3D vykreslení a uložení

  Ukončení 3D funkcí v aplikaci Photoshop

3D funkce aplikace Photoshop budou v budoucích aktualizacích odebrány. Uživatelům pracujícím s 3D obsahem se doporučuje vyzkoušet novou kolekci Adobe Substance 3D, která představuje novou generaci 3D nástrojů od společnosti Adobe. Další podrobnosti o ukončení 3D funkcí aplikace Photoshop najdete tady: Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí.

Poznámka:

U aplikace Photoshop CS6 byly 3D funkce součástí verze Photoshop Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop. Pro aplikaci Photoshop neexistuje samostatná nabídka verze Extended.

Změna nastavení 3D vykreslení

Nastavení vykreslení určují způsob kreslení 3D modelů. Aplikace Photoshop je instalována s běžnými nastaveními a několika přednastaveními. Chcete-li vytvořit vlastní přednastavení, nastavení upravte.

Poznámka:

Nastavení vykreslení je třeba provést pro každou vrstvu zvlášť. Pokud dokument obsahuje více 3D vrstev, zadejte pro každou z nich samostatné nastavení vykreslení.

Výběr přednastaveného vykreslení

Standardní přednastavení vykreslení má označení Výchozí a zobrazuje viditelné povrchy modelů. Přednastavení Drátový model a Vrcholy odhalují i vnitřní strukturu. Chcete-li zkombinovat plné vykreslení a vykreslení drátového modelu, zvolte přednastavení Plný drátový model. Chcete-li model zobrazit jako jednoduchý rámeček, který znázorňuje nejkrajnější rozměry modelu, zvolte přednastavení Ohraničovací rámeček.

 1. Klikněte v horní části panelu 3D na tlačítko Scéna .

 2. V dolní části tohoto panelu vyberte volbu z nabídky Přednastavení.

Přednastavení vykreslení 3D v aplikaci Photoshop
Nainstalovaná přednastavení vykreslení

A. Výchozí (nastavení kvality je Interaktivní) B. Výchozí (nastavení kvality je Sledovaný paprsek a základní rovina je viditelná) C. Ohraničovací rámeček D. Mapa hloubky E. Skrytý drátový model F. Čárová ilustrace G. Normály H. Maska vybarvení I. Stínovaná ilustrace J. Stínované vrcholy K. Stínovaný drátový model L. Plný drátový model M. Průhledný obrys ohraničovacího rámečku N. Průhledný ohraničovací rámeček O. Dvoustranné P. Vrcholy Q. Drátový model 

Poznámka:

Přednastavení Dvoustranné se aplikuje pouze na průřezy; jednu polovinu řezu zobrazí jako plný model, druhou jako drátový model.

Úpravy nastavení vykreslení

 1. V horní části panelu 3D klikněte na tlačítko Scéna .

 2. Klikněte na tlačítko Upravit vpravo od nabídky Nastavení vykreslení.

 3. (Volitelně) Chcete-li v průběhu provádění změn zobrazovat efekt nových nastavení, zaškrtněte políčko Náhled. Také můžete tuto volbu odznačit a mírně tak zlepšit výkon.

  Poznámka:

  Chcete-li pro každou polovinu průřezu určit jedinečná nastavení, klikněte v horní části dialogového okna na tlačítka průřezů  .

 4. Kliknutím na zaškrtávací políčka v levé části dialogového okna povolíte vykreslení ploch, okrajů, vrcholů, objemů nebo stereoskopie. Pak upravte níže uvedená související nastavení.

Poznámka:

Informace o volbách pro objem, které se převážně používají pro obrazy DICOM, najdete v části Zobrazení 3D objemu v různých režimech vykreslení..

Volby plochy

Volby plochy určují vzhled ploch modelu.

Styl plochy

Kreslí povrchy některou z následujících metod:

Hladký

Kreslí bez stínů nebo odrazů pomocí GPU nebo grafické karty OpenGL.

Neosvětlená textura

Kreslí bez osvětlení a namísto toho zobrazuje pouze vybranou volbu textury. (Ve výchozím nastavení je vybrána volba Difúze.)

Plochý

Vytvoří aplikováním stejné povrchové normály na všechny vrcholy plochy fasetovaný vzhled.

Konstantní

Nahradí textury aktuálně určenou barvou.

