Podręcznik użytkownika Anuluj

Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver

 1. Podręcznik użytkownika programu Dreamweaver
 2. Wprowadzenie
  1. Podstawy projektowania serwisów WWW o elastycznym układzie
  2. Dreamweaver — co nowego
  3. Programowanie zawartości WWW za pomocą programu Dreamweaver — przegląd
  4. Dreamweaver / Popularne pytania
  5. Skróty klawiszowe
  6. Wymagania systemowe programu Dreamweaver
  7. Podsumowanie funkcji
 3. Program Dreamweaver a platforma Creative Cloud
  1. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Dreamweaver
  3. Używanie plików programu Photoshop w programie Dreamweaver
  4. Praca z programami Adobe Animate oraz Dreamweaver
  5. Wydzielanie przygotowanych do wyświetlania w Internecie plików SVG z bibliotek
 4. Przestrzenie robocze i widoki w programie Dreamweaver
  1. Przestrzeń robocza programu Dreamweaver
  2. Optymalizacja przestrzeni roboczej programu Dreamweaver do programowania wizualnego
  3. Wyszukiwanie plików według nazwy lub zawartości | Mac OS
 5. Konfigurowanie serwisów
  1. Informacje o serwisach programu Dreamweaver
  2. Konfigurowanie lokalnej wersji serwisu
  3. Nawiązywanie połączenia z serwerem publikacji
  4. Konfigurowanie serwera testowego
  5. Importowanie i eksportowanie ustawień serwisu programu Dreamweaver
  6. Przenoszenie istniejących serwisów z serwera zdalnego do lokalnego katalogu głównego serwisu
  7. Funkcje ułatwień dostępu w programie Dreamweaver
  8. Ustawienia zaawansowane
  9. Ustawianie preferencji serwisu dotyczących transferu plików
  10. Określanie ustawień serwera proxy w programie Dreamweaver
  11. Synchronizowanie ustawień programu Dreamweaver z chmurą Creative Cloud
  12. Korzystanie z systemu Git w programie Dreamweaver
 6. Zarządzanie plikami
  1. Tworzenie i otwieranie plików
  2. Zarządzanie plikami i folderami
  3. Odbieranie plików i wysyłanie ich na serwer
  4. Pobieranie plików do edycji i odkładanie ich na serwer
  5. Synchronizacja plików
  6. Porównywanie plików w poszukiwaniu różnic
  7. Maskowanie plików i folderów w serwisie programu Dreamweaver
  8. Włączanie funkcji Uwagi do projektu w serwisach programu Dreamweaver
  9. Zapobieganie potencjalnemu obejściu funkcji Gatekeeper
 7. Układ i projekt
  1. Korzystanie z wizualnych pomocy do układu
  2. Informacje o tworzeniu układu strony za pomocą stylów CSS
  3. Projektowanie elastycznych serwisów WWW z użyciem struktury Bootstrap
  4. Tworzenie i używanie zapytań o media w programie Dreamweaver
  5. Prezentacja zawartości za pomocą tabel
  6. Kolory
  7. Tworzenie reagujących projektów za pomocą układów elastycznej siatki
  8. Narzędzie Extract w programie Dreamweaver
 8. CSS
  1. Podstawowe informacje o stylach CSS
  2. Tworzenie układu strony za pomocą panelu Projektant CSS
  3. Korzystanie z preprocesorów CSS w programie Dreamweaver
  4. Ustawianie preferencji stylów CSS w programie Dreamweaver
  5. Przenoszenie reguł CSS w programie Dreamweaver
  6. Konwertowanie stylu CSS wewnątrz znacznika na regułę CSS w programie Dreamweaver
  7. Posługiwanie się znacznikami DIV
  8. Stosowanie gradientów na tło
  9. Tworzenie i edytowanie efektów przejść CSS3 w programie Dreamweaver
