Opprette nye dokumenter | InDesign CC 2015 og eldre versjoner

Merk:

Hvis du vil opprette dokumenter fra en rekke maler og forhåndsinnstillinger som ble innført i 2017-versjonen av InDesign CC, kan du se Opprette dokumenter.

Opprette et nytt dokument

 1. Velg Fil > Ny > Dokument.

  I dialogboksen Nytt dokument kombineres dialogboksene Dokumentoppsett og Marger og spalter, slik at du kan angi sidestørrelse, marger og sidespalter på ett sted. Du kan når som helst endre disse innstillingene.

 2. Angi valg for dokumentoppsett. (Se Valg for nytt dokument.)

  Hvis du vil angi dimensjonene for utfalls- og satslinjeområdene, klikker du på Pil-knappen foran etiketten Utfallende og Satslinje. Utfalls- og satslinjeområdene strekker seg ut fra kantene på den definerte sidestørrelsen. Hvis du vil ha utfalls- eller satslinjeområder som strekker seg like langt ut på alle sider, klikker du på ikonet Gjør alle innstillinger like .

 3. (Bare i InDesign) Merk av for Forhåndsvisning for å vise hvordan det nye dokumentet vil se ut. Gjør endringer ved behov.

 4. Velg OK hvis du vil åpne det nye dokumentet med de innstillingene du har angitt.

Merk:

Hvis du vil angi standard layoutinnstillinger for alle nye dokumenter, velger du Fil > Dokumentoppsett eller Layout > Marger og spalter og angir valg uten at noen dokumenter er åpne.

Valg for nytt dokument

Forvalg for dokument

Velg et forvalg du har lagret tidligere.

Gjengivelse

Hvis du oppretter et dokument som skal skrives til PDF eller SWF for bruk på websider, endres flere alternativer i dialogboksen når du velger alternativet Internett. Motstående sider blir for eksempel deaktivert, retningen endres fra stående til liggende, og det brukes en sidestørrelse basert på skjermoppløsning. Du kan redigere alle disse innstillingene etter at dokumentet er opprettet.

CS6 og senere: Valg for digital publisering er lagt til for publikasjoner beregnet på Digital Publishing Suite. Du kan også endre valget av dokumentet etter at det er opprettet.

Antall sider

Angi antall sider som skal opprettes i det nye dokumentet.

Startside nr.

Angi hvilket sidetall dokumentet skal starte på. Hvis du angir et partall (for eksempel 2) med Motstående sider aktivert, vil det første oppslaget i dokumentet starte med et tosidig oppslag. Se Starte et dokument med et tosidig oppslag.

Motstående sider

Velg dette alternativet slik at venstre- og høyresider er vendt mot hverandre i et dobbeltsidig oppslag, for eksempel for bøker og blader. Fjern merket for dette valget for å la hver side stå alene, for eksempel når du skriver ut flygeblad eller plakater, eller når du vil at objekter skal falle ut i innbindingen.

Når du har opprettet et dokument, kan du bruke Sider-panelet for å lage oppslag med mer enn to sider eller angi at de første to sidene skal åpnes som et oppslag. (Se Styre oppslagspaginering.)

Opprett tekstramme på malside

CS5.5 og tidligere: Velg dette alternativet hvis du vil opprette en tekstramme på størrelse med området innenfor marghjelpelinjene i henhold til spalteinnstillingene du har angitt. Maltekstrammen legges til i A-malen. (Se Bruke tekstrammer på malsider.)

Valget Opprett tekstramme på malside er bare tilgjengelig når du har valgt Fil > Ny > Dokument.

Primær tekstramme

CS6  og senere: Velg dette alternativet for å legge til en primær tekstramme på malsiden. Når du bruker en ny malside, vil artikkelen i den primære tekstrammen automatisk flyte inn i den primære tekstrammen for den nye malsiden.

Sidestørrelse

Velg en sidestørrelse på menyen, eller angi verdier for Bredde og Høyde. Sidestørrelse henviser til den endelige størrelsen du vil ha etter at utfallende eller andre merker utenfor siden er fjernet.

Retning

Velg Stående  (høyt) eller Liggende  (bredt). Disse ikonene virker dynamisk sammen med målene du angir under Sidestørrelse. Når Høyde har den største verdien, velges ikonet for stående. Når Bredde har den største verdien, velges ikonet for liggende. Hvis du klikker på ikonet som ikke er markert, bytter Høyde og Bredde verdier.

Tips: Hvis du vil angi dimensjonene for utfalls- og satslinjeområdene, velger du Pil-knappen foran etiketten Utfallende og Satslinje i dialogboksen Nytt dokument. Hvis du vil ha utfalls- eller satslinjeområder som strekker seg like langt ut på alle sider, klikker du på ikonet Gjør alle innstillinger like .

Utfallende

Utfallsområdet gjør det mulig å skrive ut objekter som er plassert i ytterkanten av den definerte sidestørrelsen. Hvis et objekt er plassert i ytterkanten av en side med aktuelle dimensjoner, kan små feiljusteringer under utskriften eller ved tilskjæring gjøre at kanten i utskriftsområdet blir delvis hvit. Plasser derfor slike objekter et stykke utenfor kanten, og beskjær etter at utskriften er ferdig. Utfallsområdet blir vist med en rød linje i dokumentet. Du kan angi innstillinger for utfallsområde under Utfallende i dialogboksen Skriv ut.

Satslinje

Satslinjeområdet forkastes når dokumentet beskjæres til sin endelige sidestørrelse. Satslinjeområdet inneholder utskriftsinformasjon og informasjon om egendefinert fargesøyle, eller viser andre instruksjoner og beskrivelser for annen informasjon i dokumentet. Hvis objektene (for eksempel i tekstrammer) er plassert i satslinjeområdet, kommer de med på utskriften, men forsvinner når dokumentene beskjæres til endelig sidestørrelse.

Hvis objektene er utenfor utfallsområdet eller satslinjeområdet (det som strekker seg lengst), blir de ikke skrevet ut.

Forhåndsvise

(Bare i InDesign) Merk av i denne boksen for å vise hvordan det nye dokumentet vil se ut. Gjør nødvendige endringer i valgene hvis forhåndsvisningen ikke er slik du vil ha den.

Merk:

Du kan også klikke på ikonet for lagring av forvalg for dokument for å lagre dokumentinnstillingene for senere bruk.

Oversikt over dokumentvinduet

Hver side eller hvert sideoppslag i dokumentet har sitt eget montasjebord og hjelpelinjer, som vises i normal visningsmodus. (Velg Vis > Skjermmodus > Normal hvis du vil bytte til normal visning.) Montasjebordet byttes ut med en grå bakgrunn når dokumentet vises i en av forhåndsvisningsmodusene. (Se Forhåndsvise dokumenter.) Du kan endre fargen på bakgrunnen og hjelpelinjene for forhåndsvisningen i innstillingene Hjelpelinjer og montasjebord.

Dokument og hjelpelinjer i normal visningsmodus

A. Oppslag (svarte linjer) B. Side (svarte linjer) C. Hjelpelinjer for marger (magenta linjer) D. Hjelpelinjer for spalter (fiolette linjer) E. Utfallsområde (røde linjer) F. Satslinjeområde (blå linjer) 

Merknader til dokumentvinduet:

 • Linjer i andre farger er hjelpelinjer for linjaler som, når de brukes, vises i lagfargen når de markeres. Se Lag.

 • Hjelpelinjer for spalter vises foran hjelpelinjer for marger. Når en hjelpelinje for en spalte er rett foran en hjelpelinje for en marg, skjules hjelpelinjen for margen.

Opprette egendefinerte sidestørrelser

Du kan opprette egendefinerte sidestørrelser som vises på Sidestørrelse-menyen i dialogboksen Nytt dokument.

 1. Velg Fil > Ny > Dokument.

 2. Velg Egendefinert sidestørrelseSidestørrelse-menyen.

 3. Skriv inn et navn for sidestørrelsen, angi innstillinger for sidestørrelse og klikk deretter på Legg til.

Filen New Doc Sizes.txt, som brukes for å opprette egendefinerte sidestørrelser i tidligere versjoner av InDesign, er ikke tilgjengelig i InDesign CS5 eller senere.

Definere forvalg for dokument

Du kan lagre dokumentinnstillinger for sidestørrelse, spalter, marger og utfalls- og satslinjeområder i en forhåndsinnstilling for å spare tid og sikre konsekvens i dokumenter.

 1. Velg Fil > Forvalg for dokument > Definer.

 2. Velg Ny i dialogboksen som vises.

 3. Gi forvalget et navn, og velg grunnleggende layoutinnstillinger i dialogboksen Nytt forvalg for dokument. (Se Valg for nytt dokument hvis du vil se en beskrivelse av hvert valg.)

 4. Velg OK to ganger.

Merk:

Du kan lagre et dokumentforvalg i en egen fil som du distribuerer til andre brukere. Du lagrer og laster inn forvalgsfiler ved hjelp av knappene Lagre og Last inn i dialogboksen Forvalg for dokument.

Opprette et dokument ved hjelp av et forvalg

 1. Gjør ett av følgende:

  • Velg Fil > Forvalg for dokument > [navn på forhåndsinnstilling]. (Hold nede Skift-tasten mens du velger forhåndsinnstillingen for å opprette et nytt dokument basert på forhåndsinnstillingen uten å åpne dialogboksen Nytt dokument.)

  • Velg Fil > Ny > Dokument, og velg et forvalg på menyen Forvalg for dokument i dialogboksen Nytt dokument.

  Dialogboksen Nytt dokument viser layoutinnstillingene fra forvalget.

 2. Gjør eventuelt endringer i innstillingene, og velg OK.

Merk:

Hvis du vil hoppe over dialogboksen Nytt dokument, holder du nede Skift-tasten mens du velger et forvalg på menyen Forvalg for dokument.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din