Volume Licensing — często zadawane pytania

Programy zakupowe firmy Adobe umożliwiają zakup, zarządzanie i wdrażanie produktów firmy Adobe w całej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa lub instytucji. Więcej informacji o programach zakupowych firmy Adobe podano w serwisie Adobe.com.

Często zadawane pytania

Program Value Incentive Plan (VIP)

Program VIP oferuje opcję licencji imiennych, która nadaje status uczestnika programu VIP pojedynczym użytkownikom. Ta opcja jest dostępna w przypadku następujących planów Creative Cloud: Wszystkie aplikacje, Wszystkie aplikacje + Adobe Stock, Pojedyncza aplikacja, a także programu Acrobat . Każda z tych ofert (wraz z usługami) jest dostępna za pośrednictwem programu VIP.

Instytucje edukacyjne uczestniczące w programie mogą również skorzystać z opcji licencji urządzeń współużytkowanych. Różnią się one od licencji imiennych tym, że mogą być wdrażane na urządzeniach przez administratora programu VIP.

Program Acrobat Standard lub Pro we wdrożeniach VIP można wirtualizować w następujących środowiskach:

 • Citrix XenApp
 • Citrix XenDesktop
 • VMware Horizon
 • Microsoft App-V 

VIP to program podstawowy, który oferuje następujące korzyści:

 • natychmiastowe wdrożenie,
 • automatyczne zapewnienie zgodności licencyjnej,
 • subskrypcje z aktualizacjami na bieżąco, zapewniające dostęp do najnowszych wersji produktów w chmurze,
 • standaryzowane umowy bez odnawiania,
 • roczny lub przedłużony okres obowiązywania.

VIP Select to status uczestnika programu VIP osiągany automatycznie po przekroczeniu minimalnego progu liczby licencji w jednym okresie (ponad 10 licencji w segmencie komercyjnym i segmencie instytucji rządowych oraz ponad 50 licencji w segmencie edukacji).  

Więcej informacji na temat programu VIP można znaleźć w serwisie Adobe.com. Więcej informacji: Często zadawane pytania dotyczące programu VIP Select.

Obok licencji dla urządzeń dostępnych w ramach subskrypcji Creative Cloud dla sektora edukacji Adobe oferuje również licencje miejscowe dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Więcej informacji: Programy zakupowe dla sektora edukacji.

W przypadku okazjonalnych podróży można korzystać z licencji poza wskazanym regionem wdrożenia. Jednak oczekuje się, że produkty będą wykorzystywane przede wszystkim w regionie wskazanym podczas zakupu.

Informacje przeznaczone dla użytkowników z Chin podano w artykule Program nabywczy VIP w Chinach. Informacje na temat statusu VIP Select i zobowiązania trzyletniego podano w artykule Pomoc VIP Select.

Poniżej podano odsyłacze do przewodnika po programie VIP w różnych językach:

Warunki programu są dostępne na stronie Warunki programu Adobe Value Incentive Plan w serwisie Adobe.com.

Informacje o ofercie dla przedsiębiorstw można znaleźć na stronie Przedsiębiorstwa w serwisie Adobe.com
oraz na stronie Creative Cloud dla przedsiębiorstw i Acrobat dla przedsiębiorstw w serwisie Helpx.

Adobe Admin Console to scentralizowane narzędzie, które ułatwia administrowanie licencjami, monitorowanie przestrzeni dyskowej oraz zarządzanie innymi ustawieniami. Subskrypcje dla przedsiębiorstw udostępniają administratorom systemów informatycznych dodatkowe funkcje zarządzania grupami, organizowania produktów i kontrolowania poziomów dostępu. W pomocy serwisu Admin Console podano Informacje o zarządzaniu produktami nabytymi od firmy Adobe lub za pośrednictwem programu VIP.

Obecni uczestnicy programu VIP mogą dodać produkty dla przedsiębiorstw w okresie odnawiania. Tutaj podano więcej informacji na temat migracji.

Umowa ETLA (Enterprise Term License Agreement)

 • program licencjonowania z dostosowywanym okresem obowiązywania,
 • przeznaczony dla firm, instytucji rządowych i instytucji edukacyjnych będących głównymi klientami firmy Adobe,
 • możliwość wdrażania produktów w miarę potrzeb i wnoszenia opłat na podstawie bilansu rocznego,
 • umowa trzyletnia z płatnościami rocznymi i bilansowaniem,
 • dostęp do serwisu Adobe Admin Console.

Więcej informacji o umowie ETLA podano na stronie programów zakupowych dla przedsiębiorstw w serwisie Adobe.com.

Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Adobe, działem sprzedaży Adobe pod numerem 888-649-2990 lub zamów konsultację.

Umowa Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)

W związku z rozszerzeniem programu VIP o dodatkowe funkcje i opcje zgodne z wymogami licencjonowania dla instytucji edukacyjnych, w tym oferty licencji miejscowych i licencji okręgowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, firma Adobe rozpoczęła stopniowe wycofywanie programu EEA. Od 3 grudnia 2016 r. nie można już rejestrować nowych uczestników ani przedłużać udziału w programie EEA.

Nie. Bieżące, aktywne umowy EEA będą dalej obowiązywać. Klienci utrzymujący taką umowę będą do jej wygaśnięcia otrzymywać ten sam poziom wsparcia i obsługi.

Zobacz Przewodnik po programie EEA 1.5. W przypadku dalszych pytań skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą rozwiązań Adobe.

Licencjonowanie bezterminowe

Licencje bezterminowe to licencje na konkretną wersję produktu, które użytkownicy wdrażają za pomocą technologii ESD (cyfrowej dystrybucji oprogramowania) i na podstawie numerów seryjnych. Po zakupie takiej licencji użytkownicy stają się jej właścicielami bezterminowo.

Więcej informacji o programach licencjonowania bezterminowego podano w serwisie Adobe.com.

W przypadku niektórych produktów Adobe dostępny jest tzw. Upgrade Plan (plan uaktualnień), który stanowi „polisę ubezpieczeniową” dla aktualizacji produktu nabytego w ramach programu licencji bezterminowych, takiego jak CLP (Cumulative License Program) lub TLP (Transactional License Program).

 • Dla wszystkich produktów objętych tym planem udostępniane są wszystkie nowe wersje wydane w okresie obowiązywania planu.
 • Firma Adobe automatycznie wysyła powiadomienia o dostępnych uaktualnieniach do uczestników planu uaktualnień, aby ułatwić im planowanie procesu aktualizacji.
 • Upgrade Plan wlicza się do liczby punktów zebranych w ramach programu CLP.
 • Cena oferty Upgrade Plan jest niższa od ceny zakupu nowej licencji na pełną wersję.

Z uwagi na zmieniające się środowisko rynkowe i popyt klientów firma Adobe rozpoczęła proces wycofywania programu EA.   Do programu EA można było przystępować do dnia 14 marca 2014 r.

Zakończenie cyklu życia programu Creative Cloud Desktop w ramach planu CLP

Firma Adobe kończy cykl życiowy programu Creative Cloud Desktop w ramach planów licencyjnych CLP (Cumulative Licensing Plan) dla sektora administracji publicznej. Zamówienia można składać tylko do 5 października 2020 r.

Jest to związane z udostępnieniem modelu licencjonowania FRL, który w umowach ETLA (Enterprise Term Licensing Agreement) wprowadzono w październiku 2018 r., a w programie VIP (Value Incentive Plan) w lipcu 2019 r. Dzięki temu klienci z sektora administracji publicznej dysponują alternatywnym rozwiązaniem subskrypcyjnym.

Tak. Jeśli Twój plan CLP ma zostać odnowiony po terminie wycofania programu Creative Cloud Desktop, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Adobe, aby uzyskać informacje na temat wyboru odpowiedniej dla siebie opcji licencjonowania w formie subskrypcji.

Zobacz Przewodnik po programie CLP. W przypadku dalszych pytań skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą rozwiązań Adobe.

Zasady

Zasady te dotyczą obsługi programów zakupowych firmy Adobe i aktualnych lub poprzednio obowiązujących ofert dostępnych w ramach tych programów. Mają one charakter ogólny oraz mogą zostać zmienione lub doprecyzowane w umowie programów zakupowych. Brak konkretnego scenariusza w poniższych akapitach nie sugeruje automatycznie, że udziela się zezwolenia.

Łączenie identyfikatorów użytkowników LWS

W przypadku powielonych identyfikatorów użytkowników LWS lub w celu konsolidacji licencji LWS można zastosować łączenie identyfikatorów. Procedura łączenia polega na scaleniu informacji powiązanych z dwoma istniejącymi identyfikatorami użytkownika LWS.

Zasady łączenia identyfikatorów użytkowników LWS:

 • Łączyć można tylko identyfikatory użytkowników LWS tego samego typu. Dostępne są następujące typy: identyfikator użytkownika końcowego (EUID), identyfikator wdrożeniowy (DTID) oraz identyfikator sprzedawcy.
 • Identyfikatory muszą mieć taką samą lub podobną nazwę organizacji, informacje kontaktowe organizacji i adres organizacji.
 • Identyfikatory muszą pochodzić z tego samego kraju.
 • Identyfikatory muszą należeć do tego samego segmentu rynku (np. identyfikatora instytucji edukacyjnej nie można połączyć z identyfikatorem komercyjnym).
 • Identyfikatora EUID nie można połączyć z innym identyfikatorem EUID, jeżeli łączony identyfikator jest powiązany z umową CLP. Nie można usunąć identyfikatora EUID powiązanego z umową CLP.
 • Identyfikator DTID można połączyć z innym identyfikatorem DTID, jeżeli łączony identyfikator DTID jest powiązany z tym samym identyfikatorem EUID.

Połączenie dotyczy wszystkich zamówień na licencje i wszystkich kontaktów przydzielonych do łączonych identyfikatorów. Połączenie identyfikatorów klientów LWS jest możliwe tylko w przypadku programów CLP, TLP i FLP. Identyfikatory FLP można łączyć tylko po uzyskaniu zgody działu prawnego firmy Adobe.

Przenoszenie licencji w ramach programów VIP, CLP i TLP

Na tych stronach termin „przeniesienie” odnosi się do zmiany właściciela i nie oznacza zmiany wdrożenia licencji w ramach tej samej jednostki albo między jednostkami lub działami objętymi tą samą umową.

 • Strona przejmująca licencję musi zaakceptować warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA) i warunki umowy programu Cumulative Licensing Program (CLP), jeżeli ma to zastosowanie.
 • Strona przekazująca jest zobowiązana do zniszczenia wszystkich kopii oprogramowania oraz związanej z nim dokumentacji.
 • Zamówień obejmujących wyłącznie nośniki/dostawę elektroniczną (ESD) nie można przenosić za pośrednictwem serwisu licencyjnego Adobe (LWS).
 • Formularz przeniesienia licencji musi zawierać informacje na temat zarówno nowych, jak i poprzednich licencjobiorców.
 • Nie ma żadnych opłat za przetworzenie żądania przeniesienia licencji.
 • Organizacja przekazująca oraz organizacja przejmująca muszą zaakceptować przeniesienie licencji.
 • Dozwolone jest przeniesienie licencji ze względu na fuzje, nabycia, konsolidacje lub wyzbycie się jednostki.

Niedozwolone jest:

 • Przenoszenie licencji w ramach programu VIP
 • Przenoszenie licencji między różnymi segmentami rynku (np. z instytucji edukacyjnej do firmy prowadzącej działalność komercyjną).
 • Modyfikowanie języka licencji podczas przetwarzania przeniesienia.
 • Przenoszenie uaktualnionych wersji licencji bez pełnej ścieżki uaktualnienia, w tym bez bieżących wersji, wszystkich poprzednich wersji, dla których zakupiono uaktualnienia, lub wersji bezpłatnych, a także bez aktywnego planu uaktualnień, obsługi lub pomocy technicznej. Na stronie przenoszącej licencję spoczywa obowiązek przekazania tych informacji wraz z żądaniem przeniesienia.

Przenoszenie licencji w ramach programu TLP

 • Wszystkie licencje wymienione w certyfikacie programu TLP muszą zostać przeniesione z aktualnego licencjobiorcy na nowego.
 • Licencje TLP i usługi pomocy technicznej można przenosić wyłącznie w obrębie regionu, w którym zostały nabyte.
 • Licencje TLP mogą być przenoszone wyłącznie jako licencje TLP, nawet jeżeli strona przejmująca jest uczestnikiem programu CLP. Licencje TLP przenoszone na uczestników programu CLP zostaną uwzględnione w ich raporcie Comprehensive Order Details (Szczegóły zamówienia) w narzędziu LWS jako transakcje TLP. Nie zostaną przyznane za nie żadne punkty programu CLP.

Przenoszenie licencji w ramach programu CLP

 • Uczestnicy programu CLP mogą przenieść dowolną liczbę zakupionych licencji.
 • Uczestnicy programu CLP mogą przenosić licencje na dowolnych użytkowników programu TLP lub CLP, w tym zarejestrowane podmioty stowarzyszone innego uczestnika programu CLP.
 • Uczestnicy programu CLP nie mogą przenosić licencji na inny identyfikator DTID (wdrożeniowy) z tym samym identyfikatorem EUID (identyfikatorem użytkownika końcowego).
 • Punkty zgromadzone w ramach programu CLP są przenoszone, jeżeli:
  • nowy licencjobiorca jest uczestnikiem programu CLP lub zarejestrowanym podmiotem stowarzyszonym; a także
  • zarówno umowa CLP nowego licencjobiorcy, jak i umowa CLP pierwotnego zakupu są aktywne; a także
  • zarówno umowa CLP nowego licencjobiorcy, jak i umowa CLP pierwotnego zakupu były aktywne w momencie zakupu licencji.
 • Jeżeli dowolny z powyższych warunków nie jest spełniony, licencje CLP zostaną przeniesione w ramach programu TLP. Punkty zostaną potrącone z konta uczestnika programu CLP, który dokonał pierwotnego zakupu licencji, ale nie zostaną przyznane stronie przejmującej bez względu na to, czy jest uczestnikiem programu CLP.

Licencjonowanie wsteczne

Adobe umożliwia uczestnikom programów CLP i TLP zamawianie licencji w bieżącej wersji, ale korzystanie z wersji o jeden numer niższej, pod warunkiem, że organizacja już posiada licencję na tę poprzednią wersję. Kwalifikujący się uczestnicy mogą skontaktować się z działem obsługi klienta Adobe, aby poprosić o dostęp do wcześniejszej wersji licencji bezterminowych za pośrednictwem elektronicznego systemu dostarczania (jeśli jest dostępny). Jest to możliwe w przypadku jednej wersji wstecz.

Uczestnicy, których subskrypcja obejmuje produkty oparte na chmurze, mogą uzyskać dostęp do poprzednich wersji programów za pomocą programu Creative Cloud Packager.

Licencjonowanie w wielu językach

Licencje sprzedawane w określonych wersjach językowych udzielają praw ograniczonych wyłącznie do danego języka. Uczestnicy programu nie mają prawa wdrażać produktu w innej wersji językowej niż ta, na którą uzyskali licencję. Licencje sprzedawane z oznaczeniem wersji językowej „All” (Wszystkie) umożliwiają wdrażanie produktów w dowolnej wersji językowej. Odstępstwa od powyższych warunków są dopuszczalne w sytuacjach, gdy uczestnicy programu posiadają aktywny plan uaktualnień i nowa wersja produktu nie jest dostępna w oryginalnym języku licencjonowania, a także w przypadku udostępnienia nowej wersji w języku lokalnym. W takich przypadkach firma Adobe informuje o tym, które uprawnienia dotyczące różnych wersji językowych mają zastosowanie.

Licencjonowanie międzyplatformowe

Klienci uczestniczący w programach zakupowych firmy Adobe, którzy zakupili licencje bezterminowe, otrzymują numery seryjne produktów zarówno dla platformy Windows, jak i Mac OS, jeśli dany produkt jest dostępny na obie platformy oraz że platformy te są zgodne pod względem wersji. Uczestnicy mogą korzystać z obu platform pod warunkiem, że łączna liczba używanych licencji nie przekracza liczby zakupionych licencji.

Umowy licencyjne z użytkownikiem końcowym

Wszelkie aspekty używania produktu podlegają postanowieniom jego umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym (EULA), która zazwyczaj musi zostać zaakceptowana przez kliknięcie odpowiedniej opcji w formularzu cyfrowym. Umowy licencyjne są dostępne na stronie umów licencyjnych dla produktów firmy Adobe. Jeżeli warunki programu zakupowego są sprzeczne z postanowieniami umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym, obowiązują warunki programu zakupowego.

Zasady licencji miejscowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach programów CLP i TLP

Licencje miejscowe dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych można było zamawiać do 27 lutego 2015 r. Klienci, którzy uprzednio dokonali zakupu tych licencji, mogą używać ich nadal według zasad użytkowania licencji miejscowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych firmy Adobe do momentu wygaśnięcia bieżącej umowy.

Licencje miejscowe dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na określone produkty firmy Adobe mogą być zamawiane przez uprawnione instytucje edukacyjne w ramach programów CLP (Cumulative Licensing Program) i TLP (Transactional Licensing Program) firmy Adobe dla instytucji edukacyjnych — wyłącznie w krajach, w których takie licencje są oferowane. Jeżeli została zamówiona licencja miejscowa dla szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, instytucja zgadza się, że skopiowanie, instalacja lub użycie całości lub części dostarczonego produktu firmy Adobe oznacza zaakceptowanie wszystkich poniższych warunków i postanowień („Warunki licencji dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych”). Warunki licencji miejscowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z odpowiednią umową licencyjną z użytkownikiem końcowym oprogramowania firmy Adobe („EULA”) określają zasady korzystania przez instytucję z oprogramowania firmy Adobe. Wszystkie terminy zapisane w niniejszych Warunkach licencji miejscowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych wielkimi literami, które nie zostały tu zdefiniowane, będą mieć znaczenie określone dla nich w umowie EULA. W przypadku sprzeczności między niniejszymi Warunkami licencji miejscowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych a postanowieniami umowy EULA znaczenie rozstrzygające mają niniejsze Warunki.

1. Definicje. Poza terminami zdefiniowanymi powyżej w niniejszych Warunkach licencji miejscowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych mają zastosowanie następujące definicje.

1.1.    „Instytucja edukacyjna szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego” oznacza kwalifikującą się szkołę podstawową lub ponadpodstawową zgodnie z definicją tego terminu w umowie programu CLP dla instytucji edukacyjnych. Informacje na temat kwalifikacji do programu TLP można uzyskać u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Adobe współpracującego z instytucjami edukacyjnymi.

1.2. „Oprogramowanie objęte licencją miejscową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych” oznacza produkt firmy Adobe oznaczony jako Oprogramowanie objęte licencją miejscową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w odpowiednim cenniku programu CLP lub TLP. W przypadku licencji miejscowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych są dostępne plany pomocy technicznej i uaktualnień.

1.3. „Nauczyciel” oznacza pracownika instytucji edukacyjnej szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego, którego głównym obowiązkiem służbowym jest przekazywanie wiedzy uczniom na dowolnym poziomie szkoły zakwalifikowanej jako instytucja edukacyjna szkolnictwa podstawowego i/lub ponadpodstawowego.

2. Prawa do użytkowania/udzielenie licencji

2.1 Kwalifikacje. Licencje miejscowe dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą być zamawiane i używane wyłącznie przez instytucje edukacyjne szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego uczestniczące w programach CLP i TLP. Jeżeli instytucja zamówiła co najmniej jedną licencję miejscową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ale nie została zakwalifikowana jako instytucja edukacyjna szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego, należy niezwłocznie zwrócić oprogramowanie objęte licencją miejscową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych do sprzedawcy, usunąć wszystkie jego kopie z komputerów instytucji i zwrócić oprogramowanie objęte licencją miejscową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych do autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Adobe współpracującego z instytucjami edukacyjnymi.

2.2 Udzielenie licencji. Pod warunkiem spełnienia przez instytucję wymagań określonych w umowie EULA i niniejszych warunkach licencji miejscowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uiszczenia wszystkich stosownych opłat firma Adobe udziela instytucji niewyłącznej, niepodlegającej przenoszeniu licencji na powielanie, instalację i używanie dokładnych kopii kodu wynikowego oprogramowania objętego licencją miejscową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków licencji miejscowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz w liczbie nie większej niż określona poniżej. Korzystanie z oprogramowania objętego licencji miejscową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych podlega postanowieniom umowy EULA oraz niniejszym warunkom licencji miejscowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między postanowieniami umowy EULA a niniejszymi warunkami licencji miejscowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych znaczenie rozstrzygające mają niniejsze warunki licencji miejscowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

  Nabyte licencje danego typu

  Maksymalna liczba kopii w instytucji (niezależnie od platformy)

  < 50

  50

  < 100

  100

2.3 Użytkowanie wyłącznie w siedzibie szkoły. Każda udzielona instytucji licencja miejscowa dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych umożliwia korzystanie z oprogramowania objętego tą licencją wyłącznie na terenie siedziby szkoły. „Siedziba szkoły” oznacza placówkę znajdującą się tylko pod jednym adresem. W celu przeprowadzenia instalacji lub korzystania z oprogramowania w innych lokalizacjach należy oddzielnie zakupić dodatkowe licencje miejscowe dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Korzystanie z licencji miejscowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogranicza się do instalacji całego oprogramowania (niezależnie od platformy) dołączonego do zakupionej licencji na komputerach należących do instytucji lub przez nią dzierżawionych w liczbie nieprzekraczającej maksymalnej wartości określonej w powyższym punkcie, zgodnie z typem zakupionej licencji.

2.4 Użytkowanie wyłącznie w celu kształcenia. Bez względu na stanowiące inaczej zapisy w umowie EULA, oprogramowanie objęte licencją miejscową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych może być używane wyłącznie do celów związanych z kształceniem i nie może być używane w innych celach ani rozpowszechniane wśród innych podmiotów. W związku z tym użytkowanie oprogramowania objętego licencją miejscową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych jest również ograniczone wyłącznie do aktualnie zarejestrowanych uczniów instytucji edukacyjnych szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego oraz nauczycieli, pracowników i administratorów takich instytucji.

2.5 Instalacja na Komputerach domowych Nauczycieli. Bez względu na stanowiące inaczej zapisy w umowie EULA, w uzupełnieniu do punktu 2.2 powyżej, nauczyciele zatrudnieni w instytucji mogą zainstalować na komputerach domowych po 1 (jednej) kopii oprogramowania objętego licencją miejscową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych — wyłącznie w celach bezpośrednio związanych z obowiązkami służbowymi nauczyciela wynikającymi z zatrudnienia w instytucji (takich jak planowanie lekcji i przygotowanie do zajęć), o ile liczba takich instalacji nie przekracza wartości maksymalnych wskazanych poniżej:

  Nabyte licencje danego typu

  Maksymalna liczba kopii do użytku domowego dla Nauczycieli

  < 250

  25

  < 500

  50

Ważność licencji do użytku domowego dla nauczycieli wygasa automatycznie w przypadku zakończenia zatrudnienia nauczyciela w instytucji. obowiązkiem instytucji jest zapewnienie zwrotu wszystkich kopii oprogramowania objętego licencją miejscową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych do instytucji oraz usunięcia wszelkich kopii oprogramowania z komputera domowego.

2.6 Zakaz korzystania z serwera komputerowego. Bez względu na stanowiące inaczej zapisy w umowie EULA, instytucja nie może instalować żadnego oprogramowania objętego licencją miejscową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na serwerze komputerowym, który umożliwia dostęp za pośrednictwem innych podłączonych do niego komputerów.

3. Dodatkowe zobowiązania

3.1 Instytucja zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wydatki poniesione w związku z kopiowaniem oraz instalacją oprogramowania objętego licencją miejscową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. instytucja zgadza się, że (1) nie usunie ani nie zezwoli na usunięcie jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub majątkowych z oprogramowania objętego licencją miejscową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, (2) będzie powielać na wszystkich kopiach oprogramowania informacje o prawach autorskich lub majątkowych znajdujące na oryginalnej kopii oprogramowania objętego licencją miejscową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz (3) podejmie wszelkie uzasadnione działania w celu zapewnienia zrozumienia i przestrzegania przez użytkowników oprogramowania postanowień odpowiedniej umowy EULA oraz niniejszych warunków licencji miejscowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

3.2. Zamówienia. W przypadku zamówienia Licencji miejscowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach programu CLP dla instytucji edukacyjnych instytucja musi zamówić licencje podlegające niniejszym warunkom licencji miejscowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych wyłącznie przy użyciu kodów SKU oprogramowania objętego licencją miejscową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, podając na zamówieniach odpowiedni numer umowy dotyczącej programu CLP. Instytucja przyjmuje do wiadomości, że sprzedawcy produktów Adobe mogą naliczać dodatkowe opłaty za wysyłkę i obsługę w zależności od tego, czy instytucja korzysta z oferty dostawy z magazynu (drop-ship). Wszystkie ceny, w tym ewentualne opłaty, są określane przez sprzedawców, a nie firmę Adobe. Firma Adobe nie ma wpływu na te ceny i opłaty.

 

Dołącz do rozmowy

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tematów, zagadnień lub procedur opisanych w tym artykule, weź udział w dyskusji.

Przejdź na forum

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto