Objektien ryhmittäminen ja ryhmityksen purkaminen

Voit yhdistää useita objekteja yhdeksi ryhmäksi, jolloin niitä käsitellään yhtenä yksikkönä. Näin voit siirtää tai muuntaa objekteja vaikuttamatta niiden yksilöllisiin sijainteihin ja määritteisiin. Voit esimerkiksi ryhmittää logomallin objektit, jolloin voit siirtää ja skaalata logoa yhtenä yksikkönä.

Ryhmät voidaan myös asettaa sisäkkäin eli ryhmittää suurten ryhmien osaryhmiksi. Valinta-, suoravalinta- ja ryhmävalintatyökaluilla voi valita sisäkkäisen ryhmän hierarkiasta eri tasoja.

Jos käsittelet päällekkäin menevien objektien pinoa ja ryhmität objekteja, jotka eivät ole pinossa vieretysten, valitut objektit vedetään pinossa yhteen heti etummaisen valitun objektin taakse. (Jos objektit on esimerkiksi pinottu järjestykseen A, B, C, D ja ryhmität B:n ja D:n yhteen, pinoamisjärjestykseksi tulee A, B, D, C.) Jos ryhmität objekteja, jotka sijaitsevat eri tasoilla, kaikki objektit siirtyvät sille etummaiselle tasolle, jolta objekteja on valittu. Kaikkien valittavien objektien on oltava joko lukittuja tai lukitsematta.

Ryhmitetty objekti
Ryhmitetty objekti

 1. Valitse ryhmitettävät tai ryhmästä purettavat objektit.

  Jos valinta sisältää objektin osan (kuten ankkuripisteen), ryhmitys- tai ryhmityksen purkutoiminto ryhmittää koko objektin tai poistaa sen ryhmityksen.

 2. Jos haluat ryhmittää valitut objektit, Objekti > Ryhmitä.

  Jos haluat purkaa valittujen objektien ryhmityksen, valitse Objekti > Pura ryhmä.

Huomautus:

Jos et ole varma, kuuluuko jokin objekti ryhmään, valitse se valintatyökalulla ja tarkista Objekti-valikko. Jos Objekti > Pura ryhmä -komento on käytettävissä, olet valinnut ryhmän.

Eri tasoilla olevien kohteiden ryhmittäminen ja ryhmityksen purkaminen

Tasot-paneelista voit myös ryhmittää objekteja, jotka on asetettu julkaisun eri tasoille. Lisätietoja tasoista saat napsauttamalla tätä.

Kun ryhmität eri tasoilla olevia objekteja, InDesign ryhmittää ylimmän tason objektit niin, että ryhmässä on vähintään yksi objekti. InDesign muistaa kuitenkin, mihin tasoon kukin objekti kuuluu. Tämä tarkoittaa, että jos poistat objektien ryhmityksen, kaikki objektit palautetaan alkuperäisiin tasoihinsa.

Voit myös jättää ryhmittämättömät objektit ylimmälle tasolle. Voit tehdä tämän poistamalla Tasot-paneelin avattavan valikon Poista ryhmitys -toiminto muistaa tasot -asetuksen valinnan.

Huomautus:

Tämä on sovellustason asetus. Tämä tarkoittaa, että asetus otetaan kaikissa julkaisuissa käyttöön.

Objektien lukitseminen tai vapauttaminen

Lukitse-komennolla voit määrittää, että et halua joidenkin julkaisun objektien siirtyvän paikaltaan. Lukittujen objektien lukitus säilyy, kun julkaisu tallennetaan, suljetaan ja avataan uudelleen.

Lukittua objektia ei voi siirtää, ennen kuin lukitus vapautetaan. Voit kuitenkin valita lukittuja objekteja, jos poistat käytöstä Yleisissä asetuksissa olevan Estä lukittujen kohteiden valinta -vaihtoehdon. Kun valitset lukitun kohteen, voit muuttaa määreitä, kuten väriä.

 1. Valitse objektit, jotka haluat lukita paikoilleen.
 2. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Lukitse objektit valitsemalla Objekti > Lukitse.

  • Jos haluat lukita objektin, napsauta lukkokuvaketta.

  • Valitse Objekti > Poista aukeaman kaikki lukitukset, jos haluat vapauttaa kaikki aukeaman objektit.

Huomautus:

Tasot-paneelista voit myös lukita tai vapauttaa sekä objekteja että tasoja. Kun lukitset tason, tason kaikkien objektien sijainti lukitaan eikä objekteja voi valita. Katso Tasot.

Kätke objektit

Kätkettyjä objekteja ei tulosteta eikä viedä, eikä niitä voi valita.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat kätkeä objektin, valitse se ja valitse Objekti > Kätke.

  • Jos haluat nähdä kätketyt objektit, valitse Objekti > Näytä kaikki aukeamalla.

Objektien monistaminen

Objekteja voi monistaa useilla eri tavoilla.

Objektin monistaminen Monista-komennolla

Monista-komennolla voit kopioida valitun objektin hetkessä. Uusi kopio näkyy sivuasettelussa hieman alaviistossa alkuperäiseen nähden.

 1. Valitse ensin objekti tai objektit ja sitten Muokkaa > Monista.

Valitun objektin monistaminen muunnettaessa

Voit monistaa objektin aina, kun muutat sen sijaintia, suuntaa tai mittasuhteita. Voit esimerkiksi luoda kukkasen piirtämällä yhden terälehden, asettamalla viitekohdan terälehden tyveen ja kiertämällä objektia toistuvasti eri kulmissa samalla monistaen, jolloin jokaiseen kulmaan jää yksi terälehden kopio.

 1. Käytä muunnon aikana jotakin seuraavista tavoista:

  • Jos vedät valinta- , kierto- , skaalaus-  tai kallistustyökalua , aloita vetäminen ja pidä Alt- (Windows) tai optionäppäin (Mac OS) alhaalla, kun olet aloittanut vetämisen. Jos haluat rajoittaa kopion muuntamista, vedä ja pidä samalla näppäinyhdistelmä Alt+vaihto (Windows) tai optio+vaihto (Mac OS) alhaalla.

  • Jos määrität arvoa Muunto- tai Ohjaus-välilehdessä, paina näppäinyhdistelmää Alt+Enter (Windows) tai optio+Return (Mac OS), kun olet kirjoittanut arvon.

  • Jos siirrät objekteja nuolinäppäimillä, pidä samalla Alt- (Windows) tai optionäppäin (Mac OS) alhaalla.

Monista objekteja askel ja toisto -ominaisuudella

Askel ja toisto -komennolla voit luoda kopiorivejä tai -sarakkeita hetkessä. Voit esimerkiksi täyttää sivun tasaisin välein sijoitetuilla yhden käyntikorttimallin kopioilla.

 1. Valitse objektit, jotka haluat monistaa.

 2. Valitse Muokkaa > Askel ja toisto.

 3. Määritä Toistokopiointi-kohdassa, montako kopiota haluat tehdä. Älä laske alkuperäistä mukaan.

 4. Määritä Vaakasuuntainen siirto- ja Pystysuuntainen siirto -kohdissa, mille etäisyydelle kukin uusi kopio sijoitetaan edelliseen nähden x- ja y-akselilla. Valitse sitten OK.

Huomautus:

Jos haluat täyttää sivun kopioilla, valitse ensin Askel ja toisto ja määritä sitten Pystysuuntainen siirto -asetukseksi 0 (nolla). Sivulle syntyy yksi kopiorivi. Valitse sitten koko rivi, valitse Askel ja toisto ja määritä Vaakasuuntainen siirto -asetukseksi 0. Sivu täyttyy rivin kopioilla.

Objektien monistaminen ruudukkoon

Voit luoda monistettavaa objektia vastaavan objektiruudukon vetämällä ja muokkausnäppäimillä.

 1. Valitse objekti.

 2. Käytä Valinta-työkalua ja pidä Alt- (Windows) tai Optio (Mac OS) -painike painettuna ja aloita vetäminen.

 3. Samalla kun vedät, vapauta Alt- tai Optio-painike. Voit muuttaa palstojen määrää vasemman- ja oikeanpuoleisella nuolinäppäimellä. Voit muuttaa rivien määrää ylä- ja alanuolinäppäimellä. Voit määrittää ruudukon koon vetämällä suorakulmion.

 4. Vapauta hiiren painike.

Tulostumattomien objektien luominen

Haluat ehkä luoda objekteja, jotka näkyvät näytöllä mutta eivät tulostu tai näy julkaisun muissa versioissa.

Huomautus:

Voit kätkeä ja näyttää julkaisun elementtejä valikoivasti myös tasojen avulla, ja voit määrittää tasojen tilaksi tulostumaton.

 1. Valitse objekti tai tekstikehys, jonka et halua tulostuvan.
 2. Avaa Määritteet-välilehti (Ikkuna > Tuloste > Määritteet).
 3. Valitse Määrite-välilehdestä Tulostumaton.