Markere tekst

 1. Velg typeverktøyet, og gjør ett av følgende:
  • Dra I-linjemarkøren over et tegn, et ord eller en tekstblokk for å markere den.
  • Dobbeltklikk på et ord for å markere det. Mellomrommene ved siden av ordet markeres ikke.
  • Trippelklikk hvor som helst på en linje for å markere den. Hvis innstillingen Trippelklikk for å markere en linje er deaktivert, markeres hele avsnittet hvis du trippelklikker.

  • Hvis Trippelklikk for å markere en linje er valgt, klikker du fire ganger hvor som helst i et avsnitt for å markere hele avsnittet.

  • Klikk fem ganger for å markere hele artikkelen, eller klikk hvor som helst i en artikkel, og velg Rediger > Marker alt.

Merk:

Hvis du markerer tekst som inneholder et merknadsanker, markeres også merknaden og innholdet hvis du følger en av fremgangsmåtene ovenfor.

Hvis du ikke kan markere tekst i en ramme, kan det hende at tekstrammen er på et låst lag eller på en malside. Prøv å låse opp laget eller gå til malsiden. Tekstrammen kan også befinne seg under en annen tekstramme eller et gjennomsiktig objekt. Se Markere tekst i en ramme som ligger bak andre elementer.

Angi hvilken handling som utføres ved trippelklikking

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Tekst (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Tekst (Mac OS).
 2. Velg Trippelklikk for å markere en linje hvis du vil bruke trippelklikking til å markere en linje (dette er standardinnstillingen). Deaktiver dette valget hvis du vil trippelklikke for å markere et avsnitt.

Markere tekst i en ramme som ligger bak andre elementer

 1. Bruk markeringsverktøyet , hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), og klikk for å markere tekstrammen.
 2. Velg tekstverktøyet, og klikk i tekstrammen eller marker tekst.

Vise skjulte (ikke-utskrivbare) tegn

 1. Velg Tekst > Vis skjulte tegn.
 2. Hvis skjulte tegn fortsatt ikke vises, deaktiverer du forhåndsvisningsmodus. Velg Vis > Skjermmodus > Normal, og velg Vis > Forhåndsvisning av overtrykk for å deaktivere innstillingen.

De ikke-utskrivbare tegnene vises, for eksempel mellomrom, tabulatorer, stikkordmerker, og tegn for avsnitts- eller artikkelslutt. Disse spesialtegnene er bare synlige i dokument- og artikkelredigeringsvinduer. De skrives ikke ut, og arkiveres ikke i formater som for eksempel PDF og XML. De skjulte tegnene vises i lagfargen.

Skjuling (øverst) og visning (nederst) av tegn som ikke skrives ut
Skjuling (øverst) og visning (nederst) av tegn som ikke skrives ut

Anne Marie Concepcion har laget en omfattende liste over spesialtegn på Gratis veiledning om spesialtegn i InDesign.

Liste over skjulte tegn

Skjult tegn

Hva det representerer

Avsnittsslutt

Mykt linjeskift (linjeskift)

Plass

Slutten av artikkelen

Myk bindestrek

Hard bindestrek

Tabulator

Høyre innrykkstabulator

Innrykk hit

Slutt på kjedet mal her

Deaktiver ligaturer

Ideografisk mellomrom

Langt mellomrom

Kort mellomrom

Hardt mellomrom

Hardt mellomrom (fast bredde)

Hårmellomrom

Sjettedels mellomrom

Tynt mellomrom

Kvart mellomrom

Tredjedels mellomrom

Tegnsettingsmellomrom

Tegnmellomrom

Justert mellomrom

Spalteskift

Rammeskift

Sideskift

Oddetallssideskift

Partallssideskift

Tvunget linjeskift

Merknad i InCopy

Merknad i InCopy (i Artikkelredigering)

Plasseringsmerke (bare InCopy)

Stikkordmerke

Stikkordmerke (i Artikkelredigering)

Skjult betinget tekst

Skjult betinget tekst (i Artikkelredigering)

Bokmerke eller merke for hyperkoblingsmål (ofte et tekstanker)

Bokmerke eller merke for hyperkoblingsmål (i Artikkelredigering)

Mål for hyperkobling (i Artikkelredigering)

Avsnitt med kryssreferanse

Hyperkobling for kryssreferanse (i Artikkelredigering)

Forankret objekt

Forankret objekt (i Artikkelredigering)

XML-kode

XML-kode (i Artikkelredigering)

Fotnote (i Artikkelredigering)

Tabell (i Artikkelredigering)

Variabel (i Artikkelredigering)

Stikkordmerke (i Artikkelredigering)

Legge til spalte-, ramme- og sideskift

Du kontrollerer spalte-, ramme- og sideskift ved å sette inn spesielle skifttegn i teksten.

