Ten artykuł zawiera wskazówki dla programistów wtyczek dotyczące tworzenia wtyczek do programu Animate CC 2015 w celu zapewnienia obsługi platform niestandardowych. W przypadku używania programu Animate CC 2014.1 (aktualizacji z października 2014) lub CC 2014.2 (aktualizacji z lutego 2015) należy zapoznać się z wcześniejszą wersją poniższego dokumentu:

Wersja 1.1 (2014.2)

Wersja 1.0 (2014)

Aby utworzyć wtyczkę obsługującą platformę niestandardową, programista musi pobrać zestaw SDK obsługi platform niestandardowych z następującej lokalizacji:

Pobierz

Pobierz przykładową wtyczkę z następującej lokalizacji i na jej podstawie przygotuj wtyczkę obsługi platformy niestandardowej:

Pobierz

Wtyczka ta składa się z następujących elementów:

 • Klasa DocType dodaje nowy typ dokumentu własnej platformy w programie Animate i steruje funkcjami tworzenia treści.
 • Klasa Publisher umożliwia konfigurowanie ustawień publikowania i publikowanie dokumentu na własnej platformie.

Omówienie funkcji obsługi platformy niestandardowej można znaleźć w artykule Obsługa platform niestandardowych.

Nowość w programie Animate CC 2015

 • Możliwość wykonania zapytania o typ symbolu w bibliotece: W przypadku symboli metoda ILibraryItem::GetProperties() zwraca dodatkową pozycję z kluczem kLibProp_SymbolType_DictKey. Możliwe wartości tego klucza to kLibProp_SymbolType_Button, kLibProp_SymbolType_MovieClip lub kLibProp_SymbolType_Graphic.
 • Możliwość odróżnienia przycisku i klipu filmowego: Do poprzedniej wersji wystąpienia przycisków były obsługiwane przez model DOM i usługę IFrameCommandGenerator jako klipy filmowe. W wersji CC 2015 programu Animate dodano interfejs pozwalający na obsługę wystąpień przycisków. Jeśli wystąpienie klasy IMovieClip implementuje także interfejs IButton, można go użyć jako wystąpienia przycisku. Cztery stany przycisku: Up, Over, Down i Hit są zawsze odwzorowywane na klatki 0, 1, 2 i 3. Więcej informacji na temat wystąpienia przycisku można uzyskać w pliku IButton.h.
 • Nowy interfejs API do otrzymywania obwiedni obiektów IClassicText: Od tej wersji metoda AddClassicText interfejsu ITimelineBuilder zwraca obiekt CLASSIC_TEXT_INFO_2 (zastępujący obiekt CLASSIC_TEXT_INFO z poprzednich wersji), który zawiera nowe pole bounds przedstawiające obwiednie obiektu IClassicText.
 • Wtyczka przykładowa została zmieniona tak, aby ponownie używała bitmap stosowanych w wypełnieniach kształtów.
 • Z wtyczką przykładową został zintegrowany serwer internetowy Mongoose.

Uwaga: Nowe narzędzie Kość KO dostępne w wersji CC 2015 programu Animate zostało wyłączone w typach dokumentów platformy niestandardowej. Kinematyka odwrotna jest teraz konwertowana przez program Animate na animacje klatka po klatce przy wklejaniu jej do dokumentu platformy niestandardowej.

Aktualizacja z lutego 2015: Obsługa masek w usłudze IFrameCommandGenerator . Ta wersja obsługuje maski w usłudze IFrameCommandGenerator. Nowy interfejs ITimelineBuilder2 dziedziczony z istniejącego interfejsu ITimelineBuilder zawiera metody, które wtyczka musi implementować, aby ta funkcja działała.W artykule Dokumentacja interfejsów API obsługi platform niestandardowych można uzyskać więcej informacji o nowym interfejsie ITimelineBuilder2.

Tworzenie wtyczki obsługi własnej platformy Animate

Aby utworzyć wtyczkę obsługi platformy niestandardowej, można użyć jednej z następujących metod:

 • Utwórz wtyczkę przy użyciu interfejsów API dostępnych w zestawie SDK obsługi platform niestandardowych.
 • Dostosuj w odpowiedni sposób ustawienia wtyczki przykładowej dołączonej do zestawu SDK.

Wtyczki obsługi platform niestandardowych pakuje się jako pliki ZXP, które można instalować w programie Animate CC. Wtyczkę można umieścić na stronie dodatków firmy Adobe, aby użytkownicy mogli pobierać ją i instalować za pomocą aplikacji Creative Cloud. Można też rozpowszechniać wtyczki jako pakiety ZXP do instalowania przy użyciu aplikacji Adobe Extension Manager.

Wymagania dotyczące oprogramowania

Do tworzenia wtyczek przy użyciu zestawu SDK obsługi platform niestandardowych programista potrzebuje następujących narzędzi: 

 • Microsoft Windows 7 lub Apple Mac OS 10.8 i nowsze wersje
 • Microsoft Visual Studio 2012 (Windows) lub XCode 6.1 (Mac OS)
 • Animate CC 2015.1 i nowsze wersje
 • Środowisko programistyczne Eclipse dla programistów C/C++
 • Adobe Extension Builder 3.0
 • Adobe Extension Manager

Dokumentacja interfejsów API dla programistów wtyczek

Zestaw SDK obsługi platform niestandardowych zawiera następujące elementy:

 • FCM (Flash Component Model): Pliki nagłówków zawarte w zestawie SDK definiują platformę określaną jako FCM, która obsługuje zarządzanie wtyczkami.
 • DocType: Zawiera zestaw interfejsów, które ułatwiają dodanie nowego typu dokumentów do strony startowej programu Animate, a także pozwalają włączać i wyłączać funkcje dla własnego typu dokumentów.
 • DOM (Document Object Model): Obejmuje zestaw interfejsów umożliwiających uzyskiwanie dostępu do zawartości dokumentu Animate jako obiektów DOM. 
 • Publisher: Obejmuje zestaw interfejsów z uchwytami do obiegów pracy publikowania.

Szczegółowe informacje o interfejsach API do obsługi platform niestandardowych wraz z przykładami ich użycia we wtyczkach można znaleźć w dokumentacji interfejsów API obsługi platform niestandardowych.

Tworzenie wtyczki obsługi platformy niestandardowej

Wtyczkę obsługi platformy niestandardowej można utworzyć w następujący sposób:

 1. Pobierz zestaw SDK obsługi platform niestandardowych.
 2. Wyodrębnij zawartość zestawu na komputer.
 3. Otwórz nowy projekt w programie VisualStudio lub Xcode i dołącz pliki nagłówków z zestawu SDK do projektu w środowisku programistycznym. Aby szybko przejść do tworzenia wtyczki obsługi platformy niestandardowej, można użyć wtyczki przykładowej dostępnej w katalogu SampleCreateJSPlatform jako kodu podstawowego projektu wtyczki.
 4. Pliki wtyczki SampleCreateJS znajdują się w lokalizacji: SampleCreateJSPlatform\Plugin\SampleCreateJS\project\

 5. Wprowadź wymagane zmiany platformy docelowej.
 6. Skompiluj kod w celu wygenerowania wtyczki (z rozszerzeniem DLL lub PLUG-IN). 

Pakowanie wtyczki obsługi platformy niestandardowej

W następujący sposób można wygenerować pakiet do rozpowszechniania wtyczki obsługi platformy niestandardowej:

 1. Otwórz przykładowy plik środowiska Eclipse lub uruchom kreator nowego projektu w środowisku Eclipse i utwórz nowy projekt rozszerzenia aplikacji. Wprowadź nazwę projektu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. W panelu projektu rozszerzenia nowej aplikacji Adobe wybierz opcję Adobe Animate jako aplikację docelową i kliknij przycisk Dalej.
 3. Zmień rozszerzenia utworzonych plików wtyczki z DLL na FCM (Windows) i z PLUG-IN na FCM.PLUG-IN (Mac OS), a następnie dodaj pliki wtyczki do projektu (ExtensionContent/plugins/lib/win w systemie Windows lub ExtensionContent/plugins/lib/mac w systemie Mac OS). 
 4. Skonfiguruj rozszerzenie, modyfikując plik manifest.xml.Aby otworzyć plik manifestu, kliknij rozszerzenie prawym przyciskiem myszy w eksploratorze projektu, wybierz polecenie Adobe Extension Builder 3 > Bundle Manifest Editor (Edytor manifestu pakietu), a następnie wybierz w edytorze manifestu pakietu zakładkę Manifest w drzewie EclipseProject\.staged-extension\CSXS.
 5. Aby włączyć edytowanie pliku manifest.xml, kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie i wybierz polecenie Open with (Otwórz za pomocą) > XML editor (Edytor XML). Największe znaczenie mają znaczniki ExtensionList i DispatchInfoList:

  Typowy znacznik ExtensionList ma następującą postać:

<ExtensionList>

    <Extension Id="PluginID" Version="1.0" />

    <Extension Id="PublishSettingsID" Version-"1.0" />

</ExtensionList>

 

Ten znacznik zawiera listę rozszerzeń w wynikowym pakiecie ZXP, na której każde rozszerzenie ma identyfikator będący niepowtarzalnym ciągiem. W tym przypadku plik DLL lub PLUGIN utworzony w poprzedniej sekcji jest dołączany do rozszerzenia. Następnie interfejs ustawień publikowania wydawcy jest konfigurowany za pomocą innego rozszerzenia. W tym przykładzie znacznik ExtensionList definiuje rozszerzenie o identyfikatorze Identyfikator wtyczki z plikiem DLL/PLUGIN i rozszerzenie o identyfikatorze Identyfikator ustawień publikowania konfigurujące interfejs ustawień publikowania wydawcy.

 

 1. Znacznik DispatchInfoList zawiera szczegółowe dane rozszerzeń wymienionych w znaczniku ExtensionList. Poniżej podano przykład znacznika DispatchInfoList:
<DispatchInfoList>
      <Extension Id="PluginID">
          <DispatchInfo >
              <Resources>
              <MainPath>./plugin/fcm.xml</MainPath>
              </Resources>
              <Lifecycle>
              <AutoVisible>true</AutoVisible>
              </Lifecycle>
              <UI>
                <Type>ModalDialog</Type>
                <Menu>CreateJS</Menu>
                <Geometry>
                   <Size>
                      <Height>200</Height>
                      <Width>200</Width>
                   </Size>
                 </Geometry>
               </UI>
          </DispatchInfo>
    </Extension>
    <Extension Id="PublishSettingsID">
          <DispatchInfo >
              <Resources>
              <MainPath>./index.html</MainPath>
              </Resources>
              <Lifecycle>
                  <AutoVisible>true</AutoVisible>
              </Lifecycle>
              <UI>
                  <Type>ModalDialog</Type>
                  <Menu>Publish Settings</Menu>
                  <Geometry>
                     <Size>
                        <Height>170</Height>
                         <Width>486</Width>
                     </Size>
                  </Geometry>
              </UI>
          </DispatchInfo>
      </Extension>
</DispatchInfoList>
   
 1. Gdy rozszerzenie zawiera plik DLL lub PLUGIN, można zignorować wszystkie znaczniki oprócz znacznika MainPath. Znacznik MainPath zawiera ścieżkę do pliku fcm.xml określoną względem folderu ExtensionContent. Zmień rozszerzenie pliku DLL na CFM i umieść go w folderze win razem z plikiem fcm.xml. W środowisku Mac OS zmień rozszerzenie pliku z PLUGIN na FCM.PLUGIN i umieść go w folderze mac razem z plikiem fcm.xml.
 2. Rozszerzenie HTML konfigurujące interfejs użytkownika ustawień publikowania jest rozszerzeniem HTML programu Animate. Więcej informacji o rozszerzeniach HTML programu Animate można znaleźć w artykule Tworzenie rozszerzeń HTML.
 3. Upewnij się, że niższa wartość atrybutu version w znaczniku Host wynosi 14.1, gdyż jest to minimalna (wewnętrzna) wersja programu Animate CC z obsługą platform niestandardowych.

<ExecutionEnvironment>
<HostList>
<Host Name="FLPR" Version="14.1" />
</HostList>.
.
.
</ExecutionEnvironment>
   
 1. Przejdź do widoku Eksplorator skryptów, kliknij prawym przyciskiem myszy projekt i wybierz opcję Eksportuj > Adobe Extension Builder 3 > Rozszerzenie aplikacji. Zostanie wyświetlony kreator eksportowania.
 2. Aby móc podpisać pakiet rozszerzenia, trzeba mieć certyfikat. Przejdź do istniejącego certyfikatu lub kliknij opcję Utwórz, aby utworzyć nowy certyfikat.
 3. Kliknij przycisk Zakończ, aby skompilować projekt. Środowisko Eclipse wygeneruje plik wtyczki z rozszerzeniem ZXP, który można umieścić w witrynie dodatków firmy Adobe.

Rozpowszechnianie wtyczki obsługi platformy niestandardowej

Aby rozpowszechnić wtyczkę obsługi własnej platformy, można umieścić ją na stronie dodatków firmy Adobe z opcją zakupu. Pakiet wtyczki jest sprawdzany przez firmę Adobe — przechodzi przez proces zatwierdzania przed umieszczeniem go na stronie. Wtyczkę można umieścić na stronie w następujący sposób:

 1. Zaloguj się na stronie dodatków firmy Adobe przy użyciu identyfikatora użytkownika i hasła konta Adobe. 
 2. W lewym panelu w kategorii Become a producer (Zostań producentem) kliknij łącze Go to the producer portal (Przejdź do portalu producentów).
 3. Kliknij przycisk Sign-up (Zarejestruj się), jeśli nie masz jeszcze konta producenta.
 4. Szczegółowe instrukcje na temat rejestrowania się jako producent i umieszczania wtyczek na stronie można znaleźć w artykule Pierwsze kroki z portalem producentów.
 5. Wykonaj czynności obiegu pracy z portalem producentów omówione na stronie Pierwsze kroki:
  1. Spakuj produkt do jednego pliku.
  2. Wprowadź informacje o produkcie i wyślij plik.
  3. Dodaj zasoby reklamowe.
  4. Wyświetl podgląd produktu.
  5. Wyślij produkt do zatwierdzenia.
 6. Po zatwierdzeniu wtyczka zostanie umieszczona w kategorii produktów Animate na stronie dodatków. 

Uwaga:

 

Zgłaszanie błędów i propozycji funkcji

Wypełniając poniższy formularz, można wysłać do zespołu produktu Animate pytania, sugestie, informacje o błędach lub propozycje funkcji:

Formularz zgłaszania błędów i propozycji funkcji w produktach firmy Adobe

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online