Informacje o ustawianiu preferencji kodowania, motywów kodu, formatowania i poprawiania kodu w programie Dreamweaver.

Preferencje kodowania, dotyczące między innymi formatowania i kolorów kodu, pozwalają dostosować wygląd kodu do własnych potrzeb.

Uwaga:

 • Aby ustawić zaawansowane preferencje, użyj Edytora biblioteki znaczników (zobacz Zarządzanie bibliotekami znaczników).
 • Dreamweaver obsługuje formatowanie plików CSS, JS i PHP. Informacje o tym, jak dostosowywać sposób formatowania kodu PHP, CSS i JS, podano w artykule Formatowanie kodu.

Określanie ustawień wyglądu kodu

W menu Widok > Opcje widoku Kod można ustawić opcje zawijania wierszy, wyświetlania numerów wierszy kodu, kolorowania składni w poszczególnych elementów kodu, wcięć oraz sposobu wyświetlania ukrytych znaków.

 1. Wyświetl dokument w widoku Kod lub Inspektorze kodu.
 2. Wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Kod.

 3. Zaznacz lub wyłącz dowolne z następujących opcji:

  Zawijanie tekstu

  Zawija kod tak, aby można było go przeglądać bez przewijania okna w poziomie. Ta opcja nie powoduje wstawiania znaków podziałów wiersza, pozwala ona tylko na łatwiejsze czytanie kodu.

  Numery wierszy

  Wyświetla numery wierszy obok kodu.

  Ukryte znaki

  Wyświetla specjalne znaki w miejscu odstępów. Na przykład kropka zastępuje każdą spację, podwójny szewron (strzałka skierowana w dół) — każdy znak tabulatora, a znacznik akapitu zastępuje każdy znak końca wiersza.

  Uwaga:

  Miękkie znaki podziału wiersza, których program Dreamweaver używa do zawijania tekstu, nie są oznaczane za pomocą symbolu akapitu.

  Oznaczanie składni kolorami

  Włącza i wyłącza kolorowanie składni. Więcej informacji na temat zmieniania schematu kolorowania można znaleźć w temacie Ustawianie kolorowania kodu.

  Automatyczne wcięcie

  Powoduje, że kod zostaje wcięty automatycznie za każdym razem, gdy wciśniesz Enter w czasie pisania kodu. Nowe linie kodu są wcinanie na tym samym poziomie co poprzednia linia. Więcej informacji na temat zmieniania odstępów wcięcia można znaleźć w opisie opcji Rozmiar tabulatora w temacie Zmiana formatu kodu.

Zmiana formatu kodu

Wygląd kodu można zmienić, określając preferencje formatowania, takie jak wcięcie, długość wierszy oraz wielkość liter w nazwach znaczników oraz atrybutów.

Wszystkie opcje formatowania kodu oprócz opcji Przesłaniaj wielkość są stosowane automatycznie tylko do nowo tworzonych dokumentów oraz fragmentów dodawanych do dokumentów.

Aby zmienić formatowanie istniejących dokumentów HTML, otwórz dokument i wybierz polecenie Edycja > Kod > Zastosuj formatowanie źródła.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje.
 2. Z listy Kategoria po lewej stronie wybierz pozycję Formatowanie kodu.
 3. Ustaw dowolne spośród poniższych opcji:

  Wcięcie

  Wskazuje, czy kod generowany przez program Dreamweaver powinien być wcięty (zgodnie z regułami wcięcia określonymi w tych preferencjach), czy też nie.

  Uwaga:

  Większość opcji w tym oknie dialogowym ma zastosowanie tylko do kodu generowanego przez program Dreamweaver, a nie do kodu wpisywanego przez użytkownika. Aby każdy nowy wiersz miał takie samo wcięcie, jak poprzedni, wybierz polecenie Widok > Opcje widoku Kod, a następnie opcję Autowcięcie. Więcej informacji znajduje się w części Ustawianie kolorowania kodu.

  Z

  (Pole tekstowe oraz menu wyskakujące) Określa liczbę spacji oraz tabulatorów stosowanych przez program Dreamweaver do sformatowania wcięcia generowanego kodu. Na przykład wpisanie w tym polu tekstowym liczby 3 i wybranie opcji Tabulatory z menu wyskakującego spowoduje, że kod generowany przez program Dreamweaver będzie wcięty za pomocą trzech tabulatorów na każdym poziomie zagnieżdżenia.

  Rozmiar tabulatora

  Określa, ile znaków szerokości będzie miał w oknie kodu każdy tabulator. Jeżeli na przykład rozmiar tabulatora został ustawiony na wartość 4, każdy tabulator wyświetlany w widoku Kod będzie miał szerokość czterech spacji. Ponadto jeśli opcja Wcięcie przez jest ustawiona na wartość 3 tabulatorów, to kod generowany przez program Dreamweaver zostanie przesunięty za pomocą trzech znaków tabulacji na każdym poziomie zagnieżdżenia, co spowoduje, ze w widoku Kod odstępy będą miały szerokość 12 znaków.

  Uwaga:

  Program Dreamweaver tworzy wcięcia za pomocą spacji lub tabulatorów, nie konwertuje natomiast wielu spacji na tabulator, gdy wstawia kod.

  Emmet

  Wybierz tę opcję, jeśli planujesz używać skrótów Emmet podczas wpisywania kodu. Gdy ta opcja jest zaznaczona, po naciśnięciu klawisza Tab program Dreamweaver przekształci skrót Emmet w pełny kod HTML lub CSS. Więcej informacji: Używanie pakietu narzędzi Emmet w połączeniu z programem Dreamweaver.

  Typ podziałów wierszy

  Określa typ zdalnego serwera (Windows, Macintosh lub UNIX), na którym znajduje się twój zdalny serwis. Wybranie odpowiedniego typu znaków końca wiersza powoduje, że kod źródłowy HTML będzie wyglądał poprawnie, kiedy będzie oglądany na zdalnym serwerze. To ustawienie jest przydatne, gdy pracujesz z zewnętrznym edytorem tekstowym, który rozpoznaje tylko niektóre znaki końca wiersza. Przykład: użyj CR LF (Windows) jeżeli zewnętrznym edytorem jest Notatnik; użyj znaku CR (Macintosh), jeżeli zewnętrznym edytorem jest SimpleText.

  Uwaga:

  W przypadku serwerów korzystających z protokołu FTP opcja ta ma znaczenie tylko w trybie transmisji binarnej, natomiast w trybie transmisji ASCII program Dreamweaver pomija tę opcję. W przypadku pobierania plików w trybie ASCII program Dreamweaver ustawia znaki końca wiersza zgodnie z ustawieniami systemu operacyjnego komputera. Gdy wczytujesz pliki w tym trybie, wszystkie znaki końca wiersza mają postać CR LF.

  Znacznik TD: Nie wstawiaj przerwy wewnątrz znacznika TD

  Rozwiązuje problem wyświetlania, który występuje w starszych wersjach przeglądarek, kiedy następuje odstęp lub łamanie linii bezpośrednio po znaczniku <td> lub bezpośrednio przed znacznikiem </td>. Gdy opcja ta jest zaznaczona, program Dreamweaver nie zapisuje znaków końca wiersza bezpośrednio po znacznikach <td> oraz przed znacznikiem </td>, nawet jeżeli formatowanie w Bibliotece znaczników wskazuje, że zakończenie wiersza powinno znaleźć się w tym miejscu.

  Formatowanie zaawansowane

  Pozwala ustawić opcje formatowania poszczególnych znaczników i atrybutów w Edytorze biblioteki znaczników.

  Znak odstępu

  (Tylko wersja japońska) Umożliwia wybranie znaku &nbsp; albo znaku spacji Zenkaku do użycia w kodzie HTML. Znak odstępu wybrany w tej opcji będzie stosowany w pustych znacznikach podczas tworzenia tabeli oraz w sytuacji, gdy zostanie włączona opcja „Dopuszczaj wiele kolejnych spacji” dla stron w kodowaniu japońskim.

  Minimalny rozmiar zwijania kodu

  Domyślny rozmiar zwijania kodu to dwa wiersze. Przy tym ustawieniu domyślnym zwijane będą wszystkie fragmenty, które zawierają co najmniej dwa wiersze kodu. Fragmenty kodu krótsze niż dwa wiersze można zwijać po zaznaczeniu takiego kodu. Więcej informacji: Zwijanie i rozwijanie kodu.

Ustawianie preferencji poprawiania kodu

Za pomocą preferencji poprawiania kodu można określić, jak i kiedy program Dreamweaver ma modyfikować kod użytkownika podczas otwierania dokumentów, kopiowania i wklejania elementów formularzy oraz wstawiania wartości atrybutów i adresów URL za pomocą takich narzędzi, jak Inspektor właściwości. Te preferencje nie mają zastosowania podczas edytowania kodu HTML oraz skryptów w widoku Kod.

Jeżeli wyłączy się opcje poprawiania kodu, w oknie Dokument będą wyświetlane nieprawidłowe elementy znaczników kodu HTML, który inaczej zostałby poprawiony.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh).
 2. Z listy Kategoria po lewej stronie wybierz pozycję Przebudowa kodu.
 3. Ustaw dowolne spośród poniższych opcji:

  Napraw błędnie zagnieżdżone i niezamknięte znaczniki

  Poprawia nakładające się znaczniki Na przykład kod <b><i>tekst</b></i> zostanie poprawiony na <b><i>tekst</i></b>. Ta opcja powoduje także wstawienie znaków cudzysłowu oraz zamykających nawiasów, jeżeli ich brakuje.

