Poznámka:

Potřebujete poradit s upravením výběru? Přečtěte si téma Úpravy výběru obrazových bodů.

Přemístění výběru

 1. Vyberte nástroj pro přesun .
 2. Přesuňte ukazatel dovnitř hranice výběru a přetáhněte výběr na nové místo. Pokud máte vybráno více oblastí, budou se při tažení pohybovat všechny současně.

  Photoshop: Přemístění výběru
  Původní výběr (vlevo) a ten samý výběr po přemístění pomocí nástroje Přesunout (vpravo)

Kopírování a vkládání výběrů

Ke kopírování výběrů při jejich přetahování v obraze nebo mezi obrazy můžete použít nástroj pro přesun nebo můžete výběry kopírovat a přesouvat pomocí příkazů Kopírovat, Kopírovat sloučené, Vyjmout a Vložit. Přetažení pomocí nástroje Přesun šetří paměť, protože se při něm nepoužívá schránka.

Když výběr nebo vrstvu vložíte mezi obrázky s různým rozlišením, zachovají si vložená data své rozměry v obrazových bodech. Proto se může vložená část objevit v novém obraze v neodpovídající velikosti. Před kopírováním a vkládáním nastavte stejné rozlišení zdrojového a cílového obrazu pomocí příkazu Velikost obrazu nebo změňte velikost vloženého obsahu pomocí příkazu Libovolná transformace.

Poznámka:

V závislosti na vašem nastavení správy barev a profilu barev, spojeném se souborem (nebo s importovanými daty), můžete být vyzváni, abyste určili, jak zpracovat barevné informace ze souboru (nebo importovaná data).

Jak fungují příkazy Kopírovat a Vložit

Kopírovat

Zkopíruje vybranou oblast z aktivní vrstvy.

Kopírovat sloučené

Vytvoří sloučenou kopii všech viditelných vrstev ve vybrané oblasti.

Vložit

Vloží zkopírovaný výběr do jiné části obrazu nebo do jiného obrazu jako novou vrstvu. Pokud je vytvořený výběr, umístí příkaz Vložit zkopírovaný výběr nad současný výběr. Když není žádný aktivní výběr, umístí příkaz Vložit zkopírovaný výběr doprostřed zobrazené oblasti.

Vložit v místě

Pokud schránka obsahuje obrazové body z jiného dokumentu aplikace Photoshop, vloží výběr do stejného relativního umístění v cílovém dokumentu, v jakém se nacházel ve zdroji.

Vložit dovnitř nebo Vložit vně

Vloží zkopírovaný výběr dovnitř nebo vně jiného výběru v libovolném obrazu. Zdrojový výběr bude vložen do nové vrstvy a hranice cílového výběru bude převedena na masku vrstvy.

Kopírování výběru

 1. Vyberte oblast, kterou chcete zkopírovat.
 2. Zvolte Úpravy > Kopírovat nebo Úpravy > Kopírovat sloučené.

Vytvoření kopie výběru při jeho přetažení

 1. Vyberte nástroj pro přesun  nebo podržte klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS), abyste nástroj pro přesun aktivovali.
 2. Podržte stisknutou klávesu Alt a přetáhněte výběr, který chcete zkopírovat a přemístit.

  Když kopírujete mezi obrazy, přetáhněte výběr z okna aktivního obrazu do okna cílového obrazu. Pokud není nic vybrané, zkopíruje se celá aktivní vrstva. Při přetahování výběru přes okno jiného obrazu se zvýrazní hranice okna, pokud do něj můžete výběr pustit.

  Photoshop: Přetažení výběru do jiného obrazu
  Přetažení výběru do jiného obrazu

Vytvoření více kopií z výběru v obraze

 1. Vyberte nástroj pro přesun  nebo podržte klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS), abyste nástroj pro přesun aktivovali.
 2. Zkopírujte výběr:
  • Podržte stisknutou klávesu Alt a výběr přetáhněte.

  • Abyste výběr zkopírovali a kopii posunuli o 1 obrazový bod, podržte Alt a stiskněte klávesu se šipkou.

  • Abyste výběr zkopírovali a kopii posunuli o 10 obrazových bodů, podržte Alt+Shift a stiskněte klávesu se šipkou.

   Dokud držíte stisknutou klávesu Alt, každým stisknutím klávesy se šipkou vytvoříte další kopii výběru a přemístíte ji o určenou vzdálenost od poslední kopie. V tomto případě se kopie vytvoří ve stejné vrstvě.

Vložení jednoho výběru dovnitř nebo vně druhého

 1. Vyjměte nebo zkopírujte část obrazu, kterou chcete vložit.
 2. Ve stejném nebo jiném obrazu vyberte oblast, kterou chcete vložit dovnitř nebo vně.

  Poznámka:

  Pokud vkládáte vně, vyberte menší oblast, než jakou zabírá kopírovaný výběr.

 3. Proveďte jeden z následujících dvou úkonů:
  • Klepněte na položku Úpravy > Vložit – speciální > Vložit dovnitř. Obsah zdrojového výběru se objeví uvnitř cílového výběru.

  • Klepněte na položku Úpravy > Vložit – speciální > Vložit vně. Obsah zdrojového výběru se objeví uvnitř okolo cílového výběru.

  Příkaz Vložit dovnitř nebo Vložit vně přidá do obrazu vrstvu a masku vrstvy. Nová vrstva v panelu Vrstvy obsahuje miniaturu vrstvy vloženého výběru vedle miniatury masky vrstvy. Maska vrstvy je založena na výběru, do kterého jste vkládali: výběr je nezamaskovaný (bílý), zbytek vrstvy je zamaskovaný (černý). Vrstva a maska vrstvy nejsou svázané – to znamená, že s nimi můžete pohybovat nezávisle.

  Photoshop: Používání příkazu Vložit dovnitř
  Použití příkazu Vložit dovnitř

  A. Vybrané okenní tabulky B. Kopírovaný obraz C. Příkaz Vložit dovnitř D. Miniatury vrstvy a masky vrstvy v panelu Vrstvy E. Po úpravě polohy vloženého obrazu 
 4. Přesouvání aktivujete kliknutím na nástroj Přesunout  nebo podržením klávesy Ctrl (Windows) či Command (Mac). Pak táhněte zdrojový obsah, dokud se část, kterou chcete, neobjeví skrz masku.
 5. Chcete-li určit, jaká část spodního obrazu se objeví, klepněte na miniaturu masky vrstvy v panelu Vrstvy, vyberte nástroj pro malování a upravte masku:
  • Chcete‑li skrýt více z obrazu pod vrstvou, malujte do masky černě.

  • Chcete-li odkrýt větší část podkladového obrazu, nakreslete masku bílou barvou.

  • Chcete-li podkladový obrázek odkrýt částečně, nakreslete masku šedou barvou.

 6. Pokud jste spokojeni se svými výsledky, můžete zvolit Vrstva > Sloučit dolů, aby se sloučila nová vrstva a maska vrstvy s vrstvou pod ní a změny se staly trvalými.

Kopírování a vkládání mezi různými aplikacemi

Pomocí příkazů Vyjmout, Kopírovat a Vložit můžete kopírovat výběry z aplikace Photoshop a vkládat je do jiných aplikací nebo naopak vkládat kresby z jiných aplikací do aplikace Photoshop. Vyjmutý nebo zkopírovaný výběr zůstává ve schránce, dokud nevyjmete nebo nezkopírujete jiný výběr. Můžete také zkopírovat kresbu mezi aplikací Photoshop a Illustrator přetažením.

V některých případech se obsah schránky rastruje, převede se na rastrový obraz. Photoshop vás předem na rastrování vektorové grafiky upozorní.

Poznámka:

Obraz se rastruje v rozlišení souboru, do kterého ho vkládáte. Vektorové inteligentní objekty se nerastrují.

Vložení kresby PostScript z jiné aplikace do aplikace Photoshop

 1. V podporující aplikaci vyberte svou kresbu a zvolte Úpravy > Kopírovat.
 2. V aplikaci Photoshop vyberte obraz, do kterého chcete výběr vložit.

 3. Zvolte Úpravy > Vložit.
 4. V dialogovém okně Vložit vyberte některou z následujících voleb Vložit jako:

  Inteligentní objekt

  Vloží kresbu do nové vrstvy jako inteligentní objekt.

  Obrazové body

  Při vkládání kresbu rastruje. Rastrováním se převedou matematicky definované vektorové kresby na obrazové body.

  Cesty

  Vloží kopii jako cestu do panelu Cesty. Když kopírujete text z aplikace Illustrator, musíte ho nejdříve převést na křivky.

  Vrstvu tvaru

  Vytvoří novou vrstvu tvaru, která cestu použije jako vektorovou masku.

  Poznámka:

  Když kopírujete grafiku z aplikace Adobe Illustrator, mohou výchozí předvolby schránky v aplikaci Illustrator zabránit tomu, aby se v aplikaci Photoshop objevilo dialogové okno Vložit. Pokud chcete, aby se objevily volby vkládání, když vložíte grafiku do aplikace Photoshop, vyberte volbu AICB v části Zpracování souborů a schránka v dialogovém okně Předvolby v aplikaci Illustrator.

 5. Pokud jste v předcházejícím kroku vybrali volbu Vložit jako obrazové body, můžete v pruhu voleb vybrat Vyhlazení, abyste dosáhli hladkého přechodu mezi okraji výběru a okolními obrazovými body.

  Poznámka:

  Pokud jste již provedli sloučení dat a nyní se snažíte rastrovaná data znovu oddělit, můžete použít příkazy z nabídky Podklad.

Uložení obsahu schránky při ukončení aplikace Photoshop

Aplikaci Photoshop si můžete nastavit tak, aby při zavírání uložila obsah schránky. Díky tomu tento obsah budete moct i nadále vkládat od jiných aplikací.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Windows) Zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné.

  • (Mac OS) Zvolte Photoshop > Předvolby > Všeobecné.

 2. Vyberte Exportovat schránku, chcete-li při ukončení aplikace Photoshop uložit jakýkoli obsah z aplikace Photoshop do schránky.

Kopírování grafiky z aplikace Illustrator přetažením

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte jeden nebo více vektorových objektů aplikace Illustrator do otevřeného obrazu v aplikaci Photoshop. Tím v obrazu vytvoříte vrstvu vektorového inteligentního objektu. Zvolte Vrstva > Inteligentní objekty > Upravit obsah a znovu tak otevřete obsah v aplikaci Illustrator pro úpravy.

  • Chcete‑li vektorový objekt zkopírovat do aplikace Photoshop jako cestu, podržte při přetahování z aplikace Illustrator stisknutou klávesu Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS).

  • Chcete‑li do aplikace Illustrator zkopírovat obsah vrstvy právě vybrané v aplikaci Photoshop, přetáhněte obsah z okna aplikace Photoshop do otevřeného dokumentu aplikace Illustrator pomocí nástroje pro přesun.

Odstranění nebo vyjmutí vybraných obrazových bodů

 1. Zvolte Úpravy > Odstranit nebo stiskněte klávesu Backspace (Windows) nebo Delete (Mac OS). Chcete‑li výběr vyjmout do schránky, zvolte Úpravy > Vyjmout.

  Po odstranění výběru na vrstvě pozadí bude původní barva nahrazena barvou pozadí. Po odstranění výběru na standardní vrstvě bude původní barva nahrazena průhledností vrstvy.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online