Tilpasse montasjebord og hjelpelinjer

Du bestemmer hvilke farger som skal brukes til å vise hjelpelinjene for sidemarger og spalter, og hjelpelinjene for utfalls- og satslinjeområder på montasjebordet. Du kan endre fargen på bakgrunnen i forhåndsvisning slik at det blir lettere å skille mellom normal- og forhåndsvisningsmodusen.

Det er også du som bestemmer hvor nært et objekt må være en hjelpelinje før det festes til linjen, om hjelpelinjer skal vises foran eller bak objekter, og dessuten hvor stort montasjebordet skal være.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Hjelpelinjer og montasjebord (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Hjelpelinjer og montasjebord (Mac OS).
 2. Under Farge velger du farger fra hver av menyene nedenfor. Du kan også velge Egendefinert for å angi en egendefinert farge ved hjelp av listen over farger.

  Marger

  Angir farge på sidemarger.

  Spalter

  Angir farge på hjelpelinjer for spalter på siden.

  Utfallende

  Angir farge på utfallsområdet (som angis i dialogboksen Dokumentoppsett).

  Satslinje

  Angir farge på satslinjeområdet (som angis i dialogboksen Dokumentoppsett).

  Forhåndsvis bakgrunn

  Angir farge på montasjebordet i forhåndsvisningsmodus.

 3. Hvis du vil angi hvor nært et objekt må være en hjelpelinje eller et rutenett før det fester seg, oppgir du en bildepunktverdi i Fest til sone.
 4. Hvis du vil vise hjelpelinjer bak objekter, velger du Hjelpelinjer i bakgrunnen.
 5. Hvis du vil angi hvor langt ut fra siden eller oppslaget (eller eventuelt utfalls- eller satslinjeområdet) montasjebordet skal strekke seg, angir du verdier for Horisontale marger og Vertikale marger.
 6. Velg OK for å lukke dialogboksen Innstillinger.

Merk:

Du kan endre skjermfargen for papiret. Pass på at ingen tekst eller objekter er markert, og dobbeltklikk på Papir-ruten i Fargeprøver-panelet (velg Vindu > Fargeprøver). Papirfargen vises bare på skjermen og har ingen innvirkning på utskriften. Den skal bare simulere utforming for papir som ikke er hvitt.

Endre dokumentoppsett, marger og spalter

Etter at du har opprettet et dokument, kan du ombestemme deg angående hvordan du vil at det skal se ut. Det kan for eksempel hende at du vil ha enkeltsider i stedet for motstående sider eller vil endre sidestørrelsen eller marginnstillingene.

Endre dokumentoppsett

Hvis du endrer valg i dialogboksen Dokumentoppsett, påvirkes alle sidene i dokumentet. Hvis du endrer sidestørrelse eller orientering etter at objekter har blitt lagt til på sider, kan du velge Layoutjustering for å redusere tiden det tar å ordne eksisterende objekter. Se Om automatisk layoutjustering.

 1. Velg Fil > Dokumentoppsett.

 2. Angi valg for dokumentet, og velg OK. (Se Valg for nytt dokument.)

Endre innstillinger for sidemarger og spalter

Du kan endre spalte- og marginnstillinger for sider og oppslag. Når du endrer spalte- og marginnstillinger på en malside, endrer du innstillinger for alle sider som malen brukes på. Hvis du endrer spalter og marger på vanlige sider, påvirkes bare de sidene som er markert i Sider-panelet.

Merk:

Dialogboksen Marger og spalter endrer ikke spalter i tekstrammer. Spalter i tekstrammer eksisterer bare inne i egne tekstrammer, ikke på selve siden. Du kan sette opp spalter i egne tekstrammer. Dette gjør du i dialogboksen Valg for tekstramme. (Se Legge til spalter i en tekstramme.) Spalter i tekstrammer kan også påvirkes av funksjonen Layoutjustering.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil endre innstillinger for marger og spalter for ett oppslag eller én side, går du til oppslaget du vil endre, eller du markerer et oppslag eller en side i Sider-panelet.

  • Hvis du vil endre innstillinger for marger og spalter for flere sider, markerer du sidene i Sider-panelet, eller du markerer en mal som styrer sidene du vil endre.

 2. Velg Layout > Marger og spalter, angi følgende valg, og velg OK.

  Marger

  Angi verdier for avstanden mellom hjelpelinjer for marger og hver kant av siden. Hvis du merker av for Dobbeltsidig i dialogboksen Nytt dokument eller Dokumentoppsett, endres margvalgene Venstre og Høyre til Indre og Ytre, slik at du kan angi en større innvendig marg for innbinding.

  Spalter

  Angi antallet kolonner.

  Velg Vannrett eller Loddrett for å angi spalteretningen. Dette angir også skriveretningen for grunnlinjene i dokumentet.

Opprette ulike spaltebredder

Når du bruker flere enn én spalte på en side, vises hjelpelinjene i midten som par. Når du drar én hjelpelinje, flyttes paret. Mellomrommet mellom hjelpelinjene er spaltemellomrommet du har angitt. Paret flyttes sammen for å overholde denne verdien.

Merk:

Du kan ikke opprette ulike spaltebredder for spalter i en tekstramme. I stedet kan du opprette koblede tekstrammer med ulike spaltebredder.

 1. Gå til malen eller oppslaget du vil endre.

 2. Hvis hjelpelinjene for spaltene er låst, velger du Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Lås hjelpelinjer for spalter for å deaktivere valget.

 3. Bruk markeringsverktøyet , og dra hjelpelinjen for en spalte. Du kan ikke dra den forbi en tilstøtende hjelpelinje eller utenfor kanten av siden.

Dra en hjelpelinje for spalte for å lage ulike spaltebredder

Merk:

Hvis du vil lage spalter med ulike mellomrom, lager du hjelpelinjer med lik avstand og drar de enkelte hjelpelinjene dit du vil. (Se Opprette hjelpelinjer for linjal.)