Exportera dokumentinnehåll till XML

Innan du exporterar innehåll från ett InDesign-dokument till XML måste du göra följande:

 • Skapa eller läs in elementmärkord.

 • Tillämpa märkord på objekten på dokumentets sidor.

 • Justera hierarkin över märkordsformaterade element på strukturpanelen, om nödvändigt.

Du kan exportera allt eller en del av XML-innehållet i dokumentet. Du kan bara exportera innehåll med märkord.

Obs!

Om du exporterar ett dokument som innehåller tabeller måste du lägga till märkord i tabellerna. Om du inte gör det kommer de inte att exporteras som XML i InDesign.

 1. Om du vill exportera bara en viss del av dokumentet markerar du det element i strukturpanelen som du vill börja exportera från.
 2. Välj Arkiv > Exportera.
 3. Välj XML för Filformat (Windows) respektive Format (Mac OS).
 4. Ange namn och plats för XML-filen och klicka sedan på Spara.
 5. Välj något av följande på fliken Allmänt i dialogrutan Exportera XML:

  Inkludera DTD-deklaration

  Referensen exporteras till DTD-filen tillsammans med XML-filen. Det här alternativet är endast tillgängligt om det finns ett DOCTYPE-element på strukturpanelen.

  Visa XML med

  Den exporterade filen öppnas i en webbläsare, ett XML-redigeringsprogram eller en textredigerare. Välj webbläsaren eller programmet i listan.

  Exportera från markerat element

  Börjar exporten från det element som du har markerat på strukturpanelen. Det här alternativet är endast tillgängligt om du har markerat ett element innan du valde Arkiv > Exportera.

  Exportera tabeller utan märkord som CALS XML

  Exporterar tabeller utan märkord i CALS XML-format. Tabellen kan endast exporteras om den finns i en märkordsformaterad ram och tabellen inte har något märkord.

  Avbilda om bryttecken, tomt utrymme och specialtecken

  Exporterar bryttecken, tomt utrymme och specialtecken som decimaltecken i stället för vanliga tecken.

  Använd XSLT

  En formatmall definierar omformningen av det exporterade XML-innehållet till exempelvis ett ändrat XML-träd eller HTML. Välj en XSLT i filsystemet genom att välja Bläddra (Windows) eller Välj (Mac OS). För standardinställningen, Använd formatmall från XML, används en XSLT-omformningsinstruktion om en sådan refereras till i det XML-innehåll som används vid exporten.

 6. Välj en kodningstyp på menyn Kodning.
 7. Om du vill ange exportalternativ för bilder klickar du på fliken Bilder och väljer sedan ett eller flera av följande alternativ:

  Originalbilder

  Kopior av originalbildfilerna placeras i undermappen för bilder.

  Optimerade originalbilder

  Originalbilderna optimeras och komprimeras och kopior av filerna placeras i undermappen för bilder.

  Optimerade formaterade bilder

  Originalbildfiler som innehåller omformningar (som rotation eller skalförändring) optimeras och placeras i undermappen för bilder. Om det till exempel finns två bilder i dokumentet, en beskuren och en som inte är beskuren, kommer endast den beskurna bilden att optimeras och kopieras till undermappen för bilder.

 8. Om du valde Optimerade originalbilder eller Optimerade formaterade bilder i föregående steg anger du alternativ för de optimerade bilderna.
 9. Klicka på Exportera.

Obs!

Det går inte att använda alla specialtecken i XML-innehåll (som tecknet för automatisk sidnumrering). Om det inte går att lägga till ett visst tecken i den exporterade XML-filen visas ett varningsmeddelande. Varningsmeddelandet visas också om du inte har lagt till märkord till någon tabell.

Exportalternativ för optimerade bilder

Du kan använda följande alternativ för att markera Optimerade originalbilder eller Optimerade formaterade bilder på fliken Bilder i dialogrutan Exportera XML.

Bildkonvertering

Anger vilket filformat du vill använda för den konverterade bilden. Om du väljer Automatiskt väljs det bästa bildformatet för bilden. Det innebär att du bör ange både GIF- och JPEG-alternativ.

Alternativ för GIF

Formatering för de bilder som konverteras till GIF-format när du exporterar till XML. Du kan ange följande alternativ:

Palett

Anger den färgpalett du vill använda för bilden när den konverteras. Välj den palett du vill använda för det slutgiltiga visningsformatet i XML-innehållet. Anpassad (ingen rastrering) fungerar bra för bilder med framför allt heltäckande färger och kan användas när du vill använda de slutgiltiga utdata för flera olika format.

Sammanflätning

Varannan rad i bilden hämtas för varje omgång i stället för att bilden hämtas på en gång. Genom att använda sammanflätning kan du snabbt visa en förhandsvisning av bilden. I varje efterföljande omgång får bilden högre upplösning tills den till sist visas med full upplösning.

Alternativ för JPEG

Formatering för de bilder som konverteras till JPEG-format när du exporterar till XML. Du kan ange följande alternativ:

Bildkvalitet

Kvaliteten på den konverterade bilden. Ju högre kvalitet, desto större filstorlek och längre hämtningstid.

Metod

Anger hur JPEG-bilder formateras för hämtning. Om du väljer Baslinje hämtas bilden så att den genast visas med slutgiltig kvalitet när den öppnas. Det kan ta längre tid att hämta bilder med det här formatet än med formatet Progressiv. Om du väljer Progressiv hämtas bilden ett antal omgångar. Först hämtas bilden med låg upplösning och därefter görs flera hämtningsomgångar tills bilden visas med full upplösning.

Spara märkorden endast som XML

Spara endast märkorden så att du kan läsa in och använda dem i ett InDesign-dokument.

 1. Välj Spara märkord på märkordspanelens meny.
 2. Ange ett namn och en plats och klicka på Spara.

  Märkorden i dokumentet tillsammans med tilldelade färger sparas i en XML-fil.

Redigera en exporterad XML-fil

När du har använt InDesign för att skapa och exportera en XML-fil kan du ändra XML-filen med någon av följande metoder:

 • Om du vill ändra direkt i XML-filen öppnar du den i ett text- eller XML-redigeringsprogram.
 • Om du vill att ändringarna ska bevaras i källdokumentet öppnar du InDesign-filen som XML-filen exporterades från. När du har gjort dina innehållsändringar i InDesign exporterar du filen på nytt till en XML-fil och använder det ursprungliga XML-filnamnet om du vill ersätta filen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy