Måter du kan gjenbruke grafikk og tekst på

Med InDesign kan du gjenbruke grafikk og tekst på flere forskjellige måter.

Snippeter

En snippet er en fil som inneholder objekter og beskriver objektenes plassering i forhold til hverandre på en side eller et oppslag. (Se Bruke snippeter.)

Objektbiblioteker

Et objektbibliotek er et praktisk sted for arkivering av objekter som logoer, sidefelt, sitater og andre objekter som gjentas. (Se Bruke objektbiblioteker.)

Maler

En mal er et dokument som inneholder plassholdertekst og -grafikk. (Se Bruke dokumentmaler.)

Bruke snippeter

En snippet er en fil som inneholder objekter, og som beskriver objektenes plassering i forhold til hverandre på en side eller på et sideoppslag. Bruk snippeter for enkel gjenbruk og plassering av sideobjekter. Opprett en snippet ved å arkivere objekter i en snippetfil, som har filtypen IDMS. (I tidligere versjoner av InDesign brukes filtypen INDS.) Når du monterer snippetfilen i InDesign, kan du angi om objektene skal plasseres i de opprinnelige posisjonene, eller der du klikker. Du kan arkivere snippeter i objektbiblioteket og Adobe Bridge i tillegg til på harddisken.

Snippetinnhold beholder lagtilknytningene når du monterer det. Når en snippet inneholder ressursdefinisjoner, og disse definisjonene også finnes i dokumentet som de kopieres til, bruker snippeten ressursdefinisjonene i dokumentet.

Snippeter du oppretter i InDesign CS5, kan åpnes i InDesign CS4, men ikke i noen andre tidligere versjoner av InDesign.

Opprette snippeter:

 1. Gjør ett av følgende:
  • Bruk et markeringsverktøy til å markere ett eller flere objekter, og velg deretter Fil > Eksporter. Velg InDesign-snippet under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS). Skriv inn et navn på filen, og velg Arkiver.

  • Bruk et markeringsverktøy til å markere ett eller flere objekter, og dra det/dem deretter til skrivebordet. Da opprettes det en snippetfil. Endre navnet på filen.

  • Marker ett eller flere objekter, og dra markeringen til Mini Bridge-panelet. Da opprettes det en snippetfil. Endre navnet på filen.

  • Dra et objekt fra strukturvisning til skrivebordet.

Legge til snippeter i et dokument

 1. Velg Fil > Monter.
 2. Velg en snippetfil (*.idms eller *.inds).
 3. Klikk med markøren for den lastede snippeten der du vil at det øvre venstre hjørnet til snippetfilen skal være.

  Hvis du har plassert innsettingspunktet i en tekstramme, monteres snippeten som et forankret objekt i teksten.

  Alle objektene er fortsatt markert etter at du har montert snippeten. Ved å dra kan du justere plasseringen til alle objektene.

 4. Hvis du har lastet inn mer enn én snippet, ruller og klikker du med markøren med den lastede snippeten for å plassere de andre snippetene.

Merk:

Du kan dra en snippetfil fra skrivebordet til InDesign-dokumentet og klikke der du vil at det øvre venstre hjørnet til snippeten skal være.

Velge hvordan du vil plassere snippeter

I stedet for å plassere snippetobjekter i henhold til hvor du klikker på en side, kan du plassere dem på de opprinnelige plasseringene. En tekstramme som ble vist midt på siden da den ble gjort til en del av en snippet, kan vises på samme plassering når du monterer den som en snippet.

 1. I innstillingene for Filbehandling velger du Opprinnelig plassering på Plasser ved-menyen for å beholde objektenes opprinnelige plassering i snippetene. Velg Markørplassering på Plasser ved-menyen for å plassere snippeter der du klikker på en side.

Merk:

Du kan trykke på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac) for å overstyre plasseringsinnstillingen som du har valgt for håndtering av snippeter. Hvis du for eksempel har valgt Plasser ved markør, men du vil montere snippetobjekter på de opprinnelige plasseringene, holder du nede Alt-/tilvalgstasten når du klikker med markøren for den lastede snippeten, på siden.

Bruke objektbiblioteker

Objektbiblioteker gir deg muligheten til å organisere bilder, tekst og sider du ofte bruker. Du kan også legge til hjelpelinjer, rutenett, tegnede figurer og grupperte bilder i et bibliotek. Du kan opprette så mange biblioteker du har behov for. Du kan for eksempel bruke forskjellige objektbiblioteker for forskjellige prosjekter eller kunder.

Når du arbeider, kan du åpne så mange biblioteker som det er plass til i minnet. Objektbiblioteker kan deles over servere og på tvers av plattformer, men bare én person kan bruke biblioteket om gangen. Hvis et objektbibliotek inneholder tekstfiler, må du kontrollere at alle skriftene i filen er tilgjengelige og aktive på alle systemer som har tilgang til biblioteket.

Når du legger til et sideobjekt, for eksempel et bilde, i et objektbibliotek, beholdes alle attributtene som ble importert eller brukt. Hvis du for eksempel legger til en bildefil fra et InDesign-dokument i et bibliotek, kopieres originalen sammen med koblingsdataene til en kopi i biblioteket, slik at du kan oppdatere bildet når filen på disken endres.

Hvis du sletter objektet fra InDesign-dokumentet, vises miniatyren for objektet fortsatt i Bibliotek-panelet, og alle koblingsdataene forblir uendret. Hvis du flytter eller sletter det originale objektet, vises et ikon for manglende kobling ved siden av navnet på objektet i Koblinger-panelet neste gang du monterer det i dokumentet fra Bibliotek-panelet.

I hvert objektbibliotek kan du identifisere og søke etter et objekt etter tittel eller datoen da det ble lagt til i biblioteket, eller ved å angi nøkkelord. Du kan også forenkle visningen av et objektbibliotek ved å sortere bibliotekobjektene og vise delmengder av dem. Du kan for eksempel skjule alle objekter unntatt EPS-filer.

Objektbibliotek i bibliotekpanelet
Objektbibliotek i bibliotekpanelet

A. Miniatyr for og navn på objekt B. Knappen Informasjon om biblioteksobjekt C. Knappen Vis biblioteksdelmengde D. Knappen Nytt bibliotekobjekt E. Knappen Slett biblioteksobjekt 

Når du legger til et objekt i et objektbibliotek, arkiveres alle side-, tekst- og bildeattributter, og forholdene mellom bibliotekobjekter og andre sideobjekter beholdes på følgende måte:

 • Objekter som er gruppert i et InDesign-dokument når de blir dratt til Bibliotek-panelet, er fortsatt gruppert når de blir dratt ut av det.

 • Tekst beholder formateringen.

 • Avsnittstiler, tegnstiler og objektmaler som har samme navn som maler som brukes i måldokumentet, konverteres til malene for måldokumentet. De som har forskjellige navn, legges til i dokumentet.

 • De originale lagene til et objekt beholdes hvis Lim inn husker lag er valgt på menyen i Lag-panelet.

Opprette et objektbibliotek

Et objektbibliotek er en navngitt fil på disken. Når du oppretter et objektbibliotek, angir du hvor du vil arkivere det. Når du åpner et bibliotek, vises det som et panel du kan gruppere med andre paneler. Filnavnet til objektbiblioteket vises som navnet på panelet. Når du lukker et objektbibliotek, fjernes det fra den gjeldende økten, men filen slettes ikke.

Du kan legge til eller fjerne objekter, markerte sideobjekter eller en hel side med objekter i eller fra et objektbibliotek. Du kan også legge til eller flytte bibliotekobjekter fra ett bibliotek til et annet.

 1. Velg Fil > Ny > Bibliotek.
 2. I dialogboksen Biblioteker i CC kan du velge å fortsette å bruke InDesign sine objektbiblioteker, eller du kan bruke CC sine biblioteker til å organisere, se og få tilgang til alle kreative ressurser. For mer informasjon se Creative Cloud Libraries – samarbeid, synkroniser og del ressurser.

 3. Angi en plassering for og et navn på biblioteket, og velg Arkiver. Husk at navnet du angir, blir navnet på panelet.

Åpne et eksisterende bibliotek

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du allerede har åpnet et bibliotek i den gjeldende økten (og ikke har lukket det), velger du bibliotekfilen på Vindu-menyen.

  • Hvis du ikke har åpnet et bibliotek, velger du Fil > Åpne, og deretter velger du ett eller flere biblioteker. I Windows har bibliotekfiler filtypen INDL. InDesign konverterer nylig åpnede biblioteker fra tideligere versjoner av programmet til det nye bibliotekformatet, og du blir spurt om du vil arkivere disse bibliotekene under et nytt navn.

Lukke et bibliotek

 1. Klikk på fanen til biblioteket du vil lukke.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Lukk bibliotek på menyen i panelet for objektbiblioteket.

  • Velg navnet på bibliotekfilen på Vindu-menyen.

Slette et bibliotek

 1. Dra en bibliotekfil til papirkurven fra Utforsker (Windows) eller Finder (Mac OS). I Windows har bibliotekfiler filtypen INDL.

Legge til et objekt eller en side i et bibliotek

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dra ett eller flere objekter fra et dokumentvindu til et aktivt panel for objektbiblioteker.

  • Marker ett eller flere objekter i et dokumentvindu, og velg Nytt bibliotek i panelet for objektbiblioteket.

  • Marker ett eller flere objekter i et dokumentvindu, og velg Legg til objekt på menyen i panelet for objektbiblioteket.

  • Velg Legg til objekter på side [tall] som separate objekter på menyen i panelet for objektbiblioteket hvis du vil legge til alle objektene som separate bibliotekobjekter.

  • Velg Legg til objekter på side [tall] på menyen i panelet for objektbiblioteket hvis du vil legge til alle objektene som ett bibliotekobjekt.

  • Dra et objekt fra strukturruten til et aktivt objektbibliotekpanel.

Merk:

Hvis du holder nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du velger en av kommandoene ovenfor, vises dialogboksen Objektinformasjon når objektet legges til i biblioteket.

Legge til et objekt fra et bibliotek i et dokument

 1. Gjør ett av følgende:
  • Dra et objekt fra panelet for objektbiblioteket til et dokumentvindu.

  • Marker et objekt i panelet for objektbiblioteket, og velg Monter objekt(er) på panelmenyen. Denne metoden plasserer objektet i de opprinnelige X- og Y-koordinatene.

  • Dra et XML-objekt til et overordnet objekt i strukturruten eller til siden.

Administrere bibliotekobjekter

Bruk objektbibliotekpanelet til å administrere objekter.

Oppdatere et bibliotekobjekt med et nytt objekt

 1. Marker objektet du vil legge til i Bibliotek-panelet, i dokumentvinduet.
 2. Marker objektet du vil erstatte i Bibliotek-panelet, og velg deretter Oppdater bibliotekobjekt på menyen i panelet for objektbiblioteket.

Kopiere eller flytte et objekt fra ett bibliotek til et annet

 1. Dra ett bibliotekpanel ut av panelgruppen for objektbiblioteker for å skille dem fra hverandre, slik at du kan se begge bibliotekene samtidig.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil kopiere et objekt fra ett bibliotek til et annet, drar du objektet fra det ene bibliotekpanelet til det andre.

  • Hvis du vil flytte et objekt fra et bibliotek til et annet, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og drar objektet fra en fane i Bibliotek-panelet til en annen.

Slette et objekt fra et objektbibliotek

 1. Marker et objekt i panelet for objektbiblioteket, og gjør ett av følgende:
  • Velg Slett biblioteksobjekt.

  • Dra elementet til knappen Slett biblioteksobjekt.

  • Velg Slett objekt(er) på menyen i panelet for objektbiblioteket.

Endre visning av objektbiblioteket

Objektbiblioteket viser objekter som miniatyrer eller i en tekstliste. Du kan sortere miniatyrene eller listen etter objektnavn, alder eller type. Du får størst utbytte av valgene for listevisning og sortering hvis du har katalogisert objektene.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Miniatyrvisning eller Stor miniatyrvisning på menyen i panelet for objektbiblioteket hvis du vil vise objektene som miniatyrer.

  • Velg Listevisning på menyen i panelet for objektbiblioteket hvis du vil vise objektene i en liste.

  • Hvis du vil sortere objektene, velger du Sorter objekter på menyen i panelet for objektbiblioteket og velger en sorteringsmetode.

Vise alle objekter

 1. Velg Vis alle på menyen i panelet for objektbiblioteket.

Vise, legge til eller redigere bibliotekinformasjon

Når du har store eller mange objektbiblioteker, kan du katalogisere dem, slik at du kan finne eller vise objekter etter navn, objekttype eller ord i en beskrivelse.

 1. Gjør ett av følgende i panelet for objektbiblioteket:
  • Dobbeltklikk på et objekt.

  • Marker et objekt, og velg Informasjon om bibliotekobjekt.

  • Marker et objekt, og velg Objektinformasjon på menyen i panelet for objektbiblioteket.

 2. Vis eller endre valgene Objektnavn, Objekttype eller Beskrivelse, og velg OK.

Søke etter objekter i et bibliotek

Når du søker etter objekter, skjules alle objekter unntatt resultatene av søket. Du kan også bruke søkefunksjonen til å vise og skjule bestemte objektkategorier. Du kan for eksempel vise bare objekter som inneholder ordet ”stjerne” i navnet.

 1. Velg Vis delmengde på menyen i panelet for objektbiblioteket, eller velg knappen Vis biblioteksdelmengde.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Søk i hele biblioteket hvis du vil søke blant alle objektene i biblioteket.

  • Velg Søk i objektene som vises hvis du bare vil søke blant objektene som finnes i biblioteket for øyeblikket (for å forbedre et tidligere søk).

 3. Velg en kategori fra den første listen under Parametere.
 4. Angi om kategorien du valgte fra den første listen, skal inkluderes i eller ekskluderes fra søket, fra den andre listen.
 5. Skriv inn et ord eller uttrykk som du vil søke etter i kategorien du har angitt, til høyre for den andre listen.
 6. Velg Flere valg opptil fem ganger hvis du vil legge til flere søkekriterier. Hver gang du velger dette, legges det til et nytt søkekriterium. Velg Færre valg hvis du vil fjerne søkekriterier. Hver gang du velger dette, fjernes et søkekriterium.
 7. Velg Samsvar med alle hvis du bare vil vise objekter som samsvarer med alle kriteriene. Velg Samsvar med tilfeldig hvis du vil vise objekter som samsvarer med et hvilket som helst av kriteriene.
 8. Velg OK for å starte søket.

Merk:

Velg Vis alle på menyen i panelet for objektbiblioteket hvis du vil vise alle objektene på nytt.

Overføre ressurser i objektbiblioteket til CC-biblioteker

Creative Cloud Libraries hjelper deg å organisere, bla gjennom og få tilgang til kreative ressurser. I InDesign kan du bruke CC-biblioteker som et alternativ til objektbiblioteker.

Merk:

InDesign støtter fortsatt objektbiblioteker.

I InDesign kan du overføre ressurser i objektbiblioteket til CC-biblioteker.

 1. I objektbibliotek-panelet klikker du Overfør for å overføre alle ressurser fra gjeldende bibliotek.

  Du kan også velge flere ressurser fra biblioteket, høyreklikke og velge å overføre de valgte ressursene.

 2. I Overfør ressurs-dialogboksen velger du å overføre ressurser til et nytt eller eksisterende Creative Cloud-bibliotek.

For mer informasjon om CC Libraries se Creative Cloud Libraries – samarbeid, synkroniser og del ressurser.

Creative Cloud Libraries – samarbeid, synkroniser og del ressurser
Creative Cloud Libraries – samarbeid, synkroniser og del ressurser
Creative Cloud Libraries – samarbeid, synkroniser og del ressurser