 1. Velg tekstverktøyet, og plasser innsettingspunktet der du vil plassere skiftet.
 2. Velg Tekst > Sett inn skifttegn, og marker et skifttegn på undermenyen.

Merk:

Du kan også angi skift ved å trykke på Enter på det numeriske tastaturet. Hvis du vil lage et spalteskift, trykker du på Enter. Hvis du vil lage et rammeskift, trykker du på Skift+Enter. Hvis du vil lage et sideskift, trykker du på Ctrl+Enter (Windows) eller Kommando+Retur (Mac OS).

Hvis du vil fjerne et skifttegn, velger du Tekst > Vis skjulte tegn, slik at de ikke-utskrivbare tegnene vises. Deretter markerer og sletter du skifttegnet.

Merk:

Hvis du lager et skift ved å endre avsnittsinnstillingene (for eksempel i dialogboksen Valg for tekstlinjer), kommer skiftet foran avsnittet som inneholder innstillingen. Hvis du lager et skift ved å bruke et spesialtegn, kommer skiftet like etter spesialtegnet.

Skiftvalg

Følgende valg vises på menyen Tekst > Sett inn skifttegn:

Spalteskift 

Lar teksten flyte til neste spalte i den gjeldende tekstrammen. Hvis det bare er én spalte i rammen, går teksten til den neste koblede rammen.

Rammeskift 

Lar teksten flyte til den neste koblede tekstrammen uavhengig av spalteoppsettet i den gjeldende rammen.

Sideskift 

Lar teksten flyte til den neste siden med en tekstramme som er koblet til den gjeldende tekstrammen.

Oddetallssideskift 

Lar teksten flyte til den neste oddetallssiden med en tekstramme som er koblet til den gjeldende tekstrammen.

Partallssideskift 

Lar teksten flyte til den neste partallssiden med en tekstramme som er koblet til den gjeldende tekstrammen.

Avsnittsskift 

Setter inn et avsnittsskift (samme som å trykke på Enter eller Retur).

Tvunget linjeskift 

Linjeskift brukes der tegnet settes inn, slik at det blir satt inn en ny linje, men ikke et nytt avsnitt (det samme som å trykke på Skift+Enter eller Skift+Retur). Et tvunget linjeskift kalles også et mykt linjeskift.

Mykt linjeskift 

Angir hvor en linje med tekst skal brytes hvis en linje må brytes. Et mykt linjeskift ligner på en myk bindestrek, bortsett fra at det ikke legges til noen bindetrek der linjen brytes.

Du finner beslektede valg for skift i dialogboksen Valg for tekstlinjer og i dialogboksen Valg for avsnittsmal.

Bruke Artikkelredigering

Du kan redigere tekst i InDesign enten på layoutsiden eller i artikkelredigeringsvinduet. Når du skriver inn og redigerer tekst i et artikkelredigeringsvindu, kan du vise hele artikkelen med den skriften, størrelsen og linjeavstanden du angir i Innstillinger, uten layout og formatering. I Artikkelredigering kan du også vise endringssporinger i teksten.

Hver artikkel vises i et eget artikkelredigeringsvindu. All teksten i artikkelen vises i artikkelredigering, inkludert skjult tekst. Du kan åpne flere artikkelredigeringsvinduer samtidig, inkludert flere vinduer for samme artikkel. En loddrett dybdelinjal viser hvor mye tekst som fyller rammen, og en linje viser hvor det finnes skjult tekst.

Når en artikkel redigeres, vises endringene i layoutvinduet. Åpne artikler vises på Vindu-menyen. Du kan ikke opprette en ny artikkel i et artikkelredigeringsvindu.

Artikkelredigeringsvindu
Artikkelredigeringsvindu

A. Avsnittsstiler B. Dra skillelinjen for å justere spaltebredden C. Loddrett dybdelinjal D. Indikator for skjult tekst 

Du kan vise og redigere tabeller i Artikkelredigering, der tekst vises i sekvensielle kolonner og rader for enkel redigering. Vis og skjul tabeller raskt, og bestem om du vil vise dem etter rad eller kolonne.

Hvis Spor endringer er aktivert, viser Artikkelredigering dessuten tekst som er lagt til, fjernet eller redigert. Se Spore og gå gjennom endringer.

Åpne Artikkelredigering

 1. Marker tekstrammen, klikk på et innsettingspunkt i tekstrammen, eller marker flere rammer fra ulike artikler.
 2. Velg Rediger > Rediger i Artikkelredigering.

Merk:

Hvis du vil åpne et nytt artikkelredigeringsvindu med samme artikkel, aktiverer du Artikkelredigering og velger Vindu > Plasser > Nytt vindu.

Gå tilbake til layoutvinduet

 1. Gjør ett av følgende i Artikkelredigering:
  • Velg Rediger > Rediger i Layout. Når du bruker denne metoden, er tekstmarkeringen eller plasseringen av innsettingspunktet i layoutvisningen slik det sist ble vist i Artikkelredigering. Artikkelredigeringsvinduet lukkes ikke, men flyttes bak layoutvinduet.

  • Klikk i layoutvinduet. Artikkelen forblir åpen, men flyttes bak layoutvinduet.

  • Lukk artikkelredigeringsvinduet.

  • Velg dokumentnavnet i listen nederst på Vindu-menyen.

Vise eller skjule objekter i Artikkelredigering

Du kan vise eller skjule malnavnkolonnen, dybdelinjalen eller fotnoter, og du kan vise eller skjule merker for avsnittsskift for å angi begynnelsen på et nytt avsnitt. Denne innstillingen påvirker alle åpne artikkelredigeringsvinduer og alle vinduer som åpnes etter at innstillingen er valgt.

 • Når Artikkelredigering er aktivt, velger du Vis > Artikkelredigering > Vis kolonne for malnavn eller Skjul kolonne for malnavn. Du kan også justere bredden på malnavnkolonnen ved å dra den vertikale linjen. Nye artikkelredigeringsvinduer vil ha den samme kolonnebredden.
 • Når Artikkelredigering er aktivt, velger du Vis > Artikkelredigering > Vis dybdelinjal eller Skjul dybdelinjal.
 • Åpne Artikkelredigering, og velg Vis > Artikkelredigering > Vis alle fotnoter eller Skjul alle fotnoter.
 • Åpne Artikkelredigering, og velg Vis > Artikkelredigering > Vis merker for avsnittsskift eller Skjul merker for avsnittsskift.

Innstillinger for Artikkelredigering

Bruk Artikkelredigeringsvisning-delen i dialogboksen Innstillinger til å endre utseendet på Artikkelredigering. Artikkelredigering undertrykker alle formateringsattributter unntatt de mest grunnleggende, men enkelte objekter og attributter vises, blant annet følgende:

Attributt

Ikon

Tabell

Innebygde objekter

XML-koder

Variabler

Hyperkoblingskilder

Hyperkoblingsankre

Kryssreferanse

Skjult betinget tekst

Note

Fotnoter

Stikkordmerker

Tekst som er slettet

Tekst som er lagt til

Tekst som er flyttet

 

Valg for tekstvisning

Velg en skrifttype og -størrelse, linjeavstand, tekstfarge og bakgrunn for visning. Du kan også angi et annet tema, for eksempel Klassisk system, hvis du vil vise gul tekst på en svart bakgrunn. Disse innstillingene påvirker hvordan teksten vises i artikkelredigeringsvinduet, ikke hvordan den ser ut i layoutvisningen.

Aktiver Jevn ut

Jevne ut ujevne kanter i skriften, og velg en utjevningstype: LCD-optimalisert, Myk eller Standard. Hvis du velger Standard, jevnes teksten ut ved hjelp av gråtoner. LCD-optimalisert bruker farger, i stedet for gråtoner, til å jevne ut tekst, noe som fungerer best på lyse bakgrunner med svart tekst. Myk bruker gråtoner, men gir et lysere og mer utydelig utseende enn standardinnstillingen.

