Tietoja tasoista

Jokaisessa julkaisussa on ainakin yksi nimetty taso. Useita tasoja käyttämällä on mahdollista luoda ja muokata julkaisun tiettyjä alueita tai sisältötyyppejä ilman, että muutokset vaikuttavat muuhun sisältöön. Jos julkaisu esimerkiksi tulostuu hitaasti, koska siinä on paljon suurikokoisia kuvia, voit varata yhden tason pelkästään tekstiä varten. Kun haluat tarkistaa tekstin, kätke muut tasot ja tulosta vain tekstitaso. Tasoja voi käyttää myös saman sivuasettelun eri muotoiluideoiden tai eri alueille tarkoitettujen mainosten näyttämiseen.

Tasot ovat eräänlaisia läpinäkyviä arkkeja, jotka pinotaan päällekkäin. Jos tasolla ei ole objekteja, sen takana olevien tasojen objektit näkyvät tason läpi.

Muita tasoihin liittyviä huomautuksia:

 • Jokaisella julkaisulla on paljastuskolmio, jota voi laajentaa paljastamaan kohteet ja niiden pinojärjestys kyseisellä tasolla aktiivisessa aukeamassa. Ryhmillä, painikkeilla ja useissa tiloissa olevilla objekteilla on myös paljastuskolmiot, joita voi laajentaa paljastamaan niiden sisältämän objektit. Voit järjestää nämä objektit uudelleen, lukita ja vapauttaa niitä ja lisätä niitä ryhmiin ja poistaa niitä ryhmistä.

 • Sivupohjaobjektit näkyvät kunkin tason pohjalla. Sivupohjakohteet voivat näkyä julkaisusivuobjektien edessä, jos sivupohjaobjektit ovat ylemmällä tasolla. (Lisätietoja: Tietoja sivupohjista, pinoamisjärjestyksestä ja tasoista.)

 • Tasoihin tehdyt muutokset vaikuttavat julkaisun kaikkiin sivuihin, myös sivupohjiin. Jos esimerkiksi kätket tason1, kun muokkaat julkaisun sivua1, taso kätketään kaikilla sivuilla, kunnes valitset sen jälleen näytettäväksi.

 • Tietoja Adobe PageMaker®- ja QuarkXPress -tasojen muuntamisesta on kohdassa QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen.

Tasot-paneeli
Tasot-paneelissa tasot luetellaan niin, että päällimmäinen taso on paneelissa ylimpänä.

Tasojen luominen

Voit lisätä uusia tasoja milloin tahansa Tasot-paneelivalikon Uusi taso -komennolla tai Tasot-paneelin alaosan Uusi taso -painikkeella. Julkaisun sisältämien tasojen määrää rajoittaa vain InDesignin käytössä olevan muistin määrä.

Tasojen luominen

 1. Valitse Ikkuna > Tasot.
 2. Jos haluat luoda uuden tason, tee jokin seuraavista:
  • Luo uusi taso valitun tason päälle painamalla Uusi taso -painiketta.

  • Luo uusi taso valitun tason alle painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl (Windows) tai komentonäppäin+optionäppäin (Mac OS) napsauttaessasi Uusi taso -painiketta.

  • Luo uusi taso luettelon ylimmäiseksi tasoksi painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+vaihtonäppäin (Windows) tai komentonäppäin+vaihtonäppäin (Mac OS) napsauttaessasi Uusi taso -painiketta.

  • Luo uusi taso ja avaa Uusi taso -valintaikkuna painamalla Alt (Windows) tai optionäppäin (Mac OS) napsauttaessasi Uusi taso -painiketta.

Tason asetusten määrittäminen

 1. Valitse Tasot-paneelivalikosta Uusi taso tai kaksoisnapsauta olemassa olevaa tasoa.
 2. Määritä tasoasetukset ja valitse OK.

  Väri

  Määritä väri, jolla tason objektit tunnistetaan.

  Näytä taso

  Valitse tämä asetus, jos haluat tehdä tasosta näkyvän. Tämän asetuksen valitsemisella on sama vaikutus kuin Tasot-paneelin silmäkuvakkeen näkyväksi tekemisellä.

  Näytä apuviivat

  Valitse tämä asetus, jos haluat tehdä tason apuviivat näkyviksi. Kun tätä asetusta ei ole valittu tasoon, apuviivoja ei saa näkyviin edes valitsemalla koko julkaisua koskevaa asetusta Näytä > Näytä apuviivat.

  Lukitse taso

  Valitse tämä asetus, jos haluat estää kaikkien tason objektien muuttamisen. Tämän asetuksen valitsemisella on sama vaikutus kuin Tasot-paneelin yliviivatun kynäkuvakkeen näkyväksi tekemisellä.

  Lukitse apuviivat

  Valitse tämä asetus, jos haluat estää kaikkien tason viivainlinjojen muuttamisen.

  Tulosta taso

  Valitse tämä asetus, jos haluat sallia tason tulostamisen estämisen. Kun tulostat tai viet PDF-muotoon, voit määrittää, tulostetaanko kätketyt ja tulostumattomat tasot.

  Ei tekstinkierrätystä, kun taso on kätketty

  Valitse tämä asetus, jos haluat muilla tasoilla olevan tekstin juoksevan normaalisti, kun taso on kätketty ja kun siinä on objekteja, joissa on käytetty tekstinkierrätystä.

Tasojen värien määrittäminen

Eri tasojen valitut objektit on helpompi erottaa toisistaan, kun tasoille on määritetty värit. Jokaisella valitun objektin sisältävällä tasolla on Tasot-paneelissa tason värin mukainen täplä. Tason väri näkyy jokaisen sivulla olevan objektin valintakahvoissa, muokkausalueessa, tekstiporteissa, tekstinkierrätysrajassa (jos käytössä), kehysten reunoissa (myös tyhjän grafiikkakehyksen X-merkissä) ja piilomerkeissä. Tason väri ei näy valitsemattomassa kehyksessä, mikäli sen reunat on kätketty.

 1. Kaksoisnapsauta haluamaasi tasoa Tasot-paneelissa tai valitse ensin taso ja sitten Tason asetukset kohteelle [tason nimi].
 2. Valitse Väri-kohtaan haluamasi väri tai valitse Mukautettu ja määritä väri värinvalitsimella.

Objektien lisääminen tasoille

Kaikki uudet objektit sijoitetaan kohdetasolle eli sille Tasot-paneelin tasolle, jolla parhaillaan näkyy kynäkuvake. Kohteeksi määritetty taso on myös valittu. Jos valitset useita tasoja, valinta ei muutu, vaikka yksi tasoista määritetään kohteeksi. Jos kohteeksi määritetään taso, joka ei kuulu valintaan, muiden tasojen valinta poistetaan.

Voit lisätä objekteja kohdetasolle seuraavasti:

 • Luo uusia objekteja tekstityökalulla tai piirtotyökaluilla.

 • Tuo, sijoita tai liitä tekstiä tai grafiikkaa.

 • Valitse toisilta tasoilta objekteja ja siirrä ne uudelle tasolle.

  Uutta objektia ei voi piirtää tai sijoittaa kätketylle tai lukitulle tasolle. Kun valitset piirto- tai tekstityökalun tai kun sijoitat tiedoston kohdetaso ollessa kätketty tai lukittu, osoitin muuttuu julkaisuikkunan yläpuolella yliviivatuksi kynäkuvakkeeksi. Näytä tai vapauta kohdetaso tai määritä kohteeksi näkyvissä oleva, lukitsematon taso. Jos valitset Muokkaa > Liitä, kun kohdetaso on kätketty tai lukittu, näkyviin tulee varoitus. Voit valita, näytetäänkö vai vapautetaanko kohdetaso.

