Hvis du vil ha mer detaljert informasjon og instruksjoner, klikker du koblingene nedenfor.

XML-import og layoutmetoder

Etter at du har importert XML-data, vil det importerte innholdet bli vist som objekter (de grunnleggende byggesteinene i XML) i strukturruten. Det blir ikke opprettet nye rammer eller sider når du importerer XML.

Legge til eller slå sammen?

Du kan velge mellom to modi når du skal importere XML: Dataene kan enten legges til eller slås sammen. Hvilken metode du velger, avhenger av om arbeidsflyten er manuell eller automatisert, hvordan du vil behandle eksisterende innhold i dokumentet, og om du ønsker avanserte behandlingsvalg for importerte data.

Legg til-modus

Når du legger til importert innhold, blir ikke den eksisterende strukturen og innholdet i dokumentet endret, men det nye XML-innholdet monteres som objekter nederst i strukturruten.

Sammenslåingsmodus

Når du slår sammen importert innhold, sammenlignes innkommende XML med strukturen og navnene på objektene som allerede ligger i dokumentet. Hvis objektene samsvarer, erstatter importerte data eksisterende dokumentinnhold og slås sammen til rammer (eller plassholdere) som er angitt med riktige koder i layouten. (Hvis det ikke finnes samsvarende navn og hierarkirangering for objektene, blir de montert i strukturruten slik at du kan montere dem manuelt.) I tillegg til at du kan bruke automatisert layout i sammenslåingsmodusen, har du også tilgang til mer avanserte importvalg og kan for eksempel filtrere innkommende tekst og klone objekter ved repeterende data.

Innholdslayout

Etter at du har importert XML-innhold, må du montere innholdet i dokumentet. Du kan montere innhold manuelt, automatisk eller ved hjelp av skript. Valg av metode avhenger av hva slags innhold du importerer, layouten i dokumentet og arbeidsflytprosessen.

Montere innhold manuelt

Når du monterer innholdet manuelt, drar du objektene fra strukturruten til sidene i dokumentet eller inn i rammer. Denne metoden krever lite med tanke på oppsett eller planlegging. Bruk denne metoden hvis du importerer varierende innhold eller du importerer innhold fra fere kilder.

Manuell montering av importert XML-innhold
Manuell montering av importert XML-innhold

Montere innhold automatisk

Ved å planlegge i forveien kan du automatisere prosessen med å montere XML-data i layouten. Hvis du vil montere XML-innhold automatisk, klargjør du først dokumentet ved å lage kodede plassholderrammer som skal inneholde innkommende XML. Hvis XML-strukturen og kodenavnene for innkommende innhold samsvarer med kodenavnene og strukturen i plassholderrammene, kan det importerte XML-innholdet automatisk monteres i dokumentet. InDesign kan også klone objekter ved behandling av repeterende data, for eksempel adresselister og katalogmateriell. Bruk automatisk layout som en del av en strukturert arbeidsflytsprosess for å forbedre produksjonstid og effektivitet.

Den valgte plassholderrammen kodet med artikkelobjektet
Den valgte plassholderrammen (ovenfor) er kodet med artikkelobjektet. Når XML-data importeres (nederst), fylles automatisk plassholderrammen for artikkelobjektet ut med innholdet i artikkelobjektet.

Merk:

Spesielle navneområdeattributter som kan angi avsnitts- eller tegnmaler i XML, gjenkjennes i InDesign. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i den tekniske referansehåndboken for XML.

Om sammenslåing

Du kan montere XML-data i et dokument ved å bruke Slå sammen- eller Legg til-modusen. Når du slår sammen innhold, kan du automatisere monteringen av innholdet. Du kan også filtrere data i XML-filen hvis du bare vil montere bestemte deler av innholdet.

Slå sammen XML-innhold som importeres, i følgende tilfeller:

 • Dokumentet inneholder plassholderrammer som du vil fylle ut med importert XML-innhold.

 • Dokumentet har XML-innhold som du vil overskrive med det importerte XML-innholdet.

 • Dokumentet inneholder ingen XML-struktur, og du vil erstatte standardroten med roten i den importerte XML-filen.

I sammenslåingsmodus sammenlignes innkommende XML-data med objekter som allerede finnes i dokumentet. Filen gjennomgås objekt for objekt, og innkommende objekter sammenlignes med eksisterende objekter slik det er beskrevet nedenfor:

1. InDesign starter sammenligningen i rotobjektet

 • Hvis rotelementene i den importerte XML-filen og InDesign-dokumentet ikke samsvarer og strukturruten ikke inneholder noen eksisterende struktur, erstatter InDesign roten til InDesign-dokumentet med roten til den innkommende XML-filen og importerer filen.

 • Hvis rotobjektene ikke samsvarer, og det er objekter i strukturruten, legges filen til etter den eksisterende strukturen.

 • Hvis rotobjektene ikke samsvarer, går sammenslåingsprosessen (og sammenligningen) videre.

2. InDesign går videre til objektet under roten

InDesign begynner med objektet like under roten i XML-filen du importerer, og søker etter et tilsvarende objekt i strukturruten. Det er samsvar når det innkommende XML-objektet har samme navn som et eksisterende objekt i strukturruten, og de to objektene befinner seg på samme nivå i hierarkiet.

 • Hvis det finnes et tilsvarende objekt i strukurruten, overskrives objektet i strukturruten med objektet fra den innkommende XML-filen.

 • Hvis det ikke finnes et tilsvarende objekt, settes det innkommende objektet inn i strukturruten der søket starter. Hvis for eksempel søket begynner like under roten og det ikke blir funnet samsvar, blir det innkommende objektet montert like under roten.

3. InDesign fortsetter å sammenligne objekter

XML-filen du importerer, sammenlignes objekt for objekt med den eksisterende strukturen. Utgangspunktet for søket i strukturruten endres etter hvert som søkingen utføres og hvert søk begynner like nedenfor siste objekt som er satt inn eller erstattet. Søkene går alltid nedover fra gjeldende sted, og objekter monteres aldri over forrige objekt som ble satt inn eller erstattet.

Importere og legge til XML-data

Når du importerer XML-innhold, vises de nye objektene i strukturruten. Du kan dra objektene derfra og montere dem i dokumentet.

 1. Åpne et InDesign-dokument, eller opprett et nytt dokument for å motta XML-innholdet.
 2. Åpne strukturruten. (Velg Vis > Struktur > Vis struktur.)
 3. Velg Fil > Importer XML (eller velg Importer XML på menyen i strukturruten), og velg XML-filen du vil importere.
 4. Velg Vis valg for XML-import.
 5. Velg Legg til innhold og deretter Åpne.
 6. Velg Opprett kobling hvis du vil koble XML-innholdet til den opprinnelige XML-filen.

  XML-filen vises i Koblinger-panelet. Hvis XML-filen er endret, vises en gul varseltrekant i panelet.

 7. Velg OK.

Sette opp XML-innhold manuelt

Du kan montere XML-innhold manuelt i dokumentlayouten ved å dra objekter fra strukturruten til siden eller til eksisterende rammer. Når du monterer et objekt, monteres også de underordnede objektene (og alle underordnede objekter under disse hvis slike finnes).

I strukturruten vises en blå strukturspesifikk rombe på et objektikon hvis objektet er montert i dokumentet. Hvis objektet ikke er montert, vises et umontert-ikon.

Merk:

Hvis du har importert XML-innhold ved hjelp av valget Slå sammen innhold, er kanskje noen objekter allerede satt opp. Når du slår sammen importert innhold, blir objekter med samme struktur og koding automatisk lagt i eksisterende rammer.

 1. Åpne strukturruten (Vis > Struktur > Vis struktur), og velg objektet du vil sette opp.
 2. Gjør ett av følgende for hvert objekt du vil montere i dokumentet:
  • Dra objektet til siden. Det blir opprettet en ramme for objektet.

  • Dra objektet til en eksisterende ramme. Hvis det er innhold i rammen, blir det erstattet av innholdet i XML-dataene.

 3. Hvis du vil formatere objektene du setter opp, gjør du ett av følgende:
  • Tilordne XML-koder til avsnitts-, tegn-, tabell- og cellemaler.

  • Bruk maler på objektene.

  • Formater det markerte innholdet manuelt ved å angi tekstvalg i kontrollpanelet.

Tilordne XML-koder til maler

XML-koder er ganske enkelt databeskrivelser og inneholder ingen formateringsinstruksjoner. Du må formatere XML-innhold etter at du har importert det og satt det opp. Dette kan du for eksempel gjøre ved å tilordne XML-koder til avsnitts-, tegn-, tabell- eller cellemaler. Du kan for eksempel tilordne koden Byline til tegnmalen Forfatter slik at alt XML-innhold som er importert, montert og kodet med Byline, automatisk tilordnes tegnmalen Forfatter. Ved å tilordne koder er det enklere og mindre tidkrevende å formatere XML-innhold.

Du trenger ikke å tilordne hver eneste kode til en avsnitts- eller tegnmal. Det er ikke sikkert at alle objektene vises i oppsettet, og av og til er det enklere å formatere ett objekt om gangen. Underordnede objekter får samme avsnitts- og tegnmal som den som er tilordnet det overordnede objektet. Dette kan føre til forvirring med mindre du er påpasselig og tilordner overordnede og underordnede objekter separat.

Merk:

Kommandoen Tilordne koder til maler bruker maler om igjen i dokumentet, av og til med uønsket resultat. Når du tilordner en kode til en mal, kan det hende at tekst som var tildelt en mal tidligere, blir tilordnet på nytt til en annen mal avhengig av XML-koden. Hvis du allerede har formatert noe av teksten, kan det hende at du vil angi maler manuelt for å unngå at valg av avsnitts- og tegnmaler blir overstyrt.

 1. Velg Tilordne koder til maler på menyen i Koder-panelet eller på menyen i strukturruten.
  Dialogboksen Tilordne koder til maler
  Det vises en liste over maler for hver kode, i dialogboksen Tilordne koder til maler

 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil importere maler, koder og tilordningsdefinisjoner fra et annet dokument, velger du Last inn, angir dokumentet og velger Åpne.

  • Hvis du vil tilordne koder til maler enkeltvis, klikker du på kolonnen Mal ved siden av en kode, og deretter velger du en avsnitts- eller tegnmal fra listen som vises. (Avsnittsmerket identifiserer avsnittsmaler i listen, og en "A" identifiserer tegnmaler.) Gjenta dette for hver kode du vil tilordne.

  • Velg Tilordne etter navn hvis du vil tilordne koder til maler med samme navn automatisk. Maler med samme navn som kodenavn markeres i kolonnen Mal. Samsvarende koder og maler må ikke bare ha samme navn, men også samme bokstavtype. Derfor blir for eksempel H1 og h1 ikke betraktet som samsvarende. (Hvis samme malnavn finnes i to forskjellige malgrupper, fungerer ikke valget Tilordne etter navn, og du får melding om at du må endre navn på en av malene.)

 3. Velg OK.

Om automatisk layout

Når du bruker InDesign, kan du automatisk montere importert XML-innhold i en layout. Dette gjør du ved å først opprette plassholderrammer eller -tabeller og kode dem med samme kodenavn som XML-objektene du vil montere. Deretter importerer du XML-innhold til plassholdere, i sammenslåingsmodus. Når koder har samme navn og hierarkisk struktur, slås XML-innholdet sammen og erstatter alt eksisterende innhold i dokumentet.

Denne teknikken er nyttig når du vil bruke samme layout på forskjellig innhold. Som et eksempel har nyhetsbrev som distribueres hver uke, samme layout fra uke til uke, men forskjellig innhold i hver utgave.

Dokumentet må oppfylle kravene nedenfor for at importert XML-innhold skal kunne slås sammen i en layout:

 • Rammer (eller tabeller) i dokumentet må være kodet med navn som er identiske med objektene i XML-filen du vil importere.

 • Dokumentstrukturen (som vist i strukturruten) må være lik strukturen i den importerte XML-filen. Objekter med like navn må med andre ord ligge på samme sted i den hierarkiske strukturen i begge filene. Du kan gjøre strukturen lik ved å omorganisere og ordne om på objektene (og de underordnede objektene) i strukturruten eller bruke valget Bruk XSLT når du importerer XML-filen.

Merk:

Sammenslått XML-innhold flyter bare inn i eksisterende rammer. Objektinnhold som ikke får plass i rammen (eller serier med koblede rammer), blir skjult tekst.

Jobbe med repeterende data

XML repeteres hvis den samme konfigurasjonen av elementer vises flere ganger på rad, men inneholder unike data i hver forekomst. Databaseoppføringer er for eksempel repeterende. Adresser i en databasetabell inneholder gjentatt informasjon, for eksempel navn, adresse, postnummer, poststed, for en rekke ulike personer.

Når du importerer XML-innhold, kan du velge Klon gjentatte tekstobjekter i dialogboksen XML-importvalg. Hvis du angir dette valget, får InDesign beskjed om å klone de gjentatte objektene i strukturen. Med kloning kan du slå sammen repeterende XML-data i et dokument uten å opprette plassholderobjekter i strukturruten (eller plassholdertekst i en ramme) for hver enkelt oppføring. Hvis du for eksempel skal importere en XML-adresseliste med 25 oppføringer, oppretter du en tilsvarende objektstruktur for én oppføring i strukturruten. Når du importerer den fullstendige listen, klones strukturen slik at det kan opprettes objekter for alle 25 oppføringene.

Repeterende XML-innhold overføres som én artikkel når innholdet slås sammen i dokumentet. Hvis plassholderrammer er koblet sammen, flyter innholdet fra ramme til ramme. Hvis det ikke er plass til alt XML-innholdet i plassholderrammen(e), kan du bruke automatisk tekstflyt på innhold som det ikke er plass til. Dette gjør du ved å opprette og koble sammen flere rammer. Du trenger ikke å dra objektene manuelt fra strukturruten til de enkelte rammene.

Layout
Koblet plassholder i layout (til venstre) og layout etter import (til høyre)

Opprette plassholdere for automatisk layout

Opprett plassholderrammer eller -tabeller i dokumentet når du vil at importert XML-innhold automatisk skal slås sammen i layouten.

Merk:

Sammenslått XML-innhold flyter bare inn i eksisterende rammer. Innhold som ikke får plass i de angitte rammene, blir skjult tekst.

Du kan også opprette plassholdertekst for å sikre at XML-data monteres og formateres på riktig sted på siden. Plassholdertekst kan også inneholde tabulatorer, mellomrom eller etiketter (kalt statisk tekst) mellom XML-objektene som skal vises i en ramme.

Kodet plassholdertekst og layout etter import
Kodet plassholdertekst (til venstre) og layout etter import (til høyre)

A. Linjeskift og statisk tekst lagt til mellom objektene B. Plassholdertekst 

Hvis du for eksempel importerer og monterer produktinformasjon, kan du skille ut produktnavnet, -beskrivelsen og -prisen med en tabulator og vise etiketter som "Produkt:" eller "Pris:" før oppføringene i plassholderteksten for disse objektene. Når XML-data slås sammen i rammen, blir statiske etiketter, mellomrom og tabulatorer beholdt mellom innholdsobjektene.

Merk:

Hvis du slår sammen repeterende XML-data i dokumentet og angir at repeterende objekter skal klones, klones også den statiske teksten og mellomrommet hver gang disse dataene forekommer.

Opprette en plassholderramme

 1. Bruk tekstverktøyet til å opprette en tekstramme for XML-innholdet.

  Merk:

  Hvis du vil at det importerte XML-innholdet skal flyte fra ramme til ramme, oppretter du flere rammer og kobler dem sammen.

 2. Åpne strukturruten (Vis > Struktur > Vis struktur) og Koder-panelet (Vindu > Diverse > Koder).
 3. Hvis Koder-panelet ikke har kodenavn som er identiske med XML-objektene du vil importere, oppretter du kodene eller laster dem inn fra XML-filen.
 4. Angi riktig kode for plassholderrammen i Koder-panelet. (Når du angir kode for en ramme, vil alle rammer som er koblet til den, bli tilordnet samme kode.)
 5. Du kan om nødvendig ordne eller legge til objekter i strukturruten som samsvarer med objektene og strukturen i XML-innholdet du skal importere.

Opprette en plassholdertabell

Du kan importere XML-objekter både i en plassholdertabell og en plassholderramme. I tabeller representerer hver celle et objekt. XML-innhold blir montert i tabellen, celle for celle og objekt for objekt. Monteringen starter i hjørnet øverst til venstre i tabellen ved at objektet tilordnes den kodede cellen. Når du oppretter plassholdertabeller, må du angi kode både for tabellen og hver celle i tabellen. (Celler som er slått sammen, regnes som én enkelt celle.)

Det skilles ikke mellom rader og kolonner når du importerer. Antall kolonner i plassholderen må derfor være likt antall kolonner i innholdet som importeres. Alle tabellcelleobjektene må dessuten være i ett enkelt tabellobjekt. Alle cellene er med andre ord likestilte objekter med samme overordnede objekt.

Plassholdertabell
Plassholdertabell (over) og flyt av XML-innhold inn i en plassholdertabell (under)

 1. Åpne Koder-panelet (Vindu > Diverse > Koder) og strukturruten (Vis > Struktur > Vis struktur).
 2. Hvis kodenavnene i Koder-panelet ikke er identiske med navnene på XML-tabellobjektene du har tenkt å importere, må du laste inn koder fra et eksisterende dokument eller opprette kodene selv.

  Merk:

  Du må som et minimum ha koder for det overordnede objektet til tabellcellene, tabellcellene og objektet tabellen befinner seg i.

 3. Opprett en tabell med riktig antall kolonner for XML-innholdet. Du trenger ikke å opprette det nøyaktige antallet rader. Rader legges til i tabellen etter behov.
 4. Plasser innsettingspunktet i tabellen, velg Tabell > Marker > Tabell, og marker den aktuelle koden i Koder-panelet.
 5. Angi ønsket kode for hver celle i tabellen. Avhengig av strukturen i XML-innholdet kan du markere og angi koder for cellene enkeltvis, eller du kan markere for eksempel en hel rad eller kolonne hvis du vil angi kode for første rad eller radoverskriften, og angi samme kode for alle de markerte cellene.
 6. Flytt og legg til objekter i strukturruten hvis dette er nødvendig, slik at dokumentet har de samme objektene og den samme strukturen som XML-filen du skal importere.

Opprette plassholderstruktur for repeterende data

Reglene for sammenslåing av XML gjelder også ved gjentakelse av XML. Objektstrukturen i strukturruten må være lik strukturen i de importerte XML-dataene, og plassholderrammer må være kodet med samme kodenavn som de som brukes i de overordnede objektene i XML-filen.

Strukturruten med strukturen i plassholderteksten
Strukturruten med strukturen i plassholderteksten

A. Objekt som skal inneholde alle repeterende objekter B. Objekt som skal klones som repeterende XML-innhold, importeres C. Underordnede objekter for data i det repeterende objektet 
 1. Du må først ha et overordnet objekt eller rotobjekt som beskriver hva slags informasjon eller oppføringer du skal importere.

  Det kan for eksempel være et kapittelobjekt som inneholder en serie med oppskrifter.

 2. Under det overordnede objektet oppretter du et objekt som beskriver informasjonen (eller oppføringen) som repeteres.

  Under objektet Kapittel kan du for eksempel opprette objektet Oppskrift. Hver forekomst av dette objektet i det importerte XML-innholdet, skal klones.

 3. Opprett underordnede objekter under dette objektet for å beskrive informasjonsenhetene (eller feltene) som inngår i oppføringen.

  Under objektet Oppskrift kan du for eksempel opprette objektene Oppskriftsnavn, Ingredienser, Instruksjoner, Merknader og Porsjoner.

Merk:

Hvis du vil bruke etiketter, linjeskift eller tabulatorer mellom "felt"-objekter i de repeterende XML-dataene, oppretter du plassholderobjekter i rammen det importerte innholdet skal slås sammen i. Du kan legge til mellomrom eller etiketter etter behov mellom plassholderne.

Opprette plassholdertekst

 1. Åpne et eksisterende dokument, eller opprett et nytt dokument for XML-innholdet.
 2. Åpne Koder-panelet (Vindu > Diverse > Koder) og strukturruten (Vis > Struktur > Vis struktur).
 3. Kontroller at Koder-panelet inneholder kodenavn som er identiske med navnene på objektene du vil importere med XML-filen, og opprett nye koder eller last inn de nødvendige kodene.

  Merk:

  Den enkleste måten å få tak i alle de nødvendige kodene og sørge for at dokumentstrukturen samsvarer med XML-filen, er å importere en prøve av XML-innholdet.

 4. Opprett plassholderrammer og (koble dem sammen) i henhold til XML-innholdet.
 5. Åpne tekstverktøyet, og klikk i den første rammen for å opprette et innsettingspunkt. Skriv så inn plassholderteksten for hvert objekt du vil slå sammen i rammen. Ta med mellomrommene du ønsker mellom objektene, og eventuell statisk tekst.

  Merk:

  Hvis du importerer repeterende data, er det tilstrekkelig å opprette én eksempeltekstforekomst for objektene som skal repeteres.

 6. Formater teksten slik du vil at den skal være i det endelige dokumentet.
 7. Angi kode for tekstrammen med koden for det overordnede objektet som skal inneholde objektene (eller de repeterende dataene) du vil importere i rammen.
 8. Plasser innsettingspunktet i plassholderteksten, og velg Rediger > Rediger i Artikkelredigering.
 9. Velg Vis > Struktur > Vis kodemerker.
 10. Velg Rediger > Marker alt.
 11. Velg Legg til i Koder-panelet, og klikk deretter på koden du tilordnet rammen.

  Plassholderteksten flyter med koden, og objektet legges til i strukturruten.

 12. Marker teksten som representerer det første underordnede objektet, og klikk deretter på koden for objektet i Koder-panelet. Gjenta dette til du har angitt koder for all underordnet plassholdertekst.

  Merk:

  Når du angir koder for plassholdertekst, må du ikke markere mellomrom eller statisk tekst som du vil beholde mellom objektene. Angi koder bare for tekst du vil erstatte med XML-innhold.

 13. Gå gjennom hierarkiet som kodingen opprettet i strukturruten, og kontroller at det samsvarer med strukturen i XML-innholdet du vil importere.

Importere og slå sammen XML

Når du har opprettet og kodet plassholderrammer, tabeller og tekst, og sjekket at dokumentet og den innekommende XML-filen har de samme kodene og den samme strukturen, kan du importere XML-innholdet i layouten.

Du må bruke valget Slå sammen innhold for å importere XML i plassholdere (eller for å erstatte eksisterende innhold i dokumentet). Når du slår sammen innhold, erstatter InDesign objekter som er identisk kodet og strukturert i dokumentet med de importerte XML-objektene. Du kan bruke flere importvalg for å utelate importert (det vil si filtrere) innhold som ikke samsvarer med dokumentstrukturen, for å slette dokumentobjekter som ikke samsvarer eller erstattes av det importerte XML-innholdet, og for å klone gjentagende XML-objekter.

Hvis den importerte XML-filen inneholder objekter som ikke finnes i dokumentet, plasserer InDesign disse objektene i strukturruten uten å sette dem opp i dokumentet.

Husk følgende når du skal slå sammen XML i plassholdere:

 • Kode plassholdere med samme kodenavn som XML-objektet som skal erstatte det (eller flyte inn i det).

 • I plassholdertekst må du kontrollere at alle mellomrom, linjeskift, tabulatorer eller all statisk tekst er utenfor kodene for plassholderen, men innenfor det overordnede objektet for artikkelen.

 • Når du importerer XML, velger du Ikke importer innhold i objekter som bare inneholder mellomrom. (Det bevarer mellomrom og statisk tekst hvis XML-objektene du importerer bare består av mellomrom.)

Slå sammen XML med eksisterende innhold eller plassholdere

 1. Åpne InDesign-dokumentet som inneholder plassholdere for XML-innholdet.
 2. Åpne strukturruten (Vis > Struktur > Vis struktur).
 3. Velg Fil > Importer XML (eller velg Importer XML på menyen i strukturruten), og velg deretter XML-filen du vil importere.
 4. Velg Vis valg for XML-import.
 5. Velg Slå sammen innhold, og velg deretter Åpne.
 6. Velg Opprett kobling hvis du vil koble XML-innholdet til den opprinnelige XML-filen.

  XML-filen vises i Koblinger-panelet. Hvis XML-kildefilen endres, vises en gul varseltrekant i panelet.

 7. Velg flere importvalg etter behov:

  Klon gjentatte tekstobjekter

  Hvis du importerer repeterende XML, klones ett enkelt plassholderobjekt for å opprette en beholder for hver oppføring i filen.

  Importer bare objekter som samsvarer med den eksisterende strukturen

  Filtrerer den innkommende XML-filen, slik at objekter som ikke finnes i strukturruten, ikke importeres.

  Ikke importer innhold i objekter som bare inneholder mellomrom

  Bevarer alle mellomrom eller all statisk tekst som settes inn mellom objekter i en plassholderramme.

  Slett objekter, rammer og innhold som ikke samsvarer med importert XML

  Når XML er importert, slettes alle objekter eller plassholdere i dokumentet som ikke samsvarte (eller ble erstattet) med innkommende data.

 8. Velg OK.

InDesign slår sammen innhold i dokumentet fra og med det første objektet som samsvarer i XML-filen.

XML-importvalg

Når du importerer og monterer XML-filer ved å bruke valget Slå sammen innhold, vises følgende valg i dialogboksen XML-importvalg:

Opprett kobling

Kobling til XML-filen slik at hvis XML-filen oppdateres, så kan du oppdatere XML-dataene i InDesign-dokumentet.

Bruk XSLT

Bruker et malark til å definere transformeringen til den importerte XML-filen. Velg Bla gjennom (Windows) eller Velg (Mac OS) for å velge en XSLT-fil (.xsl eller .xslt) fra filsystemet. Standardvalget Bruk malark fra XML angir at InDesign skal bruke en XSLT-behandlingsinstruksjon, hvis det finnes en i XML-filen, til å transformere XML-dataene.

Klon gjentatte tekstobjekter

Dupliserer formateringen som er brukt på kodet plassholdertekst, for repeterende innhold. Opprett en formateringsforekomst (for eksempel en adresse), og bruk deretter layouten til å opprette andre forekomster automatisk. (Se Arbeide med repeterende data.)

Importer bare objekter som samsvarer med den eksisterende strukturen

Filtrerer det importerte XML-innholdet slik at bare objekter fra den importerte XML-filen med samsvarende objekter i dokumentet importeres.

Importer tekstobjekter til tabeller hvis kodene samsvarer

Objekter importeres i en tabell hvis kodene samsvarer med kodene som er brukt på plassholdertabellen og cellene i den. Du bruker dette valget hvis du vil montere databaseposter i en tabell, for eksempel når du lager prislister eller lagerlister.

Ikke importer innhold i objekter som bare inneholder mellomrom

Eksisterende innhold beholdes hvis det samsvarende XML-innholdet bare inneholder mellomrom (for eksempel et linjeskift- eller tabulatortegn). Bruk dette valget hvis du har inkludert tekst mellom objekter i plassholderrammene, og du vil beholde denne teksten. Når du for eksempel setter opp oppskrifter, kan det hende at du vil legge til etiketter som "Ingredienser" og "Instruksjoner". Så lenge det overordnede objektet som omslutter hver oppskrift, bare inneholder mellomrom, beholdes etiketten.

Slett objekter, rammer og innhold som ikke samsvarer med importert XML

Fjerner objekter fra strukturruten og layouten til dokumentet hvis de ikke samsvarer med noen objekter i den importerte XML-filen. Bruk dette valget til å filtrere data fra dokumentet. Når du importerer navn og adresser, kan du for eksempel ha plassholdertekst for et objekt som inneholder firmanavnet. Hvis ett av navnene ikke inkluderer firmaobjektet, slettes objektet som inneholder plassholderteksten.

Importer CALS-tabeller som InDesign-tabeller

Importerer eventuelle CALS-tabeller i XML-filen som InDesign-tabeller.