Czy w przypadku próby synchronizacji plików przy użyciu funkcji synchronizacji plików usługi Creative Cloud otrzymujesz komunikat o błędzie „Nie można zsynchronizować plików”? Skorzystaj z rozwiązań podanych w poniższej tabeli, aby łatwiej rozwiązać problem i uniknąć potencjalnych konfliktów w przyszłości.

Najpierw się upewnij, że komputer jest połączony z Internetem i zalogowano się na konto usługi Creative Cloud.

Należy pamiętać, że systemy operacyjne różnią się pod względem akceptowanych nazw plików, w wyniku czego mogą pojawiać się problemy z synchronizacją. Za pomocą aplikacji Creative Cloud na komputer można usunąć wiele niezgodności. Nie zawsze jednak jest to możliwe i wówczas występuje błąd. W takim wypadku zostaje wyświetlone powiadomienie o błędzie i niezsynchronizowanych plikach.

Uwaga:

Dobrym rozwiązaniem na początek jest wyłączenie synchronizacji plików i ponowne jej włączenie. Wybierz pozycję Preferencje z menu oznaczonego zębatką, a następnie w karcie Pliki wybierz opcję Włącz/wyłącz synchronizację. Wykonanie tego kroku może wyeliminować szereg problemów z synchronizacją.

Nr rozw. Komunikat o błędzie Rozwiązanie
1 Nie można zsynchronizować pliku <nazwa_pliku>, ponieważ jest on zablokowany. Zamknij ten plik we wszystkich otwartych aplikacjach i upewnij się, że masz uprawnienia dostępu do zapisu. Zobacz sekcję Zamknij używane pliki.
2 Nie można zsynchronizować pliku <nazwa_pliku>, ponieważ jego nazwa jest nieprawidłowa. Nazwa pliku nie może zawierać następujących znaków: | “ ? < > / \ * : Zobacz sekcję Unikanie znaków i nazw plików zastrzeżonych dla systemu Windows.
3 Wykryto wirusa w pliku <nazwa_pliku>. Plik nie zostanie przekazany.  
4 Plik <nazwa_pliku> jest zbyt duży i nie zostanie przekazany. Zobacz sekcję Należy pamiętać, że synchronizacja dużych plików może zająć więcej czasu.
5 Liczba zasobów i kolekcji na koncie usługi Creative Cloud jest zbyt duża. Opróżnij folder archiwum i usuń inne zasoby, które nie są już potrzebne.  
6 Folder <nazwa_folderu> zawiera zbyt wiele plików. Dopóki liczba plików w tym folderze nie zostanie zmniejszona, wydajność synchronizacji może być gorsza.  
7 Nie można zsynchronizować pliku <nazwa_pliku>, ponieważ właściciel folderu <nazwa_folderu> przekroczył limit przydziału magazynu. Skontaktuj się z właścicielem folderu <nazwa_folderu>.
8 Nie można zsynchronizować plików, ponieważ ustawiony czas systemowy jest nieprawidłowy. Aby kontynuować synchronizowanie plików, ustaw prawidłowy czas na urządzeniu. Ustaw prawidłowy czas systemowy i spróbuj ponownie.
9 Nie można zsynchronizować folderu <nazwa_folderu>, ponieważ niektóre pliki w folderze są otwarte. Zamknij wszystkie otwarte pliki z tego folderu. Zobacz sekcję Zamknij używane pliki.
10 Nie można zsynchronizować pliku <nazwa_pliku>, ponieważ jego ścieżka jest zbyt długa. Zmień nazwę tego pliku lub jego folder, aby skrócić ścieżkę. Zobacz sekcję Używaj krótkich nazw plików i folderów.
11 Nie można zsynchronizować pliku <nazwa_pliku>. Nie masz uprawnień zapisu w folderze docelowym. Sprawdź uprawnienia do folderu, jeśli problem nadal występuje. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie.
12 Twoja zawartość nie jest już dostępna, ponieważ klucz szyfrowania Twojego konta został wyłączony. Skontaktuj się ze swoim administratorem IT. Skontaktuj się ze swoim administratorem IT.
13 Nie można zsynchronizować pliku <nazwa_pliku>, ponieważ jest on w trybie współpracy tylko do odczytu. Nie można modyfikować, zmieniać nazwy ani tworzyć plików w trybie współpracy tylko do odczytu. Aby móc zsynchronizować plik, przenieś go do lokalizacji z możliwością odczytu i zapisu w folderze plików usługi Creative Cloud. Więcej informacji zawiera artykuł Współpraca przy bibliotekach i folderach Creative Cloud.
14 Nie można zsynchronizować plików. Dysk twardy jest pełny. Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku. Zwolnij miejsce. Synchronizowanie zostanie wznowione automatycznie.
15 Brak miejsca.

Wykorzystano limit przestrzeni dyskowej w usłudze Creative Cloud. Aby kontynuować synchronizację plików, wykonaj jedną z następujących czynności:

16 Nie można zsynchronizować pliku <nazwa_pliku> ze względu na błąd serwera. Spróbuj ponownie za pewien czas.
17 Nie można zsynchronizować pliku <nazwa_pliku> ze względu na jego uprawnienia. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie.

Unikanie znaków i nazw plików zastrzeżonych dla systemu Windows

 • < (mniejsze niż)
 • > (większe niż)
 • : (dwukropek)
 • " (podwójny cudzysłów)
 • / (kreska ukośna)
 • \ (ukośnik odwrócony)
 • | (kreska pionowa)
 • ? (znak zapytania)
 • * (gwiazdka)

Należy także unikać nadawania następujących nazw zastrzeżonych dla systemów operacyjnych Windows: CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8 i LPT9.

Aby uzyskać więcej informacji o niezgodnych znakach i nazwach plików, wyświetl temat Nazywanie plików, ścieżek i przestrzeni nazw.

Używaj krótkich nazw plików i folderów

W systemie Windows nazwy plików i folderów mogą mieć maksymalnie 260 znaków. Aby na urządzeniach z systemem Windows synchronizować pliki o dłuższych nazwach, należy te nazwy skrócić.

Uwaga:

Aplikacja Creative Cloud na komputer nie może zsynchronizować plików, jeśli domyślna lokalizacja folderu zostanie zmieniona na folder zawierający dowolne znaki High ASCII lub cyrylicy, takie jak ä, è, й, Ç czy ӯ. Aby rozwiązać ten błąd, zakończ aplikację Creative Cloud na komputer i uruchom ją ponownie, lub wyłącz synchronizację plików, a następnie włącz ją ponownie.

Usuwanie znaków końcowych

Pliki i foldery zakończone znakiem (.) lub spacją nie synchronizują się poprawnie między systemami operacyjnymi.

Pliki, których nazwy kończą się spacjami lub kropkami, nie są prawidłowo synchronizowane w systemie Windows. Mogą jednak być synchronizowane z chmurą w systemie Mac. Mimo wystąpienia błędu synchronizacji jednego pliku operacja będzie dalej wykonywana na kolejnych plikach. Komunikat o błędzie jest jednak nadal wyświetlany do momentu zmiany lub usunięcia pliku powodującego konflikt.

Jeśli w systemie Windows wyświetlony zostanie komunikat informujący, że plik lub katalog nie istnieje, należy wyświetlić plik w aplikacji internetowej Creative Cloud. Następnie należy usunąć błędny znak z nazwy.

Unikanie stosowania rozwidlenia zasobów (aliasów lub skrótów klawiszowych)

Należy unikać synchronizowania plików używających metadanych (lub rozwidlenia zasobów), w tym aliasów systemu Mac lub skrótów klawiszowych systemu Windows. Zazwyczaj pliki o takim typie są obsługiwane poprawnie tylko w systemie operacyjnym, w którym je utworzono.

Zamknij używane pliki

Po podjęciu w aplikacji Creative Cloud na komputer próby synchronizacji używanego lub zablokowanego przez inną aplikację pliku wyświetlany jest komunikat o błędzie „Nie można zsynchronizować plików”.

W niektórych aplikacjach istnieją mechanizmy blokowania zapobiegające powstawaniu konfliktów spowodowanych otwarciem pliku z co najmniej jednego miejsca. Na przykład w programie Adobe InDesign tworzony jest plik z rozszerzeniem *.idlk wraz z otwartym plikiem *.indd.

Aby rozwiązać problem z synchronizacją, po edytowaniu pliku zapisz go i zamknij.

Omówienie konfliktowych kopii plików

Jeśli plik jest zmieniany lub synchronizowany na wielu urządzeniach jednocześnie, w urządzeniu, na którym wysyłanie zostało ukończone, zapisywana jest pierwsza wersja pliku. W aplikacji Creative Cloud na komputer zmiany nie są uwzględniane. Zamiast tego wersja pliku zmieniona po pierwszym wysłaniu jest synchronizowana jako konfliktowa kopia tego pliku. Nazwa nowego pliku jest identyczna, jak poprzednia, ale oznaczona dodatkowo dopiskiem „konfliktowa kopia”. W nazwie zawarta jest również nazwa komputera lub urządzenia, do którego plik został wysłany, oraz data wystąpienia konfliktu. W ten sposób wszystkie zmiany wprowadzone przez użytkownika są zachowywane, a nie nadpisywane.

Należy pamiętać, że synchronizacja dużych plików może zająć więcej czasu.

W trakcie synchronizacji pliku o dużym rozmiarze z folderem Pliki w usłudze Creative Cloud może wystąpić błąd.

W przypadku skopiowania dużego pliku do folderu Pliki usługi Creative Cloud plik nie zostanie zsynchronizowany do momentu całkowitego skopiowania do folderu. Plik podczas kopiowania jest oznaczony, a aplikacja Creative Cloud na komputer wyświetla powiadomienie o tym, że nie można przeprowadzić synchronizacji plików. Po zakończeniu procesu kopiowania synchronizacja z usługą Creative Cloud zostanie rozpoczęta.

Używanie kombinacji klawiszy do rozwiązywania problemów z synchronizacją

Menu kontekstowe Wyświetl na stronie zapewnia dodatkowe funkcje w przypadku zastosowania określonych kombinacji klawiszy. Te specjalne funkcje menu Wyświetl na stronie zastępują oryginalne funkcje i umożliwiają rozwiązanie problemów z synchronizacją.

Kombinacje klawiszy do rozwiązywania problemów z synchronizacją
Opcja Wyświetl na stronie zapewnia dodatkowe funkcje w przypadku stosowania w połączeniu z określonymi kombinacjami klawiszy

Ctrl+[Wyświetl na stronie]

Ponownie uruchamia proces synchronizacji.

Shift+[Wyświetl na stronie]

Ponownie uruchamia proces synchronizacji i czyści lokalną bazę danych. Ta opcja jest przydatna w przypadku wielu błędów synchronizacji dotyczących zasobów nieistniejących lokalnie na komputerze ani w witrynie usługi Creative Cloud.

Ctrl+Shift+[Wyświetl na stronie]

Ta opcja powoduje wykonanie następujących działań:

 • Ponowne uruchomienie procesu synchronizacji
 • Utworzenie kopii zapasowej zawartości lokalnego folderu Pliki w usłudze Creative Cloud
 • Pobranie zasobów na nowo do lokalnego folderu Pliki w usłudze Creative Cloud z witryny usługi Creative Cloud
 • Wyczyszczenie lokalnej bazy danych
Ta opcja służy do pobierania na nowo dokładnej kopii zasobów istniejących w witrynie usługi Creative Cloud. Ta opcja powinna rozwiązać wszystkie problemy z synchronizacją, chyba że zasób w witrynie usługi Creative Cloud sprawia problemy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online