Formatowanie kodu

W programie można ustawić preferencje sterujące formatem kodu widocznym podczas tworzenia lub edytowania pliku.

Ręczne formatowanie kodu

 1. Otwórz obsługiwany plik.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Kod > Zastosuj formatowanie źródła.

  Opcję Zastosuj formatowanie źródła można także wybrać z paska narzędzi Wspólne > Formatuj kod źródłowy.

Ręczne formatowanie zaznaczonego kodu

 1. Otwórz kod.

 2. Zaznacz kod.

 3. Wybierz polecenie Edycja > Kod > Zastosuj formatowanie źródła do zaznaczenia.

  Opcję Zastosuj formatowanie źródła do zaznaczenia można także wybrać z paska narzędzi Wspólne > Formatuj kod źródłowy.

  Uwaga:

  Jeśli zaznaczono kod między znacznikami i zastosowano do tego zaznaczenia formatowanie źródła, to formatowanie będzie obowiązywać aż do znacznika nadrzędnego.

Edytowanie domyślnych reguł formatowania kodu

Formatowanie kodu CSS, JS i PHP można dostosować, dodając reguły formatowania w pliku .jsbeautifyrc w folderze głównym serwisu.

Aby dodać plik .jsbeautifyrc, wykonaj następujące czynności:

Uwaga:
 • Poniższe instrukcje mają zastosowanie tylko do dokumentów CSS, JS i PHP.
 • Znaczniki HTML w dokumencie PHP są formatowane zgodnie z preferencjami określonymi w bibliotekach znaczników.  Natomiast kod w blokach PHP można formatować za pomocą poniższej procedury.
 1. Utwórz nowy plik w katalogu głównym serwisu i nadaj mu nazwę .jsbeautifyrc

 2. Skopiuj podane poniżej domyślne reguły formatowania kodu CSS, JS oraz PHP i wklej je w pliku .jsbeautifyrc. Zapisz plik.

  { 
   
    "js": { 
   
      "eol": "\n", 
   
      "preserve_newlines": true, 
   
      "max_preserve_newlines": 3, 
   
      "space_after_anon_function": true, 
   
      "keep_array_indentation": false, 
   
      "space_before_conditional": true, 
   
      "break_chained_methods": false, 
   
      "unescape_strings": false, 
   
      "wrap_line_length": 0, 
   
      "end_with_newline": true, 
   
      "comma_first": false, 
   
      "operator_position": "after-newline" 
   
    }, 
   
    "css": { 
   
      "preserve_newlines": false, 
   
      "selector_separator_newline" : false, 
   
      "end_with_newline": false, 
   
      "newline_between_rules": false, 
   
      "space_around_selector_separator": true 
   
    }, 
   
    "php": { 
   
      "eol": "\n", 
   
      "preserve_newlines": true, 
   
      "max_preserve_newlines": 3, 
   
      "space_after_anon_function": true, 
   
      "brace_style": "collapse", 
   
      "keep_array_indentation": false, 
   
      "space_before_conditional": true, 
   
      "break_chained_methods": false, 
   
      "unescape_strings": false, 
   
      "wrap_line_length": 0, 
   
      "end_with_newline": false, 
   
      "comma_first": false, 
   
      "space_in_paren":true 
   
    } 
   
  }
 3. Korzystając z poniższej tabeli, zmodyfikuj te reguły, aby zmienić domyślne formatowanie kodu. Zapisz zmiany.

Uwaga:

Jeśli chcesz dostosować formatowanie kodu w plikach PHP, CSS i JS w innych serwisach programu Dreamweaver, musisz umieścić zmieniony plik .jsbeautifyrc w folderze głównym danego serwisu.

Reguły formatowania kodu CSS, JS i PHP:

CSS Reguły Wartości domyślne w programie Dreamweaver Opis
  preserve_newlines false Określa, czy mają być zachowywane puste wiersze.
selector_separator_newline false

Określa, czy między selektorami rozdzielanymi przecinkiem mają być wstawiane nowe wiersze.

Na przykład: „.div, .P”

end_with_newline false Określa, czy na końcu pliku ma się znajdować pusty wiersz.
newline_between_rules false Określa, czy za każdą regułą CSS ma być dodawany nowy wiersz.
space_around_selector_separator true

Wstawia spacje wokół separatorów selektora: „>”, „+”, „~”

Na przykład fraza „a>b” po zastosowaniu formatowania źródła zmieni się w „a > b”.

JS Reguły Wartości domyślne w programie Dreamweaver Opis
  "eol" "\n" Znak reprezentujący koniec wiersza.
preserve_newlines true Określa, czy mają być zachowywane puste wiersze.
max_preserve_newlines 3

Przy "max_preserve_newlines": N, 

podczas stosowania formatowania zachowywane jest N-1 pustych wierszy, jeśli w pliku JS znajduje się już więcej niż N-1 pustych wierszy.

Uwaga: Wartość max_preserve_newlines ma zastosowanie tylko wtedy, gdy reguła preserve_newlines ma wartość true (prawda).

space_after_anon_function true

Określa, czy przed nawiasem funkcji anonimowej ma być dodawana spacja.

Na przykład fraza „function()” po zastosowaniu formatowania źródła zmieni się w „function ()”.

keep_array_indentation false Dopuszcza lub zachowuje nowe wiersze w treści tablicy.
space_before_conditional true

Określa, czy przed instrukcją warunkową ma być dodawana spacja.

Na przykład fraza „if(true)” po zastosowaniu formatowania źródła zmieni się w „if (true)”.

break_chained_methods false

Dopuszcza lub zachowuje nowe wiersze między funkcjami łańcuchowymi.

Przykład:

`foobar().baz()`

unescape_strings false

Steruje tym, czy przed znakami drukowalnymi w łańcuchach zakodowanych w notacji \xNN powinny się znajdować znaki modyfikacji (escape character).

Przykład:

Fraza „\x65\x78\x61\x6d\x70\x6c\x65” po zastosowaniu formatowania źródła zmieni się w „example”.

wrap_line_length 0 Określa, że po wystąpieniu podanej liczby znaków wiersz powinien być przy pierwszej sposobności zawijany.
end_with_newline true

Dodaje pusty wiersz na końcu pliku.

comma_first false Przy łamaniu wiersza w miejscu przecinka flaga ta określa, że przecinek ma być pierwszym znakiem w nowym wierszu.
operator_position after-newline

Jeśli długie wyrażenie warunkowe zostanie podzielone na wiele wierszy, ta flaga steruje położeniem operatorów w tych wierszach.

Dostępne są następujące wartości, odpowiadające kolejno położeniu przed nowym wierszem, po nowym wierszu lub z zachowaniem położenia nowego wiersza:

 • before-newline
 • after-newline
 • preserve-newline
Uwaga:

W przypadku kodu PHP obowiązują te same reguły formatowania co przy kodzie JS (opisano je w powyższej tabeli). Ponadto istnieją dwie dodatkowe reguły:

PHP Reguły Wartości domyślne w programie Dreamweaver Opis
  brace_style collapse

Opcja sterująca położeniem nawiasów klamrowych:

Przykład:

function f() {

// kod

}

lub 

function f()

{

// kod

}

Dostępne są następujące wartości:

 • „collapse” (zwiń) — klamry są wstawiane w tym samym wierszu co instrukcje sterujące
 • „expand” (rozwiń) — klamry są wstawiane w nowym wierszu (styl Allman/ANSI)
 • „end-expand” (rozwiń końcowe) — klamry końcowe są wstawiane w nowym wierszu
 • „none” (brak) — program podejmie próbę zachowania istniejącego położenia nawiasów klamrowych
 • Użycie jednej z powyższych opcji w połączeniu z regułą „,preserve-inline” spowoduje, że opcja preserve-inline podejmie próbę zachowania istniejących bloków nowych wierszy w nawiasach klamrowych.
space_in_paren true

Określa, czy w nawiasach mają być dodawane spacje.

Na przykład fraza:

include('header.php')

zostanie sformatowana jako

include( 'header.php' )

Więcej zasobów tego rodzaju

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?