Jesteś na tej stronie >
Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF

Tworzenie formularza

Rozpowszechnianie formularza

Śledzenie formularza

Formularze PDF — pomoc

Ten dokument wyjaśnia, jak w łatwy sposób można przekształcić zeskanowane formularze lub proste formularze utworzone w programach Microsoft Word, Excel i innych aplikacjach w inteligentne formularze PDF. (Aby uzyskać więcej informacji dotyczących formularzy PDF, kliknij odpowiednie łącze powyżej).
 

Tworzenie formularza od podstaw

Możesz zacząć od pustego dokumentu PDF, dodać wymagany tekst i etykiety, a następnie dokończyć formularz, dodając pola formularza. Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie formularza od podstaw.

Tworzenie formularza z istniejącego dokumentu

Kiedy konwertujesz istniejący dokument na formularz PDF, program Acrobat automatycznie dodaje do formularza interaktywne pola. Możesz edytować utworzony formularz, wprowadzając wyspecjalizowane pola, takie jak lista rozwijana, pole listy lub przyciski.

Tworzenie formularza w programie Acrobat
Rodzaje pól formularzy obsługiwanych w plikach PDF

A. Pole podpisu opartego na certyfikacie B. Pole rozwijanej listy C. Pola tekstowe D. Pasek automatycznej wiadomości E. Pola wyboru F. Przyciski opcji G. Pole listy H. Przyciski 
 1. Wybierz polecenie Narzędzia > Przygotuj formularz.

 2. Zaznacz jedną z poniższych opcji:

  Pojedynczy plik

  Przekształcanie istniejącego dokumentu elektronicznego (formatu Word, Excel lub PDF lub innych) w interaktywny formularz PDF.

  Skaner

  Skanowanie formularza papierowego i przekształcanie go w interaktywny formularz PDF.

  Utwórz nowy

  Rozpoczęcie tworzenia formularza od podstaw na pustej stronie. Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie formularza od podstaw.

 3. Jeśli chcesz, by inne osoby podpisały formularz, zaznacz pole wyboru Ten dokument wymaga podpisania.

  Uwaga:

  Automatyczne wykrywanie pól formularza jest domyślnie włączone. Aby zmienić to ustawienie, kliknij łącze Zmień i wybierz odpowiednie ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Preferencje formularza.  

 4. Kliknij przycisk Start.

  Program Acrobat tworzy formularz i otwiera go w trybie edycji. Panel po prawej stronie zawiera opcje edycji formularza. Pasek narzędziowy zawiera obsługi pól formularza służące do wstawiania dodatkowych pól.

  Pasek narzędzi Przygotuj formularz
 5. Przejrzyj pola formularza utworzone przez program Acrobat. Dodaj pola do formularza za pomocą narzędzi pól formularza dostępnych w pasku narzędzi. Usuń pola, a także zmień ich rozmiar i położenie. Możesz dodawać następujące rodzaje pól formularzy:

  Dodaj pole tekstowe

  Dodaj tekst do dokumentu PDF.

  Pola z kodem kreskowym

  Zawierają kod kreskowy odpowiadający danym wprowadzanym przez użytkownika w wybranych polach. Kod ten jest odczytywany za pomocą odpowiedniego sprzętu i oprogramowania (sprzedawanego oddzielnie).

  Przyciski

  Naciśnięcie przycisku może wywoływać pewną akcję, na przykład otwarcie pliku, odtworzenie dźwięku czy przesłanie danych na serwer. Takie przyciski można dostosować do swoich potrzeb, kojarząc z nimi odpowiednie obrazy, teksty i zmiany wyglądu w reakcji na określone czynności użytkownika.

  Pola wyboru

  Reprezentują odpowiedzi lub wybory typu tak/nie. Jeśli formularz zawiera wiele pól wyboru, użytkownik może zaznaczyć dowolną ich liczbę.

  Pole daty

  Umożliwia użytkownikowi wprowadzenie daty w dokumencie PDF.

  Pole podpisu cyfrowego

  Pole przeznaczone na podpis cyfrowy użytkownika.

  Rozwijana lista

  Pozwalają użytkownikowi wybrać element z menu podręcznego lub wpisać wartość. Możesz określić właściwość pola formularza, tak aby umożliwić użytkownikowi wprowadzenie wartości niestandardowej.

