Rysowanie linii i kształtów

Rysowanie podstawowych linii i kształtów

 1. Korzystając z przybornika, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby narysować linię, wybierz narzędzie Linia , narzędzie Elipsa , narzędzie Prostokąt  lub narzędzie Wielokąt . Kliknij i przytrzymaj narzędzie Prostokąt, aby wybrać narzędzie Elipsa lub Wielokąt.

  • Aby narysować zastępczą (pustą) ramkę graficzną, wybierz narzędzie Ramka eliptyczna , Ramka prostokątna  lub Ramka wielokątna .

 2. Przeciągnij narzędziem w oknie dokumentu, aby utworzyć ścieżkę lub ramkę.
  • Aby rysować od środka na zewnątrz, przytrzymaj klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  • Aby ograniczyć linię do wielokrotności kąta 45°, lub ograniczyć szerokość i wysokość ścieżki bądź ramki do tych samych proporcji, podczas przeciągania przytrzymuj klawisz Shift.

  • Aby utworzyć w siatce wiele kształtów, naciskaj klawisze strzałek, trzymając wciśnięty przycisk myszy. Zobacz Rysowanie wielu obiektów jako siatki.

  • Aby zmienić liczbę stron wielokąta, zacznij przeciągać, naciśnij spację, a następnie naciśnij klawisze strzałek W górę i W dół. Naciskaj klawisze ze strzałką w lewo i w prawo, aby zmienić wcięcia gwiazdy. Ponownie naciśnij spację, aby powrócić do trybu siatki.

Przeciąganie tworzy podstawowy kształt okręgu

Uwaga:

Powyższy przykład pokazuje wokół ścieżki obwiednię. Obwiednia będzie widoczna, jeżeli narzędzie Zaznaczanie  było aktywne. Jeżeli natomiast ostatnio aktywne było narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie , zamiast obwiedni będą widoczne punkty kontrolne ścieżki.

Rysowanie wielu obiektów jako siatki

W trakcie korzystania z narzędzi do tworzenia ramki, takich jak Prostokąt lub Tekst, możesz tworzyć siatkę o ramkach o równej powierzchni, używając klawiszy modyfikujących.

 1. Wybierz narzędzie umożliwiające narysowanie ramki.

 2. Zacznij przeciągać. Mając wciśnięty przycisk myszy, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Naciskaj klawisze ze strzałką w lewo i w prawo, aby zmienić liczbę kolumn. Naciskaj klawisze ze strzałką do góry i w dół, aby zmienić liczbę wierszy.

  • Przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i naciskaj klawisze strzałek, by zmienić odstęp między ramkami.

 3. Zwolnij przycisk myszy.

Jeśli chcesz użyć klawiszy strzałek do zmiany liczby stron lub wcięć gwiazdy w czasie korzystania z narzędzia Wielokąt, naciśnij spację równocześnie trzymając wciśnięty przycisk myszy.

Rysowanie kształtu elementu zastępczego

Kształt elementu zastępczego to elipsa, prostokąt lub wielokąt, który jest widoczny w oknie dokumentu ze znakiem X wskazującym, że powinien być on zastąpiony tekstem lub rysunkiem.

 1. W przyborniku wybierz narzędzie Ramka eliptyczna  , narzędzie Ramka prostokątna  lub narzędzie Ramka wielokątna. .
 2. Przeciągnij narzędziem w oknie dokumentu, aby utworzyć ścieżkę lub ramkę. Przytrzymaj klawisz Shift aby wyznaczyć wysokość i szerokość ramki.
Uwaga:

Możesz zmienić kadrowanie, punkt odniesienia i inne opcje dopasowania dla ramki zastępczej wybierając Obiekt > Dopasowanie > Opcje dopasowania ramki.

Określanie parametrów wielokąta

 1. Jeśli chcesz, aby ustawienia wielokąta odnosiły się do istniejących kształtów, zaznacz wielokąty.
 2. Dwukrotnie kliknij narzędzie Wielokąt  , określ poniższe ustawienia i kliknij OK:
  • W polu Liczba boków wpisz liczbę boków nowego wielokąta.

  • W polu Wcięcie gwiazdy wpisz wartość procentową określającą długość ramion gwiazdy. Czubki ramion dotykają zewnętrznej krawędzi obwiedni wielokąta, a podana w tym polu wartość decyduje o głębokości wcięcia między ramionami. Wyższe wartości dają cieńsze i dłuższe ramiona.

Automatyczna zmiana kształtu ścieżki

Każdą ścieżkę możesz zmienić w predefiniowany kształt. Na przykład, prostokąt możesz zmienić w trójkąt. Ustawienia obrysu oryginalnej ścieżki są zachowywane również na nowej ścieżce. Jeżeli nowa ścieżka jest wielokątem, jej kształt opiera się na opcjach ustawionych w oknie dialogowym Ustawienia wielokąta. Jeżeli nowa ścieżka ma efekt narożnika, to jego promień zależy od wartości ustawionej w oknie dialogowym Opcje narożnika.

 1. Zaznacz ścieżkę.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Wybierz Obiekt > Konwersja kształtu > [nowy kształt].

  • W panelu Filtry ścieżek (Okno > Obiekt i układ > Filtry ścieżek) kliknij przycisk z odpowiednim kształtem w polu Konwersja kształtu.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?