Bruke redigeringsmerknader

Om redigeringsmerknader

Redigeringsmerknader er korte kommentarer eller merknader til deg selv eller andre bidragsytere. I korrektur- og artikkelvisning vises alle merknader i teksten, og innholdet i merknaden vises mellom merknadsmarkørene . I layoutvisning angis hver merknad av et merknadsanker . Innholdet i merknaden vises i Merknader-panelet og kan fargekodes for hver bruker.

Merknadsmarkørene vises i korrekturvisning (venstre), og merknadsankeret vises i layoutvisning (høyre)

Oversikt over Merknader-panelet

Merknader-panelet inneholder navnet på forfatteren av merknaden, dato og klokkeslett for siste endring, artikkeletikett, sidenummer, totalt antall merknader, antall tegn og ord og innholdet i merknaden.

Merknader-panelet

A. Brukerfarge B. Vis/skjul merknader C. Gå til merknadsanker D. Gå til forrige merknad E. Gå til neste merknad F. Ny merknad G. Slett merknad 

Merk:

Innholdet i Merknader-panelet vises på samme måte uansett hvilken visning du bruker.

Åpne Merknader-panelet

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Vindu > Merknader.

  • Velg Merknader > Ny merknad i layoutvisning.

Bruke merknadsmodus

Merknadsmodusen er en praktisk måte å dele eller slette merknader på avhengig av hvor innsettingspunktet står og hvilken tekst som er markert.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil opprette en ny merknad, plasserer du innsettingspunktet i teksten.

  • Hvis du vil konvertere tekst til en merknad, markerer du teksten.

  • Hvis du vil dele en merknad, plasserer du innsettingspunktet i en merknad.

  • Hvis du vil konvertere en merknad til tekst, markerer du merknadsmarkørene (i korrektur- eller artikkelvisning).

  • Hvis du vil flytte innsettingspunktet fra en merknad, plasserer du innsettingspunktet ved begynnelsen eller slutten av merknaden.

 2. Velg Merknader > Merknadsmodus.

Legge til en merknad

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Typeverktøyet , klikk der du vil plassere merknaden, og velg Merknader > Ny merknad.

  • Velg merknadsverktøyet , og klikk der du vil montere merknaden.

  Hvis du legger til en merknad i layoutvisning, åpnes Merknader-panelet hvis det ikke alt er åpent.

 2. Skriv inn merknaden mellom merknadsmarkørene i korrektur- eller artikkelvisning. Velg layoutvisning, og skriv inn merknaden i Merknader-panelet.

Du kan legge til så mange merknader du vil, hvor som helst. Du kan imidlertid ikke opprette en merknad i en annen merknad.

Du kan også legge til en merknad i merknadsmodus.

Konvertere tekst til en merknad

 1. Marker teksten du vil flytte til en ny merknad.
 2. Velg Merknader > Konverter til merknad.

En ny merknad opprettes. Den markerte teksten fjernes fra artikkelen og limes inn i en ny merknad. Merknadsankeret eller -markøren er plassert der teksten du markerte, ble klipt ut.

Hvis du legger til merknader i en koblet InCopy-artikkel, vises de også i artikkelen i InDesign slik at de kan redigeres der.

Du kan også konvertere tekst til en merknad i merknadsmodus.

Merk:

Du kan tilordne tastatursnarveier for å konvertere et ord, en linje, et avsnitt eller en artikkel til en merknad. Velg Rediger > Tastatursnarveier, og velg deretter menyen Merknader på menyen Produktområde. Legg til en snarvei til kommandoen, og velg deretter OK.

Konvertere merknader til tekst

 1. Åpne Merknader-panelet.
 2. Marker teksten i Merknader-panelet som du vil legge til i teksten i dokumentet. Eller marker teksten i den innebygde merknaden i korrekturvisning.
 3. Velg Merknader > Konverter til tekst.

Du kan også konvertere merknader til tekst i merknadsmodus.

Merk:

Hvis du bare markerer en del av innholdet i merknaden når du konverterer innholdet til tekst, vil den opprinnelige merknaden deles i to merknader, og den delen av innholdet i merknaden som konverteres til tekst, vises mellom de to merknadene.

Når du navigerer mellom merknader, beveger det aktive innsettingspunktet seg fra det gjeldende merknadsankeret til ankeret ved siden av den neste eller forrige merknaden. Når du navigerer mellom merknader i layoutvisning, kan du velge knappen Gå til merknadsanker  for å vise merknadsankeret som er knyttet til merknaden som vises i Merknader-panelet.

 1. Klikk hvor som helst i innholdet i en artikkel.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Merknader > Forrige merknad eller Merknader > Neste merknad.

  • Velg Forrige merknad eller Neste merknad på menyen i Merknader-panelet.

  • Velg knappen Gå til forrige merknad  eller knappen Gå til neste merknad  i Merknader-panelet.

Merk:

Du kan bruke kommandoen Finn/endre til å finne en merknad i korrektur- og artikkelvisning. Merknader-delen i dialogboksen Innstillinger inneholder en innstilling for å inkludere merknader i Finn/endre-søk.

Dele en merknad

 1. Plasser innsettingspunktet der du vil dele merknaden, i Merknader-panelet eller i selve merknaden.

  Du kan ikke dele en merknad hvis innsettingspunktet står ved begynnelsen eller slutten av en merknad, eller hvis merknaden er tom.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Merknader > Del merknad.

  • Velg Del merknad på menyen i Merknader-panelet. Plasser det aktive innsettingspunktet mellom to delte merknader.

Du kan også dele en merknad i merknadsmodus.

Vise eller skjule merknader

Når merknader er åpne, vises innholdet i merknaden mellom markørene. Mens du skriver inn innholdet i merknaden, beveger markørene seg fra hverandre for å lage plass til teksten. Du kan skjule merknadsmarkørene for å skjule innholdet i merknaden.

 1. Velg typeverktøyet  , og velg deretter startmarkøren for merknaden  eller sluttmarkøren for merknaden  .
 2. Hvis innsettingspunktet står i en merknadsbeholder, velger du Merknader > Skjul merknad.

Hvis du vil vise eller skjule alle merknadene i den aktive artikkelen, velger du Merknader > Vis/skjul merknader i artikkel.

Velge og åpne en merknad i layoutvisning

Et merknadsanker  viser plasseringen til en merknad i layoutvisning. Merknader-panelet viser innholdet i merknaden sammen med informasjon om merknaden.

 1. Velg typeverktøyet  eller merknadsverktøyet  .
 2. Beveg pekeren over merknadsankeret til pekeren vises som en pekende hånd.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Velg merknadsankeret.

  • Velg Merknader > Forrige merknad eller Merknader > Neste merknad.

Redigere en merknad

 • Velg Typeverktøyet i korrektur- eller artikkelvisning , klikk deretter mellom markørene til merknaden du vil redigere, og utfør endringene.
 • Velg Typeverktøyet i layoutvisning , velg merknadsankeret for å åpne merknaden i Merknader-panelet, og utfør endringene.

Stavekontrollere eller finne/erstatte tekst i merknader

 1. Velg korrektur- eller artikkelvisning.
 2. Vis merknadene du vil stavekontrollere eller søke i. Velg Merknader > Vis/skjul merknader i artikkel for å vise alle merknadene.
 3. Velg Rediger > Stavekontroll > Stavekontroll eller Rediger > Finn/endre.
Merk:

Hvis du velger Endre alle mens du stavekontrollerer eller søker etter tekst, ignoreres tekst i skjulte merknader i korrektur- eller artikkelvisning, men alle forekomster av teksten erstattes i layoutvisning.

Flytte eller duplisere merknader

Du kan flytte eller duplisere merknader.

Flytte eller duplisere merknader i korrektur- og artikkelvisning

 1. Hold nede Skift+Alt og klikk (Windows), eller hold nede Skift+Tilvalg og klikk (Mac OS) på start- eller sluttmarkøren for å markere merknaden.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Flytt den markerte merknaden for å flytte den.

  • Skift-flytt den markerte merknaden for å duplisere den.

Duplisere et merknadsanker i layoutvisning

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Typeverktøyet , dra over merknadsankeret for å utheve det, og velg Rediger > Kopier. Lim det inn på et annet sted.

  • Velg merknads- eller tekstverktøyet, hold nede Skift og flytt ankeret dit du vil ha det i teksten.

Slette merknader

 • Hvis du vil slette en enkeltmerknad, holder du nede Skift+Alt og klikker (Windows), eller holder nede Skift+Tilvalg og klikker (Mac OS), på start- eller sluttmarkøren for å markere merknaden og velger deretter Merknader > Slett merknad.
 • Hvis du vil slette alle merknadene i en aktiv artikkel, velger du Merknader > Fjern merknader fra artikkel.
 • Hvis du vil slette alle merknadene i dokumentet, velger du Merknader > Fjern alle merknader.

Skrive ut og eksportere merknader

Når du skriver ut et InCopy-dokument, kan du skrive ut alle merknadene i dokumentet samtidig. Du kan også eksportere merknader fra InCopy som PDF-merknader. Merknader i tabeller eksporteres imidlertid ikke som PDF merknader.

Angi innstillinger for merknader

Under Innstillinger i korrektur- og artikkelvisning kan du angi farge på merknadsankere, merknadsmarkører og bakgrunner når de er innebygd. I korrektur- og artikkelvisning kan du også velge å vise merknadsinformasjon som et verktøytips, og du kan velge om du vil inkludere merknadsinnholdet i Finn/endre-operasjoner og stavekontroll.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Merknader (Windows) eller InCopy > Innstillinger > Merknader (Mac OS).
 2. Velg en farge for merknadsankere og -markører på menyen Merknadsfarge. Velg [Brukerfarge] for å bruke fargen som er angitt i dialogboksen Bruker. Dette er spesielt nyttig hvis mer enn én person arbeider på filen.
 3. Marker Vis verktøytips for merknader for å vise merknadsinformasjon og noe av eller alt merknadsinnholdet som et verktøytips når musepekeren beveger seg over et merknadsanker i layoutvisning eller en merknadsmarkør i korrektur- eller artikkelvisning.
 4. Angi om du vil inkludere innebygd merknadsinnhold når du bruker kommandoene Finn/endre og Stavekontroll (bare i korrektur- og artikkelvisning).
  Merk:

  I layoutvisning kan du ikke bruke kommandoene Finn/endre og Stavekontroll til å søke etter innholdet i merknader, uansett hvilke innstillinger som er angitt i dialogboksen Innstillinger. Endre alle redigerer imidlertid innholdet i merknader.

 5. Marker enten [Ingen] eller [Merknadsfarge] (fargen du velger i trinn 2) for å bruke bakgrunnsfargen til en innebygd merknad.
 6. Velg OK.

Hvis du vil vise eller skjule merknader, velger du Vis > Vis/Skjul merknader.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din