  Pole obrazu

  Dodaje pole obrazu. Umożliwia użytkownikowi przeglądanie i wybieranie obrazu do dodania do dokumentu PDF.

  Pola list

  Zawierają listy opcji do wyboru. Można tak ustawić właściwość pola formularza, aby klikanie z wciśniętym klawiszem Shift umożliwiało zaznaczanie wielu elementów listy.

  Przyciski opcji

  Reprezentują grupę opcji, spośród których użytkownik może wybrać jedną. Wszystkie przyciski opcji o tej samej nazwie funkcjonują razem, tworząc grupę.

  Pola tekstowe

  Pozwalają wprowadzać dane tekstowe, takie jak nazwisko, adres czy numer telefonu.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie pól formularza i ustawianie ich wartości.

 6. Aby zmienić istniejące pola tekstowe lub obrazy, kliknij przycisk Edytuj na pasku narzędziowym. Można edytować wszystkie pola tekstowe i obrazy.

  Korzystanie z narzędzia Edytuj do zmiany istniejących pól tekstowych lub obrazów

  Uwaga:

  Jeśli na pasku zadań nie widzisz opcji Edycja, zaktualizuj program Acrobat. Aby automatycznie zaktualizować z poziomu programu Acrobat, wybierz polecenie Pomoc > Sprawdź uaktualnienia, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie aktualizatora, aby sfinalizować procesu aktualizacji.

 7. Aby przetestować formularz, na pasku narzędziowym kliknij przycisk Podgląd. Podgląd formularza umożliwia wyświetlenie go w takiej postaci, w jakiej będą go widzieć odbiorcy, i umożliwia sprawdzenie wyglądu formularza. Jeśli korzystasz z podglądu formularza, możesz kliknąć przycisk Edytuj, aby powrócić do trybu edycji.

 8. Po ukończeniu formularza zapisz go, a następnie kliknij przycisk Zamknij z prawej strony paska narzędziowego, aby zamknąć edycję formularza.

Aby rozpowszechnić formularz i zebrać odpowiedzi, zobacz Rozpowszechnianie plików PDF lub formularzy internetowych.  

Tworzenie formularzy dla usługi Adobe Sign

Możesz przekształcić istniejący formularz w formularz Adobe Sign lub przeciągnąć pola Adobe Sign i upuścić je w dokumencie PDF. Możesz wysyłać formularz do wypełnienia i podpisania za pomocą usługi Adobe Sign. Nie wszystkie pola można konwertować na pola Adobe Sign (np. pola listy, menu rozwijanego i przycisków). Możesz dodawać więcej pól Adobe Sign za pomocą paska narzędziowego.

 1. Otwórz plik PDF, który chcesz przekształcić w formularz Adobe Sign.

 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Przygotuj formularz.

 3. Kliknij przycisk Start.

  Program Acrobat tworzy formularz i otwiera go w trybie edycji. Panel po prawej stronie zawiera opcje edycji formularza. Pasek narzędziowy zawiera obsługi pól formularza służące do wstawiania dodatkowych pól.

 4. W panelu po prawej stronie kliknij opcję Więcej, a następnie wybierz polecenie Konwertuj na formularz Adobe Sign.

 5. Po wyświetleniu ostrzeżenia, że program Acrobat usunie pola formularzy nieobsługiwane przez usługę Adobe Sign, kliknij przycisk Dalej, a w następnym oknie ostrzeżenia kliknij przycisk OK.

 6. Aby dodać pole do formularza, wybierz jego ikonę na pasku narzędziowym. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz umieścić element i kliknij przyciskiem myszy, aby go wstawić.

  Pola formularza Adobe Sign
  Podczas tworzenia lub edycji formularzy Adobe Sign na pasku narzędziowym wyświetlane są pola charakterystyczne dla formularzy Adobe Sign.
 7. Wprowadź nazwę pola i określ osobę wypełniającą lub podpisującą. Aby ustawić właściwości pola, takie jak kolor krawędzi, wypełnienia, czcionki i rozmiar znaku, kliknij dwukrotnie pole.

  Umieszczanie pola Adobe Sign
  W momencie umieszczenia pola Adobe Sign można nadać mu nazwę i określić osobę, która powinna je wypełnić lub umieścić w nim podpis.

 8. Aby podejrzeć zmiany, kliknij polecenie Podgląd w prawym górnym rogu ekranu. Kliknij opcję Edycja w prawym górnym rogu ekranu, aby powrócić do trybu edycji.

 9. Zapisz formularz.

Aby rozpowszechnić formularz i zebrać odpowiedzi, zobacz Rozpowszechnianie formularzy Adobe Sign.

Zezwalanie użytkownikom programu Reader na zapisywanie danych formularzy

Według ustawień domyślnych użytkownicy programu Acrobat Reader DC i jego wcześniejszych wersji nie mogą zapisywać wypełnionych plików formularzy. Autor pliku może rozszerzyć uprawnienia tych użytkowników, zezwalając im na zapisywanie danych formularza. Jeśli posiadasz program Acrobat DC Pro, możesz zezwolić użytkownikom programu Acrobat Reader DC na wykonywanie dodatkowych czynności, takich jak dodawanie tekstu do formularzy nieinteraktywnych.

Uwaga:

W przeciwieństwie do wcześniejszych wersji programu Reader program Reader XI oraz jego późniejsze wersje zawierają narzędzie Dodaj tekst i funkcję zapisywania danych formularza. Użytkownicy programu Acrobat mogą pisać w formularzach nieprzeznaczonych do wypełnienia, dodawać komentarze i cyfrowo podpisywać pliki PDF bez konieczności posiadania specjalnych uprawnień.

 1. Otwórz pojedynczy plik PDF lub wyświetl podgląd składowego pliku PDF w portfolio PDF.

 2. Jeśli edytujesz formularz, kliknij ikonę krzyżyka obok przycisku Podgląd w prawym górnym rogu ekranu.

 3. Wybierz Plik > Zapisz jako inny > Reader Extended PDF i wybierz jedną z następujących opcji:

  Włącz komentowanie i mierzenie

  (Acrobat Pro) Umożliwia użytkownikom dodawanie komentarzy lub korzystanie z narzędzi Dane obiektu, Pomiar i Dane geograficzne.

  Włącz więcej narzędzi (w tym wypełnianie i zapisywanie formularza)

  Umożliwia użytkownikom zapisywanie danych wprowadzonych do formularzy interaktywnych lub formularzy możliwych do wypełnienia.

Uwagi dotyczące lokalnego zapisywania wypełnionych formularzy

Zarówno program Acrobat Standard, jak i Acrobat Pro umożliwiają użytkownikom programu Adobe Reader 8 lub jego nowszych wersji wypełnianie oraz lokalne zapisywanie formularzy PDF. Należy zwrócić uwagę na następujące dwie kwestie dotyczące używania funkcji rozszerzeń programu Reader do lokalnego zapisywania formularzy PDF (zwanych dokumentami rozszerzonymi):

Liczba dokumentów rozszerzonych będących w użyciu

Użytkownik programu Acrobat Standard lub Acrobat Pro może wysłać rozszerzony dokument do nieograniczonej liczby użytkowników w celu jego wypełnienia. Przykład: Użytkownik programu Acrobat może opublikować pusty szablon formularza na stronie internetowej, która zezwala użytkownikom na wypełnianie i lokalne zapisywanie formularzy PDF. Dostęp do szablonu może uzyskać nieograniczona liczba użytkowników. Ponadto użytkownik programu Acrobat może zebrać z wypełnionego formularza nieograniczoną liczbę odpowiedzi.

Liczba odbiorców dokumentu rozszerzonego

Użytkownik programu Acrobat Standard lub Acrobat Pro może wysłać rozszerzony dokument do nieograniczonej liczby użytkowników. Użytkownik programu Acrobat może wysłać do nieograniczonej liczby odbiorców nieograniczoną liczbę kopii dokumentu rozszerzonego i zebrać z wypełnionego formularza nieograniczonąliczbę odpowiedzi.

Dodawanie do formularzy skryptów JavaScript

Język JavaScript umożliwia tworzenie interaktywnych stron internetowych. Firma Adobe rozszerzyła ten język, po to by ułatwić współpracę skryptów z formularzami PDF. Najbardziej typowe zastosowania skryptów JavaScript w programie Acrobat to: formatowanie danych, wykonywanie działań na danych, zatwierdzanie danych i przypisywanie zadań do pól. W systemie Windows formularze Adobe PDF można też skonfigurować w taki sposób, aby zapewnić ich bezpośrednią łączność z bazami danych ODBC (Open Database Connection).

Uwaga:

Podczas tworzenia dynamicznych formularzy należy pamiętać , że program Acrobat Reader nie obsługuje niektórych niestandardowych skryptów JavaScript. Formularz może nie działać poprawnie w przypadku wyświetlenia go w programie Acrobat Reader, jeżeli do pliku PDF nie zostaną dodane dodatkowe prawa użytkowania.

Dodatkowe zasoby

Więcej informacji na temat skryptów Acrobat JavaScript można znaleźć w następujących zasobach:

Rozpowszechnianie (wysyłanie) formularzy wśród odbiorców

Rozpowszechnianie plików PDF lub formularzy internetowych

Po utworzeniu formularza należy wybrać metodę wysyłki do odbiorców.

 1. Kliknij przycisk Rozpowszechnij w prawym dolnym rogu panelu po prawej stronie.

 2. Zależnie od elementów wykrytych przez program Acrobat może pojawić się seria komunikatów. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, po czym zapisz formularz.

 3. Wybierz metodę rozpowszechniania i zbierania:

  E-mail

  Zbieranie odpowiedzi w skrzynce odbiorczej e-mail.

  Serwer wewnętrzny

  Proces rozprowadzania i zbierania odpowiedzi odbywa się przez wewnętrzny serwer, na przykład przez SharePoint lub folder sieciowy . Aby uzyskać więcej informacji, patrz Określanie serwera.

  Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Wybór opcji rozpowszechniania recenzji i formularzy.

 4. Kliknij przycisk Kontynuuj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpowszechnić formularz.

 5. Jeśli wybrano zbieranie odpowiedzi w skrzynce odbiorczej poczty e-mail, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wpisz adresy e-mail oddzielone średnikiem lub kliknij przycisk Do, aby wybrać adresy e-mail z książki adresowej.
  • Edytuj wiadomość domyślną.
  • Zaznacz opcję Zbierz nazwiska i adresy e-mail odbiorców w celu zoptymalizowania śledzenia. System monituje odbiorców o podanie ich nazwy i adresu e-mail, kiedy przesyłają formularz. Gwarantuje to, że w module śledzącym będą wyświetlane dokładne informacje o tym, kto i kiedy odpowiedział, oraz kto nie udzielił odpowiedzi.
  • Usuń zaznaczenie tej opcji, jeśli chcesz otrzymywać anonimowe odpowiedzi lub nie przywiązujesz wagi do tego poziomu śledzenia.

  Uwaga:

  Jeśli nie znasz adresów e-mail odbiorców, wprowadź swój adres e-mail. System wyśle na ten adres łącze do formularza, które można wysłać pocztą e-mail do odbiorców.

Aby śledzić status rozpowszechnianego formularza, kliknij przycisk Śledź w prawym dolnym rogu panelu po prawej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Moduł śledzący formularze — informacje.

Rozpowszechnianie formularzy Adobe Sign

Po utworzeniu formularza Adobe Sign możesz rozesłać go do wypełnienia lub podpisania przy użyciu usługi Adobe Sign.

 1. Kliknij przycisk Wyślij do podpisania w prawym dolnym rogu panelu po prawej stronie.

 2. Kliknij przycisk Gotowe do wysłania. Dokument zostanie przesłany do usługi Adobe Document Cloud.

 3. Wpisz adresy e-mail osób, które mają podpisać dokument. W razie potrzeby dodaj wiadomość.

 4. Kliknij przycisk Wyślij.

  Otrzymasz wiadomość e-mail od usługi Adobe Sign z informacją, że dokumenty zostały wysłane pierwszemu użytkownikowi do podpisania. Pierwszy użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z prośbą o podpisanie dokumentu. Gdy użytkownik doda swój podpis w polu Podpis, a następnie kliknie przycisk Kliknij, aby podpisać, dokument zostanie wysłany do podpisania przez następnego użytkownika itd.

  Każda osoba otrzymuje kopię podpisanego dokumentu, a plik jest przechowywany w bezpieczny sposób w usłudze Adobe Document Cloud.

Aby śledzić stan formularza Adobe Sign, zobacz Śledzenie umów wysłanych do podpisania.