Program Animate można uzupełnić o rozszerzenia HTML. Do tworzenia rozszerzeń programu Animate można używać programu Adobe Extension Builder 3. Wcześniej można było tylko uzupełnić program Animate o rozszerzenia SWF. Program Adobe Extension Builder 3 umożliwia tworzenie rozszerzeń HTML dla aplikacji usługi Creative Cloud. W celu rozpoczęcia pracy należy pobrać i zainstalować platformę Eclipse oraz program Extension Builder 3.0. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź tę stronę.

Tworzenie rozszerzenia HTML

Aby utworzyć rozszerzenie HTML, wykonaj następujące czynności.

 1. Uruchom platformę Eclipse. 
 2. W kreatorze Nowy projekt utwórz nowy projekt rozszerzenia aplikacji. Wprowadź nazwę opisową, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. W panelu nowego projektu rozszerzenia aplikacji Adobe wybierz opcję Adobe Animate. Kliknij przycisk Dalej.
 4. Skonfiguruj rozszerzenie przy użyciu dostępnych opcji:
  1. Identyfikator pakietu jednoznacznie identyfikuje rozszerzenie.
  2. Nazwa menu to nazwa wyświetlana rozszerzenia. Nazwa menu jest wyświetlana w menu Okno > Rozszerzenia w programie Animate.
  3. Szczegóły okna — te opcje umożliwiają dostosowanie typu i rozmiaru okna rozszerzenia.

   Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na kilku następnych ekranach można bardziej szczegółowo dostosować biblioteki odniesienia dla rozszerzenia:
  1. Biblioteka interfejsu CEP udostępnia funkcje interakcji z aplikacją główną. Ta opcja jest domyślnie zaznaczona.
  2. Platformy to biblioteki ogólne JavaScript, na przykład jQuery.
  3. Usługi zawierają zestaw narzędzi do komunikacji międzyprocesowej Adobe (Adobe IPC Communication Toolkit), który umożliwia komunikację między aplikacjami firmy Adobe, rozszerzeniami i aplikacjami zewnętrznymi. Zestaw ten zapewnia protokół wymiany komunikatów za pośrednictwem programu CEP Service Manager, który pełni funkcję centrum komunikacyjnego usługi Creative Cloud.

   Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć nowy projekt platformy Eclipse.

Debugowanie rozszerzenia w programie Animate

Rozszerzenie można uruchomić bezpośrednio z poziomu platformy Eclipse:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy projekt i wybierz opcję Uruchom jako > Rozszerzenie programu Adobe Flash. Zostanie uruchomiony program Animate.
 2. W programie Animate wybierz polecenie Okno > Rozszerzenia . Spowoduje to otwarcie panelu rozszerzeń.

Eksportowanie rozszerzenia

Aby móc rozpowszechnić rozszerzenie, należy je wyeksportować jako pakiet ZXP. Następnie ten pakiet ZXP będzie można pobierać i uruchamiać za pomocą programu Adobe Extension Manager w aplikacjach usługi Creative Cloud:

 1. W platformie Eclipse przejdź do widoku Eksplorator skryptów, kliknij prawym przyciskiem myszy projekt i wybierz opcję Eksportuj > Adobe Extension Builder 3 > Rozszerzenie aplikacji. Spowoduje to wyświetlenie Kreatora eksportowania.
 2. Aby móc podpisać pakiet rozszerzenia, trzeba mieć certyfikat. Przejdź do istniejącego certyfikatu lub kliknij opcję Utwórz, aby utworzyć nowy certyfikat.
 3. Kliknij przycisk Zakończ.
 4. Po zakończeniu eksportowania pakiet ZXP rozszerzenia będzie się znajdować w folderze projektu i będzie gotowy do rozpowszechniania.

Uwaga: Aby zainstalować to oprogramowanie, trzeba mieć dostęp do pliku <rozszerzenie>\.staged-extension\CSXS\manifest.xml i zaktualizować znacznik host, ustawiając w nim wersję minimalną programu Animate na 13.0.  

Instalowanie rozszerzenia w programie Animate

Rozszerzenia HTML można instalować w programie Animate za pomocą programu Adobe Extension Manager. Rozszerzenia HTML umożliwiają uzupełnianie funkcji programu Animate. Aby zainstalować rozszerzenia, skorzystaj z tego łącza.

Dodawanie elementów interaktywnych do rozszerzeń HTML

Rozszerzenie HTML może wchodzić w interakcje z programem Animate przy użyciu elementów sterujących, dla których są zdefiniowane określone zachowania i które uzyskują dane ze środowiska komputera (w tym programu Animate i systemu operacyjnego. Może się to odbywać na dwa sposoby:

 1. Korzystanie z biblioteki interfejsów CEP: Biblioteka CEP zawiera interfejsy API służące do uzyskiwania informacji o środowisku komputera i skrypt przetwarzania umożliwiający uruchamianie kodu JSFL. Aby uzyskać więcej informacji o bibliotece interfejsów CEP, wybierz opcję Pomoc > Zawartość pomocy > Adobe Extension Builder > Odniesienia w środowisku Eclipse.
 2. Korzystanie z kodu JSFL: Interfejs API skryptu przetwarzania z biblioteki interfejsów CEP umożliwia uruchamianie skryptów JSFL. Więcej informacji o skryptach JSFL można uzyskać pod tym adresem.

  Oprócz skryptów JSFL infrastruktura CEP w programie Animate udostępnia również następujące zdarzenia, których można używać tylko w panelach HTML.
  • com.adobe.events.flash.documentChanged — wywoływane przy zmianie aktywnego dokumentu
  • com.adobe.events.flash.timelineChanged — wywoływane przy zmianie osi czasu bieżącego dokumentu
  • com.adobe.events.flash.documentSaved — wywoływane przy zapisaniu bieżącego dokumentu
  • com.adobe.events.flash.documentOpened — wywoływane przy otwarciu nowego dokumentu
  • com.adobe.events.flash.documentClosed — wywoływane przy zamknięciu aktywnego dokumentu
  • com.adobe.events.flash.documentNew — wywoływane przy utworzeniu nowego dokumentu
  • com.adobe.events.flash.layerChanged — wywoływane przy zaznaczeniu innej warstwy
  • com.adobe.events.flash.frameChanged — wywoływane przy zaznaczeniu innej klatki
  • com.adobe.events.flash.selectionChanged — wywoływane przy zaznaczeniu innego obiektu na stole montażowym
  • com.adobe.events.flash.mouseMove — wywoływane przy przemieszczeniu kursora myszy na stole montażowym

Przykład

csinterface.addEventListener("com.adobe.events.flash.selectionChanged", CallbackFunction)

W powyższym urywku kodu:

 • csinterface — obiekt biblioteki interfejsów CEP
 • com.adobe.events.flash.selectionChanged — zdarzenie wywołujące zmianę zaznaczenia obiektu (dowolne z powyższych zdarzeń)
 • CallbackFunction — metoda detektora wywołania zdarzenia

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online