Markørvalg

Endre utseendet på tekstmarkøren. Velg for eksempel Blink hvis du vil at markøren skal blinke.

Tekst fra overlappende rammer vises ikke i redigeringsvinduet for hovedartikkelen, men kan vises i et eget vindu.

Bruke betinget tekst

Ved hjelp av betinget tekst kan du opprette forskjellige versjoner av samme dokument. Når du har opprettet betingelser, bruker du dem på tekstområder. Deretter kan du opprette forskjellige versjoner av dokumenter ved å vise og skjule betingelser. Hvis du for eksempel oppretter en håndbok for en datamaskin, kan du opprette egne betingelser for Mac OS og Windows. Før du skriver ut Mac OS-versjonen av brukerhåndboken, kan du vise all teksten som Mac-betingelsen gjelder for, og skjule all tekst som Windows-betingelsen gjelder for. Deretter kan du reversere betingelsestilstandene for å skrive ut brukerhåndboken for Windows.

Betinget tekst
Betinget tekst vises

A. Alle betingelser vises B. Betingelsesindikatorer 
Betinget tekst skjult
Betinget tekst skjult

A. “Mac”-betingelse skjult B. Symboler for skjult betingelse 

Betingelser kan bare brukes på tekst. Du kan angi at forankrede objekter skal være betingede, men bare ved å velge merket for forankret objekt. Du kan bruke betingelser på tekst i tabellceller, men du kan ikke bruke betingelser på tabellceller, -kolonner eller -rader. Du kan ikke bruke betingelser på tekst i låste InCopy-artikler.

Planlegge betingede dokumenter

Når du planlegger et prosjekt med betinget tekst, må du vurdere typen materiale og se på hvordan flere personer kan bytte på å arbeide med det hvis dokumentet leveres. Planlegg å behandle betinget tekst konsekvent for å gjøre dokumentet enklere å bruke og vedlikeholde. Følg retningslinjene nedenfor.

Antall versjoner

Definer hvor mange versjoner det ferdige produktet skal inneholde. Hvis du for eksempel oppretter en brukerhåndbok som beskriver et program som kjører på både Windows- og Mac OS-plattformen, bør du kanskje lage minst to versjoner, en Windows-versjon og en Mac OS-versjon. Hvis du vil lage disse versjonene med redigeringskommentarer i teksten under gjennomgangen, bør du opprette enda flere versjoner: Mac OS med kommentarer, Mac OS uten kommentarer, Windows med kommentarer og Windows uten kommentarer.

Hvis du har dokumenter med mange betingelser, kan du definere betingelsessett som kan brukes på dokumentet for å kjøre en rask versjonskontroll.

Antall betingelseskoder som er nødvendig

Finn ut hvor mange betingelseskoder du trenger for å lage de ønskede versjonene. En versjon av dokumentet defineres av et unikt sett med betingelseskoder. En versjon av en ferdig Windows-håndbok kan for eksempel defineres ved å ha en Windows-betingelseskode som vises, en Mac OS-betingelseskode som er skjult, og en kommentarbetingelseskode som er skjult. I dette eksemplet må du angi om du skal bruke én betingelseskode for Windows-kommentarer og en annen for Mac OS-kommentarer, eller om du skal bruke én enkelt betingelseskode for både Windows- og Mac OS-kommentarer.

Organisering av innhold

Vurder i hvor stor grad dokumentet kan være betinget, og hvordan du kan organisere materialet for å forenkle utvikling og vedlikehold. Du kan for eksempel organisere en bok slik at betinget tekst er begrenset til noen få dokumenter. Eller du kan velge å beholde versjoner av et bestemt kapittel i atskilte filer fremfor i betinget tekst og deretter bruke forskjellige bokfiler for hver versjon av boken.

Av og til, for eksempel når du arbeider med flere språk, vil du kanskje opprette separate lag som du kan vise eller skjule, i stedet for å bruke betingelser, der ett lag inneholder tekst fra ett språk.

Strategi for å angi koder

Angi hva som er den minste enheten av betinget tekst. Hvis for eksempel et dokument skal oversettes til en annet språk, bør en hel setning være den minste enheten med tekst som du angir som betinget. Siden rekkefølgen på ord ofte endres under oversetting, kan bruk av betinget tekst for en del av en setning ofte gjøre oversettingen vanskeligere.

Inkonsekvens ved bruk av betingelser på mellomrom og punktsetting kan føre til ekstra avstand eller feilstavede ord. Bestem om mellomrom og skilletegn skal angis som betinget. Hvis betinget tekst begynner eller slutter med skilletegn, må du angi at skilletegn også skal være betinget. Da blir teksten enklere å lese når du viser mer enn én versjon.

Du kan unngå problemer med ordmellomrom, for eksempel det å ha et ubetinget mellomrom etterfulgt av et betinget mellomrom, ved å angi standarder for håndtering av mellomrom som følger etter betinget tekst (enten alltid betinget eller alltid ubetinget).

Du kan unngå forvirring ved å angi hvilken rekkefølge betinget tekst skal vises i, og bruke denne rekkefølgen gjennom hele dokumentet.

Stikkordregistre og kryssreferanser

Når du indekserer et dokument, må du være oppmerksom på om stikkordmerket plasseres i eller utenfor betinget tekst. Husk at stikkordmerker i skjult betinget tekst ikke tas med i et stikkordregister som genereres.

Hvis du oppretter en kryssreferanse til betinget tekst, må du passe på at kildeteksten har den samme betingelsen. Hvis du for eksempel legger til en kryssreferanse i et Windows-avsnitt og tekstankeret vises i en Mac-betingelse, fullføres ikke kryssreferansen når Mac-betingelsen er skjult. ST vises ved siden av kryssreferansen i Hyperkoblinger-panelet.

Hvis du oppretter en kryssreferanse til et avsnitt der noe av teksten er betinget, og deretter endrer innstillingene for synligheten for den betingelsen, må du oppdatere kryssreferansen.

Opprette betingelser

Betingelser du oppretter, arkiveres i det gjeldende dokumentet. Hvis ingen dokumenter er åpne når du oppretter en betingelse, vises den betingelsen i alle nye dokumenter du oppretter.

Du kan gjøre det enkelt å identifisere betinget tekst ved å angi betingelsesindikatorer, for eksempel bølgete, røde understrekinger.

 1. Velg Vindu > Tekst og tabeller > Betinget tekst for å vise Betinget tekst-panelet.
 2. Velg Ny betingelse på menyen i Betinget tekst-panelet, og skriv inn et navn på betingelsen.
 3. Angi utseendet til indikatoren som betingelser brukes på, i Indikator-gruppen.

  Det er som standard angitt at indikatorer (for eksempel bølgete, røde linjer) skal vises i dokumentet, men ikke skrives ut eller eksporteres. Du kan velge et alternativ på Indikatorer-menyen i Betinget tekst-panelet hvis du vil at indikatorer skal skjules, eller hvis du vil at de skal skrives ut og eksporteres, noe som kan være nyttig ved gjennomgang.

 4. Velg OK.

Bruke betingelser på tekst

Du kan bruke flere betingelser på samme tekst. Betingelsesindikatorer identifiserer som standard betinget tekst. Hvis indikatorer er skjult, kan du imidlertid bruke Betinget tekst-panelet til å finne ut hvilke betingelser som er brukt på den gjeldende teksten. Et tydelig merke angir at betingelsen er brukt på den gjeldende teksten. Et nedtonet merke angir at betingelsen bare er brukt på en del av den valgte teksten.

 1. Velg teksten som du vil bruke betingelsen på.
 2. Gjør ett av følgende i Betinget tekst-panelet (Vindu > Tekst og tabeller > Betinget tekst):
  • Hvis du vil bruke en betingelse, klikker du på betingelsen eller klikker i boksen ved siden av betingelsesnavnet.

  • Hvis du vil bruke en betingelse og fjerne andre betingelser som er brukt på teksten, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på en betingelse.

  • Hvis du vil fjerne en betingelse, klikker du i boksen ved siden av navnet på betingelsen for å fjerne merket. Du kan eventuelt velge [Ubetinget] for å fjerne alle betingelser fra den valgte teksten.

Merk:

Du kan ikke bruke tastatursnarveier på bestemte betingelser. Du kan imidlertid bruke betingelser ved hjelp av Hurtigvalg.

Vise eller skjule betingelser

Når du skjuler en betingelse, skjules all teksten som den betingelsen brukes på. Hvis du skjuler betingelser, fører det ofte til at sidenummereringen endres i et dokument eller en bok. Du kan bruke funksjonen Smart tilpassing av tekstflyt til å legge til eller fjerne sider automatisk når du skjuler og viser betingelser.

Skjult betinget tekst blir vanligvis ignorert i dokumentet. Skjult tekst blir for eksempel ikke skrevet ut eller eksportert, stikkordmerker i skjult betinget tekst blir ikke inkludert i et generert stikkordregister, og skjult betinget tekst blir ikke inkludert ved søk i eller stavekontroll av tekst.

Når du skjuler en betingelse, arkiveres den skjulte teksten i et symbol for skjult betingelse . Hvis du markerer tekst som inneholder et symbol for skjult betingelse, og prøver å slette den, ber InDesign deg om å bekrefte at du ønsker å slette den skjulte betingede teksten. Du kan ikke bruke andre betingelser, maler eller formatering på skjult betinget tekst.

Hvis det brukes flere betingelser på en tekst, og minst én av disse betingelsene vises mens en annen er skjult, skjules ikke teksten.

 • Hvis du vil vise eller skjule enkelte betingelser, klikker du i synlighetsboksen ved siden av et betingelsesnavn. Øyeikonet angir at betingelsen vises.
 • Hvis du vil vise eller skjule alle betingelser, velger du Vis alle eller Skjul alle på menyen i Betinget tekst-panelet.

Bruke betingelsessett

Et betingelsessett fanger opp synlighetsinnstillingene for alle betingelser, slik at du raskt kan bruke forskjellige dokumentgjengivelser. Tenk deg for eksempel at du har et komplisert dokument med plattformbetingelser for Mac OS, Windows XP, Vista og UNIX, språkbetingelser for engelsk, fransk, tysk og spansk og redigeringsbetingelser som redaksjonell gjennomgang og interne kommentarer. Hvis du vil gå gjennom Vista-versjonen på fransk, kan du opprette et sett som bare viser betingelsene for Vista, fransk og redaksjonell gjennomgang og skjuler resten.

Det er ikke nødvendig med sett for å gjøre dette, men de hjelper deg med å endre synlighetsinnstillinger for forskjellige betingelser på en rask og pålitelig måte.

 1. Bruk betingelser på tekst etter behov.
 2. Hvis Sett-menyen ikke vises i Betinget tekst-panelet, velger du Vis valg på menyen i Betinget tekst-panelet.
 3. Angi om betingelsene skal være synlige eller skjulte, i Betinget tekst-panelet.
 4. Velg Opprett nytt sett på Sett-menyen, angi et navn på settet, og velg OK.

  Det nye settet blir det aktive settet.

 5. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil bruke et betingelsessett på et dokument, velger du navnet på betingelsessettet på Sett-menyen.

  • Hvis du vil overstyre et betingelsessett, velger du settet for å aktivere det, og deretter endrer du synlighetsinnstillingen for de aktuelle betingelsene. Det vises et plusstegn (+) ved siden av betingelsessettet. Velg betingelsessettet én gang til for å fjerne overstyringer. Velg Omdefiner "[Betingelsessett]" for å oppdatere betingelsessettet med de nye synlighetsinnstillingene.

  • Hvis du vil slette et betingelsessett, markerer du betingelsessettet og velger Slett "[Betingelsessett]". Betingelsene for settet slettes ikke når du sletter et betingelsessett, og betingelsene fjernes heller ikke fra stedene der de brukes.

Administrere betingelser

 1. Gjør ett av følgende:

  Slett en betingelse

  Velg en betingelse, og klikk på Slett betingelse-ikonet nederst i Betinget tekst-panelet. Angi en betingelse som skal erstatte den slettede betingelsen, og velg OK. Betingelsen du angir, brukes på all tekst som den slettede betingelsen ble brukt på.

  Hvis du vil slette flere betingelser, holder du nede Skift og klikker for å velge flere betingelser som står under hverandre, eller du kan holde nede Ctrl (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og klikke for å velge én og én betingelse. Deretter velger du Slett betingelse-ikonet.

  Fjerne en betingelse fra tekst

  Hvis du vil fjerne en betingelseskode fra tekst, er det annerledes enn å slette en kode fra et dokument. Når du fjerner en kode fra tekst, forblir koden i dokumentet, slik at den kan brukes igjen senere.

  Hvis du vil fjerne en betingelse fra tekst, merker du teksten og klikker i boksen ved siden av betingelsen for å fjerne merket, eller du kan klikke på [Ubetinget] for å fjerne alle betingelsene fra den valgte teksten.

  Laste inn (importere) betingelser

  Velg Last inn betingelser (for bare å laste inn betingelser), eller velg Last inn betingelser og sett på menyen i Betinget tekst-panelet. Velg InDesign-dokumentet som du vil importere betingelsene fra, og velg Åpne. Betingelser og sett som lastes inn, erstatter alle betingelser og sett som har det samme navnet.

  Du kan ikke laste inn betingelser fra en InCopy-fil i InDesign, men du kan laste inn betingelser fra en InDesign-fil i både InDesign og InCopy.

  Sett som lastes inn, ignorerer synlighetsinnstillingene for betingelsene som vises i Betinget sett-panelet.

  Synkroniser betingelser i en bok

  Hvis du vil være sikker på at du bruker de samme betingelsene i alle dokumentene i en bok, oppretter du de betingelsene du ønsker i malkildedokumentet, velger Innstillinger for betinget tekst i dialogboksen Synkroniseringsvalg, og deretter synkroniserer du boken.

  Vis eller skjul betingelsesindikatorer

  Velg Vis eller Skjul på Indikatorer-menyen i Betinget tekst-panelet hvis du vil vise eller skjule betingelsesindikatorer. Hvis du viser én versjon og ønsker å se hvilke områder som er betingede, viser du betingelsesindikatorene. Hvis du synes at betingelsesindikatorene er forstyrrende når du ser på layouten, skjuler du betingelsesindikatorene. Velg Vis og skriv ut hvis du vil at betingelsesindikatorene skal skrives ut og leveres.

  Endre et betingelsesnavn

  Klikk på en betingelse i Betinget tekst-panelet, vent litt, og klikk deretter på betingelsesnavnet for å velge det. Skriv inn et annet navn.

  Rediger betingelsesindikatorer

  Dobbeltklikk på en betingelse i Betinget tekst-panelet, eller velg en betingelse og velg Betingelsesvalg på panelmenyen. Angi indikatorinnstillinger, og velg OK.

Finne og endre betinget tekst

Bruk dialogboksen Finn/endre når du vil finne tekst som det er brukt én eller flere betingelser på, og erstatte den eller dem med én eller flere andre betingelser.

 1. Vis all betinget tekst du vil ta med i søket.

  Skjult tekst utelates fra søket.

 2. Velg Rediger > Finn/endre.
 3. Hvis feltene Finn format og Endre format ikke vises nederst i dialogboksen, klikker du Flere valg.
 4. Klikk i feltet Finn format for å vise dialogboksen Finn formatinnstillinger. Velg [Vilkårlig betingelse] under Betingelser hvis du vil søke etter tekst som det er brukt betingelser på, velg [Ubetinget] hvis du vil søke etter tekst som det ikke er brukt noen betingelser på, eller velg den eller de bestemte betingelsene du vil søke etter. Velg OK.

  Denne funksjonen finner tekst som samsvarer nøyaktig med de valgte betingelsene. Hvis du for eksempel velger både Betingelse 1 og Betingelse 2, blir ikke tekst som bare den ene betingelsen brukes på, funnet, og tekst som begge disse betingelsene samt én til er brukt på, blir heller ikke funnet.

 5. Klikk i feltet Endre format for å vise dialogboksen Endre formatinnstillinger. Angi et annet formateringsvalg, for eksempel en betingelse eller en tegnmal, og velg deretter OK.

  Hvis du velger Betingelser-seksjonen i dialogboksen Endre formatinnstillinger, gjøres det ingen endringer i den betingede teksten som blir funnet, hvis [Vilkårlig betingelse] er valgt. Dette valget er nyttig hvis du vil bruke forskjellig formatering, for eksempel en tegnmal. Velg [Ubetinget] hvis du vil fjerne alle betingelser fra teksten som ble funnet. Hvis du velger en bestemt betingelse, må du angi om du vil at den skal erstatte en betingelse som er brukt på teksten som blir funnet, eller om den skal brukes i tillegg.

 6. Velg Finn, og bruk deretter knappen Endre, Endre/finn eller Endre alle til å erstatte betingelsen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet