Opprette hjelpelinjer for linjal

Hjelpelinjer er forskjellige fra rutenett ved at de kan plasseres fritt på en side eller et montasjebord. Du kan lage to forskjellige typer hjelpelinjer: hjelpelinjer for sider, som bare vises på den siden de lages, eller hjelpelinjer for oppslag, som vises på alle sider og montasjebordet til et flersidig oppslag. Du kan dra enhver hjelpelinje til montasjebordet. En hjelpelinje vises eller skjules sammen med laget den ble laget på.

Nye hjelpelinjer vises alltid i måloppslaget. Hvis for eksempel flere oppslag vises i dokumentvinduet og du drar en ny hjelpelinje inn i vinduet, vises den nye hjelpelinjen bare i måloppslaget.

Hjelpelinjer i dokumentvinduet
Hjelpelinjer i dokumentvinduet

A. Hjelpelinje for oppslag B. Hjelpelinje for side 

Opprette en hjelpelinje

 1. Kontroller at både linjalene og hjelpelinjene er synlige, og at riktig oppslag er angitt. Vis dokumentet i normal visningsmodus, ikke i forhåndsvisningsmodus.
 2. Hvis dokumentet inneholder flere lag, klikker du på et lagnavn i Lag-panelet for å angi laget.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil lage en hjelpelinje for en side, plasserer du pekeren i en horisontal eller vertikal linjal, og deretter drar du den til ønsket sted i måloppslaget. Hvis du slipper hjelpelinjen på montasjebordet, dekker den montasjebordet og oppslaget. Den vil fungere som en hjelpelinje for en side hvis du senere drar den til en side.

  • Hvis du vil lage en hjelpelinje for oppslag, drar du fra den horisontale eller vertikale linjalen. Behold pekeren på montasjebordet, men plasser hjelpelinjen på ønsket sted i måloppslaget.

  • Hvis du vil veksle mellom horisontale og vertikale hjelpelinjer, markerer du hjelpelinjen og holder nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS).

  • Hvis du vil lage en hjelpelinje for oppslag når montasjebordet ikke vises (for eksempel når du har zoomet inn), trykker du på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du drar fra den horisontale eller vertikale linjalen til måloppslaget.

  • Hvis du vil lage en hjelpelinje for oppslag uten å dra, dobbeltklikker du på et bestemt sted på den horisontale eller vertikale linjalen. Hvis du vil feste hjelpelinjen til det nærmeste merket, holder du nede Skift mens du dobbeltklikker på linjalen.

  • Hvis du vil lage vertikale og horisontale hjelpelinjer samtidig, trykker du på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du drar fra skjæringspunktet til linjalene i måloppslaget til ønsket sted.

En vertikal og horisontal hjelpelinje
En vertikal og horisontal hjelpelinje laget samtidig

Merk:

Hvis du vil flytte en hjelpelinje numerisk, merker du den og skriver inn verdier for X og Y i kontrollpanelet.

Opprette et sett med hjelpelinjer med jevne mellomrom for sider

 1. Hvis dokumentet inneholder flere lag, klikker du på et lagnavn i Lag-panelet for å angi laget.
 2. Velg Layout > Lag hjelpelinjer.
 3. Skriv inn en verdi for antallet rader eller spalter du vil lage, under Antall.
 4. Skriv inn en verdi for avstanden mellom rader eller spalter under Spaltemellomrom. Begynn med en lav verdi, for eksempel 1 pica. Store spaltemellomrom gir liten plass til spalter.

  Spalter som er opprettet ved hjelp av Lag hjelpelinjer, er ikke de samme som de som opprettes ved hjelp av Layout > Marger og spalter. Spalter som er laget ved bruk av Lag hjelpelinjer, kan for eksempel ikke kontrollere tekstflyt ved montering av en tekstfil. Bruk Marger og spalter hvis du vil lage hovedspalter for automatisk tekstflyt, og bruk Lag hjelpelinjer hvis du vil lage rutenett for spalter og andre hjelpemidler for layout.

 5. For Tilpass hjelpelinjer til velger du Marger hvis du vil lage hjelpelinjene innenfor sidemargene, eller Side hvis du vil lage dem innenfor sidekantene.
  Hjelpelinjer med lik avstand
  Hjelpelinjer med samme mellomrom innenfor sidemargene (til venstre) og sidekantene (til høyre)

 6. Hvis du vil fjerne eksisterende hjelpelinjer (også i låste eller skjulte lag), velger du Fjern hjelpelinjer.
 7. Velg Forhåndsvisning hvis du vil se effekten av innstillingene på siden, og velg OK.

Merk:

Med kommandoen Lag hjelpelinjer kan du bare lage hjelpelinjer for sider, og ikke for oppslag.

Merk:

Hvis du vil ha jevne intervaller mellom eksisterende hjelpelinjer, merker du dem (ved å dra eller holde nede Skift mens du klikker med musen). Velg Bruk mellomrom fra kontrollpanelet, angi en verdi for mellomrom i tekstboksen, og bekreft ved å trykke på Enter eller Retur. Velg Fordel horisontale midtpunkter  eller Fordel vertikale midtpunkter  til venstre for Bruk mellomrom.

Vise eller skjule hjelpelinjer

 • Hvis du vil vise eller skjule alle marger, spalter og hjelpelinjer, velger du Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis hjelpelinjer / Skjul hjelpelinjer.
 • Hvis du vil vise eller skjule hjelpelinjer i ett lag uten å endre synligheten til objektene i laget, dobbeltklikker du på lagnavnet i Lag-panelet og velger eller fjerner merkingen for Vis hjelpelinjer. Klikk deretter på OK.
 • Hvis du vil vise eller skjule hjelpelinjer og alle andre objekter som ikke kan skrives ut, klikker du på ikonet for forhåndsvisningsmodus  nederst i verktøykassen.

Arbeide med hjelpelinjer

Du kan endre attributtene til de enkelte hjelpelinjene, og du kan flytte, klippe ut, kopiere, lime inn eller slette flere hjelpelinjer samtidig. Utklipte eller kopierte hjelpelinjer kan limes inn på andre sider eller i andre dokumenter, men ikke i andre programmer. Hvis du vil endre attributtene til bestemte hjelpelinjer, markerer du hjelpelinjene du vil endre. Når ingen hjelpelinjer er markert, angir kommandoen Hjelpelinjer standardinnstillingene bare for nye hjelpelinjer.

Markere hjelpelinjer

Umerkede hjelpelinjer vises som standard i lyseblått. Merkede hjelpelinjer utheves i lagfargen. Når en hjelpelinje er merket, endres Referansepunkt-ikonet i kontrollpanelet til  eller , som representerer den merkede hjelpelinjen.

 • Hvis du vil velge én enkelt hjelpelinje, bruker du markeringsverktøyet  eller segmentmarkøren  og klikker på hjelpelinjen for å utheve den i lagfargen.

Merk:

Hvis du ikke kan markere en hjelpelinje, og Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Lås hjelpelinjer allerede er deaktivert, kan det hende at hjelpelinjen er i malen for denne siden eller i et lag med låste hjelpelinjer.

 • Hvis du vil markere flere hjelpelinjer, holder du nede Skift mens du klikker på hjelpelinjene ved hjelp av markeringsverktøyet eller segmentmarkøren. Du kan også dra over flere hjelpelinjer så lenge markeringsrammen ikke berører eller omslutter et annet objekt.
 • Hvis du vil markere alle hjelpelinjene i måloppslaget, trykker du på Ctrl+Alt+G (Windows) eller Kommando+Tilvalg+G (Mac OS).

Flytte hjelpelinjer

 1. Velg markeringsverktøyet  eller segmentmarkøren , og gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil flytte en hjelpelinje, drar du den.

  • Hvis du vil flytte flere hjelpelinjer, holder du nede Skift og markerer linjene du vil flytte, før du drar dem.

   Du kan flytte markerte hjelpelinjer på samme måte som andre markerte objekter, blant annet ved hjelp av piltastene eller kontrollpanelet eller Transformering-panelet.

  • Hvis du vil feste en hjelpelinje til et merke på linjalen, trykker du på Skift mens du drar hjelpelinjen. Du kan også markere hjelpelinjen, holde nede Skift og deretter klikke.

  • Du kan flytte en hjelpelinje for oppslag ved å dra den delen av hjelpelinjen som er på montasjebordet, eller trykke på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og dra hjelpelinjen fra siden.

  • Du kan flytte hjelpelinjer til en annen side eller et annet dokument ved å markere én eller flere hjelpelinjer, velge Rediger > Kopier eller Rediger > Klipp ut, gå til en annen side og velge Rediger > Lim inn. Hvis du limer inn på en side med samme størrelse og retning som originalsiden til hjelpelinjene, vises hjelpelinjene på samme sted.

Merk:

Valget Lim inn husker lag påvirker laget der de innlimte hjelpelinjene vises.

Slette hjelpelinjer

 • Hvis du vil slette enkelthjelpelinjer, markerer du én eller flere hjelpelinjer og trykker på Delete. (Du kan også slette hjelpelinjer ved å dra dem og slippe dem på en linjal.)
 • Hvis du vil slette alle hjelpelinjer fra måloppslaget, høyreklikker (Windows) eller Ctrl+klikker (Mac OS) du en markert hjelpelinje eller linjal og velger Slett alle hjelpelinjer i oppslag.

Hvis du ikke kan slette en hjelpelinje, kan den være låst, på en malside eller i et låst lag.

Tilpasse hjelpelinjer

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil endre valg for én eller flere eksisterende hjelpelinjer, markerer du dem.

  • Hvis du vil angi standardvalg for nye hjelpelinjer, opphever du markeringen av alle hjelpelinjene ved å klikke i et tomt område.

 2. Velg Layout > Hjelpelinjer.
 3. Angi den forstørrelsen du vil ha som nederste grense for når hjelpelinjene skal vises, under Visningsgrense. Dette forhindrer at hjelpelinjer vises for nært hverandre ved små forstørrelser.
 4. Velg en farge under Farge, eller velg Egendefinert hvis du vil angi en egendefinert farge i systemets fargedialogboks. Velg OK.

Merk:

Du kan angi gjeldende forstørrelse som visningsgrense for nye hjelpelinjer ved å trykke på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar hjelpelinjene du har markert.

Låse eller låse opp hjelpelinjer

 • Hvis du vil låse eller låse opp alle hjelpelinjer, velger du Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Lås hjelpelinjer for å velge eller oppheve valget av menykommandoen.
 • Hvis du vil låse eller låse opp hjelpelinjer i ett lag uten å endre synligheten til objektene i laget, dobbeltklikker du på lagnavnet i Lag-panelet og velger eller opphever valget av Lås hjelpelinjer. Velg OK.

Endre stablerekkefølgen for hjelpelinjer

Som standard vises hjelpelinjer for linjaler foran alle andre hjelpelinjer og objekter. Det kan imidlertid hende at noen hjelpelinjer dekker enkelte objekter, for eksempel smale linjer. Du kan endre innstillingen Hjelpelinjer i bakgrunnen hvis du vil vise hjelpelinjer foran eller bak alle andre objekter. Uavhengig av Hjelpelinjer i bakgrunnen vises imidlertid objekter og hjelpelinjer for linjaler alltid foran hjelpeliner for marger og spalter. Hvis du plasserer hjelpelinjer på forskjellige lag, organiseres de strukturelt, men dette påvirker ikke den visuelle rekkefølgen – hjelpelinjer i bakgrunnen plasserer alle hjelpelinjer som ett enkelt sett i forhold til alle sideobjektene.

Standard stablerekkefølge
Standard stablerekkefølge

A. Hjelpelinjer B. Sideobjekter C. Hjelpelinjer for marger og spalter D. Side 
 1. Velg Rediger > Innstillinger > Hjelpelinjer og montasjebord (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Hjelpelinjer og montasjebord (Mac OS).
 2. Merk av for Hjelpelinjer i bakgrunnen, og velg OK.

Feste objekter til hjelpelinjer og rutenett

Når du vil justere objekter nøyaktig etter hjelpelinjer, bruker du Fest til hjelpelinjer og Fest til dokumentrutenett. Objektkantene festes til (trekkes mot) nærmeste hjelpelinje eller skjæringspunkt i et rutenett når du tegner, flytter eller endrer størrelse på objekter.

Objektene fester seg til hjelpelinjer innenfor et område som kalles festesone. Du kan justere denne sonen. Når du velger både Fest til hjelpelinjer og Fest til dokumentrutenett, får rutenettet forrang.

Husk følgende når du justerer objekter etter hjelpelinjer og rutenett:

 • Hvis du vil feste et objekt til en hjelpelinje, drar du objektet mot en hjelpelinje til én eller flere av kantene til objektet er innenfor festesonen til hjelpelinjen.

 • Hjelpelinjer må være synlige for at objekter skal festes til dem. Objekter kan imidlertid festes til dokumentrutenettet og registerlinjene uavhengig av om de er synlige eller ikke.

 • Objekter på ett lag fester seg til synlige hjelpelinjer på et hvilket som helst annet lag. Hvis du ikke vil at objekter skal festes til hjelpelinjene på et lag, skjuler du hjelpelinjene på dette laget.

 • Hvis du vil feste tekstens grunnlinje til registerlinjen, velger du Rutenettjustering > Latinsk grunnlinje fra menyen i kontrollpanelet eller Avsnitt-panelet. Du kan også angi Rutenettjustering til Latinsk grunnlinje fra innstillingene for rutenett for spaltestil.

 • Velg Lås til registerlinjer  for de enkelte avsnittene eller avsnittsmalene for at tekstens grunnlinjer skal feste seg til registerlinjene.

 1. Velg Vis > Rutenett og hjelpelinjer, og kontroller at det er merket av for Fest til hjelpelinjer.

  Merk:

  Valget Fest til hjelpelinjer kontrollerer både festing til hjelpelinjer og til registerlinjer.

 2. Hvis du vil angi festesonen, velger du Rediger > Innstillinger > Hjelpelinjer og montasjebord (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Hjelpelinjer og montasjebord (Mac OS). Angi en verdi for Fest til sone, og velg OK. Verdien for Fest til sone angis alltid i bildepunkt.

Bruke smarte hjelpelinjer

Med funksjonen for smarte hjelpelinjer er det enkelt å feste objekter til andre objekter i layouten. Når du drar eller oppretter et objekt, vises midlertidige hjelpelinjer. Disse linjene angir at objektet er justert etter en kant eller midten av siden eller etter et annet sideobjekt.

Funksjonen for smarte hjelpelinjer er aktivert som standard. Du kan deaktivere funksjonen for smarte hjelpelinjer eller slå av de ulike kategoriene av smarte hjelpelinjer.

Smart justering av objekter

Med smart justering av objekter er det enkelt å feste objekter til sideobjekter eller kanter. I tillegg til at objektet festes, trekkes det smarte hjelpelinjer dynamisk for å vise hvilket objekt objektet festes til.

Smartdimensjoner

Tilbakemeldinger for smartdimensjoner vises når du oppretter, roterer eller endrer størrelse på sideobjekter. Hvis du for eksempel roterer ett objekt på siden 24 grader, vises et rotasjonsikon når du roterer et annet objekt cirka 24 grader. Dette tipset gjør det enkelt å feste objektet til samme rotasjonsvinkel som objektet ved siden av. På samme måte, når du endrer størrelsen på et objekt ved siden av et annet objekt, vises det et linjesegment med piler på hver ende som lar deg feste objektet til samme bredde eller høyde som objektet ved siden av.

Smartavstand

Med smartavstand kan du raskt ordne sideelementer ved hjelp av midlertidige hjelpelinjer som indikerer når avstanden mellom objekter er jevn.

Smartmarkører

Smartmarkørtilbakemelding vises i en grå boks som X- og Y-verdier når du flytter eller endrer størrelse på objekter, eller som et mål når du roterer verdier. Du kan slå av og på smartmarkører ved hjelp av valget Vis transformeringsverdier i innstillingene for grensesnitt.

Hvis du vil se en opplæringsvideo om bruk av smarte hjelpelinjer, kan du gå til www.adobe.com/go/lrvid4029_id.

Slå smarte hjelpelinjer av eller på

 1. Velg Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Smarte hjelpelinjer.

Aktivere eller deaktivere hjelpelinjekategorier

 1. Åpne innstillingene for Hjelpelinjer og montasjebord.
 2. Angi om du vil aktivere eller deaktivere Juster til objektsentrum, Juster til objektkanter, Smartdimensjoner eller Smartavstand, og velg OK.

Merk:

Hvis du vil slå av smartmarkører, som viser X- og Y-verdien for objekter du holder musen over, fjerner du avmerkingen for Vis transformeringsverdier i innstillingene for grensesnitt.

Endre utseendet på smarte hjelpelinjer

 1. Åpne seksjonen Hjelpelinjer og montasjebord i dialogboksen Innstillinger.
 2. Velg en annen farge på menyen Smarte hjelpelinjer, og velg OK.

Tips for bruk av smarte hjelpelinjer

 1. Smarte hjelpelinjer virker bare på sideobjekter og skjæringspunkter i den aktive sidevisningen. Hvis du har mange objekter på en side og prøver å justere et objekt i forhold til ett eller flere andre objekter, zoomer du inn på det aktuelle området. Hvis du ikke vil at smarte hjelpelinjer skal festes til spaltehjelpelinjer, deaktiverer du Fest til hjelpelinjer midlertidig ved å velge Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Fest til hjelpelinjer. Funksjonen Smarte hjelpelinjer er nøyaktig uansett zoomeprosent, og det er derfor ikke nødvendig å zoome inn for eksempel for å se om to objekter faktisk er justert langs venstre kant.