Aby uzyskać więcej informacji i instrukcje, skorzystaj z poniższych łączy.

Metody importowania danych XML i tworzenia układu

Po zaimportowaniu danych XML zaimportowana zawartość pojawia się w panelu Struktura w postaci elementów (podstawowych „klocków”, z których powstaje kod XML). InDesign nie tworzy nowych ramek ani stron po zaimportowaniu danych XML.

Dołączać czy scalać?

Dane XML można zaimportować w jednym z dwóch trybów: dołączania lub scalania. Wybór metody zależy od obiegu pracy (ręczny lub automatyczny), sposobu, w jaki chcesz traktować istniejącą w dokumencie zawartość oraz tego, czy chcesz mieć dostęp do zaawansowanych opcji przetwarzania importowanych danych.

Tryb dołączania

Gdy importowana zawartość jest dołączana, istniejąca struktura i zawartość dokumentu pozostają nienaruszone. Nowa zawartość XML jest umieszczana na dole panelu Struktura w postaci elementów.

Tryb scalania

Gdy importowana zawartość jest scalana, InDesign porównuje przychodzące dane XML ze strukturą i nazwami elementów, które już istnieją w dokumencie. Jeśli elementy są zgodne, to importowane dane zastępują istniejącą zawartość dokumentu i są wprowadzane w odpowiednio oznakowane ramki (lub elementy zastępcze) w układzie. Elementy, dla których InDesign nie może znaleźć pasującej nazwy i miejsca w hierarchii, trafiają do panelu Struktura. Możesz je stamtąd umieszczać ręcznie. Tryb scalania nie tylko automatyzuje tworzenie układu, ale też udostępnia bardziej zaawansowane opcje importowania, w tym możliwość filtrowania przychodzącego tekstu i klonowania elementów dla powtarzających się danych.

Tworzenie układu zawartości

Po zaimportowaniu zawartości XML należy umieścić ją w dokumencie. Zawartość można umieszczać ręcznie, automatycznie lub za pomocą skryptów. Wybór metody zależy od rodzaju importowanej zawartości, układu dokumentu i obiegu pracy.

Ręczne umieszczanie zawartości

W metodzie ręcznej przeciąga się elementy z panelu Struktura na strony dokumentu lub do ramek. Ta metoda nie wymaga rozbudowanej konfiguracji czy planowania. Jest to metoda przydatna, gdy importowana zawartość jest różnego rodzaju lub jeżeli importuje się zawartość z wielu źródeł.

Ręczne umieszczanie zaimportowanej zawartości XML
Ręczne umieszczanie zaimportowanej zawartości XML

Automatyczne umieszczanie zawartości

Planując z wyprzedzeniem, można zautomatyzować proces umieszczania danych XML w układzie. Aby automatycznie zastępować zawartość XML, najpierw trzeba przygotować dokument, przeciągając ramki zastępcze, do których będą trafiać importowane dane. Gdy struktura i nazwy znaczników importowanej zawartości są zgodne z nazwami znaczników i strukturą ramek zastępczych, program InDesign potrafi automatycznie umieszczać importowane dane XML w dokumencie. InDesign może także klonować elementy dla powtarzających się danych, np. wykazów adresowych albo katalogów. Automatyczna metoda tworzenia układu jest przydatna w ustrukturalizowanym obiegu pracy, gdyż przyspiesza ten proces i zwiększa jego wydajność.

Zaznaczona ramka zastępcza oznakowana elementem Wątek
Zaznaczona ramka zastępcza (powyżej) jest oznakowana elementem Wątek. Po zaimportowaniu danych XML (na dole), ramka zastępcza elementu Wątek jest automatycznie zapełniana zawartością elementu Wątek.

Uwaga:

Program InDesign rozpoznaje specjalne atrybuty przestrzeni nazw, które definiują style akapitowe lub znakowe w kodzie XML. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku technicznym do języka XML.

Informacje o scalaniu

Dane XML można umieszczać w dokumencie w trybie scalania lub w trybie dołączania. Tryb scalania umożliwia automatyzację umieszczania zawartości. Można także filtrować dane w pliku XML, aby umieścić tylko wybrane części zawartości.

Scalanie importowanej zawartości XML jest przydatne, gdy:

 • Dokument zawiera ramki zastępcze, które chcesz wypełnić tą zawartością XML.

 • W dokumencie istnieje już zawartość XML, ale chcesz zastąpić ją nową zawartością.

 • Dokument nie zawiera żadnej struktury XML i program InDesign ma zastąpić domyślny element główny (root) elementem głównym z importowanego pliku XML.

Tryb scalania porównuje przychodzące dane XML z elementami, które już istnieją w dokumencie. Przechodzi przez plik element po elemencie, porównując zawartość importowaną z istniejącą w następujący sposób:

1. Program InDesign rozpoczyna porównywanie od elementu głównego (root)

 • Jeżeli elementy główne importowanego pliku XML i dokumentu InDesign są niezgodne, a panel Struktura nie zawiera żadnej struktury, to program InDesign zastąpi element główny dokumentu InDesign elementem głównym pliku XML i zaimportuje plik.

 • Jeżeli elementy główne nie zgadzają się, a panel Struktura zawiera już jakieś elementy, to program InDesign doda importowany plik na końcu istniejącej struktury.

 • Jeżeli elementy główne są zgodne, to proces scalania (i porównywania) postępuje dalej.

2. Program InDesign przechodzi do elementu znajdującego się pod elementem głównym

Zaczynając od elementu tuż pod elementem głównym importowanego pliku XML, InDesign szuka odpowiedników w panelu Struktura. Aby wystąpiła zgodność, przychodzący element XML musi mieć taką samą nazwę, jak element istniejący w panelu Struktura; co więcej, oba te elementy muszą znajdować się na tym samym poziomie w hierarchii.

 • Jeżeli program InDesign znajdzie pasujący element w panelu Struktura, zastępuje go elementem z importowanego pliku XML.

 • Jeżeli program InDesign nie znajdzie równoważnika, to wstawia element w miejscu panelu Struktura, w którym rozpoczął przeszukiwanie. Na przykład, jeżeli przeszukiwanie rozpocznie się tuż pod elementem głównym, a program nie znajdzie zgodnego elementu, to importowany element zostanie wstawiony tuż pod elementem głównym.

3. Program InDesign kontynuuje porównywanie elementów

Element za elementem, InDesign porównuje importowany plik XML z istniejącą strukturą. Punkt rozpoczęcia wyszukiwania w panelu Struktura zmienia się w miarę przeszukiwania. Każde kolejne wyszukiwanie zaczyna się tuż pod ostatnim wstawionym lub zastąpionym elementem. InDesign zawsze posuwa się w dół od bieżącej pozycji; nigdy nie umieszcza elementów nad wcześniej wstawionym lub zastąpionym elementem.

Importowanie i dołączanie danych XML

Po zaimportowaniu zawartości XML nowe elementy pojawiają się w panelu Struktura. Można je stamtąd przeciągać do dokumentu.

 1. Otwórz dokument InDesign lub utwórz nowy dokument na zawartość XML.
 2. Otwórz panel Struktura. (Wybierz polecenie Widok > Struktura > Pokaż strukturę).
 3. Wybierz polecenie Plik > Importuj XML (lub wybierz polecenie Importuj XML z menu panelu Struktura) i zaznacz plik XML, który chcesz zaimportować.
 4. Zaznacz opcję Pokaż opcje importu XML.
 5. Zaznacz opcję Dołącz zawartość, a następnie kliknij Otwórz.
 6. Aby połączyć zawartość XML z oryginalnym plikiem, zaznacz opcję Utwórz łącze.

  Program InDesign będzie wymieniać ten plik XML w panelu Łącza. Jeżeli plik ulegnie zmianie, program wyświetli obok jego nazwy na tej palecie żółty trójkąt ostrzegawczy.

 7. Kliknij OK.

Ręczne tworzenie układu dla zawartości XML

Zawartość XML można ręcznie umieszczać w układzie dokumentu, przeciągając elementy z panelu Struktura na stronę lub do istniejących ramek. Gdy umieścisz element, jego elementy potomne (a także wszystkie ich elementy potomne) również zostaną umieszczone.

Na ikonie elementu w panelu Struktura pojawia się niebieski romb charakterystyczny dla struktury, który oznacza, że element ten został umieszczony w dokumencie. Elementy, które nie zostały umieszczone, zostaną oznaczone ikoną „nieumieszczony”.

Uwaga:

Jeżeli zawartość XML była importowana z użyciem opcji Scalaj zawartość, to niektóre elementy mogą już znajdować się w układzie. Podczas scalania importowanej zawartości program InDesign automatycznie wlewa elementy w istniejące ramki, jeżeli mają taką samą strukturę i znaczniki.

 1. Otwórz panel Struktura (Widok > Struktura > Pokaż strukturę) i zaznacz element, który chcesz umieścić w układzie.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności dla każdego elementu, który chcesz umieścić w układzie:
  • Przeciągnij element na stronę. InDesign utworzy ramkę dla tego elementu.

  • Przeciągnij element do istniejącej ramki. Jeżeli w ramce jest już zawartość, to zostanie zastąpiona danymi XML.

 3. Aby sformatować pozycje, które umieszczasz w układzie, wykonaj dowolne z następujących czynności:
  • Dokonaj mapowania znaczników XML do akapitu, znaku, tabeli i stylów komórek.

  • Zastosuj style do elementów.

  • Sformatuj zaznaczoną zawartość ręcznie, wybierając opcje tekstu z panelu Sterowanie.

Odwzorowywanie znaczników XML w stylach

Znaczniki XML mają wyłącznie charakter opisowy; nie są z nimi związane żadne instrukcje formatowania. Dlatego też po zaimportowaniu zawartości XML i umieszczeniu jej w układzie, trzeba ją jeszcze sformatować. Jednym ze sposobów formatowania jest odwzorowanie znaczników XML w stylach akapitowych, znakowych, tabelowych lub komórkowych. Na przykład znacznik Autor można odwzorować w stylu znakowym Autor. Wówczas cała importowana i umieszczana zawartość XML, którą opatrzono znacznikiem Autor, zostanie automatycznie sformatowana stylem znakowym Autor. Odwzorowanie znaczników w stylach ułatwia i przyspiesza formatowanie zaimportowanej zawartości XML.

Nie trzeba odwzorowywać każdego znacznika w stylu znakowym czy akapitowym. Niektóre elementy mogą nie występować w układzie. Inne być może łatwiej będzie sformatować indywidualnie. Co więcej, elementy potomne przyjmują styl akapitowy lub znakowy przypisany do ich elementu nadrzędnego. Może to powodować problemy, których można uniknąć jedynie starannie odwzorowując osobno elementy nadrzędne i elementy potomne.

Uwaga:

Polecenie Odwzoruj znaczniki w stylach powoduje ponowne zastosowanie stylów w całym dokumencie, co niekiedy przynosi niepożądane rezultaty. Po odwzorowaniu znaczników w stylach tekst, który był wcześniej przypisany do jednego stylu, może zostać zmieniony na inny styl, jeżeli tak wynika z jego znacznika XML. Jeżeli część tekstu jest już sformatowana, to niekiedy lepiej jest ręcznie wprowadzić style, aby wcześniejsze ustawienia stylów znakowych i akapitowych nie zostały przesłonięte.

 1. Wybierz polecenie Odwzoruj znaczniki w stylach z menu panelu Znaczniki albo z menu panelu Struktura.
  Okno dialogowe Odwzoruj znaczniki w stylach
  W oknie dialogowym Odwzoruj znaczniki w stylach dla każdego znacznika pojawia się menu ze stylami.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Aby wczytać style, znaczniki i definicje odwzorowań z innego dokumentu, kliknij Wczytaj, wybierz dokument i kliknij Otwórz.

  • Aby odwzorować znaczniki indywidualnie, kliknij kolumnę Styl obok znacznika i wybierz styl znakowy lub akapitowy z pojawiającego się menu. (Symbol akapitu w menu oznacza styl akapitowy; symbol „A” oznacza styl znakowy). Powtórz dla każdego znacznika, który chcesz odwzorować.

  • Aby automatycznie odwzorować znaczniki w stylach o takiej samej nazwie, kliknij Mapuj według nazwy. W kolumnie Styl zaznaczone zostaną style o nazwach identycznych z nazwami znaczników. Aby wystąpiła zgodność, znacznik i styl muszą mieć nie tylko taką samą nazwę, ale też być pisane literami o takiej samej wielkości. Np. N1 i n1 nie są uznawane za zgodne nazwy. (Jeżeli w dwóch różnych grupach stylów istnieje styl o takiej samej nazwie, to funkcja Mapuj według nazw nie zadziała, a program poprosi o zmianę nazwy jednego z tych stylów).

 3. Kliknij OK.

Informacje o automatycznym tworzeniu układu

Za pomocą programu InDesign można automatycznie umieścić zaimportowaną zawartość XML w układzie. W tym celu trzeba najpierw utworzyć zastępcze ramki lub tabele i opatrzyć je znacznikami o takich samych nazwach, jak elementy XML, które mają być w nich umieszczone. Następnie importuje się zawartość XML do tych ramek zastępczych w trybie scalania. Jeżeli znaczniki mają taką samą nazwę i hierarchię w strukturze, InDesign scala zawartość XML, zastępując zawartość istniejącą w dokumencie.

Ta technika jest przydatna, gdy chce się zastosować ten sam układ dla różnych zbiorów zawartości. Na przykład, tygodnik ma zawsze taki sam układ, ale co tydzień zmienia się jego zawartość.

Aby importowana zawartość XML była scalana bezpośrednio w układzie, dokument musi spełniać następujące wymagania:

 • Ramki (lub tabele) w dokumencie muszą być opatrzone takich samymi nazwami, co elementy w importowanym pliku XML.

 • Struktura dokumentu (widoczna w panelu Struktura) musi być taka sama, jak struktura importowanego pliku XML. Inaczej mówiąc, elementy o identycznych nazwach muszą znajdować się w identycznym miejscu w strukturze hierarchicznej w obu plikach. Aby uzyskać taką równoważność strukturalną, czasem trzeba zmienić kolejność i ułożenie elementów (wraz z ich elementami potomnymi) w panelu Struktura albo użyć opcji Zastosuj XSLT podczas importowania pliku XML.

Uwaga:

InDesign wlewa scalaną zawartość XML tylko w istniejące ramki. Zawartość elementu, która nie zmieści się w ramce (lub serii powiązanych ramek) staje się „tekstem niemieszczącym się”.

Praca z powtarzalnymi danymi

Zawartość XML jest powtarzalna, jeżeli ta sama konfiguracja elementów występuje wiele razy pod rząd, choć za każdym razem zawiera inne dane. Przykładem zawartości powtarzalnej są rekordy bazy danych. Adresy w tabeli bazy danych zawierają powtarzalne informacje - nazwisko, adres, miasto, województwo, kod pocztowy - dotyczące wielu różnych osób.

Podczas importowania zawartości XML możesz wybrać opcję Powiel powtarzające się elementy tekstu z okna dialogowego Opcje importu XML. Wybranie tej opcji sprawi, że program InDesign będzie klonować powtarzane elementy struktury. Klonowanie umożliwia scalanie powtarzalnych danych XML w dokumencie bez potrzeby tworzenia elementów zastępczych w panelu Struktura (albo tekstu zastępczego w ramce) dla każdego rekordu z osobna. Np. aby zaimportować listę adresową w formacie XML, złożoną z 25 wpisów, utwórz w panelu Struktura zgodną strukturę elementów dla jednego wpisu. Podczas importowania całej listy, InDesign sklonuje tę strukturę, tworząc elementy dla wszystkich 25 wpisów.

Powtarzalna zawartość XML jest wlewana w jeden wątek podczas scalania w dokumencie. Jeżeli ramki zastępcze zostały powiązane w wątek, to zawartość przepływa z jednej ramki do drugiej. Jeżeli w ramkach zastępczych nie ma dość miejsca na całą zawartość XML, możesz automatycznie wlać pozostałą zawartość, tworząc kolejne ramki i dołączając je do wątku. Nie trzeba ręcznie przeciągać elementów z panelu Struktura do poszczególnych ramek.

Układ
Powiązane ramki zastępcze w układzie (po lewej) oraz układ po zaimportowaniu zawartości (po prawej)

Tworzenie elementów zastępczych do automatycznego tworzenia układu

Jeśli chcesz, aby InDesign automatycznie scalał importowaną zawartość XML w układzie, utwórz w dokumencie ramki lub tabele zastępcze.

Uwaga:

InDesign wlewa scalaną zawartość XML tylko w istniejące ramki. Zawartość, która nie zmieści się w istniejących ramkach, staje się „tekstem niemieszczącym się”.

Można również utworzyć tekst zastępczy, co pozwala zapewnić, że dane XML zostaną prawidłowo umieszczone na stronie i sformatowane. Tekst zastępczy może również służyć do wprowadzania tabulatorów, spacji lub etykiet (zwanych tekstem statycznym) między elementy XML, które pojawią się w ramce.

Oznakowany tekst zastępczy oraz układ po zaimportowaniu zawartości
Oznakowany tekst zastępczy (po lewej) oraz układ po zaimportowaniu zawartości (po prawej)

A. Między elementami dodano końce wierszy i tekst statyczny B. Tekst zastępczy 

Na przykład, jeżeli importujesz i umieszczasz informacje o produkcie, to możesz rozdzielić tabulatorami nazwę produktu, jego opis i cenę, a także dodać etykiety takie jak „Produkt:” czy „Cena:” przed wpisami tekstu zastępczego dla tych elementów. Gdy dane XML zostaną scalone z ramką, statyczne etykiety, odstępy i tabulatory między elementami zawartości pozostają nienaruszone.

Uwaga:

Jeśli scalasz z dokumentem powtarzalne dane XML i wskażesz, że InDesign ma klonować elementy powtarzające się, to dla każdego wystąpienia takich danych klonowany będzie również statyczny tekst i odstępy.

Tworzenie ramki zastępczej

 1. Wybierz narzędzie Tekst i utwórz ramkę tekstową na zawartość XML.

  Uwaga:

  Jeśli chcesz, aby importowana zawartość XML przepływała z jednej ramki do drugiej, utwórz wiele ramek i powiąż je ze sobą.

 2. Otwórz panel Struktura (Widok > Struktura > Pokaż strukturę) oraz panel Znaczniki (Okno > Narzędzia > Znaczniki).
 3. Jeżeli w panelu Znaczniki nie ma znaczników o takich samych nazwach, jak znaczniki w importowanej zawartości XML, utwórz potrzebne znaczniki lub wczytaj je z pliku XML.
 4. Oznacz ramkę zastępczą odpowiednim znacznikiem z panelu Znaczniki. (Gdy oznakujesz jedną ramkę, wszystkie powiązane z nią ramki otrzymają ten sam znacznik).
 5. Jeśli to konieczne, ułóż lub dodaj elementy w panelu Struktura, tak aby odpowiadały elementom i strukturze w pliku XML, który będzie importowany.

Tworzenie tabeli zastępczej

Elementy XML można importować nie tylko do ramek zastępczych, ale także do tabel zastępczych. Każda komórka tabeli jest reprezentacją elementu. InDesign umieszcza zawartość w tabeli komórka po komórce, element po elemencie, zaczynając w lewym górnym rogu tabeli i dopasowując elementy do oznakowanych komórek. Tworząc tabelę zastępczą, musisz oznakować wszystkie komórki, a także tabelę jako całość. Komórki scalone uznawane są za pojedynczą komórkę.

Ponieważ program InDesign nie wyróżnia podczas importowania kolumn i wierszy, liczba kolumn w tabeli zastępczej musi być taka sama, jak liczby kolumn w importowanej zawartości. Ponadto wszystkie komórki muszą być zawarte w pojedynczym elemencie tabeli. Inaczej mówiąc, komórki stanowią elementy „siostrzane”, należące do tego samego elementu nadrzędnego.

Tabela zastępcza
Tabela zastępcza (wyżej) oraz przepływ zawartości XML przez tabelę zastępczą (poniżej).

 1. Otwórz panel Znaczniki (Okno > Narzędzia > Znaczniki) oraz panel Struktura (Widok > Struktura > Pokaż strukturę).
 2. Jeżeli panel Znaczniki nie zawiera nazw znaczników odpowiadających nazwom elementów tabeli XML, którą chcesz zaimportować, utwórz takie znaczniki lub wczytaj je z istniejącego dokumentu.

  Uwaga:

  Niezbędne są przynajmniej znaczniki elementu nadrzędnego dla komórek tabeli, elementów poszczególnych komórek oraz elementu, w którym znajdzie się tabela.

 3. Utwórz tabelę złożoną z liczby kolumn odpowiedniej dla zawartości XML. Nie trzeba podawać dokładnej liczby wierszy; program InDesign doda je do tabeli w razie potrzeby.
 4. Umieść punkt wstawiania w tabeli i wybierz polecenie Tabela > Zaznacz > Tabelę. Wybierz odpowiedni znacznik z panelu Znaczniki.
 5. Oznakuj każdą komórkę tabeli pożądanym znacznikiem. W zależności od struktury zawartości XML, można zaznaczać i znakować komórki pojedynczo albo zaznaczyć cały wiersz czy kolumnę i oznaczyć wszystkie zaznaczone komórki tym samym znacznikiem. Ma to zastosowanie np. wtedy, gdy chcesz oznaczyć pierwszy wiersz jako nagłówek.
 6. W razie potrzeby zmień ułożenie elementów w panelu Struktura lub dodaj nowe, tak aby dokument miał takie same elementy i strukturę, jak importowany plik XML.

Tworzenie struktury zastępczej dla powtarzalnych danych

Przy scalaniu powtarzalnej zawartości XML obowiązują takie same reguły, jak przy zwykłym scalaniu danych XML: struktura elementów w panelu Struktura musi odpowiadać strukturze importowanych danych XML, a ramki zastępcze muszą być oznakowane znacznikami o takich samych nazwach, jak elementy nadrzędne w pliku XML.

Panel Struktura wyświetlający strukturę tekstu zastępczego
Panel Struktura wyświetlający strukturę tekstu zastępczego

A. Element, który będzie zawierał wszystkie powtarzalne elementy B. Element, który będzie klonowany podczas importowania powtarzalnej zawartości XML C. Elementy potomne dla danych zawartych w elemencie powtarzalnym 
 1. Po pierwsze, potrzebny będzie element główny lub nadrzędny, który będzie opisywał zbiór importowanych informacji, czyli rekordów.

  Może to być np. element Rozdział, który będzie zawierał szereg przepisów.

 2. Pod elementem nadrzędnym utwórz jeden element opisujący informacje (rekordy), które będą powtarzane.

  Np. pod elementem Rozdział można utworzyć element Przepis. Jest to element, który będzie klonowany dla każdego rekordu w importowanej zawartości XML.

 3. Pod tym elementem utwórz elementy potomne, opisujące jednostki informacji (lub pola), które tworzą rekord.

  Np. pod elementem Przepis można utworzyć elementy Nazwaprzepisu, Składniki, Instrukcje, Notatki oraz Porcje.

Uwaga:

Aby między „polami” w powtarzalnych danych XML umieścić etykiety, końce wiersza albo tabulatory, utwórz elementy zastępcze w ramce, do której będzie scalana importowana zawartość. Między tymi elementami zastępczymi dodaj potrzebne etykiety lub odstępy.

Tworzenie tekstu zastępczego

 1. Otwórz istniejący dokument InDesign lub utwórz nowy dokument na zawartość XML.
 2. Otwórz panel Znaczniki (Okno > Narzędzia > Znaczniki) oraz panel Struktura (Widok > Struktura > Pokaż strukturę).
 3. Sprawdź, czy w panelu Znaczniki znajdują się znaczniki o takich samych nazwach, jak nazwy elementów importowanych z pliku XML. Jeżeli trzeba, utwórz nowe znaczniki lub wczytaj je.

  Uwaga:

  Zaimportowanie próbki zawartości XML to najprostsza metoda uzyskania wszystkich potrzebnych znaczników oraz zapewnienia zgodności między strukturą dokumentu a plikiem XML.

 4. Utwórz ramki zastępcze (i powiąż je razem) potrzebne na zawartość XML.
 5. Wybierz narzędzie Tekst i kliknij pierwszą ramkę, aby utworzyć punkt wstawiania. Wpisz tekst zastępczy dla każdego elementu, który chcesz scalić z tą ramką. Dodaj odstępy i tekst statyczny, które chcesz umieścić między elementami.

  Uwaga:

  Jeżeli importujesz powtarzalne dane, to musisz utworzyć tekst zastępczy dla elementów powtarzających się tylko jeden raz.

 6. Sformatuj tekst tak, jak ma wyglądać docelowy dokument.
 7. Oznakuj ramkę tekstową znacznikiem elementu nadrzędnego, który będzie zawierał elementy (albo dane powtarzalne), importowane do tej ramki.
 8. Umieść punkt wstawiania w tekście zastępczym i wybierz polecenie Edycja > Edytuj w Edytorze wątków.
 9. Wybierz polecenie Widok > Struktura > Pokaż symbole znaczników.
 10. Wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko.
 11. W panelu Znaczniki wybierz opcję Dodaj znacznik i kliknij znacznik przypisany do ramki.

  InDesign otoczy tekst zastępczy wybranym znacznikiem i doda ten element do panelu Struktura.

 12. Zaznacz tekst odpowiadający pierwszemu elementowi potomnemu, a potem kliknij jego znacznik w panelu Znaczniki. Powtarzaj aż do oznakowania całego tekstu zastępczego.

  Uwaga:

  Oznakowując tekst zastępczy, nie zaznaczaj odstępów ani tekstu statycznego, który chcesz zachować między elementami. Opatrz znacznikiem tylko ten tekst, który ma zostać zastąpiony przez importowaną zawartość XML.

 13. Przejrzyj hierarchię powstałą w wyniku oznakowywania w panelu Struktura. Sprawdź, czy zgadza się ze strukturą zawartości XML, którą importujesz.

Importowanie i scalanie zawartości XML

Po utworzeniu i oznakowaniu ramek i tabel zastępczych oraz tekstu zastępczego i sprawdzeniu, czy dokument i plik XML mają takie same znaczniki i strukturę, możesz zaimportować zawartość XML do układu.

Aby zaimportować dane XML do elementów zastępczych (lub zastąpić istniejącą zawartość w dokumencie), musisz użyć opcji Scalaj zawartość. Scalając zawartość, InDesign zastępuje w dokumencie identycznie oznakowane elementy o takiej samej strukturze elementami z importowanego pliku XML. Możesz użyć dodatkowych opcji importowania, aby wyłączyć (odfiltrować) zawartość niezgodną ze strukturą dokumentu, usunąć pozycje w dokumencie, które nie zgadzają się z importowanymi danymi XML albo nie są przez nie zastępowane, a także włączyć klonowanie powtarzalnych elementów XML.

Jeżeli importowany plik XML zawiera elementy, których nie ma w dokumencie, InDesign umieści je w panelu Struktura, nie wprowadzając ich do układu dokumentu.

Dla prawidłowego scalania zawartości XML z elementami zastępczymi ważne jest przestrzeganie następujących reguł:

 • Oznaczaj elementy zastępcze znacznikami o identycznej nazwie, co element XML, który ma je zastąpić (lub zostać do nich wlany).

 • Pamiętaj, że spacje, końce wiersza, tabulatory i tekst statyczny muszą znajdować się na zewnątrz znaczników elementów w tekście zastępczym, ale wewnątrz elementu nadrzędnego wątku.

 • Importując XML, zaznacz opcję „Nie importuj zawartości elementów stanowiących odstępy”. Opcja ta zachowuje odstępy i tekst statyczny, jeżeli importowane elementy XML składają się tylko z odstępów.

Scalanie zawartości XML z istniejącą zawartością lub elementami zastępczymi

 1. Otwórz dokument InDesign, w którym znajdują się elementy zastępcze na zawartość XML.
 2. Otwórz panel Struktura (Widok > Struktura > Pokaż strukturę).
 3. Wybierz polecenie Plik > Importuj XML (lub wybierz polecenie Importuj XML z menu panelu Struktura) i zaznacz plik XML, który chcesz zaimportować.
 4. Zaznacz opcję Pokaż opcje importu XML.
 5. Zaznacz opcję Scalaj zawartość, a następnie kliknij Otwórz.
 6. Aby połączyć zawartość XML z oryginalnym plikiem, zaznacz opcję Utwórz łącze.

  Program InDesign będzie wymieniać ten plik XML na palecie Łącza. Jeżeli źródłowy plik XML ulegnie zmianie, program wyświetli obok jego nazwy na tej palecie żółty trójkąt ostrzegawczy.

 7. W razie potrzeby wybierz dodatkowe opcje importowania:

  Powiel powtarzające się elementy tekstu

  Jeżeli importujesz powtarzalną zawartość XML, ta opcja spowoduje klonowanie pojedynczego elementu zastępczego, dzięki czemu powstanie kontener na każdy rekord z importowanego pliku.

  Importuj tylko elementy zgodne z istniejącą strukturą

  Filtruje importowaną zawartość XML w taki sposób, że elementy nieistniejące w panelu Struktura nie są importowane.

  Nie importuj zawartości elementów stanowiących odstępy

  Zachowuje odstępy i tekst statyczny wstawione między elementami w ramce zastępczej.

  Usuń elementy, ramki i zawartość niezgodne z importowanym kodem XML

  Po zaimportowaniu zawartości XML, wszystkie elementy lub ramki zastępcze w dokumencie, dla których nie było zgodnych danych (lub które nie zostały zastąpione), będą usuwane.

 8. Kliknij OK.

InDesign scali zawartość z dokumentem, rozpoczynając od pierwszego zgodnego elementu w pliku XML.

Opcje importowania XML

Gdy importuje się i umieszcza dane XML, używając opcji Scalaj zawartość, okno dialogowe Opcje importowania XML zawiera następujące opcje:

Tworzenie łącza

Tworzy połączenie z plikiem XML. Jeśli ten plik zostanie uaktualniony, to będzie można uaktualnić także dane XML w dokumencie InDesign.

Stosowanie instrukcji XSLT

Stosuje arkusz stylów definiujący przekształcenia importowanej zawartości XML. Kliknij Przeglądaj (Windows) lub Wybierz (Mac OS), aby wybrać plik XSLT (.xsl lub .xslt) z systemu plików. Domyślna opcja „Użyj arkusza stylów z dokumentu XML” powoduje, że program InDesign użyje instrukcji sterującej XSLT (o ile taka instrukcja istnieje w pliku XML), aby przekształcić dane XML.

Powiel powtarzające się elementy tekstu

Powiela formatowanie zastosowane do oznakowanego tekstu zastępczego dla całej powtarzającej się zawartości. Wystarczy raz utworzyć formatowanie (np. adresu), a potem można wielokrotnie wykorzystać jego układ, aby automatycznie formatować kolejne. (Zobacz Praca z powtarzalnymi danymi).

Importuj tylko elementy zgodne z istniejącą strukturą

Filtruje importowaną zawartość XML w taki sposób, że importowane są tylko te elementy z pliku XML, dla których istnieją równoważne elementy w dokumencie.

Importuj elementy tekstowe do tabel, gdy znaczniki są zgodne

Importuje elementy do tabeli, jeżeli znaczniki są takie same, jak znaczniki zastosowane do zastępczej tabeli i jej komórek. Opcja ta umożliwia np. umieszczanie rekordów z bazy danych w tabeli podczas generowania cenników lub wykazów inwentaryzacyjnych.

Nie importuj zawartości elementów stanowiących odstępy

Pozostawia istniejącą zawartość, jeżeli odpowiadający jej element XML zawiera wyłącznie odstęp (np. znak końca wiersza albo tabulator). Użyj tej opcji, jeżeli między elementami w ramkach zastępczych znajduje się tekst, który chcesz zachować. Na przykład, formatując przepisy kulinarne wygenerowane z bazy danych można dodać do nich etykiety takie jak „Składniki” i „Instrukcje przygotowania”. Jeżeli element nadrzędny obejmujący każdy przepis będzie zawierać tylko odstęp, to InDesign pozostawi te etykiety nienaruszone.

Usuń elementy, ramki i zawartość niezgodne z importowanym kodem XML

Usuwa z panelu Struktura i z układu dokumentu takie elementy, które nie mają swoich odpowiedników wśród elementów z importowanego pliku XML. Użyj tej opcji, aby odfiltrować dane z dokumentu. Na przykład, podczas importowania nazwisk i adresów można wprowadzić tekst zastępczy dla elementu zawierającego nazwę firmy. Jeżeli przy jednym z nazwisk nie będzie elementu z nazwą firmy, to InDesign usunie element zawierający ten tekst zastępczy.

Importowanie tabeli CALS jako tabeli programu InDesign

Importuje tabele CALS z pliku XML jako tabele programu InDesign.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online