Klicka på länkarna nedan för detaljerad information och anvisningar.

Skapa och läsa in XML-märkord

Innan du lägger till märkord i sidobjekt skapar du (eller läser in) märkord som identifierar varje innehållstyp eller objekt i dokumentet. Du kan skapa märkord från början eller läsa in dem från en annan källa, till exempel från ett InDesign-dokument, InCopy-dokument eller en DTD-fil. Om du vill skapa eller läsa in XML-märkord i dokumentet använder du någon av följande metoder:

 • Skapa ett märkord med kommandot Nytt märkord.

 • Läs in märkord från en XML-fil eller ett annat dokument.

 • Importera en DTD-fil.

 • Importera märkord (och innehåll) med hjälp av kommandot Importera XML.

Märkordspanelen med en lista över alla tillgängliga märkord
Märkordspanelen med en lista över alla tillgängliga märkord

Skapa ett XML-märkord

 1. Du visar märkordspanelen genom att välja Fönster > Verktyg > Märkord.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Nytt märkord på märkordspanelens meny.

  • Klicka på Nytt märkord  på märkordspanelen.

 3. Skriv ett namn för märkordet. Namnet måste följa XML-standard. Om du använder ett blanksteg eller ett ogiltigt tecken i märkordsnamnet visas ett varningsmeddelande.
 4. Välj en färg för märkordet om du skapade märkordet med menyn på märkordspanelen. (Om du skapade märkordet med knappen Nytt märkord kan du ändra färg genom att ändra färg på märkordet.)

  Obs!

  Du kan använda samma färg för flera olika märkord. Den färg du väljer visas när du lägger till märkordet till en ram och väljer Visa > Struktur > Visa formaterade ramar, och när du lägger till märkordet till text i en ram och väljer Visa > Struktur > Visa märkordsmärken. (Märkordsfärger visas inte i exporterade XML-filer.)

 5. Klicka på OK.

Läsa in märkord från en annan källa

Du kan läsa in märkord från en XML-fil, ett InDesign-dokument eller ett InCopy-dokument.

Obs!

När du läser in en XML-fil med märkord läggs de automatiskt till på märkordspanelen i InDesign.

 1. Välj Läs in märkord på märkordspanelens meny.
 2. Markera filen som innehåller de märkord du vill läsa in på märkordspanelen och klicka på Öppna.

Ändra namn och färg på märkord

 1. Dubbelklicka på märkordsnamnet på märkordspanelen eller välj Märkordsalternativ på märkordspanelens meny.
 2. Ändra namnet eller färgen på märkordet och klicka på OK.

Obs!

Det går inte att redigera namnet på låsta märkord. Om du läser in en DTD-fil är namnen automatiskt låsta i InDesign. Om du vill ändra namnen på märkorden måste du redigera DTD-filen och sedan läsa in den igen.

Lägga till märkord i objekt

Innan du exporterar innehåll till en XML-fil måste du lägga till märkord i texten och andra objekt (till exempel ramar och tabeller) som du vill exportera. Du måste även lägga till märkord i objekt som du har skapat som platshållare för det importerade XML-innehållet. Objekt med märkord visas som element på strukturpanelen.

Skapa (eller läs in) märkord så att du kan identifiera alla element som du tänker exportera eller importera. Lägg sedan till märkord i text eller sidobjekt med någon av följande metoder:

Lägga till märkord manuellt

Markera en ram eller text och klicka på ett märkord på märkordspanelen eller dra märkordet från märkordspanelen till text- eller bildramen.

Lägga till märkord automatiskt

Markera en textram, tabell, tabellcell eller bild och klicka på ikonen Märk automatiskt på märkordspanelen. Objekt märks upp enligt de märkordsförinställningar som du angett.

Koppla märkord till format

Koppla märkord till stycke-, tecken-, tabell- eller cellformat och lägg till märkord automatiskt i text, tabeller, tabellceller och stycken som använder de formaten.

Följande gäller när du lägger till märkord till sidobjekt:

 • Du kan både lägga till märkord i artiklar och i text som artiklarna innehåller. Du kan till exempel använda märkordet Artikel på en artikel och sedan använda märkord som Rubrik och Brödtext på stycken i artikeln.

 • Du kan endast lägga till ett märkord per artikel. När du lägger till märkord i en ram i en kopplad artikel, kommer alla andra ramar samt eventuell dold text i artikeln att tilldelas samma märkord.

 • Du kan endast lägga till ett märkord per bildram. När du lägger till märkord i en bildram, spelas en referens in till bildens placering (på hårddisken).

 • Du kan inte lägga till märkord i en grupp objekt. Om du vill lägga till märkord i ett objekt som ingår i en grupp använder du direktmarkeringsverktyget  och markerar objektet.

 • När du lägger till märkord i en text i ett element du har lagt till märkord i (till exempel ett stycke i en artikel) visas det som ett underordnat element till det befintliga elementet på strukturpanelen.

 • Du kan lägga till märkord i text och bilder på mallsidor, men endast en förekomst av det motsvarande elementet visas på strukturpanelen, oavsett hur många gånger objektet visas på dokumentsidorna. Om du däremot åsidosätter ett mallobjekt manuellt och sedan lägger till ett märkord i objektet på en dokumentsida, visas objektet som ett separat element på strukturpanelen.

 • Du kan inte lägga till märkord i en fotnot.

Obs!

Du bör inte lägga till märkord till specialtecken, som tecknet Automatisk sidnumrering. När du exporterar tas alla specialtecken som inte följer XML standarderna bort. Ett varningsmeddelande visas om det inte går att koda vissa tecken i XML.

Lägga till märkord i ramar manuellt

Du kan lägga till märkord i ramar genom att använda någon av följande metoder.

 • Dra ett märkord från märkordspanelen till en ram.
 • Välj ett markeringsverktyg och markera en ram. Klicka sedan på ett märkord på märkordspanelen.

Obs!

Om ramen är en del av en grupp eller kapslad i en annan ram använder du direktmarkeringsverktyget till att välja ramen.

 • Välj Lägg till märkord till ram på ramens snabbmeny och välj sedan ett märkord.
 • Välj ett markeringsverktyg, markera en text- eller bildram som du inte har lagt till märkord i, dra ramen till strukturpanelen, släpp musknappen och välj sedan ett märkord på den meny som visas.

Lägga till märkord i en textram manuellt

När du lägger till märkord i text inuti en ram visas det nya elementet på strukturpanelen som ett underordnat element till det ramelement som innehåller texten.

 1. Se till att du har lagt till märkord till den artikel som texten visas i. (Om du inte har lagt till ett märkord i en artikel och du lägger till märkord i text i den artikeln, läggs märkord automatiskt till i artikeln. Märkordet som används anges i dialogrutan Alternativ för märkordsförinställningar.)
 2. Markera text i textramen med hjälp av textverktyget.
 3. Klicka på ett märkord på märkordspanelen.

Obs!

Du kan inte lägga till märkord i fotnoter.

Lägga till märkord i textramar, tabeller, tabellceller och bilder automatiskt

Du kan lägga till ett märkord i en textram, tabell, tabellceller eller en bild automatiskt genom att klicka på ikonen Märk automatiskt på märkordspanelen. Det standardmärkord som du har angett i dialogrutan Alternativ för märkordsförinställningar läggs till i objektet.

 1. Markera textramen, tabellen, tabellcellerna eller bilden som du vill lägga till ett märkord i.
 2. Klicka på ikonen Märk automatiskt  på märkordspanelen.

  Standardmärkordets namn läggs till på märkordspanelen när du klickar på ikonen Märk automatiskt.

Lägg till märkord enligt stycke- eller teckenformat

Du kan använda de stycke- och teckenformat du har tillämpat på text för att lägga till märkord i stycken och text för XML. Ett styckeformat med till exempel namnet Bildtext kan kopplas till ett märkord med namnet Bildnamn. När du sedan använder kommandot Koppla format till märkord kan du lägga till märkordet FigureName i all text där styckeformatet Bildtext i dokumentet används. Du kan koppla flera format till samma märkord.

Obs!

Med kommandot Koppla format till märkord läggs märkord till innehåll automatiskt, även i stycken och tecken som redan har märkord. Om ett stycke med till exempel formatet Kontext har märkordet Brödtext men du senare kopplar formatet Kontext till märkordet Förklaring, märks stycket om. Märkordet Brödtext tas bort och stycket får märkordet Förklaring i stället. Om du vill behålla befintliga märkord lägger du till märkorden manuellt (eller använder kommandot Koppla format till märkord med försiktighet).

 1. Välj Koppla format till märkord på märkordspanelens meny.
 2. Ange vilka märkord du vill koppla de olika formaten i dokumentet till.
  Dialogrutan Koppla format till märkord
  Dialogrutan Koppla format till märkord

 3. Om du vill matcha formatnamnen med märkordsnamnen markerar du Koppla efter namn. De format som har samma namn som märkordsnamn markeras i dialogrutan. Koppla efter namn är skiftlägeskänsligt, vilket innebär att Rubrik1 och rubrik1 behandlas som olika märkord.
 4. Om du vill använda formatkopplingar från en annan InDesign-fil klickar du på Läs in och väljer filen.
 5. Markera och avmarkera alternativ för Inkludera:

  Artiklar på mallsidor

  Kopplar format som finns i textramar på mallsidan till märkord.

  Artiklar på monteringsbordet

  Kopplar format som finns i textramar på monteringsbordet till märkord. (Avmarkera det här alternativet om du vill undvika att märkord läggs till i innehållet på monteringsbordet.)

  Tomma artiklar

  Kopplar format som finns i tomma textramar till märkord. (Avmarkera det här alternativet om du vill undvika att märkord läggs till tomma ramar.)

 6. Klicka på OK.

De nya XML-märkorden tillämpas i hela dokumentet på de stycke- och teckenformat som du har angett i dialogrutan Koppla format till märkord.

Obs!

Du kan inte lägga till märkord i bilder med kommandot Koppla format till märkord. Om du vill ta med bilderna i en XML-fil måste du lägga till märkord i dem manuellt.

Lägga till märkord i tabeller

När du lägger till märkord i en tabell för XML skapar du ett tabellelement samt ett cellelement för varje cell i tabellen. Cellelementen är underordnade element till tabellelementet och skapas automatiskt.

 1. Klicka på tabellen och välj Tabell > Markera > Tabell.
 2. Välj ett märkord för tabellen på märkordspanelen.

  I InDesign skapas ett cellelement för varje cell i tabellen (du kan visa dem på strukturpanelen). Vilket märkord som tillämpas på tabellens cellelement beror på standardinställningarna för Märk automatiskt.

 3. Lägg till ett annat märkord i tabellcellerna om det behövs.

  Du kan till exempel identifiera första raden med celler som rubrikceller genom att lägga till ett annat märkord i den cellraden. Du lägger till märkord i celler genom att markera tabellcellerna i dokumentet och sedan välja ett märkord. (När du markerar celler i tabellen markeras även motsvarande cellelement på strukturpanelen.)

Obs!

Du kan även lägga till märkord i en tabell genom att markera tabellen och klicka på ikonen Märk automatiskt på märkordspanelen. Märkordet Tabell (eller något annat märkord som du föredrar) läggs till direkt i tabellen enligt standardinställningarna för Märk automatiskt.

Ta bort ett märkord från ett objekt

Ta bort ett märkord från ett objekt men behåll det kopplade innehållet.

 1. Markera elementet i strukturpanelen, eller markera sidobjektet eller den text du har lagt till märkord till i dokumentlayouten.
 2. Klicka på Ta bort märkord på märkordspanelen.

Ändra märkord för objekt

Ändra märkord för ett objekt om du vill ersätta det befintliga märkordet (du behöver inte ta bort märkordet först). Ändra märkord för ett objekt med någon av följande metoder:

 • Välj ett markeringsverktyg, markera en textram, bildram eller ett element på strukturpanelen och klicka på ett annat märkord på märkordspanelen.
 • Om du vill ändra märkord för en artikel använder du textverktyget och placerar insättningspunkten någonstans i artikeltexten. Välj Ändra på märkordspanelen och klicka på ett annat märkord.
 • Om du vill ändra märkord för ett textblock använder du textverktyget och markerar hela textblocket. Välj Ändra på märkordspanelen och klicka på ett annat märkord. (Om du väljer Lägg till och sedan klickar på ett annat märkord viss ett nytt underordnat objekt på strukturpanelen.)

Ange standardinställningarna för Märk automatiskt

När du markerar en textram, tabell, tabellceller eller en bild och sedan klickar på ikonen Märk automatiskt på märkordspanelen, lägger InDesign till ett standardmärkord i det markerade objektet. Du anger standardmärkorden i dialogrutan Alternativ för märkordsförinställningar.

Obs!

I InDesign läggs ett standardmärkord till när du skapar ett element som kräver ett överordnat element, men som inte har det. Om du lägger till märkord i text inuti en textram men ramen i sig inte har något märkord, läggs ett märkord till i ramen, enligt Alternativ för märkordsförinställningar i InDesign. Möjligheten att lägga till märkord gör att rätt XML-struktur kan upprätthållas i InDesign.

 1. Välj Alternativ för märkordsförinställningar på märkordspanelens meny.
 2. Välj ett standardmärkord för textramar, tabeller, tabellceller och bilder.

  Obs!

  Om märkordet inte visas kan du välja Nytt märkord på menyn och skapa ett märkord.

Visa eller dölja märkordsmärken eller ramar du har lagt till märkord i

Märkordsmärken är hakparenteser som visas på sidan runt text med tillagda märkord. Visa märkordsmärken för att se var på sidan rubriker och annan text med tillagda märkord finns. Ramar med tillagda märkord visar var objekt som till exempel textramar, tabeller och bilder med tillagda märkord finns. Den färg som har tilldelats ett märkord på märkordspanelen bestämmer färgen på märkordsmärken och ramar med tillagda märkord. Märkordsmärken och ramar med tillagda märkord visas endast i normalt visningsläge.

En ram med märkord och i den märkordsmärken
En ram med märkord och i den märkordsmärken.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill visa färgkodade ramar du har lagt till märkord i väljer du Visa > Struktur > Visa ramar med märkord.

  • Om du inte vill visa ramar du har lagt till märkord till med färg väljer du Visa > Struktur > Dölj ramar med märkord.

  • Om du vill visa färgade parenteser runt text du har lagt till märkord till väljer du Visa > Struktur > Visa märkordsmärken.

  • Om du inte vill visa färgade parenteser runt text du har lagt till märkord till väljer du Visa > Struktur > Dölj märkordsmärken.

Obs!

Du kan minimera risken att oavsiktligt ta bort ett märkordsmärke genom att redigera text du har lagt till märkord i Textbehandlaren där märkordsmärken syns bättre.

Ta bort märkord

 • Om du vill ta bort ett märkord från märkordspanelen drar du märkordet till ikonen Ta bort , längst ned på panelen. Om du har lagt till märkordet till innehåll visas ett varningsmeddelande. Välj ett annat märkord som du vill ersätta det borttagna märkordet med och klicka på OK.
 • Om du vill ta bort alla oanvända märkord väljer du Markera alla oanvända märkord på märkordspanelens meny och klickar sedan på ikonen Ta bort, längst ned på panelen.

Obs!

Märkord som lästes in med en DTD-fil kan inte tas bort förrän DTD-filen tas bort.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy