Rozwiązywanie problemów z synchronizacją plików w programie Creative Cloud Desktop

Czy podczas próby synchronizacji plików Creative Cloud występuje błąd „Nie można zsynchronizować plików” lub jest wyświetlany komunikat „Błąd synchronizacji plików”? Instrukcje usuwania niektórych typowych błędów synchronizacji.

Wypróbuj najpierw poniższe rozwiązanie

Wstrzymanie oraz wznowienie synchronizacji plików może pomóc w rozwiązaniu wielu problemów. 

 1. Otwórz program Creative Cloud Desktop. (Kliknij ikonę na pasku zadań Windows lub pasku menu macOS).

 2. Wybierz ikonę aktywności w chmurze w prawym górnym rogu.

  Ikona aktywności w chmurze

 3. Wybierz przycisk wstrzymania/wznowienia, aby wstrzymać i wznowić synchronizację.

  Wstrzymywanie i wznawianie synchronizacji plików

Uwaga:

Jeśli element logowania Adobe Creative Cloud w ustawieniach systemu macOS Ventura został wyłączony, to mogą występować problemy z synchronizacją plików. Wyłączenie tej opcji zamyka procesy Adobe wymagane do synchronizacji plików. Zob. instrukcje: Jak włączyć element logowania Adobe Creative Cloud. Po jej ponownym włączeniu synchronizacja plików zostanie wznowiona.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, odszukaj komunikat o błędzie w poniższej tabeli i wypróbuj odpowiednie rozwiązanie.

Komunikat o błędzie

Znajdź komunikat o błędzie w poniższej tabeli i wykonaj podane instrukcje, aby go naprawić.

Komunikat o błędzie Rozwiązanie
Nie można zsynchronizować pliku <nazwa_pliku>, ponieważ jest on zablokowany. Zamknij ten plik we wszystkich otwartych aplikacjach i upewnij się, że masz uprawnienia dostępu do zapisu. Zobacz sekcję Zamknij używane pliki.
Nie można zsynchronizować pliku <nazwa_pliku>, ponieważ jego nazwa jest nieprawidłowa. Nazwa pliku nie może zawierać następujących znaków: | “ ? < > / \ * : Zobacz sekcję Unikanie znaków i nazw plików zastrzeżonych dla systemu Windows.
Elementy procesu logowania Adobe Creative Cloud muszą być włączone, aby synchronizacja pozostawała aktywna po zamknięciu programu Creative Cloud Desktop. Ten błąd występuje tylko w systemie macOS 13 Ventura. Jest on spowodowany wyłączeniem elementu logowania Adobe Creative Cloud w ustawieniach systemu Mac. Wyłączenie tej opcji zamyka procesy Adobe wymagane do synchronizacji plików. Zob. Zob. instrukcje: Jak włączyć elementy logowania Adobe Creative Cloud. Po jej ponownym włączeniu synchronizacja plików zostanie wznowiona.
Wykryto wirusa w pliku <nazwa_pliku>. Plik nie zostanie przekazany.  
Plik <nazwa_pliku> jest zbyt duży i nie zostanie przekazany. Zobacz sekcję Należy pamiętać, że synchronizacja dużych plików może zająć więcej czasu.
Nie udało się zsynchronizować części plików.

Ten błąd może mieć kilka przyczyn. Zazwyczaj jest on zgłaszany tuż przed osiągnięciem maksymalnego limitu plików i folderów, które można przechowywać na koncie Creative Cloud. Aby usunąć problem, opróżnij folder Usunięte w serwisie Creative Cloud i trwale usuń niepotrzebne już pliki i foldery.

Jeśli błąd nadal występuje, odszukaj niepotrzebne pliki i foldery w chmurze, a następnie przenieś je na lokalne urządzenie magazynujące.

Nie udało się zsynchronizować części plików.

(Kolejne próby kończą się niepowodzeniem).

Ten błąd może wystąpić po nieoczekiwanym wylogowaniu z aplikacji Creative Cloud w wyniku awarii usługi.
Aby usunąć ten problem, wypróbuj kolejno następujące rozwiązania. Przejdź do kolejnego rozwiązania tylko wtedy, jeśli poprzednie nie zadziała.

 

 1. Wyloguj się z programu Creative Cloud Desktop i zaloguj się ponownie.
 2. Zamknij działający w tle proces Adobe Content Synchronizer w Menedżerze zadań lub Monitorze aktywności.

 

Folder <nazwa_folderu> zawiera zbyt wiele plików. Dopóki liczba plików w tym folderze nie zostanie zmniejszona, wydajność synchronizacji może być gorsza. Usuń pliki z folderu, którego nazwa wymieniona jest w komunikacie o błędzie.
Nie można zsynchronizować pliku <nazwa_pliku>, ponieważ właściciel folderu <nazwa_folderu> przekroczył limit przestrzeni dyskowej. Ten problem występuje wtedy, gdy właściciel folderu współpracy ma mniej przestrzeni dyskowej w chmurze, niż było dostępne w momencie tworzenia tego folderu. Przestrzeń dyskowa w chmurze przypisana właścicielowi mogła zostać zmniejszona i dlatego współpracownicy nie mogą synchronizować plików. W przypadku folderów współpracy zliczane są dane o przestrzeni dyskowej każdego współpracownika, w tym właściciela folderu. Tutaj podano instrukcje rozwiązywania tego problemu.
Nie można zsynchronizować plików, ponieważ ustawiony czas systemowy jest nieprawidłowy. Aby kontynuować synchronizowanie plików, ustaw prawidłowy czas na urządzeniu. Ustaw prawidłowy czas systemowy i spróbuj ponownie.
Nie można zsynchronizować folderu <nazwa_folderu>, ponieważ niektóre pliki w folderze są otwarte. Zamknij wszystkie otwarte pliki z tego folderu. Zobacz sekcję Zamknij używane pliki.
Nie można zsynchronizować pliku <nazwa_pliku>, ponieważ jego ścieżka jest zbyt długa. Zmień nazwę tego pliku lub jego folder, aby skrócić ścieżkę. Zobacz sekcję Używaj krótkich nazw plików i folderów.
Nie można zsynchronizować pliku <nazwa_pliku>. Nie masz uprawnień zapisu w folderze docelowym. Sprawdź uprawnienia do folderu, jeśli problem nadal występuje. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie.
Twoja zawartość nie jest już dostępna, ponieważ klucz szyfrowania Twojego konta został wyłączony. Skontaktuj się ze swoim administratorem IT. Skontaktuj się ze swoim administratorem IT.
Nie można zsynchronizować pliku <nazwa_pliku>, ponieważ jest on w trybie współpracy tylko do odczytu. Nie można modyfikować, zmieniać nazwy ani tworzyć plików w trybie współpracy tylko do odczytu. Aby móc zsynchronizować plik, przenieś go do lokalizacji z możliwością odczytu i zapisu w folderze plików usługi Creative Cloud. Więcej informacji zawiera artykuł Współpraca przy bibliotekach i folderach Creative Cloud.
Nie można zsynchronizować plików. Dysk twardy jest pełny. Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku. Zwolnij miejsce. Synchronizowanie zostanie wznowione automatycznie.

Błąd synchronizacji plików. Brak przestrzeni dyskowej

 

Ten błąd występuje wtedy, gdy na koncie Creative Cloud nie ma już dostępnej przestrzeni dyskowej w chmurze. Aby kontynuować synchronizację plików, wykonaj jedną z następujących czynności:

Nie można zsynchronizować pliku <nazwa_pliku> ze względu na błąd serwera. Odczekaj chwilę i spróbuj ponownie.
Nie można zsynchronizować pliku <nazwa_pliku> ze względu na jego uprawnienia. Sprawdź uprawnienia i spróbuj ponownie.  
Błąd synchronizacji plików. Nie można włączyć synchronizacji Zamknij działające w tle procesy Adobe Desktop Service oraz Adobe Content Synchronizer w Menedżerze zadań (Windows) lub Monitorze aktywności (macOS). Następnie uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz zsynchronizować pliki.

Unikanie znaków i nazw plików zastrzeżonych dla systemu Windows

 • < (mniejsze niż)
 • > (większe niż)
 • : (dwukropek)
 • " (podwójny cudzysłów)
 • / (kreska ukośna)
 • \ (ukośnik odwrócony)
 • | (kreska pionowa)
 • ? (znak zapytania)
 • * (gwiazdka)

Należy także unikać nadawania następujących nazw zastrzeżonych dla systemów operacyjnych Windows: CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8 i LPT9. Więcej informacji o niezgodnych znakach i nazwach plików: Nazywanie plików, ścieżek i przestrzeni nazw.

Jeśli ten błąd występuje w systemie macOS, upewnij się, że na końcu nazwy pliku lub folderu nie ma dodatkowej spacji.

Używaj krótkich nazw plików i folderów

W systemie Windows nazwy plików i folderów mogą mieć maksymalnie 260 znaków. Aby na urządzeniach z systemem Windows synchronizować pliki o dłuższych nazwach, należy te nazwy skrócić.

Uwaga:

Program Creative Cloud Desktop nie może zsynchronizować plików, jeśli domyślna lokalizacja folderu zostanie zmieniona na folder zawierający dowolne znaki High ASCII lub cyrylicy, takie jak ä, è, й, Ç czy ӯ. Aby rozwiązać ten problem, zakończ program Creative Cloud Desktop i uruchom go ponownie, lub wyłącz synchronizację plików, a następnie włącz ją ponownie.

Korygowanie problemów z przestrzenią dyskową w folderach współpracy

Wykonaj te instrukcje, jeśli występuje błąd „Nie można zsynchronizować pliku <nazwa_pliku>, ponieważ właściciel folderu <nazwa_folderu> przekroczył limit przydziału przestrzeni dyskowej”:

 1. Wykonaj lokalną kopię zapasową plików, zdjęć, wideo i innych projektów przechowywanych w folderze współpracy.
 2. Rozważ następujące scenariusze i wykonaj instrukcje, które mają zastosowanie w Twojej sytuacji. Uwaga: Właściciela folderu nie można zmienić.
 • Jeśli przestrzeń dyskowa właściciela jest pełna: Sprawdź, czy przestrzeń dyskowa właściciela została zapełniona. Jeśli tak, to właściciel musi zwolnić miejsce, usuwając niepotrzebne pliki.
 • Jeśli cofnięto przypisanie licencji właściciela: Należy poprosić administratora o ponowne przypisanie właścicielowi licencji z większą ilością przestrzeni dyskowej. Jeśli ponowne przypisanie licencji nie jest możliwe, należy poprosić administratora o rozszerzenie przestrzeni dyskowej.
 • Jeśli właściciel folderu nie jest już dostępny w organizacji: Należy utworzyć kopię lokalną plików z folderu współpracy, opuścić folder, rezygnując z roli współpracownika, a następnie utworzyć nowy folder, utworzyć w nim pliki i ponownie przeprowadzić synchronizację. W wyniku tej procedury to Ty staniesz się właścicielem folderu. Wykonaj te instrukcje w odniesieniu do każdego folderu, którego właściciela nie ma już w organizacji i którego przestrzeń dyskowa została zmniejszona.

Usuwanie znaków końcowych

Pliki i foldery zakończone znakiem (.) lub spacją nie synchronizują się poprawnie między systemami operacyjnymi.

Pliki, których nazwy kończą się spacjami lub kropkami, nie są prawidłowo synchronizowane w systemie Windows. Mogą jednak być synchronizowane z chmurą w systemie Mac. Mimo wystąpienia błędu synchronizacji jednego pliku operacja będzie dalej wykonywana na kolejnych plikach. Komunikat o błędzie jest jednak nadal wyświetlany do momentu zmiany lub usunięcia pliku powodującego konflikt.

Jeśli w systemie Windows wyświetlony zostanie komunikat informujący, że plik lub katalog nie istnieje, należy wyświetlić plik w aplikacji internetowej Creative Cloud. Następnie należy usunąć błędny znak z nazwy.

Unikanie stosowania rozwidlenia zasobów (aliasów lub skrótów klawiszowych)

Należy unikać synchronizowania plików używających metadanych (lub rozwidlenia zasobów), w tym aliasów systemu macOS lub skrótów systemu Windows. Zazwyczaj pliki o takim typie są obsługiwane poprawnie tylko w systemie operacyjnym, w którym je utworzono.

Zamknij używane pliki

Po podjęciu w programie Creative Cloud Desktop próby synchronizacji używanego lub zablokowanego przez inną aplikację pliku wyświetlany jest komunikat o błędzie „Nie można zsynchronizować plików”.

W niektórych aplikacjach istnieją mechanizmy blokowania zapobiegające powstawaniu konfliktów spowodowanych otwarciem pliku z co najmniej jednego miejsca. Na przykład w programie Adobe InDesign tworzony jest plik z rozszerzeniem *.idlk wraz z otwartym plikiem *.indd.

Aby rozwiązać problem z synchronizacją, po edytowaniu pliku zapisz go i zamknij.

Omówienie konfliktowych kopii plików

Jeśli plik jest zmieniany lub synchronizowany na wielu urządzeniach jednocześnie, w urządzeniu, na którym wysyłanie zostało ukończone, zapisywana jest pierwsza wersja pliku. Aplikacja Creative Cloud Desktop nie podejmuje próby scalenia zmian. Zamiast tego wersja pliku zmieniona po pierwszym wysłaniu jest synchronizowana jako konfliktowa kopia tego pliku. Nazwa nowego pliku jest identyczna, jak poprzednia, ale oznaczona dodatkowo dopiskiem „konfliktowa kopia”. W nazwie zawarta jest również nazwa komputera lub urządzenia, do którego plik został wysłany, oraz data wystąpienia konfliktu. W ten sposób wszystkie zmiany wprowadzone przez użytkownika są zachowywane, a nie nadpisywane.

Należy pamiętać, że synchronizacja dużych plików może zająć więcej czasu.

W trakcie synchronizacji pliku o dużym rozmiarze z folderem Pliki w usłudze Creative Cloud może wystąpić błąd.

W przypadku skopiowania dużego pliku do folderu Pliki usługi Creative Cloud plik nie zostanie zsynchronizowany do momentu całkowitego skopiowania do folderu. Plik podczas kopiowania jest oznaczony, a aplikacja Creative Cloud Desktop wyświetla powiadomienie o tym, że nie można przeprowadzić synchronizacji plików. Po zakończeniu procesu kopiowania synchronizacja z usługą Creative Cloud zostanie rozpoczęta.

Używanie kombinacji klawiszy do rozwiązywania problemów z synchronizacją

Menu kontekstowe Wyświetl na stronie zapewnia dodatkowe funkcje w przypadku zastosowania określonych kombinacji klawiszy. Te specjalne funkcje menu Wyświetl na stronie zastępują oryginalne funkcje i umożliwiają rozwiązanie problemów z synchronizacją.

CC-view-on-website
Opcja Wyświetl na stronie zapewnia dodatkowe funkcje w przypadku stosowania w połączeniu z określonymi kombinacjami klawiszy

Ctrl+[Wyświetl na stronie]

Ponownie uruchamia proces synchronizacji.

Shift+[Wyświetl na stronie]

Ponownie uruchamia proces synchronizacji i czyści lokalną bazę danych. Ta opcja jest przydatna w przypadku wielu błędów synchronizacji dotyczących zasobów nieistniejących lokalnie na komputerze ani w serwisie internetowym Creative Cloud.

Ctrl+Shift+[Wyświetl na stronie]

Ta opcja powoduje wykonanie następujących działań:

 • Ponowne uruchomienie procesu synchronizacji
 • Utworzenie kopii zapasowej zawartości lokalnego folderu Pliki w usłudze Creative Cloud
 • Pobranie zasobów na nowo do lokalnego folderu Pliki w usłudze Creative Cloud z witryny usługi Creative Cloud
 • Wyczyszczenie lokalnej bazy danych
Ta opcja służy do pobierania na nowo dokładnej kopii zasobów istniejących w witrynie usługi Creative Cloud. Ta opcja powinna rozwiązać wszystkie problemy z synchronizacją, chyba że zasób w witrynie usługi Creative Cloud sprawia problemy.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto