Utform rammer og sider

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon og instruksjoner, klikker du koblingene nedenfor.

Om baner og rammer

Du kan tegne objekter i et dokument og bruke dem som baner eller rammer. Baner er vektorgrafikk av samme type som du kan lage i et tegneprogram, for eksempel Adobe Illustrator®. Rammer er nesten identiske med baner. Den eneste forskjellen er at de kan være beholdere for tekst eller andre objekter. En ramme kan også fungere som en plassholder, det vil si en beholder uten innhold. På samme måte som beholdere og plassholdere er rammer de grunnleggende byggestenene for layouten i et dokument.

Baner og rammer

A. Bane B. Ramme som grafikkbeholder C. Ramme med montert grafikk 

Du kan tegne både baner og rammer ved hjelp av verktøyene i verktøykassen. Du kan også opprette rammer ved å montere (importere) eller lime inn innholdet i en bane.

Merk:

I QuarkXPress henvises det til baner som linjer, og det henvises til rammer som bokser.

Siden en ramme egentlig er en beholderversjon av en bane, kan du gjøre det samme med den som med en bane, for eksempel legge til en farge eller en forløpning for fyll eller strek, eller bruke pennen til å forandre formen på rammen. Du kan til og med bruke en ramme som bane, eller en bane som ramme, når som helst. Med denne fleksibiliteten er det enkelt å endre utformingen, og du har svært mange utformingsmuligheter.

Rammer kan inneholde tekst eller grafikk. En tekstramme angir et tekstområde og hvordan tekst skal flyte gjennom layouten. Du gjenkjenner tekstrammer på start- og sluttboksene i øvre venstre og nedre høyre hjørne.

Et rammerutenett er en tekstramme med et grunnleggende rutenett for å angi størrelsen på tegn og mellomrom innenfor den tilknyttede rammen.

En grafikkramme kan brukes som en ramme og en bakgrunn, og den kan beskjære eller skjule grafikk. Når den brukes som en tom plassholder, vises en X i grafikkrammen.

Tekstramme (til venstre) og tom grafikkramme (til høyre)

Hvis du ikke kan se en X i en tom grafikkramme, kan det hende at visning av rammekanter er slått av.

Vise eller skjule rammekanter

I motsetning til baner kan du som standard se strekene rundt rammene som ikke skrives ut (konturene) selv om rammene ikke er markert. Hvis det begynner å bli liten plass i dokumentvinduet, kan du velge Vis rammekanter / Skjul rammekanter for å skjule rammekantene. Når du gjør dette, skjules også X-en i plassholderrammer for grafikk. Visningsinnstillingen for rammekanter påvirker ikke hvordan start- og sluttboksen på tekstrammer vises.

Merk:

Rammekanten defineres som streken til en ramme, ikke som ytterkanten av strektykkelsen.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil vise eller skjule rammekanter, velger du Vis > Tillegg > Vis/Skjul rammekanter.

  • Hvis du vil skjule rammekanter, velger du Forhåndsvisning  nederst i verktøykassen.

  • Hvis du vil vise eller skjule et rammerutenett, velger du Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis rammerutenett, eller Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Skjul rammerutenett.

Bruke plassholdere til å utforme sider

Når den endelige teksten og grafikken er tilgjengelig, kan du ganske enkelt legge det til i et dokument. Det opprettes automatisk rammer når du importerer tekst eller grafikk (hvis du ikke importerer det direkte inn i eksisterende rammer). Hvis du ikke har innholdet klart eller du vil blokkere for utformingen før du legger til tekst og grafikk, kan du bruke rammer som plassholdere.

Typer plassholdere

A. Grafikkrammeplassholder B. Tekstrammeplassholder 

Du kan for eksempel bruke en av disse fremgangsmåtene:

 • Tegn tekstrammer ved hjelp av tekstverktøyet, og tegn grafikkrammer ved hjelp av tegneverktøyene. Koble tomme tekstrammer sammen, slik at det blir enkelt å importere den endelige teksten.

 • Tegn tomme plassholdere ved å bruke tegneverktøyene. Når du er klar til å begynne med å angi områder for tekst og grafikk, omdefinerer du plassholderne for enten tekst eller grafikk.

 • Angi valg for rammetilpasning for en plassholderramme. Da beskjæres et bilde slik at det passer når du monterer det i rammen.

Definere formålet med baner og rammer på nytt

 • Hvis du vil bruke en bane eller tekstramme som en plassholder for grafikk, markerer du en bane eller en tom tekstramme og velger Objekt > Innhold > Grafikk.
 • Hvis du vil bruke en bane eller grafikkramme som en plassholder for tekst, markerer du en bane eller en tom grafikkramme og velger Objekt > Innhold > Tekst.
 • Hvis du vil bruke en tekst- eller grafikkramme bare som en bane, markerer du en tom ramme og velger Objekt > Innhold > Ikke tilordnet.
Merk:

Når en ramme inneholder tekst eller grafikk, kan du ikke definere den på nytt ved å velge Objekt > Innhold. Hvis du imidlertid erstatter grafikk med tekst, omdefineres innholdstypen automatisk.

Om automatisk layoutjustering

Hvis du bruker kommandoene Dokumentoppsett eller Marger og spalter til å endre en eksisterende layout, for eksempel spaltebredden eller sideorienteringen, risikerer du å måtte bruke mye tid og krefter på å ordne objekter på nytt slik at de passer inn i den nye layouten. Med funksjonen Layoutjustering gjøres mye av dette arbeidet automatisk. Du kan for eksempel raskt omformatere et liggende firespalters dokument som er laget for en A4-side, til et stående tospalters format for en Legal-side. Når du bruker Layoutjustering, flyttes tekst- og grafikkrammer etter behov, og størrelsen på rammene justeres basert på de nye relative posisjonene til hjelpelinjer for spalter, sidemarger og sidekanter.

Merk:

Layoutjustering aktiveres ikke når du drar hjelpelinjer for spalter.

Med Layoutjustering blir det enklere å forutse resultatene av en layout som i stor grad er basert på en struktur av marger, sidespalter og hjelpelinjer, og hvor objekter festes til hjelpelinjer. Resultatet er vanskeligere å forutse når objekter ikke følger marger, spalter og hjelpelinjer, eller når uvesentlige linjaler og hjelpelinjer for spalter gjør en side uoversiktlig. Layoutjustering påvirkes ikke av dokumentrutenettet eller registerlinjene.

Side designet stående for utskrift (til venstre). Sideorienteringen er endret for visning på skjermen, og layouten tilpasses automatisk på nytt av Layoutjustering-funksjonen (til høyre).

Du kan endre reglene i dialogboksen Layoutjustering. Layoutjustering prøver å tilpasse den gamle layouten til den nye ved å gjøre følgende:

 • Legge til eller fjerne hjelpelinjer for spalter hvis den nye layouten angir et annet antall spalter.

 • Hvis sidestørrelsen endres, flytte linjalhjelpelinjer for å opprettholde proporsjonale avstander fra hjelpelinjer for sidekanter, marger eller spalter.

 • Flytte objekter som allerede er justert etter en hjelpelinje for marg, spalte, utfallende/satslinje eller linjal eller etter to hjelpelinjer som står vinkelrett på hverandre, slik at objektene justeres etter disse hjelpelinjene hvis hjelpelinjene flyttes under layoutjusteringen. Objekter som allerede er justert etter en sidekant eller etter sidekanter som står vinkelrett på hverandre, flyttes også.

 • Endre størrelse på objekter som allerede er justert etter to parallelle hjelpelinjer for marg, utfallende/satslinje, spalte eller linjal eller etter hjelpelinjer på tre sider, proporsjonalt, slik at objektene justeres etter disse hjelpelinjene hvis hjelpelinjene flyttes under layoutjusteringen. Objekter som er justert etter to parallelle sidekanter eller etter sidekanter på tre sider, flyttes også.

 • Opprettholde den relative plasseringen av objekter som er forankret til teksten, i henhold til det som er angitt i dialogboksen Valg for forankret objekt.

 • Flytte objekter for å holde dem i samme relative posisjon på siden hvis sidestørrelsen endres.

Merk:

Layout Layoutjustering påvirker spalter i en tekstramme på en annen måte enn sidespalter. Hvis størrelsen på selve rammen endres via Layoutjustering og Fast spaltebredde ikke er valgt under Objekt > Valg for tekstramme, endres størrelsen på tekstrammespalter proporsjonalt. Hvis Fast spaltebredde er valgt, blir spalter lagt til eller fjernet etter behov.

Angi valg for layoutjustering

Merk at endringer i dialogboksen Layoutjustering ikke fører til noen umiddelbare endringer. Layoutjusteringer utløses bare ved endringer i sidestørrelse, sideorientering, marger eller spalteinnstillinger, eller når det blir brukt en ny mal. Hvis du vil tilbakestille en layout til utgangspunktet før layoutjusteringen, må du angre handlingen som aktiverte layoutjusteringen.

 1. Velg Layout > Layoutjustering.

 2. Merk av for Aktiver layoutjustering.

 3. Angi valgene for layoutjustering, og velg OK.

Valg for layoutjustering

Aktiver layoutjustering

Velg denne innstillingen, slik at layoutjustering utføres hver gang du endrer sidestørrelsen, sideorienteringen, marger eller spalter.

Festesone

Angi en verdi hvis du vil angi hvor nært et objekt må være den nærmeste hjelpelinjen for marg eller spalte eller sidekanten for å feste seg til denne under layoutjustering.

Tillat skalering av grupper og grafikk

Velg denne innstillingen hvis du vil bruke Layoutjustering til å skalere grafikk, rammer og grupper. Når dette alternativet ikke er valgt, kan grafikk og grupper flyttes av Layoutjustering, men størrelsen kan ikke endres.

Tillat flytting av hjelpelinjer

Velg denne innstillingen hvis du vil at hjelpelinjer skal flyttes av Layoutjustering.

Ignorer justering av hjelpelinjer

Velg denne innstillingen når hjelpelinjer ikke er skikkelig plassert for layoutjustering. Objekter justeres fortsatt etter sidekanter og hjelpelinjer for marger eller spalter.

Ignorer låsing av objekter og lag

Velg denne innstillingen hvis du vil at Layoutjustering skal kunne flytte objekter som er låst enkeltvis, eller som er på et låst lag.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din