Poznámka:

Barvu ploch, okrajů nebo vrcholů nastavíte po kliknutí na políčko Barva.

Ohraničovací rámeček

Zobrazí rámečky, které představují nejkrajnější rozměry všech komponent.

Normály

Zobrazí různými barvami RGB komponenty povrchových normál X, Y a Z.

Mapa hloubky

Zobrazí šedý model, u kterého je hloubka vyjádřena mírou světlosti.

Maska vybarvení

Zobrazí oblasti vhodné pro vybarvení bíle, převzorkované oblasti červeně a podvzorkované oblasti modře. (Viz Rozpoznání oblastí, které lze vybarvit.)

Textura

Určuje mapu textury v případě, že je styl plochy nastaven na volbu Neosvětlená textura. (Viz Nastavení 3D materiálů.)

Vykreslit pro výsledný výstup

Vytvoří pro exportované animace videa plynulejší stíny a realističtější spadávky barev od zrcadlených objektů a prostředí. Tato volba nicméně vyžaduje více času na zpracování.

Odrazy, Lom světla a Stíny

Tyto funkce volby Sledovaný paprsek můžete zobrazit nebo skrýt.

Odstranit zadní plochy

Skryje povrchy zadních částí dvoustranných komponent.

Volby okraje

Volby okraje určují vzhled čar drátového modelu.

Styl okraje

Odráží výše popsané volby stylu plochy Konstantní, Plochý, Hladký a Ohraničovací rámeček.

Práh záhybu

Nastaví počet strukturálních čar, které se v modelu objeví. Záhyb nebo čára se vytvoří, když se dva mnohoúhelníky v modelu stýkají pod určitým úhlem. Pokud se hrany stýkají pod úhlem nižším než určuje nastavení prahu zahnutí (0–180), jimi vytvořená čára se odstraní. Při nastavení 0 se zobrazí celý drátový model.

Tloušťka čáry

Určuje tloušťku čáry (v obr. bodech).

Odstranit zadní plochy

Skryje okraje na zadní části dvoustranných komponent.

Odstranit skryté čáry

Odstraní čáry, které jsou překryty čárami na popředí.

Volby vrcholů

Volby vrcholů nastavují vzhled vrcholů (průsečíků mnohoúhelníků, ze kterých je vytvořen drátový model).

Styl vrcholu

Odráží výše popsané volby stylu plochy Konstantní, Plochý, Hladký a Ohraničovací rámeček.

Poloměr

Určuje poloměr každého vrcholu v obrazových bodech.

Odstranit zadní plochy

Skryje vrcholy na zadních částech dvoustranných komponent.

Odstranit skryté vrcholy

Odstraní vrcholy, které jsou překryty vrcholy na popředí.

Volby stereoskopie

Volby stereoskopie upravují nastavení u obrazů, které budou zobrazovány pomocí červenomodrých brýlí nebo vytištěny na objekty, které obsahují lentikulární čočky.

Typ stereoskopie

Pro obrazy zobrazované pomocí barevných brýlí je určena volba Červená/modrá, pro lentikulární tisk je určena volba Prokládaně svisle.

Paralaxa

Nastaví vzdálenost mezi dvěma stereoskopickými kamerami. Vyšší nastavení zvyšuje trojrozměrnou hloubku, ale snižuje hloubku ostrosti, takže položky za a před ohniskovou rovinou vypadají rozostřeně.

Odstup čoček

Určuje u svisle prokládaných obrazů množství řádků na palec, které lentikulární čočka obsahuje.

Ohnisková rovina

Určuje polohu ohniskové roviny vzhledem ke středu ohraničovacího rámečku modelu. Chcete-li rovinu přesunout dopředu, zadejte záporné hodnoty, chcete-li ji přesunout dozadu, zadejte kladné hodnoty.

Uložení nebo odstranění přednastaveného vykreslení

 1. Klepněte v horní části panelu 3D na tlačítko Scéna .

 2. Klepněte na tlačítko Nastavení vykreslení.

 3. Proveďte jeden z následujících dvou úkonů:

  • Chcete-li přednastavení uložit, upravte nastavení a klikněte na tlačítko Uložit .

  • Chcete-li přednastavení odstranit, vyberte přednastavení z nabídky Přednastavení a klikněte na tlačítko Odstranit .

Vykreslení 3D souboru pro výsledný výstup

Po dokončení práce na 3D souboru vytvořte výsledné vykreslení, které zajistí nejvyšší kvalitu pro výstup na web, pro tisk nebo animaci. Při závěrečném vykreslení se použije vektorizace paprsků a vyšší rychlost vzorkování pro zachycení realističtějších efektů osvětlení a stínů.

Režim výsledného vykreslení slouží k vylepšení následujících efektů v 3D scéně:

 • osvětlení podle obrazu a globální okolní barvy;

 • osvětlení pocházejícího z odrazivosti objektu (spadávky barvy);

 • snížení šumu v měkkých stínech.

Poznámka:

V závislosti na modelu, osvětlení a mapách 3D scény může být výsledné vykreslení časově náročné.

 1. Jakékoli nutné úpravy, včetně efektů osvětlení a stínů, provádějte na modelu.

  Poznámka:

  Před vykreslením není třeba pro scénu měnit nastavení vyhlazení. Ve výchozím nastavení je použito nastavení Nejlepší.

 2. Klikněte na tlačítko Scéna  v horní části panelu 3D a pak klikněte na položku Scéna v seznamu.

 3. V nabídce Kvalita v dolní části panelu vyberte položku Sledovaný paprsek (finální).

Po dokončení vykreslení můžete 3D scénu pro výstup do jiného formátu sloučit do jedné vrstvy, složit 3D scénu a 2D obsah nebo tisknout přímo z 3D vrstvy.

Poznámka:

Pro exportované animace videa je v dialogovém okně Nastavení 3D vykreslení dostupná volba Vykreslit pro konečný výstup. Další informace naleznete v části Přizpůsobení nastavení vykreslení.

Uložení a export 3D souborů

Chcete-li v souboru zachovat 3D obsah, uložte soubor do formátu aplikace Photoshop nebo do jiného podporovaného formátu obrázků. 3D vrstvu můžete také exportovat jako soubor v podporovaném 3D formátu.

Export 3D vrstvy

3D vrstvy můžete exportovat ve všech podporovaných 3D formátech: DAE standardu Collada, OBJ společnosti Wavefront, U3D, a KMZ aplikace Google Earth 4. Při volbě formátu pro export zvažte následující faktory:

 • Formát OBJ společnosti Wavefront neukládá nastavení, světla nebo animace kamery.

 • Nastavení vykreslení ukládá pouze formát DAE standardu Collada.

Chcete-li exportovat 3D vrstvu, postupujte následovně:

 1. Zvolte příkaz 3D > Exportovat 3D vrstvu..

 2. Zvolte formát exportu textur:

  • Formáty U3D a KMZ podporují jako formáty textur soubory JPEG nebo PNG.

  • Formáty DAE a OBJ podporují u textur všechny formáty obrazů podporované aplikací Photoshop.

 3. (Volitelně) Při exportu do formátu U3D vyberte volbu kódování. Kódování ECMA 1 je kompatibilní s aplikací Acrobat 7.0. Kódování ECMA 3 je kompatibilní s aplikací Acrobat 8.0 a novějšími a poskytuje určitou kompresi mřížky.

 4. Proveďte export kliknutím na tlačítko OK.

Omezení při exportu do formátu U3D

Přesvědčte se, že veškeré 3D vrstvy, které exportujete jako soubory U3D, obsahují pouze trojúhelníkovou geometrii objektů. Při exportu 3D vrstev jako souborů U3D pamatujte také na tato omezení:

 • Primitiva vyšší úrovně, například NURBS, spliny a křivky, nejsou podporovány.
 • Mapování textur se omezuje pouze na jednu mapu difúze na materiál. Mapy textury prostředí, zrcadlení, světlosti a krytí nejsou podporovány.
 • Animace materiálu není podporována.

Uložení 3D souboru

Chcete-li zachovat polohu, osvětlení, režim vykreslení a průřezy 3D modelů, uložte soubory s 3D vrstvami do formátů PSD, PSB, TIFF nebo PDF.

 1. Klikněte na položku Soubor > Uložit nebo Soubor > Uložit jako, vyberte formát Photoshop (PSD), Photoshop PDF nebo TIFF a klikněte na tlačítko OK.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?