Omówienie przybornika

Niektóre narzędzia z przybornika służą do zaznaczania, edytowania i tworzenia elementów strony. Inne narzędzia przeznaczone są do zaznaczania tekstu, kształtów, linii i gradientów. Ogólny układ przybornika można zmienić, dopasowując go do ulubionego układu okna i panelu. Domyślnie przybornik ma postać pojedynczej, pionowej kolumny narzędzi. Można go także skonfigurować w postaci podwójnej kolumny pionowej lub jednego poziomego wiersza. Nie można jednak zmieniać pozycji poszczególnych narzędzi w przyborniku. Aby przesunąć przybornik, jego górę należy przeciągnąć.

Narzędzia z domyślnego przybornika wybiera się, klikając ich ikony. Przybornik zawiera także różne narzędzia ukryte, powiązane z narzędziami widocznymi. O obecności ukrytych narzędzi informuje strzałka po prawej stronie ikony narzędzia. Aby wybrać narzędzie ukryte, kliknij i przytrzymaj ikonę bieżącego narzędzia w przyborniku, a następnie wybierz potrzebne narzędzie.

Umieszczenie kursora nad narzędziem powoduje wyświetlenie informacji z nazwą narzędzia i jego skrótem klawiaturowym, nazywanej wskazówką. Podpowiedzi można wyłączyć, wybierając opcję Brak z menu Podpowiedzi w oknie preferencji interfejsu.

Uwaga:

Otwórz panel Wskazówki narzędzi (wybierz Okno > Narzędzia > Wskazówki narzędzi), aby zobaczyć, które skróty lub klawisze modyfikujące współpracują z wybranym narzędziem.

Lista narzędzi
Lista narzędzi w przyborniku

Uwaga:

Narzędzia Kolektor zawartości oraz Umieszczanie zawartości nie są dostępne w wersjach CS5.5 lub starszych.

Wyświetl przybornik

 1. Wybierz polecenie Okno > Narzędzia.

Wyświetl opcje narzędzi

 1. Dwukrotnie kliknij ikonę narzędzia w przyborniku.

  Procedura ta ma zastosowanie tylko do niektórych narzędzi, np. Kroplomierz, Ołówek i Wielokąt.

Wyświetl i zaznacz narzędzia ukryte

 1. Umieść wskaźnik myszy nad przybornikiem, na ikonie, z którą związane są narzędzia ukryte. Wciśnij i przytrzymaj przycisk myszy.

 2. Po wyświetleniu się ikon narzędzi ukrytych, wybierz narzędzie.

Menu narzędzi ukrytych
Menu narzędzi ukrytych

Czasowe wybranie narzędzi

 1. Gdy zaznaczone jest jedno narzędzie, przytrzymaj skrót klawiaturowy innego narzędzia.

 2. Nadal trzymając wciśnięty skrót klawiaturowy, wykonaj czynność.

 3. Zwolnij skrót klawiaturowy, aby powrócić do wcześniejszego narzędzia.

Na przykład, jeśli wybrane jest narzędzie Odstęp, przytrzymaj klawisz V, aby użyć czasowo narzędzia Zaznaczanie. Po zwolnieniu klawisza V, wybrane zostanie narzędzie Odstęp.

Oglądanie wskazówek narzędzi

Panel Wskazówki narzędzi opisuje, w jaki sposób klawisze modyfikujące działają z wybranym narzędziem.

 1. Wybierz polecenie Okno > Narzędzia > Wskazówki narzędzi, aby wyświetlić panel Wskazówki narzędzi.

 2. Zaznacz narzędzie w przyborniku, aby obejrzeć jego opis, klawisze modyfikujące i skrót.

Zmień układ przybornika

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Interfejs (Windows) albo InDesign > Preferencje > Interfejs (Mac OS).

 2. Wybierz opcję układu z menu Ruchomy panel narzędzi i kliknij OK.

Można również kliknąć ikonę podwójnej strzałki znajdującą się u góry przybornika, aby zmienić jego układ.

Omówienie narzędzi

Narzędzia tekstowe

Umożliwiają tworzenie i formatowanie tekstu w standardowych lub niestandardowych blokach, bądź na ścieżkach. (Zobacz Tworzenie ramek tekstowych).

Narzędzia do rysowania

Umożliwiają rysowanie i stylizowanie obiektów prostych i złożonych, w tym prostokątów, elips, wielokątów i kształtów swobodnych. (Zobacz Rysowanie).

Narzędzia do zaznaczania

Umożliwiają zaznaczanie (uaktywnianie) obiektów, punktów lub linii. (Zobacz Zaznaczanie obiektów).

Narzędzia do przekształcania

Umożliwiają zmianę kształtu, orientacji i rozmiaru obiektów. (Zobacz Przekształcanie obiektów).

Narzędzia do przeglądania

Umożliwiają poruszanie się po dokumencie, sterowanie jego wyświetlaniem oraz wykonywanie pomiarów odległości w dokumencie. (Zobacz Powiększenie i zmniejszenie i Miarki i jednostki miary).

Narzędzie Nożyczki

Rozdziela ścieżki i ramki. (Zobacz Dzielenie ścieżki).Narzędzie Zaznaczanie służy do zaznaczania całych obiektów.Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie umożliwia zaznaczanie punktów na ścieżce lub zawartości wewnątrz ramki.Narzędzie Strona pozwala tworzyć w dokumencie strony o zróżnicowanych rozmiarach.Narzędzie Odstęp pozwala dostosować odstęp między obiektami.Narzędzie Pióro służy do rysowania ścieżek prostych i zakrzywionych.Narzędzie Dodaj punkt kontrolny służy do dodawania punktów kontrolnych do ścieżki.Narzędzie Usuń punkt kontrolny umożliwia usuwanie punktów kontrolnych ze ścieżki.Narzędzie Przekształcanie punktów kierunkowych służy do konwertowania punktów narożnych i punktów gładkich.Narzędzie Tekst umożliwia tworzenie ramek tekstowych i zaznaczanie tekstu.Narzędzie Tekst pionowy umożliwia tworzenie w pionie ramek tekstowych i zaznaczanie tekstu.Narzędzie Tekst na ścieżce służy do tworzenia i edytowania napisów umieszczonych na ścieżkach.Narzędzie Ołówek służy do rysowania ścieżek swobodnych.Narzędzie Gładzik umożliwia usunięcie ze ścieżki niepotrzebnych kątów.Narzędzie Gumka służy do usuwania punktów na ścieżce.Narzędzie Linia służy do rysowania odcinków linii prostych.Narzędzie Ramka prostokątna umożliwia tworzenie kwadratowych lub prostokątnych wypełniaczy.Narzędzie Ramka eliptyczna umożliwia tworzenie wypełniaczy okrągłych lub owalnych.Narzędzie Ramka wielokątna umożliwia tworzenie wypełniaczy w kształcie wieloboków.Narzędzie Prostokąt umożliwia tworzenie kwadratów i prostokątów.Narzędzie Elipsa umożliwia tworzenie okręgów i owali.Narzędzie Wielokąt służy do rysowania kształtów wielobocznych.Narzędzie Przekształcanie swobodne umożliwia obracanie, skalowanie i ścinanie obiektów.Narzędzie Obracanie umożliwia obracanie obiektów wokół stałego punktu.Narzędzie Skalowanie umożliwia zmianę rozmiaru obiektów wokół stałego punktu.Narzędzie Ścinanie umożliwia przekrzywianie obiektów wokół stałego punktu.Narzędzie Kroplomierz umożliwia pobieranie atrybutów koloru lub tekstu z jednego obiektu i przenoszenie ich na inny.Narzędzie Miarka mierzy odległość między dwoma punktami.Narzędzie Próbka gradientu umożliwia sterowanie punktem początkowym i końcowym oraz kątem gradientów w obiektach.Narzędzie Wtapianie gradientu pozwala stworzyć zanikanie obiektu w tło.Narzędzie Nożyczki rozcina ścieżki w określonych punktach.Narzędzie Rączka przesuwa widok strony w obrębie okna dokumentu.Narzędzie Lupka zwiększa lub zmniejsza skalę wyświetlania w oknie dokumentu.Narzędzie Notatka pozwala dodawać komentarze.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online