  Zmień nazwy pozycji formularza podczas wklejania

  Zapewnia, że nie masz zduplikowanych nazw obiektów formularza. Ta opcja jest domyślnie włączona.

  Uwaga:

  W przeciwieństwie do innych ustawień w tym oknie dialogowym preferencji, ta opcja nie jest stosowana w czasie otwierania dokumentu, lecz podczas kopiowania i wklejania elementów formularza.

  Usuń dodatkowe znaczniki końcowe

  Usuwa zamykające znaczniki, które nie mają odpowiadających im znaczników otwierających.

  Ostrzegaj o naprawianiu lub usuwaniu znaczników

  Wyświetla opis technicznie nieprawidłowego dokumentu HTML, który program Dreamweaver usiłował poprawić. Opis zawiera informacje o położeniu problemu (z podaniem numeru wiersza oraz kolumny), co pozwala odszukać poprawkę oraz upewnić się, że jest poprawnie renderowana.

  Nigdy nie przebudowuj kodu: w plikach z rozszerzeniami

  Wyłącza poprawianie kodu przez program Dreamweaver w plikach mających określone rozszerzenia. Ta opcja jest szczególnie użyteczna w przypadku plików, które używają niestandardowych znaczników.

  Zakoduj znaki <, >, & oraz " w wartościach atrybutów za pomocą znaku &

  Powoduje, że wartości atrybutów wprowadzane lub edytowane za pomocą narzędzi programu Dreamweaver (takich jak Inspektor właściwości) będą zawierać tylko dozwolone znaki. Ta opcja jest domyślnie włączona.

  Uwaga:

  Ta opcja i następujące opcje nie mają zastosowania do adresu URL, który wpisujesz w widoku Kod. Podobnie, nie powoduje ona zmiany w kodzie już istniejącym w pliku.

  Nie koduj znaków specjalnych

  Zapobiega zmianie adresu URL przez program Dreamweaver na zawierający tylko dozwolone znaki. Ta opcja jest domyślnie włączona.

  Zakoduj znaki specjalne w adresie URL, używając znaku &#

  Powoduje, że adresy URL wprowadzane lub edytowane za pomocą narzędzi programu Dreamweaver (takich jak Inspektor właściwości) będą mogły zawierać tylko dozwolone znaki.

  Zakoduj znaki specjalne w adresie URL, używając znaku %

  Działa w ten sam sposób jak poprzednia opcja, ale używa innej metody zakodowania znaków specjalnych. Ta metoda zakodowania znaków (za pomocą znaku procenta) jest bardziej zgodna ze starszymi wersjami przeglądarek, ale nie działa dobrze z znakami z niektórych języków.

Ustawianie preferencji wskazówek do kodu

Preferencje podpowiedzi do kodu umożliwiają skonfigurowanie sposobu działania tej funkcji. 

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh).

  Ustawianie preferencji wskazówek do kodu
 2. Z listy kategorii po lewej stronie wybierz pozycję Podpowiedzi do kodu.

 3. Ustaw dowolne spośród poniższych opcji:

  Zamykaj znaczniki

  Określa sposób, w jaki program Dreamweaver będzie zamykać znaczniki.

  • Po wpisaniu „</” – 
  • Po wpisaniu znaku „>” znacznika otwierającego — zaznacz tę opcję, jeśli program Dreamweaver ma automatycznie dodawać znacznik zamykający po wpisaniu znaku zamykającego znacznik otwierający.
  • Nigdy — zaznacz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby program Dreamweaver automatycznie dodawał znaczniki zamykające.

  Włączanie podpowiedzi do kodu

  Zaznacz tę opcję, aby włączyć lub wyłączyć podpowiedzi i uzupełnianie kodu w programie Dreamweaver. Więcej informacji na temat tych funkcji w programie Dreamweaver: Podpowiedzi i uzupełnianie kodu.

  Włącz podpowiedzi opisowe

  Zaznacz tę opcję, aby włączyć wyświetlanie opisów wraz z podpowiedziami. Są to opisy zawierające dodatkowe informacje o tworzonym właśnie kodzie.

  Automatycznie wstawiaj klamry  Gdy ta opcja jest zaznaczona, program automatycznie wstawia nawias zamykający, jeśli użytkownik wpisał nawias otwierający. Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, po wstawieniu nawiasu otwierającego przez użytkownika program nie wstawia nawiasu zamykającego. Dotyczy to wszystkich rodzajów nawiasów oraz wszystkich typów plików (html, php,css, js).

  Automatycznie wstawiaj cudzysłowy  Gdy ta opcja jest zaznaczona, program automatycznie wstawia cudzysłów zamykający, jeśli użytkownik wpisał cudzysłów otwierający. Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, po wstawieniu cudzysłowu otwierającego przez użytkownika program nie wstawia cudzysłowu zamykającego. Dotyczy to zarówno cudzysłowów podwójnych, jak i pojedynczych we wszystkich typach plików (html, php,css, js).

Ustawianie preferencji autouzupełniania kodu

Opcje automatycznego zamykania nawiasów i cudzysłowów można włączać i wyłączać, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz plik brackets.json z następującej lokalizacji:

  • Win: %appdata%\Adobe\Dreamweaver CC 2018\en_US\Configuration\Brackets\
  • Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver CC 2018/en_US/Configuration/Brackets/
 2. Aby wyłączyć automatyczne zamykanie nawiasów, ustaw parametr autoCloseBraces na wartość False.

 3. Aby wyłączyć automatyczne wstawianie pasujących cudzysłowów, ustaw parametr autoCloseQuotes na wartość Flase.

  Natomiast jeśli chcesz włączyć automatyczne zamykanie nawiasów i dodawanie cudzysłowów, ustaw powyższe parametry na wartość True.

  Ustawianie preferencji autouzupełniania kodu w programie Dreamweaver
  Ustawianie preferencji autouzupełniania kodu w programie Dreamweaver
 4. Zapisz plik .json i ponownie uruchom program Dreamweaver.

Ustawianie preferencji PHP

W programie można skonfigurować pożądane parametry środowiska tworzenia kodu PHP. Konfigurację tę można ustawić zarówno w odniesieniu do poszczególnych serwisów, jak i jako ogólne ustawienia dla wszystkich plików PHP zapisywanych poza serwisami programu Dreamweaver.

Program Dreamweaver skonfiguruje podpowiedzi do kodu i opcje lintingu odpowiednio do wybranej wersji PHP.

Aby ustawić preferencje wersji PHP plików nieprzypisanych do konkretnego serwisu, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh).

 2. Na liście kategorii po lewej stronie wybierz pozycję PHP.

 3. Z rozwijanej listy Wersja PHP wybierz odpowiednią wersję i kliknij przycisk Zastosuj.

Aby ustawić wersję PHP dla konkretnego serwisu, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz okno dialogowe Konfiguracja serwisu i w sekcji Ustawienia zaawansowane wybierz opcję PHP.

 2. Z rozwijanej listy Wersja PHP wybierz odpowiednią wersję i kliknij przycisk Zapisz.

  Ustawianie preferencji PHP dla konkretnego serwisu
  Ustawianie preferencji PHP dla konkretnego serwisu

Ustawianie motywów kolorów i motywów kodu

Podczas uruchamiania programu Dreamweaver można wybrać preferowany motyw kolorystyczny. Można również zmienić te preferencje w dowolnej chwili.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Dreamweaver > Preferencje (Macintosh).
 2. Z listy Kategoria po lewej stronie wybierz pozycję Interfejs.

 3. Wybierz motyw z listy Motywy kolorów.

 4. Po ustawieniu motywu interfejsu określ motyw kodu.

  Można wybrać motyw jasny albo ciemny.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać wprowadzone zmiany.

  Kolory kodu można dostosowywać także w większym stopniu, stosownie do własnych potrzeb. Więcej informacji: Dostosowywanie kolorowania kodu.

Używanie zewnętrznego edytora

Możesz określić zewnętrzny edytor do edycji plików o określonych rozszerzeniach. Można na przykład określić, że w celu edycji plików JavaScript (JS) z poziomu programu Dreamweaver ma być uruchamiany edytor tekstu, taki jak BBEdit, Notatnik lub TextEdit.

Do różnych rozszerzeń plików można przypisać różne edytory zewnętrzne.

Ustawianie zewnętrznego edytora dla danego typu pliku

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje.
 2. Wybierz opcję Typy plików/Edytory z listy Kategorie po lewej stronie, ustaw opcje i kliknij przycisk OK.

  Otwórz w widoku Kod

  Określa rozszerzenia plików, które automatycznie otwierają się w widoku Kod w programie Dreamweaver.

  Wczytaj ponownie zmodyfikowane pliki

  Określa zachowanie programu Dreamweaver w przypadku wykrycia zmian wprowadzonych zewnętrznie w dokumencie, który jest obecnie otwarty w programie Dreamweaver.

  Zapisz przy uruchamianiu

  Określa, czy program Dreamweaver powinien zawsze zapisywać bieżący dokument przed uruchomieniem edytora, nigdy nie zapisywać, albo też pytać o zapisywanie przy każdym uruchomieniu zewnętrznego edytora.

  Fireworks

  Wpisując tutaj ścieżkę do aplikacji Fireworks, można połączyć ją z programem Dreamweaver.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online