  10. Formatowanie kodu
 9. Zawartość strony i zasoby
  1. Ustawianie właściwości strony
  2. Ustawianie właściwości CSS dla nagłówków i łączy
  3. Praca z tekstem
  4. Znajdowanie i zastępowanie tekstu, znaczników i atrybutów
  5. Panel DOM
  6. Edytowanie w widoku aktywnym
  7. Kodowanie znaków dokumentu w programie Dreamweaver
  8. Zaznaczanie i wyświetlanie elementów w oknie Dokument
  9. Ustawianie właściwości tekstu na panelu Inspektor właściwości
  10. Sprawdzanie pisowni na stronie internetowej
  11. Używanie linii poziomych w programie Dreamweaver
  12. Dodawanie i modyfikowanie kombinacji czcionek w programie Dreamweaver
  13. Praca z zasobami
  14. Wstawianie i aktualizowanie dat w programie Dreamweaver
  15. Tworzenie list ulubionych zasobów w programie Dreamweaver i zarządzanie nimi
  16. Wstawianie i edytowanie obrazów w programie Dreamweaver
  17. Dodawanie obiektów multimedialnych
  18. Dodawanie zawartości wideo w programie Dreamweaver
  19. Wstawianie wideo HTML5
  20. Wstawianie plików SWF
  21. Dodawanie efektów dźwiękowych
  22. Wstawianie obiektów audio HTML5 w programie Dreamweaver
  23. Praca z elementami bibliotek
  24. Stosowanie pisma arabskiego i hebrajskiego w programie Dreamweaver
 10. Łączenie i przeglądanie
  1. Informacje o łączeniu i przeglądaniu stron
  2. Tworzenie łączy
  3. Mapy obrazu
  4. Rozwiązywanie problemów dotyczących łączy
 11. Efekty i widgety jQuery
  1. Używanie widgetów jQuery interfejsu użytkownika i elementów mobilnych w programie Dreamweaver
  2. Używanie efektów jQuery w programie Dreamweaver
 12. Tworzenie kodu serwisów WWW
  1. Informacje o tworzeniu kodu w programie Dreamweaver
  2. Środowisko programistyczne w programie Dreamweaver
  3. Ustawianie preferencji kodowania
  4. Dostosowywanie ustawień kolorowania kodu
  5. Pisanie i edytowanie kodu
  6. Podpowiedzi i uzupełnianie kodu
  7. Zwijanie i rozwijanie kodu
  8. Ponowne wykorzystywanie fragmentów kodu za pomocą funkcji Urywki
  9. Linting: oczyszczanie kodu z błędów
  10. Optymalizacja kodu
  11. Edytowanie kodu w widoku Projekt
  12. Praca z zawartością znacznika HEAD strony
  13. Wstawianie dołączeń po stronie serwera w programie Dreamweaver
  14. Korzystanie z bibliotek znaczników w programie Dreamweaver
  15. Importowanie własnych znaczników do programu Dreamweaver
  16. Używanie zachowań JavaScript (instrukcje ogólne)
  17. Stosowanie wbudowanych zachowań JavaScript
  18. Omówienie języków XML i XSLT
  19. Wykonywanie transformacji XSL po stronie serwera w programie Dreamweaver
  20. Wykonywanie przekształceń XSL po stronie klienta w programie Dreamweaver
  21. Dodawanie encji znaków w kodzie XSLT w programie Dreamweaver
  22. Formatowanie kodu
 13. Obiegi pracy związane z wieloma produktami
  1. Instalowanie i używanie rozszerzeń programu Dreamweaver
  2. Aktualizacje w aplikacji w programie Dreamweaver
  3. Wstawianie dokumentów Microsoft Office w programie Dreamweaver (tylko Windows)
  4. Praca z programami Fireworks i Dreamweaver
  5. Edycja zawartości w stronach programu Dreamweaver za pomocą aplikacji Contribute
  6. Integracja programu Dreamweaver z aplikacją Business Catalyst
  7. Tworzenie spersonalizowanych kampanii rozsyłanych pocztą elektroniczną
 14. Szablony
  1. Informacje o szablonach programu Dreamweaver
  2. Rozpoznawanie szablonów oraz dokumentów opartych na szablonach
  3. Tworzenie szablonu programu Dreamweaver
  4. Tworzenie edytowalnych regionów w szablonach
  5. Tworzenie powtarzalnych regionów i tabel w programie Dreamweaver
  6. Używanie regionów opcjonalnych w szablonach
  7. Definiowanie edytowalnych atrybutów znacznika w programie Dreamweaver
  8. Tworzenie zagnieżdżonych szablonów w programie Dreamweaver
  9. Edytowanie, aktualizowanie i usuwanie szablonów
  10. Eksportowanie i importowanie zawartości XML w programie Dreamweaver
  11. Stosowanie szablonu lub usuwanie go z istniejącego dokumentu
  12. Edycja zawartości w szablonach programu Dreamweaver
  13. Reguły składni dla znaczników szablonu w programie Dreamweaver
  14. Ustawianie preferencji podświetlenia dla regionów szablonów
  15. Korzyści wynikające z używania szablonów w programie Dreamweaver
 15. Urządzenia mobilne i obsługa wielu ekranów
  1. Tworzenie zapytań o media
  2. Zmiana orientacji strony na urządzeniach mobilnych
  3. Tworzenie aplikacji internetowych przeznaczonych na urządzenia mobilne za pomocą programu Dreamweaver
 16. Dynamiczne serwisy, strony i formularze WWW
  1. Podstawowe informacje o aplikacjach internetowych
  2. Konfigurowanie komputera do programowania aplikacji
  3. Rozwiązywanie problemów z połączeniami z bazą danych
  4. Usuwanie skryptów połączenia w programie Dreamweaver
  5. Projektowanie stron dynamicznych
  6. Omówienie źródeł zawartości dynamicznej
  7. Definiowanie źródeł zawartości dynamicznej
  8. Dodawanie dynamicznej zawartości do stron
  9. Modyfikowanie dynamicznej zawartości w programie Dreamweaver
  10. Wyświetlanie rekordów z bazy danych
  11. Udostępnianie aktywnych danych w programie Dreamweaver oraz rozwiązywanie problemów z takimi danymi
  12. Dodawanie własnych zachowań serwerowych w programie Dreamweaver
  13. Tworzenie formularzy w programie Dreamweaver
  14. Zbieranie informacji od użytkowników za pomocą formularzy
  15. Tworzenie oraz włączanie formularzy ColdFusion w programie Dreamweaver
  16. Tworzenie formularzy WWW
  17. Rozszerzona obsługa elementów formularza w języku HTML5
  18. Tworzenie formularzy za pomocą programu Dreamweaver
 17. Tworzenie aplikacji metodą graficzną
  1. Tworzenie stron wzorca i szczegółów w programie Dreamweaver
  2. Tworzenie stron wyszukiwania i wyników
  3. Tworzenie strony wstawiania rekordów
  4. Tworzenie strony uaktualniania rekordów w programie Dreamweaver
  5. Tworzenie stron usuwania rekordów w programie Dreamweaver
  6. Używanie poleceń ASP do modyfikacji bazy danych w programie Dreamweaver
  7. Tworzenie strony rejestracji
  8. Tworzenie strony logowania
  9. Tworzenie strony, do której dostęp będą mieli tylko uwierzytelnieni użytkownicy
  10. Zabezpieczanie folderów w aplikacji ColdFusion za pomocą programu Dreamweaver
  11. Korzystanie ze składników ColdFusion w programie Dreamweaver
 18. Testowanie, podgląd i publikacja serwisów WWW
  1. Podgląd stron
  2. Podgląd stron WWW programu Dreamweaver na wielu urządzeniach
  3. Testowanie serwisu programu Dreamweaver

 

Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie znaczników i bibliotek znaczników, atrybutów i wartości atrybutów w programie Dreamweaver. Ustawianie właściwości biblioteki znaczników.

Biblioteka znaczników w programie Dreamweaver to zestaw znaczników o określonym typie wraz z informacją jak program powinien je formatować. Biblioteki znaczników dostarczają informacji na temat znaczników, które program Dreamweaver używa do wskazówek do kodu, sprawdzania docelowej przeglądarki, Przybornika znaczników oraz innych mechanizmów wspierania pisania kodu. Za pomocą edytora Biblioteki znaczników można dodać i usuwać biblioteki znaczników, pojedyncze znaczniki, atrybuty oraz ich wartości, ustawiać właściwości dla biblioteki znaczników, włączając w to format (dla łatwej identyfikacji w kodzie), oraz edytować znaczniki oraz atrybuty.

Otwieranie i zamykanie edytora Biblioteki znaczników

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Biblioteki znaczników, aby otworzyć edytor Biblioteki znaczników.

  Pojawia się Okno dialogowe edytora Biblioteki znaczników. (Opcje tego okna dialogowego zmieniają się w zależności od wybranego znacznika).

 2. Zamknij edytor Biblioteki znaczników w jeden z podanych sposobów:
  • Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK.

  • Aby zamknąć edytor bez zapisywania zmian, kliknij przycisk Anuluj.

  Uwaga:

  Po kliknięciu Anuluj wszystkie zmiany, które zrobiono w edytorze Biblioteki znaczników, zostaną utracone. Jeżeli usunięto znacznik lub bibliotekę znaczników, elementy te zostaną odtworzone.

Dodawanie bibliotek, znaczników oraz atrybutów

W programie Dreamweaver można użyć edytora Biblioteki znaczników do dodania bibliotek znaczników, znaczników oraz atrybutów do bibliotek znaczników.

Dodawanie biblioteki znaczników

 1. W edytorze Biblioteki znaczników (Narzędzia > Biblioteka znaczników) kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz opcję Nowa biblioteka znaczników.

 2. W polu Nazwa biblioteki wpisz nazwę (np. Znaczniki różne), a następnie kliknij przycisk OK.

Dodawanie znaczników do biblioteki znaczników

 1. W edytorze Biblioteki znaczników (Narzędzia > Biblioteka znaczników) kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz opcję Nowe znaczniki.

 2. Wybierz opcję Biblioteka znaczników z menu wyskakującego, a następnie wybierz bibliotekę znaczników.
 3. Wpisz nazwę nowego znacznika. Aby dodać więcej niż jeden znacznik, oddziel nazwy znaczników za pomocą przecinka i spacji (na przykład: cfgraph, cfgraphdata).
 4. Jeżeli nowe znaczniki mają mieć odpowiadające im znaczniki zamykające (</...>), wybierz opcję Istnieją pasujące znaczniki końcowe.
 5. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie atrybutów do znacznika

 1. W edytorze Biblioteki znaczników (Narzędzia > Biblioteka znaczników) kliknij przycisk Plus (+), a następnie wybierz opcję Nowe atrybuty.

 2. Wybierz polecenie Biblioteka znaczników z menu wyskakującego, a następnie wybierz bibliotekę znaczników.
 3. W menu wyskakującym Znacznik, wybierz konkretny znacznik.
 4. Wpisz nazwę nowego atrybutu. Aby dodać więcej niż jeden znacznik, oddziel nazwy znaczników za pomocą przecinka i spacji (na przykład: width, height).
 5. Kliknij przycisk OK.

Edycja bibliotek, znaczników oraz atrybutów

Użyj edytora Biblioteki znaczników do ustawiania właściwości biblioteki znaczników oraz edytowania znaczników, jak również ich atrybutów.

Ustawianie właściwości biblioteki znaczników

 1. W edytorze Biblioteki znaczników (Narzędzia > Biblioteka znaczników) wybierz bibliotekę znaczników (nie pojedynczy znacznik) z listy Znaczniki.

  Uwaga:

  Właściwości biblioteki znaczników pojawiają się tylko wtedy, gdy biblioteka znaczników jest wybrana. Biblioteki znaczników są reprezentowane przez foldery główne na liście Znaczniki; na przykład folder Znaczniki HTML reprezentuje bibliotekę znaczników, podczas gdy folder abbr znajdujący się w folderze Znaczniki HTML oznacza znacznik.

 2. Na liście Używany w zaznacz każdy typ dokumentu, który powinien używać biblioteki znaczników.

  Typy dokumentów, które zaznaczysz określają jakie typy dokumentów zawierają wskazówki do kodu dla danej biblioteki znaczników. Na przykład jeżeli opcja HTML nie jest zaznaczona dla danej biblioteki znaczników, wskazówki do kodu dla danej biblioteki znaczników nie pojawią się w plikach HTML.

 3. (Opcjonalnie) Wprowadź prefiks dla znaczników polu Prefiks znacznika.
  Uwaga:

  Prefiks jest używany do identyfikacji znacznika w kodzie, że pochodzi z konkretnej biblioteki. Niektóre biblioteki znaczników nie używają prefiksów.

 4. Kliknij przycisk OK.

Edycja znacznika w bibliotece znaczników

 1. W edytorze Biblioteki znaczników (Narzędzia > Biblioteka znaczników) rozwiń listę Znaczniki i wybierz jeden znacznik.

 2. Ustaw dowolne spośród poniższych opcji Format znacznika:

  Znaki łamania wiersza

  Określa, gdzie program Dreamweaver wstawia podział wiersza dla znacznika.

  Spis treści

  Określa, jak program Dreamweaver wstawia zawartość znacznika, co oznacza sposób, w jaki wstawia podział wiersza, formatowanie oraz zasady wcinania kodu do treści.

  Wielkość liter

  Określa wielkość liter dla zadanego znacznika. Wybierz spośród Domyślne, Małe litery, Duże litery lub Mieszane litery. Jeżeli wybrano Mieszane litery, pojawi się okno dialogowe Nazwa znacznika — wielkie i małe litery. Wpisz znacznik z wielkością, którą program Dreamweaver powinien używać, kiedy go wstawia (np. getProperty), a następnie kliknij przycisk OK.

  Ustawianie wartości domyślnych

  Ustawia domyślne wartości wielkości liter dla wszystkich znaczników. W oknie dialogowym Domyślna wielkość liter znaczników, które się pojawia, wybierz <DUŻE LITERY> lub <małe litery>, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Może warto ustawić domyślną wielkość na małe litery, aby być zgodnym ze standardami XML oraz XHTML.

Edycja atrybutu znacznika

 1. W edytorze Biblioteki znaczników (Narzędzia > Biblioteka znaczników) rozwiń listę Znaczniki, wybierz i rozwiń jeden znacznik, a następnie wybierz atrybut znacznika.

 2. Z wyskakującego menu Wielkość liter atrybutu wybierz opcję Domyślne, Małe litery, Duże litery lub Mieszane litery.

  Jeżeli wybrano Mieszane litery, pojawi się okno dialogowe Nazwa atrybutu — wielkie i małe litery. Wpisz atrybut, stosując wielkość liter, której program Dreamweaver powinien używać, kiedy go wstawia (np. onClick), a następnie kliknij przycisk OK.

  Kliknij łącze Ustaw domyślne, aby ustawić domyślną wielkość liter dla wszystkich nazw atrybutów.

 3. Z menu wyskakującego Typ atrybutu wybierz typ atrybutu.

  Jeżeli wybrano Wyliczenie, wpisz wszystkie dopuszczalne wartości w polu dialogowym Wartości. Oddzielaj wartości za pomocą przecinków, a nie spacji. Na przykład wyliczeniowe wartości atrybutu showborder znacznika cfchart są wymieniona jako yes,no.

Usuwanie bibliotek, znaczników oraz atrybutów

 1. W edytorze Biblioteki znaczników (Narzędzia > Biblioteka znaczników) wybierz w polu Znaczniki bibliotekę znaczników, znacznik albo atrybut.

 2. Kliknij przycisk Minus (-).
 3. Kliknij przycisk OK, aby go trwale usunąć.

  Element zostanie usunięty z pola Znaczniki.

 4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć edytor Biblioteki znaczników i zakończyć proces usuwania.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?