Efterlevnad av GDPR i Captivate Prime

Obs!

Viktigt: Innehållet i detta dokument är inte juridisk rådgivning och är inte avsett att ersätta juridisk rådgivning. Vänd dig till ditt företags juridiska avdelning för att få råd avseende GDPR.

GDPR är en ny förordning från Europeiska unionen som träder i kraft den 25 maj 2018. Den ger stark kontroll när det gäller uppgiftssekretess och gör att slutanvändarna kan ta kommandot över sina egna personuppgifter.

Även om GDPR är en EU-förordning så gäller den för företagsorgan över hela världen som samlar in personlig information för alla användare som kan vara bosatt i EU.  Som Captivate Prime-kund ska du bedöma om GDPR är tillämpligt på din organisation.

Om ditt företag tillhandahåller en produkt eller tjänst till bosatta i EU, och bestämmer hur och varför ni samlar in, spårar och övervakar de personernas uppgifter, så anses ni enligt GDPR vara personuppgiftsansvarig. Som Adobe Captivate Prime-kund som utför en av dessa verksamheter anses du vara personuppgiftsansvarig.

Företag som behandlar uppgifter på personuppgiftsansvarigas vägnar anses vara personuppgiftsbiträden. Som försäljare av LMS Adobe Captivate Prime med värdskap i molnet spelar Adobe rollen som personuppgiftsbiträde. Här är några detaljer om GDPR och ditt företag.

Captivate Prime har byggt in följande verktyg och processer som kommer att hjälpa dig att följa GDPR. För att stödja eventuella processer som går utöver produkten för att fullt ut följa förordningen, kan du fortfarande behöva göra en bedömning med ditt efterlevnadsteam.

Rätten att bli bortglömd – kontakt med personuppgiftsansvarig: GDPR kräver att personuppgiftsansvariga har stöd för en Rätten att bli bortglömd-funktion för sina användare.Det innebär att varje användare har rätt att begära att den personuppgiftsansvariga permanent raderar alla personuppgifter som finns lagrade om den användaren. Om du får en sådan begäran och gör den vidare bedömningen att det är en giltig begäran, så finns denna funktion nu i Captivate Prime genom dess funktion Rensa användare. Med denna funktion kan administratören inleda en permanent borttagning av alla uppgifter som gäller en viss enskild person, på den personens begäran, och Captivate Prime raderar då genast fullständigt uppgifterna från sin databas. En rensning av backuploggarna (som är avsedda för återställning av systemet) följer också automatiskt.

Rätten att bli bortglömd – kontakt med personuppgiftsbiträde: Slutanvändaren kan också själv ta kontakt med Adobe för att få sina personuppgifter raderade. I sådana fall känner Captivate Prime automatiskt av vilka konton som innehar personuppgifterna för den användaren, och Adobe meddelar omedelbart administratören om denna begäran. Administratören kan sedan bedöma om begäran är giltig och besvara begäran genom funktionen Rensa användare.

Rätt till tillträde: GDPR ger slutanvändaren rätt att begära ut uppgifter som en personuppgiftsansvarig kan ha lagrat för den slutanvändaren.Till stöd för denna begäran tillåter Captivate Prime administratören att självgenerera ett registerutdrag som kan delas med användaren.

Integritet som standard, datakryptering: Vi behandlar uppgifter både i överföring och i vila med bästa krypteringsstandarder för att trygga datasäkerheten. Krypteringsalgoritmer som används är SHA-256. Detta ser till att alla uppgifter du lagrar är tillräckligt skyddade, så att de inte kommer i orätta händer. Här följer fler uppgifter om hur Captivate Primes arkitektur är utformad nerifrån och upp med integritet och säkerhet i åtanke. http://wwwimages.adobe.com/content/dam/acom/en/security/pdfs/ADB-Captivate-Security-WP.pdf

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto