 3D formátu souboru nebo ji uložte ve formátu PSD. (Viz Export 3D vrstev.)

Vytvoření 3D tvarů

V závislosti na vybraném typu objektu může výsledný 3D model obsahovat jednu nebo více mřížek. Volba Sférické panoráma namapuje panoramatický obraz na vnitřek 3D koule.

 1. Otevřete 2D obraz a vyberte vrstvu, kterou chcete převést na 3D tvar.

 2. Zvolte příkaz 3D > Nový tvar z vrstvy a vyberte z nabídky tvar. Tvary zahrnují objekty s jednou mřížkou, jako jsou například kobliha, koule nebo klobouk, i s více mřížkami, například kužel, válec, plechovku limonády nebo vinnou láhev.

  Poznámka:

  Do nabídky tvarů můžete přidat i vlastní tvary. Tvary jsou ve formátu souborů 3D modelů standardu Collada (.dae). Chcete-li přidat tvar, umístěte soubor modelu standardu Collada do složky Presets\Meshes v programové složce aplikace Photoshop.

  • 2D vrstva se v panelu Vrstvy převede na 3D vrstvu.

  • Původní 2D vrstva se objeví v panelu Vrstvy jako mapa textury difúze, kterou můžete použít na jeden nebo více povrchů nového 3D objektu. K ostatním povrchům lze přiřadit výchozí mapu textury difúze s výchozím nastavením barev. Viz Přehled panelu 3D.

 3. (Volitelně) Volbu Sférické panoráma použijte tehdy, pokud používáte jako svůj 2D vstup panoramatický obraz. Tato volba převede 360 x 180stupňové sférické panoráma na 3D vrstvu. Jakmile je panoráma převedeno na 3D objekt, můžete vybarvit obvykle obtížně dostupné oblasti panoramatu, jako jsou póly nebo oblasti obsahující přímky. Informace o vytvoření 2D panoramatu spojením více obrázků najdete v tématu Vytvoření 360stupňových panoramat.

 4. Nový 3D obsah zachováte exportem 3D vrstvy ve 3D formátu souboru nebo uložením ve formátu PSD. Viz Export 3D vrstev.

Vytvoření 3D mřížky

Příkaz Nová mřížka ze stupňů šedi převede obraz ve stupních šedi na mapu hloubky, která přenáší hodnoty světlosti na povrch s proměnlivou hloubkou. Světlejší hodnoty vytvoří zvýšené oblasti povrchu, tmavší hodnoty vytvoří snížené oblasti. Aplikace Photoshop pak vytvoří 3D model aplikací mapy hloubky na jednu ze čtyř možných geometrií.

 1. Otevřete 2D obraz a vyberte jednu nebo více vrstev, které chcete převést na 3D mřížku.

 2. (Volitelně) Převeďte obraz do režimu stupně šedi. (Chcete-li převod stupňů šedi dále upravit, zvolte příkaz Obraz > Režim > Stupně šedi nebo použijte příkaz Obraz > Přizpůsobení > Černobílý.)

  Poznámka:

  Pokud při vytvoření mřížky použijete jako vstup obraz RGB, vytvoří se mapa hloubky pomocí zeleného kanálu.

 3. (Volitelně) Pokud budete případně potřebovat omezit rozsah hodnot světlosti, proveďte úpravy obrazu ve stupních šedi.

 4. Zvolte příkaz 3D > Nová mřížka ze stupňů šedi a pak vyberte libovolnou volbu mřížky.

  Rovina

  Aplikuje údaje mapy hloubky na planární povrch.

  Dvoustranná rovina

  Vytvoří dvě roviny, které jsou zrcadlené od středové osy, a aplikuje údaje mapy hloubky na obě tyto roviny.

  Válec

  Aplikuje údaje mapy hloubky směrem ven od středu svislé osy.

  Koule

  Aplikuje údaje mapy hloubky radiálně směrem ven od středu.

Aplikace Photoshop vytvoří 3D vrstvu, která obsahuje novou mřížku. Také pomocí původní vrstvy ve stupních šedi nebo barevné vrstvy vytvoří pro 3D objekt mapy textury difúze, krytí a planární mapy hloubky.

Planární mapu hloubky můžete kdykoli znovu otevřít jako inteligentní objekt a upravit. Když ji uložíte, mřížka se obnoví.

Poznámka:

Mapa textury krytí se v panelu Vrstvy neobjeví, protože tato mapa používá stejný soubor textury jako mapa difúze (neboli původní 2D vrstva). Když dvě mapy textur odkazují na stejný soubor, objeví se tento soubor v panelu Vrstvy pouze jednou.

Vytváření 3D animací

Pomocí časové osy Animace aplikace Photoshop můžete vytvořit 3D animace, které přemísťují 3D model v prostoru a mění v průběhu času způsob jeho zobrazení. Můžete animovat libovolnou z následujících vlastností 3D vrstvy:

 • Polohu 3D objektu nebo kamery Pomocí nástrojů pro 3D polohu nebo kameru můžete v průběhu času 3D model nebo kameru přemísťovat. Aplikace Photoshop dokáže vytvořit plynulé efekty pohybu doplněním snímků mezi polohami nebo pohyby kamery.

 • Nastavení 3D vykreslení Můžete měnit režimy vykreslení a mezi některými režimy vykreslení můžete dokonce i doplňovat přechody. Chcete-li například simulovat dokreslování povrchu modelu, měňte v průběhu času režim Vrcholy postupně na režim Drátový model.

 • 3D průřez Zobrazte změny průřezu v čase otočením protínající roviny. Chcete-li během animace zvýraznit různé oblasti modelu, změňte mezi snímky nastavení průřezu.

Abyste dosáhli vysoké kvality animací, můžete každý snímek animace vykreslit pomocí nastavení vykreslení Vykreslit pro výsledný výstup. Viz Změna efektů vykreslení.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online