Kun määrität tason kohteeksi napsauttamalla tasoa Tasot-paneelissa, tasolle tulee näkyviin kynäkuvake ja taso korostetaan merkiksi siitä, että se on määritetty kohteeksi.

Kohdetason vaihtaminen seuraavaa uutta objektia varten
Kohdetason vaihtaminen seuraavaa uutta objektia varten

Tasojen objektien valitseminen, siirtäminen ja kopioiminen

Oletusarvoisesti voit valita minkä tahansa objektin miltä tahansa tasolta. Tasot-paneelissa ilmaistaan täplillä tasot, joilla on valittuja objekteja. Tason valintaväri auttaa tunnistamaan objektin tason. Jos haluat estää jollakin tasolla olevien tasojen objektien valitsemisen, lukitse taso.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Voit valita tasolla olevia yksittäisiä objekteja näyttämällä kaikki objektit napsauttamalla tason vieressä olevaa kolmiokuvaketta ja valitsemalla kohdeobjektin. Voit myös vetää kohdeobjektin uuteen sijaintiin valitsematta sitä.


   Objektien vetäminen yhdeltä tasolta toiselle

  • Jos haluat valita kaikki tietyn tason objektit, pidä Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) alhaalla ja napsauta tasoa Tasot-paneelissa.

  • Siirrä tai kopioi objekteja toiselle tasolle valitsemalla julkaisun sivulta tai sivupohjasta vähintään yksi objekti valintatyökalulla. Siirrä valitut objektit toiselle tasolle vetämällä Tasot-paneelin tasoluettelon oikeassa reunassa oleva värillinen täplä kohdetasolle.


   Objektin siirtäminen uudelle tasolle

Huomautus:

Jos haluat siirtää valitut objektit lukitulle tasolle, pidä Ctrl- (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) alhaalla vetäessäsi värillistä täplää. Jos haluat kopioida valitut objektit toiselle tasolle, pidä Alt- (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) alhaalla vetäessäsi tasoluettelon oikeassa reunassa olevan värillisen täplän kohdetasolle. Jos haluat kopioida valitut objektit lukitulle tasolle, pidä Ctrl- ja Alt- (Windows) tai komento- ja optionäppäimiä (Mac OS) alhaalla vetäessäsi värillistä täplää.

Objektien liittäminen eri tasoille

Liitä-toiminto muistaa tasot -komento vaikuttaa siihen, miten muualta liitetyt objektit toimivat olemassa olevien tasojen kanssa.

Jos Liitä-toiminto muistaa tasot -komento on valittu, eri tasoilta leikattujen tai kopioitujen objektien tasomääritykset säilyvät ennallaan, kun ne liitetään uudelle sivulle tai uuteen paikkaan. Jos liität objekteja julkaisuun, jossa ei ole samoja tasoja kuin julkaisussa, josta ne kopioitiin, InDesign lisää Tasot-paneeliin objektien tasojen nimet ja liittää jokaisen objektin tasolleen.

Jos Liitä-toiminto muistaa tasot -komentoa ei ole valittu, eri tasoilta leikatut tai kopioidut objektit liitetään kohdetasolle yhdessä.

 1. Varmista, että Liitä-toiminto muistaa tasot -asetusta ei ole valittu Tasot-paneelivalikosta.

 2. Valitse objektit ja valitse Muokkaa > Kopioi tai Muokkaa > Leikkaa.

 3. Määritä kohdetaso napsauttamalla sitä Tasot-paneelissa.

 4. Valitse Muokkaa > Liitä.

Tason monistaminen

Kun taso monistetaan, myös sen sisältö ja asetukset kopioidaan. Monistettu taso tulee näkyviin Tasot-paneeliin alkuperäisen tason yläpuolelle. Ne monistetut kehykset, jotka oli ketjutettu muihin saman tason kehyksiin, pysyvät ketjutettuina. Muilla tasoilla oleviin kehyksiin ketjutettujen kehysten ketjutus puretaan.

 1. Tee Tasot-paneelissa jokin seuraavista:
  • Valitse Tasot-paneelivalikosta ensin tason nimi ja sitten Monista taso [tason nimi].

  • Vedä ja tason nimi Uusi taso -painikkeeseen.

Tasojen järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa julkaisun tasojen pinoamisjärjestystä järjestämällä tasot uudelleen Tasot-paneelissa. Tasojen järjestäminen uudelleen muuttaa tasojen järjestystä julkaisun kaikilla sivuilla, ei vain kohdeaukeamalla.

Voit myös muuttaa objektien pinojärjestystä tasolla sijoittamalla objekteja tasolle uudelleen. Katso Pinon objektien järjestäminen.

 1. Vedä tasoa ylös- tai alaspäin Tasot-paneelin luettelossa. Voit myös siirtää useita valittuja tasoja.
Tasojen järjestäminen uudelleen
Tasojen järjestäminen uudelleen

Tasojen näyttäminen ja kätkeminen ja objektit

Voit kätkeä tai näyttää minkä tahansa tason milloin tahansa ja voit kätkeä tai näyttää tason objekteja. Kätkettyjä tasoja ja objekteja ei voi muokata, eivätkä ne näy näytössä tai tulosteissa. Tasojen kätkemisestä voi olla hyötyä seuraavissa tilanteissa:

 • Sellaisten julkaisun osien kätkeminen, joiden ei ole tarkoitus näkyä valmiissa julkaisussa.

 • Julkaisun vaihtoehtoisten versioiden kätkeminen.

 • Julkaisun esitystavan selkeyttäminen sen muiden osien muokkaamisen helpottamiseksi.

 • Tason tulostamisen estäminen.

 • Näytön päivityksen nopeuttaminen, kun tasolla on grafiikkaa, jonka näyttäminen on hidasta.

Huomautus:

Oletusarvoisesti teksti kierrätetään edelleen kätkettyjen tasojen objektien ympärille. Jos haluat ohittaa kätkettyjen objektien tekstinkierrätysasetukset, valitse Tasot-paneelivalikosta ensin Tason asetukset ja sitten Ei tekstinkierrätystä, kun taso on kätketty.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat kätkeä tai näyttää yhden tason kerrallaan, kätke tai näytä tason silmäkuvake napsauttamalla Tasot-paneelissa tason nimen vasemmassa reunassa olevaa neliötä.

  • Jos haluat näyttää tai piilottaa yksittäisiä tason objekteja, napsauta paljastuskolmiota näyttääksesi kaikki tason objektit ja napsauta sitten silmäkuvaketta näyttääksesi tai kätkeäksesi objektin.

  • Jos haluat kätkeä kaikki tasot lukuun ottamatta valittua tasoa tai kätkeä kaikki tason objektit lukuun ottamatta valittua objektia, valitse Tason-paneelivalikosta Kätke muut. Vaihtoehtoisesti voi myös napsauttaa Alt-näppäin (Windows) tai optionäppäin (Mac OS) alhaalla tason vasemmalla puolella olevaa ruutua tai objektia, jonka haluat jättää näkyviin.

  • Jos haluat näyttää kaikki tasot, valitse Tasot-paneelivalikosta Näytä kaikki tasot. Vaihtoehtoisesti voi myös napsauttaa Alt-näppäin (Windows) tai optionäppäin (Mac OS) alhaalla näkyvän tason vasemmalla puolella olevaa ruutua tai objektia, jos haluat näyttää kaikki tason tasot tai objektit.

Tason määrittäminen tulostumattomaksi

 1. Valitse taso Tasot-paneelista.
 2. Valitse Tasot-paneelivalikosta Tason asetukset.
 3. Jos haluat estää tason tulostamisen, poista Tulosta taso -asetuksen valinta ja valitse OK.

Huomautus:

kun tulostat tai viet PDF-muotoon, sinulla on yhä mahdollisuus tulostaa kätkettyjä ja tulostumattomia tasoja.

Tasojen lukitseminen tai vapauttaminen

Lukitseminen estää tason muuttamisen vahingossa. Lukitun tason tunnistaa yliviivatusta kynäkuvakkeesta Tasot-paneelissa. Lukittujen tasojen objekteja ei voi valita eikä muokata suoraan. Jos lukittujen tasojen objekteilla on määritteitä, joita voidaan muokata epäsuorasti, niitä on mahdollista muuttaa. Jos esimerkiksi muokkaat sävynäytettä, samaa sävynäytettä käyttävät lukittujen tasojen objektit muuttuvat sen mukaisiksi. Vastaavasti jos useita ketjutettuja tekstikehyksiä asetetaan lukituille tai lukitsemattomille tasoille, lukittujen tasojen teksti muotoillaan uudelleen.

Tasot-paneelista voit myös lukita tai vapauttaa tason objekteja. Katso Objektien lukitseminen tai vapauttaminen.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat lukita tai vapauttaa yhden tason kerrallaan, näytä (lukitse) tai kätke (vapauta) taso napsauttamalla Tasot-paneelissa toiseksi vasemmanpuoleisimmassa palstassa olevaa neliötä.

  • Lukitse kaikki muut paitsi kohdetaso valitsemalla Tasot-paneelivalikosta Lukitse muut. Vaihtoehtoisesti voi myös napsauttaa Alt-näppäin (Windows) tai optionäppäin (Mac OS) alhaalla tason vasemmalla puolella olevaa ruutua tai objektia, jonka haluat jättää lukitsemattomaksi.

  • Vapauta kaikki tasot valitsemalla Tasot-paneelivalikosta Vapauta kaikki tasot.

Tasojen poistaminen

Muista, että jokainen taso on koko julkaisun laajuinen eli se on julkaisun jokaisella sivulla. Ennen yhden tason poistamista on suositeltavaa kätkeä muut tasot ja tarkistaa kaikilta julkaisun sivuilta, että jäljellä olevat objektit voi poistaa.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat poistaa tason, vedä se Tasot-paneelista Poista-kuvakkeeseen tai valitse Tasot-paneelivalikosta Poista taso [tason nimi].

  • Jos haluat poistaa useita tasoja, pidä Ctrl- (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) alhaalla ja valitse tasot napsauttamalla niitä. Vedä sitten tasot Tasot-paneelista Poista-kuvakkeeseen tai valitse Tasot-paneelivalikosta Poista tasot.

  • Poista kaikki tyhjät tasot valitsemalla Tasot-paneelivalikosta Poista käyttämättömät tasot.

  • Jos haluat poistaa objektin tasolta, valitse objekti ja napsauta sitten Tasot-paneelin Poista-kuvaketta.

Tasojen yhdistäminen julkaisussa

Voit vähentää julkaisun tasojen määrää objekteja poistamatta yhdistämällä tasoja. Kun yhdistät tasot, kaikkien valittujen tasojen objektit siirtyvät kohdetasolle. Yhdistettäväksi valituista tasoista vain kohdetaso jää julkaisuun. Muut valitut tasot poistetaan. Julkaisu voidaan yhdistää yhdistämällä sen kaikki tasot.

Huomautus:

jos yhdistät tasoja, joilla on sekä sivuobjekteja että sivupohjakohteita, sivupohjakohteet siirtyvät yhdistetyn tason taustalle.

 1. Valitse Tasot-paneelista haluamasi tasojen yhdistelmä. Varmista, että olet valinnut myös tason, jonka haluat määrittää kohdetasoksi. Jos yhdistät julkaisun, valitse paneelin kaikki tasot.
 2. Määritä jokin tasoista kohdetasoksi napsauttamalla sitä. Kynäkuvake ilmaisee valitun kohdetason.
 3. Valitse Tasot-paneelivalikosta Yhdistä tasot.

Voit myös yhdistää samannimiset tasot kirjan PDF-muotoon vientiä varten.