Wypełnianie formularzy

W tym dokumencie wyjaśniono, jak wypełniać formularze PDF za pomocą aplikacji komputerowych Acrobat lub Reader.

Czy ten formularz jest przeznaczony do wypełnienia?

Nie wszystkie formularze są przeznaczone do wypełnienia. Czasami twórcy formularzy nie przekształcają swoich dokumentów PDF w interaktywne formularze przeznaczone do wypełnienia. Mogą też celowo zaprojektować formularz, który można wypełnić tylko ręcznie lub przy pomocy narzędzia Wypełnij i podpisz. Są to formularze nieinteraktywne, nazywane formularzami płaskimi.

Interaktywne formularze w programie Acrobat Reader
Interaktywny formularz do wypełnienia w programie Acrobat Reader: podświetlenie w miejscu wpisywania

Formularz płaski w programie Acrobat Reader
Nieinteraktywny formularz płaski w programie Acrobat Reader: użyj narzędzi Wypełnij i podpisz, aby dodać tekst i inne symbole w dowolnym miejscu w formularzu

Wypełnianie formularzy interaktywnych

Formularz interaktywny zawiera pola, które można zaznaczyć i wypełnić.

Interaktywny formularz w programie Acrobat
Interaktywny formularz przeznaczony do wypełnienia

A. Na obecność pól przeznaczonych do wypełnienia wskazuje purpurowy pasek komunikatów. B. Po kliknięciu wskazuje miejsce, w którym znajdują się pola przeznaczone do wypełnienia. 

 1. Jeśli to konieczne, kliknij dokument prawym przyciskiem myszy i wybierz albo narzędzie Rączka, albo narzędzie Zaznaczanie z wyskakującego menu.

  Kształt wskaźnika zmieni się po przesunięciu go nad pole. Na przykład, jeśli możesz wpisywać tekst w pole formularza, to narzędzie Rączka zmienia się w I-beam . Niektóre pola formularza są dynamiczne, to znaczy ich wymiary są zmieniane dynamicznie w zależności od objętości wprowadzanych danych; pola takie mogą wychodzić poza jedną stronę.

 2. (Opcjonalnie) Aby ułatwić identyfikację pól formularza, kliknij przycisk Podświetl istniejące pola  na pasku komunikatów dokumentu. Wszystkie pola formularza są wyróżniane kolorem (domyślnie jest to kolor jasnoniebieski), a pola. które trzeba wypełnić, są otaczane konturem w innym kolorze (domyślnie jest to kolor czerwony).

 3. Kliknij, aby wybrać opcje, na przykład przyciski opcji. Aby pisać, kliknij wewnątrz pola tekstowego.
  Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przodu lub Shift+Tab, aby się cofnąć.
 4. Po zakończeniu kliknij przycisk Wyślij, aby albo wysłać dane na serwer, albo utworzyć wiadomość e-mail do wysłania danych. Przycisk Wyślij może pojawić się na purpurowym pasku komunikatów na górze formularza lub w zawartości formularza.

Aby uzyskać wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z wypełnianiem formularzy, zobacz Rozwiązywanie problemów z formularzami.

Wypełnianie formularzy płaskich dzięki narzędziom Wypełnij i podpisz

Płaski formularz nie zawiera pól interaktywnych. Możesz jednak skorzystać z narzędzi Wypełnij i podpisz, aby dodać tekst i inne symbole w dowolnym miejscu w formularzu. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Wypełnianie formularza PDF.

Wypełnienie płaskich formularzy w przeglądarce

Formularz PDF często wyświetlany jest w przeglądarce, na przykład gdy klikniesz łącze na stronie internetowej. Jeśli taki formularz nie zawiera pól interaktywnych, to do jego wypełnienia można użyć narzędzi Wypełnij i podpisz. Zapisz formularz na komputerze, a następnie otwórz go bezpośrednio w programie Acrobat lub Acrobat Reader. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Wypełnianie formularza PDF.

Zapisz formularz na komputerze
Zapisz formularz, otwórz go w programie Acrobat lub Acrobat Reader, a następnie wybierz polecenie Narzędzia > Wypełnij i podpisz.

Opcje pracy w formularzach

Klucz

Wynik

Tab lub Shift + Tab

Zatwierdza wpis i przechodzi do następnego pola

Strzałka w górę / Strzałka w lewo

Wybiera poprzedni przycisk opcji w danej grupie

Strzałka w dół / Strzałka w prawo

Wybiera następny przycisk opcji

Esc

Odrzuca i usuwa zaznaczenie pola formularza

Esc (naciśnij dwukrotnie)

Wychodzi z trybu pełnoekranowego

Enter lub Return (pole tekstowe z jednym wierszem)

Zatwierdza wpis i usuwa zaznaczenie pola

Enter lub Return (pole tekstowe z wieloma wierszami)

Tworzy znak końca akapitu w tym samym polu formularza

Enter lub Return (pole wyboru)

Wł. lub wył. pole wyboru

Enter (klawiatura)

Zatwierdza wpis i usuwa zaznaczenie bieżącego pola formularza

(Windows) Ctrl + Tab Wstawia tabulator do pola tekstowego
(Mac) Alt + Tab Wstawia tabulator do pola tekstowego

Automatyczne wypełnianie formularzy (tylko formularze interaktywne)

Funkcja Auto-wypełnianie przechowuje wszystkie wpisy, które zostały wpisane w polu interaktywnego formularza. Auto-wypełnianie sugeruje następnie lub nawet automatycznie wprowadza odpowiedzi, które pasują do wpisów w innych polach formularza. Sugestie są wyświetlane w wyskakującym okienku, w którym można dokonać odpowiedniego wyboru. Funkcja Auto-wypełnianie jest domyślnie wyłączona; aby ją uaktywnić, należy odpowiednio ustawić preferencje formularza.

Aby usunąć dany wpis z pamięci Auto-wypełnianie, na przykład wpisu z błędem ortograficznym, można otworzyć okno preferencji i dokonać odpowiednich zmian na liście preferencji.

Uwaga:

Preferencje formularzy odpowiadają za obsługę otwartych formularzy przez aplikację. Preferencje formularza PDF nie są zapisywane razem z nim.

Włączanie opcji auto-wypełniania

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Acrobat / Acrobat Reader > Preferencje (Mac OS).

 2. Zaznacz opcję Formularze po lewej stronie.

 3. W obszarze Auto-wypełnianie wybierz z menu opcję Podstawowe lub Zaawansowane.

 4. Aby podczas wpisywania w formularzu danych liczbowych były one zapamiętywane, zaznacz opcję Pamiętaj dane liczbowe. W ten sposób będą one zachowywane w pamięci funkcji Auto-uzupełnianie.

Uwaga:

Zaznaczenie opcji z menu Auto-wypełnianie spowoduje, że w obszarze pod menu pojawi się opis wynikającej z takiego wyboru zmiany sposobu działania funkcji Auto-wypełnianie.

Usuwanie wpisu z pamięci auto-wypełniania

 1. Otwórz okno dialogowe Preferencje.

 2. Zaznacz opcję Formularze po lewej stronie.

 3. Kliknij polecenie Edytuj listę wpisów w menu Auto-wypełnianie.

 4. W oknie dialogowym Lista wpisów auto-wypełniania wykonaj jedną z następujących czynności, a następnie kliknij Tak.

  • Aby usunąć wszystkie wpisy, kliknij przycisk Usuń wszystkie.
  • Aby usunąć tylko niektóre wpisy, zaznacz je i kliknij przycisk Usuń. (W celu zaznaczenia wielu wpisów sąsiadujących ze sobą klikaj je przy wciśniętym klawiszu Shift; w celu zaznaczenia wielu wpisów niesąsiadujących ze sobą klikaj je przy wciśniętym klawiszu Ctrl).

Zmiana płaskich formularzy na formularze przeznaczone do wypełnienia (Acrobat Pro)

Formularz płaski można zmienić na przeznaczony do wypełnienia przy pomocy narzędzia Przygotuj formularz lub poprzez włączenie narzędzi Wypełnij i podpisz. Użytkownicy programów Acrobat i Acrobat Reader mogą korzystać z narzędzia Wypełnij i podpisz do wypełniania formularzy płaskich.

Formularz interaktywny

Aby utworzyć interaktywny formularz, użyj narzędzia Przygotuj formularz. Patrz Tworzenie formularza z istniejącego dokumentu.

Formularz płaski

Aby włączyć korzystanie z narzędzi Wypełnij i podpisz, wybierz polecenie Plik > Zapisz jako inny > Reader Extended PDF > Włącz więcej narzędzi (w tym wypełnianie i zapisywanie formularza).

Narzędzia zostaną włączone tylko dla bieżącego formularza. Wykonaj ponownie to zadanie podczas tworzenia innego formularza, aby pozwolić użytkownikom programu Acrobat Reader korzystać z narzędzi.

Zapisywanie formularzy

 • Aby zapisać wypełniony formularz, wybierz polecenie Plik > Zapisz jako i zmień nazwę pliku.

 • Aby usunąć rozszerzone funkcje programu Reader, wybierz polecenie Plik > Zapisz kopię.

 • Aby umożliwić zapisywanie wprowadzonych danych użytkownikom programu Reader, wybierz pozycje Plik > Zapisz jako inny > Reader Extended PDF > Włącz więcej narzędzi (w tym wypełnianie i zapisywanie formularza).

Drukowanie formularzy

 1. Kliknij przycisk Drukuj  lub wybierz polecenie Plik > Drukuj.

 2. Wybierz drukarkę z menu w górnej części okna dialogowego Drukuj.

 3. W menu Komentarze i formularze w prawym, górnym obszarze okna dialogowego Drukuj wybierz jedną z następujących opcji, a następnie kliknij OK:

  • (Formularz interaktywny lub płaski) Aby wydrukować formularz i wprowadzone wpisy, wybierz pozycję Dokument. Ta opcja drukuje wprowadzony tekst przy użyciu narzędzie Dodaj tekst.

  • (Formularz interaktywny lub płaski) Aby wydrukować formularz, wprowadzone wpisy oraz wszelkie komentarze na nim, wybierz Dokument i znaczniki. Ta opcja drukuje wprowadzony tekst przy użyciu narzędzie Dodaj tekst.

  • (Formularz interaktywny lub płaski) Aby wydrukować tylko wprowadzone wpisy, ale nie sam formularz, wybierz Tylko pola formularza.

Czyszczenie niezapisanych wpisów formularza

 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Przygotuj formularze. W panelu po prawej stronie kliknij opcję Więcej, a następnie wybierz polecenie Wyczyść formularz.

Importowanie lub eksportowanie danych formularza (tylko aplikacja Reader — nie dotyczy przeglądarki internetowej)

W niektórych obiegach pracy użytkownicy wysyłają wypełnione formularze w postaci plików danych w formatach FDF, XML lub podobnych. Możesz zaimportować te dane w programie Acrobat Reader i wyświetlić je w kontekście pełnego dokumentu PDF:

 1. Kliknij w prawym górnym rogu pozycję Rozszerzone, a następnie kliknij polecenie Importuj dane.

Dane zawarte w ukończonym formularzu PDF można też zapisać w pliku danych o innym formacie:

 1. Kliknij w prawym górnym rogu pozycję Rozszerzone, a następnie kliknij polecenie Eksportuj dane.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Zarządzanie plikami danych formularzy w pomocy programu Acrobat.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto