Opprette tekst og tekstrammer

Merk:

Nøytralt språk: Vi erstatter ikke-inkluderende språk fra InDesign 2022 (versjon 17.0) og utover, for å reflektere Adobes kjerneverdier for inkludering. Alle henvisninger til "Master page" er erstattet av "Parent page" i hjelpeartiklene våre for språkene engelsk, dansk, ungarsk, spansk, italiensk, brasiliansk, portugisisk og japansk.

Opprette tekstrammer

Tekst i InDesign ligger i beholdere som kalles tekstrammer. (En tekstramme ligner en tekstboks i QuarkXPress og en tekstblokk i Adobe PageMaker.)

Det finnes to typer tekstrammer: rammerutenett og vanlige tekstrammer. Rammerutenett er typen tekstrammer som er spesifikke for asiatiske språkkombinasjoner der Embox-tegn og mellomrom vises som rutenett. Tomme tekstrammer som ikke viser rutenett, er vanlige tekstrammer.

Du kan flytte, endre størrelse på og endre tekstrammer på samme måte som grafikkrammer. Endringene du kan gjøre, bestemmes av verktøyet du bruker til å markere en tekstramme:

 • Bruk tekstverktøyet  hvis du vil skrive inn eller redigere tekst i en ramme.

 • Bruk markeringsverktøyet  til generelle layoutoppgaver, for eksempel å flytte og endre størrelse på rammer.

 • Bruk segmentmarkøren  til å endre formen på en ramme.

 • Bruk verktøyet vannrett støttelinje eller loddrett støttelinje for å opprette et rammerutenett.

 • Bruk tekstverktøyet  til å opprette en vanlig tekstramme for vannrett tekst, og Loddrett type-verktøyet  til å opprette en vanlig tekstramme for loddrett tekst. Bruk de samme verktøyene til å redigere eksisterende tekst i en ramme.

Tekstrammer kan også forbindes med andre tekstrammer, slik at tekst i én ramme kan fortsette i en annen ramme. Rammer som er forbundet på denne måten, er koblet. Tekstflyt gjennom én eller flere koblede rammer, kalles en artikkel. Når du monterer (importerer) en tekstbehandlingsfil, kommer den inn i dokumentet som én enkelt artikkel, uansett hvor mange rammer den opptar.

Tekstrammer kan ha flere spalter. Tekstrammer kan lages på grunnlag av, men uavhengig av, tekstspalter på en side. En tospalters tekstramme kan med andre ord monteres på en firespalters side. Tekstrammer kan også plasseres på malsider og fortsatt motta tekst på dokumentsider.

Merk:

Hvis du ofte bruker den samme typen tekstramme, kan du opprette en objektmal som inneholder tekstrammeformatering, for eksempel strek- og fyllfarger, tekstrammevalg og effekter for tekstflyt og gjennomsiktighet.

Når du monterer eller limer inn tekst, trenger du ikke å opprette en tekstramme. InDesign legger til rammer automatisk basert på spalteinnstillingene for siden.

Når teksten limes inn, opprettes det automatisk en vanlig tekstramme. Du kan også opprette en tom vanlig tekstramme manuelt og skrive inn tekst.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg tekstverktøyet , og dra for å angi bredden og høyden på en ny tekstramme. Hvis du vil begrense rammen til et kvadrat, holder du nede Skift mens du drar. Når du slipper museknappen, vises et tekstinnsettingspunkt i rammen.

  Dra for å opprette en ny tekstramme
  Dra for å opprette en ny tekstramme

  • Klikk på start- eller sluttboksen på en annen tekstramme ved hjelp av markeringsverktøyet, og klikk eller dra deretter for å opprette en annen ramme.

  • Bruk kommandoen Monter for å montere en tekstfil.

  • Klikk inne i en tom ramme ved hjelp av tekstverktøyet . Hvis valget Tekstverktøy konverterer rammer til tekstrammer er angitt i Tekst-delen i dialogboksen Innstillinger, konverteres den tomme rammen til en tekstramme.

Flytte og endre størrelse på tekstrammer

Bruk markeringsverktøyet til å flytte eller endre størrelse på tekstrammer.

Merk:

Hvis du vil flytte eller endre størrelse på en tekstramme uten å bytte fra tekstverktøyet  til et markeringsverktøy, holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du drar rammen.

Flytte en tekstramme

 • Bruk markeringsverktøyet til å dra rammen.
 • Bruk tekstverktøyet, og hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du drar rammen. Når du slipper tasten, er tekstverktøyet fortsatt valgt.

Endre størrelse på en tekstramme

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil endre størrelse ved hjelp av tekstverktøyet , holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du drar et av rammehåndtakene. Hvis du holder nede museknappen ett sekund før du begynner å dra, vil teksten formes på nytt mens du endrer størrelse på rammen.

   Obs! Hvis du klikker på tekstrammen i stedet for å dra den, mister du tekstmarkeringen eller plasseringen av innsettingspunktet.

  • Hvis du vil endre størrelse ved hjelp av markeringsverktøyet , drar du et av rammehåndtakene på en av kantene på rammen. Hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) hvis du vil skalere teksten innenfor rammen. (Se Skalere tekst.)

  • Hvis du raskt vil tilpasse rammen til innholdet, bruker du markeringsverktøyet til å markere tekstrammen og dobbeltklikker på et av håndtakene. Hvis du for eksempel dobbeltklikker på det midtre nedre håndtaket, festes bunnen av rammen til bunnen av teksten. Hvis du dobbeltklikker på det midtre høyre håndtaket, beholdes høyden samtidig som bredden reduseres, slik at rammen fylles.

   Tips: Du kan også dobbeltklikke på et håndtak på en ramme med skjult tekst hvis du vil utvide høyden eller bredden, slik at hele teksten får plass i rammen. Hvis en tekstramme inneholder mer skjult tekst enn det kan bli plass til på siden, endres ikke størrelsen på tekstrammen.

  Dobbeltklikk på håndtaket for å endre størrelsen på tekstrammen
  Dobbeltklikk på håndtaket for å endre størrelsen på tekstrammen

  • Hvis du vil tilpasse tekstrammen til innholdet, markerer du rammen ved hjelp av markeringsverktøyet og velger Objekt > Tilpasning > Tilpass ramme til innhold. Bunnen av tekstrammen tilpasses innholdet i teksten. Hvis en tekstramme inneholder mer skjult tekst enn det kan bli plass til på siden, endres ikke størrelsen på tekstrammen.

  • Hvis du vil endre størrelse ved hjelp av skaleringsverktøyet , drar du for å endre størrelsen på rammen. (Se Skalere tekst.)

Bruke tekstrammer på malsider

Når du begynner på et nytt dokument, kan du velge Primær tekstramme, slik at en tom tekstramme monteres i dokumentets standardmalside. Denne rammen har spalte- og margattributtene som er angitt i dialogboksen Nytt dokument.

Følg disse retningslinjene for bruk av tekstrammer på malsider:

 • Angi primære tekstrammer når du vil at hver side i dokumentet skal inneholde en tekstramme på størrelse med en side, som du kan la teksten flyte inn i eller skrive inn teksten i. Hvis dokumentet krever mer variasjon, som sider med ulikt antall rammer eller rammer med ulik lengde, lar du være å merke av for valget Primær tekstramme og bruker tekstverktøyet til å opprette rammer på maler.

 • Uansett om Primær tekstramme er aktivert eller ikke, kan du legge til tekstrammer som plassholdere på malsider. Du kan koble disse tomme plassholderrammene sammen hvis du vil opprette en flyt.

 • Du lager tekstflyt i primære tekstrammer ved å bruke de samme fremgangsmåtene som for rammer som er opprettet på dokumentsider.

 • Hvis du trenger å skrive inn tekst i en primær tekstramme på en dokumentside, holder du nede Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) mens du klikker på tekstrammen på dokumentsiden. Klikk deretter i rammen med tekstverktøyet, og begynn å skrive inn tekst.

 • Du kan bruke Smart tilpassing av tekstflyt til å endre eller fjerne sider automatisk mens du skriver og redigerer tekst. Når du skriver inn tekst på slutten av en koblet tekstramme basert på en malside, blir det som standard lagt til en ny side, der du kan fortsette å skrive i den nye tekstrammen. Du kan redigere innstillinger for Smart tilpassing av tekstflyt.

 • Hvis du endrer sidemargene, justeres tekstrammene bare til de nye margene hvis Aktiver layoutjustering er valgt.

 • Hvis du velger Primær tekstramme, påvirker ikke dette om nye sider legges til når du har automatisk tekstflyt.

Endre egenskaper for tekstrammer

Bruk Valg for tekstramme til å endre innstillinger, for eksempel antallet spalter i rammen, den vertikale justeringen av tekst i rammen eller rammemargen, som er avstanden for margene mellom teksten og rammen.

Før (til venstre) og etter (til høyre) definering av innfelling og to spalter i en tekstramme

Merk:

Hvis du vil bruke de samme egenskapene for flere tekstrammer, kan du opprette en objektmal som kan brukes for tekstrammene.

 1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere en ramme, eller bruk tekstverktøyet  til å klikke i tekstrammen eller markere tekst.
 2. Velg Objekt > Valg for tekstramme, eller hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og dobbeltklikk deretter i tekstrammen med et markeringsverktøy.
 3. Endre valg for tekstramme, og velg deretter OK.

Disse tekstrammevalgene er tilgjengelige når du definerer en objektmal for tekstbokser. Se Objektmaler.

Legge til spalter i en tekstramme

Du kan opprette spalter i en tekstramme ved hjelp av dialogboksen Valg for tekstramme.

Merk:

Du kan ikke opprette spalter med ulike bredder i en tekstramme. Hvis du vil opprette spalter med ulike bredder eller høyder, legger du til koblede tekstrammer side ved side enten på en dokumentside eller på en malside.

 1. Bruk markeringsverktøyet til å markere en ramme, eller bruk tekstverktøyet til å klikke i tekstrammen eller markere teksten.
 2. Velg Objekt > Valg for tekstramme.
 3. Angi antall spalter, bredden for hver spalte og spaltemellomrom for tekstrammen.
 4. (Valgfritt) Velg Fast spaltebredde hvis du vil beholde spaltebredden når du endrer størrelse på rammen. Hvis du angir dette valget, kan antallet spalter endres når du endrer størrelsen på rammen, men bredden endres ikke.
  Fast spaltebredde

  A. Opprinnelig tekstramme med to spalter B. Bredden er endret med Fast spaltebredde deaktivert (fremdeles to spalter) C. Bredden er endret med Fast spaltebredde aktivert (fire spalter) 

 5. (Valgfritt) Velg Balanser kolonner for å få jevn tekst nederst i en tekstramme med flere spalter.
  Før og etter balansering av spalter
  Før og etter balansering av spalter

Endre rammemarg for tekstramme

 1. Bruk markeringsverktøyet til å markere en ramme, eller bruk tekstverktøyet til å klikke i tekstrammen eller markere teksten.
 2. Velg Objekt > Valg for tekstramme.
 3. Angi forskyvningsavstand for Topp, Venstre, Bunn og Høyre i Rammemarg-delen i fanen Generelt. (Velg ikonet Gjør alle innstillinger like  hvis du vil bruke samme avstand på alle sidene.)

Hvis rammen du har markert, ikke er et rektangel, kan du ikke angi innstillinger for Topp, Venstre, Bunn og Høyre. Valget Innfelling vises i stedet.

Valg for forskyvning ved første grunnlinje

Hvis du vil endre valgene for den første grunnlinjen i en markert tekstramme, velger du Objekt > Valg for tekstramme og velger fanen Grunnlinjevalg. Disse valgene vises på Forskyvning-menyen under Første grunnlinje:

Accent

Høyden til tegnet "d" i skrifttypen kommer under den øvre rammemargen i tekstrammen.

Høyde på store bokstaver

Toppen av store bokstaver berører den øverste rammemargen i tekstrammen.

Linjeavstand

Bruk tekstens linjeavstandsverdi som avstand mellom grunnlinjen for første tekstlinje og øverste rammemarg i rammen.

X-høyde

Høyden til tegnet "x" i skrifttypen kommer under den øvre rammemargen i rammen.

Fast

Angi avstanden mellom grunnlinjen for den første tekstlinjen og den øverste rammemargen i rammen.

Min.

Velg en minimumsverdi for grunnlinjeforskyvningen. Hvis du for eksempel velger Linjeavstand og angir en minimumsverdi på 1p, brukes bare verdien for linjeavstand når den er større enn 1 pica.

Merk:

Hvis du vil feste toppen av teksten til et rutenett, velger du enten Linjeavstand eller Fast, slik at du kan styre plasseringen av den første grunnlinjen med tekst i tekstrammer.

Angi registerlinjer for en tekstramme

I noen tilfeller vil du kanskje bruke registerlinjer for en ramme, men ikke for hele dokumentet. Du bruker dialogboksen Valg for tekstramme til å angi at det skal vises registerlinjer for en tekstramme. Vær oppmerksom på følgende når du setter opp registerlinjer for en tekstramme:

 • Registerlinjene for dokumentet vises ikke foran eller bak tekstrammer som har egne registerlinjer.
 • Hvis Rutenett i bakgrunnen er valgt i innstillinger for rutenett, overstyrer rammebaserte registerlinjer dokumentbaserte registerlinjer. Hvis Rutenett i bakgrunnen ikke er valgt, overstyrer dokumentbaserte registerlinjer rammebaserte registerlinjer.
 1. Velg Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis registerlinjer hvis du vil vise alle registerlinjene, inkludert registerlinjene i en tekstramme.
 2. Marker tekstrammen, eller plasser innsettingspunktet i en tekstramme, og velg Objekt > Valg for tekstramme.

  Hvis du vil at registerlinjen skal brukes for alle rammene i en artikkel (selv om én eller flere koblede rammer ikke inneholder tekst), plasserer du innsettingspunktet i teksten, velger Rediger > Marker alt og angir innstillingene for registerlinje i dialogboksen Valg for tekstramme.

 3. Velg fanen Grunnlinjevalg.
 4. Velg Bruk egendefinerte registerlinjer under Registerlinjer, og gjør ett av følgende:

  Start

  Skriv inn en verdi som angir hvor mye rutenettet skal forskyves fra øverst på siden, toppmargen, øverst i rammen eller øvre rammemarg avhengig av hvilket valg du angir på menyen I forhold til.

  I forhold til

  Angi om grunnlinjen skal begynne i forhold til toppen av siden, toppmargen på siden, toppen av tekstrammen eller toppen av tekstrammemargen.

  Øk hver

  Angi en verdi for avstanden mellom rutenettlinjene. Vanligvis bør du angi en verdi som er lik verdien for linjeavstand for brødteksten, slik at tekstlinjene er perfekt justert til rutenettet.

  Farge

  Velg hvilken farge rutenettlinjene skal ha, eller velg (Lagfarge) hvis du vil bruke samme farge som laget som tekstrammen vises på.

Merk:

Hvis du ikke kan se registerlinjen i en tekstramme, velger du Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis registerlinjer for å være sikker på at registerlinjene ikke er skjult. Hvis registerlinjene fremdeles ikke vises, kontrollerer du visningsgrensen for registerlinjer i Rutenett-delen i dialogboksen Innstillinger. Det kan hende at du må zoome inn rammen eller redusere grensenivået for å vise rutenettet.

Angi ord- og tegnantall

 1. Plasser innsettingspunktet i en tekstramme hvis du vil vise antall for hele koblingen av rammer (artikkelen), eller marker teksten du vil vite antall for.
 2. Velg Vindu > Info for å vise Info-panelet.

I Info-panelet vises det hvor mange tegn, ord, linjer og avsnitt du har i en tekstramme. Det viser også hvor innsettingspunktet er plassert inne i tekstrammen.

Arbeide med flere språk

Du kan tilordne språk til forskjellig tekst. Tilordning av riktig språk til tekst er spesielt nyttig for stavekontroll og orddeling. (Se Tilordne et språk til tekst.)

Hvis du har behov for å arbeide med asiatisk tekst, finnes det spesialversjoner av InDesign for japansk, forenklet kinesisk, tradisjonell kinesisk og koreansk. Med disse versjonene kan du opprette layout- og rammerutenett for å lage flerbytetegn, og versjonene inneholder også flere funksjoner for formatering av flerbytetekst, i tillegg til flere skrifter.

Det finnes også en spesialversjon av InDesign for formatering av midtøstlige språk, inkludert hebraisk, arabisk, farsi og urdu, der teksten formateres fra høyre mot venstre. Denne versjonen heter InDesign ME.

Hvis du vil ha mer informasjon om kjøp av InDesign ME eller en asiatisk språkversjon av InDesign, kan du gå til Adobes webområde.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din