Drukowanie grafiki i czcionek

Opcje drukowania grafiki

W obszarze Grafika okna dialogowego Drukuj są dostępne następujące opcje, pozwalające określić sposób przetwarzania grafiki podczas drukowania.

Wysyłaj dane

Określa, ile danych umieszczonego obrazu rastrowego ma być wysyłanych do drukarki albo do pliku.

Wszystkie

Wysyła dane w pełnej rozdzielczości, co jest odpowiednie do druku z wysoką rozdzielczością albo do druku obrazów kolorowych lub w skali szarości, które mają wysoki kontrast - np. czarno białego tekstu z jednym kolorem dodatkowym. Ta opcja wymaga najwięcej miejsca na dysku.

Optymalizowana redukcja próbkowania

Wysyła tylko tyle danych obrazu, ile potrzeba do wydrukowania grafiki z najlepszą rozdzielczością możliwą na danym urządzeniu wyjściowym. (Drukarka o wysokiej rozdzielczości będzie potrzebowała więcej danych niż model biurkowy o małej rozdzielczości). Opcję tę wybierz wówczas, gdy pracujesz się z obrazami w wysokiej rozdzielczości, ale próby są drukowane na drukarce biurkowej.

Uwaga:

Program InDesign nie przeprowadza próbkowania redukcyjnego grafiki EPS lub PDF, nawet jeżeli zaznaczy się opcję Optymalizowane próbkowanie redukcyjne.

Prewka

Wysyła wersje ekranowe (o rozdzielczości 72 dpi) umieszczonych obrazów rastrowych, skracając czas druku.

Brak

Tymczasowo usuwa grafikę w wydruku i zastępuje obrazy przekreślonymi ramkami graficznymi. Skraca to czas druku. Ramki graficzne mają taką samą rozdzielczość, co grafika importowana. Zachowywane są również ścieżki odcinania. Można więc mimo wszystko sprawdzić rozmiar i położenie obrazów. Wyłączenie druku grafiki importowanej jest wygodne wówczas, gdy przygotowuje się próby tekstowe do redakcji albo korekty. Druk bez grafiki jest także przydatny w sytuacji, gdy szuka się przyczyny problemu z drukowaniem.

Opcje pobierania czcionek do drukarki

Czcionki wbudowane to czcionki zapisane w pamięci drukarki albo na podłączonym do niej twardym dysku. Czcionki Type1 i TrueType mogą być przechowywane albo w drukarce, albo w komputerze; czcionki rastrowe są przechowywane tylko w komputerze. Program InDesign pobiera czcionki w miarę potrzeb, pod warunkiem, że są one zainstalowane na dysku twardym komputera.

W obszarze Grafika okna dialogowego Drukuj są dostępne następujące opcje, pozwalające sterować pobieraniem czcionek do drukarki.

Brak

Umieszcza w pliku PostScript odwołanie do czcionki, informujące procesor RIP lub post-procesor, gdzie czcionka ta powinna się znajdować. Opcja ta jest odpowiednia w sytuacji, gdy czcionki znajdują się w urządzeniu drukującym. Aby jednak mieć pewność, że czcionki są interpretowane poprawnie, użyj jednej z pozostałych opcji pobierania czcionek, na przykład Podzbiór lub Pobieraj czcionki PPD.

Wszystko

Wszystkie czcionki wymagane przez dokument są pobierane na początku zadania wydruku. Są uwzględniane wszystkie znaki i glify czcionki, nawet jeśli nie są używane w dokumencie. Program InDesign automatycznie tworzy podzbiór czcionek, które zawierają większą liczbę glifów (znaków) niż wartość podana w oknie dialogowym Preferencje.

Podzbiór

Opcja ta powoduje, że są pobierane tylko znaki (glify) użyte w dokumencie. Glify pobierane są jednokrotnie dla każdej strony. Opcja ta na ogół daje szybsze i mniejsze pliki PostScript, jeżeli użyje się jej do dokumentów jednostronicowych lub krótkich dokumentów nie zawierających wiele tekstu.

Pobieraj czcionki PPD

Pobiera wszystkie czcionki użyte w dokumencie, nawet jeżeli są one wbudowane w drukarce. Użycie tej opcji gwarantuje, że podczas drukowania popularnych czcionek, takich jak Helvetica czy Times, program InDesign będzie korzystał z konturów czcionek zainstalowanych w komputerze. Umożliwia to rozwiązanie konfliktów między wersjami czcionek, np. niezgodne zestawy znaków między komputerem a drukarką lub odchylenia konturów przy zalewkowaniu. Jeżeli jednak nie korzysta się często z rozszerzonych zestawów znaków, opcja ta nie będzie potrzebna przy przeglądowym druku na urządzeniach biurkowych.

Opcje druku PostScript

Wymienione poniżej opcje z obszaru Grafika okna dialogowego Drukuj określają, w jaki sposób informacje postscriptowe są wysyłane do drukarki.

PostScript

Określa poziom zgodności z interpretatorem języka PostScript urządzenia drukującego.

Format danych

Określa sposób, w jaki program InDesign wysyła dane obrazu z komputera do drukarki. Opcja ASCII wysyła dane jako tekst ASCII. Jest to format zgodny ze starszymi sieciami i drukarkami na porcie równoległym, dlatego też stanowi na ogół najlepszy wybór w przypadku grafiki wymienianej między platformami. Opcja Binarnie eksportuje dane jako kod binarny. Jest to bardziej zwarty format niż ASCII, ale może nie być zgodny ze wszystkimi systemami.

Uwaga:

Program InDesign nie zawsze może zmienić format danych używany przez pliki EPS lub DCS. Jeżeli przy wysyłaniu danych w kodzie binarnym wystąpią problemy, należy spróbować zmienić format danych grafiki EPS lub DCS bezpośrednio w aplikacji źródłowej.

Opcje pomijania grafiki

Opcje OPI w obszarze Zaawansowane umożliwiają selektywne pominięcie różnych typów grafiki importowanej przy wysyłaniu danych obrazu na urządzenie drukujące lub do pliku, pozostawiając tylko łącza (komentarze) OPI, które zostaną później przetworzone przez serwer OPI.

Zastępowanie obrazu OPI

Powoduje, że podczas drukowania program InDesign może zastępować obrazy zastępcze EPS w niskiej rozdzielczości grafiką w wysokiej rozdzielczości. Aby funkcja zastępowania OPI działała prawidłowo, plik EPS musi zawierać komentarze OPI łączące obraz zastępczy w niskiej rozdzielczości z obrazem w wysokiej rozdzielczości. Program InDesign musi mieć dostęp do grafiki połączonej przez komentarze OPI. Jeżeli wersje w wysokiej rozdzielczości są niedostępne, program InDesign zachowa łącza OPI i dołączy do eksportowanego pliku podglądu w niskiej rozdzielczości. Wyłączenie tej opcji powoduje, że połączone obrazy OPI będą zastępowane przez serwer OPI na dalszym etapie przetwarzania.

Pomiń dla OPI

Pozwala wybiórczo pomijać różne typy grafiki importowanej (EPS, PDF i obrazy rastrowe) podczas wysyłania danych obrazu do drukarki lub pliku, pozostawiając tylko łącza (komentarze) OPI, które zostaną później przetworzone przez serwer OPI. Komentarze zawierają informacje niezbędne do odszukania obrazu w wysokiej rozdzielczości na serwerze OPI. Program InDesign dołącza tylko te komentarze; usługodawca musi mieć w czasie zastępowania na serwerze dostęp do oryginalnego obrazu w wysokiej rozdzielczości. Opcja Pomiń dla OPI nie ma zastosowania do grafiki osadzonej.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?