Ayrıntılı bilgi ve talimatlar için aşağıdaki bağlantıları tıklatın.

XML içe aktarma ve mizanpaj yöntemleri

XML verilerini içe aktardıktan sonra Yapı bölmesinde öğe (XML yapı taşları) olarak görüntülenir. XML içe aktardığınızda InDesign yeni çerçeve veya sayfa oluşturmaz.

Eklenecek mi, yoksa birleştirilecek mi?

XML'i iki moddan birini kullanarak içe aktarabilirsiniz: Ekleme veya birleştirme. Seçtiğiniz yöntem iş akışınıza (manuel veya otomatik), varolan içeriği belgenizde nasıl işlemek istediğinize ve içe aktarılan verilerin işlenmesinde gelişmiş seçenekler isteyip istemediğinize bağlıdır.

Ekleme modu

İçe aktarılan içeriği eklediğinizde varolan belge yapısı ve içeriği olduğu gibi kalır; yeni XML içeriği öğeler biçiminde Yapı bölmesi altına yerleşir.

Birleştirme modu

İçe aktarılan içeriği birleştirdiğinizde InDesign gelen XML ile belgede zaten bulunan yapı ve öğe adlarını karşılaştırır. Öğeler eşleşirse içe aktarılan verilerle varolan belge içeriği değiştirilir ve mizanpajda düzgün etiketlenmiş çerçevelerde (veya yer tutucularda) birleştirilir. (InDesign'ın eşleşen ad ve hiyerarşi düzeyi bulamadığı öğeler Yapı bölmesine yerleşir; böylece bunları manuel olarak yerleştirebilirsiniz.) Birleştirme modu mizanpajı otomatikleştirmekle kalmaz, gelen metne filtre uygulamak ve tekrarlanan verileri çoğaltmak gibi becerilerin bulunduğu daha gelişmiş içe aktarma seçeneklerini de sağlar.

İçerik mizanpajı

XML içeriğini içe aktardıktan sonra ikinci adım bunu belgeye yerleştirmektir. İçeriği manuel veya otomatik olarak ya da komut dosyası kullanarak yerleştirebilirsiniz. Seçtiğiniz yöntem içe aktardığınız içeriğe, belgenizin mizanpajına ve iş akışı işleminize bağlıdır.

İçeriği manuel olarak yerleştirme

Manuel yöntemle öğeleri Yapı panelinden belgenizin sayfalarına veya çerçevelere sürüklersiniz. Bu yöntem için biraz ayar veya planlama gerekir. İçe aktardığınız içerik türü değişir veya içeriği farklı kaynaklardan alırsanız bu yöntemi kullanın.

İçe aktarılan XML içeriğini manuel yerleştirme
İçe aktarılan XML içeriğini manuel yerleştirme

İçeriği otomatik yerleştirme

Önceden planlayarak mizanpajınızda XML yerleştirme işlemini otomatikleştirebilirsiniz. XML içeriğini otomatik olarak yerleştirmek için gelen XML'i tutacak etiketli yer tutucu çerçeveleri oluşturarak önce belgeyi hazırlayın. Gelen içeriğin XML yapısı ve etiket adları yer tutucu çerçevelerin etiket adları ve yapısıyla eşleştiği sürece InDesign içe aktarılan XML'i otomatik olarak belgeye yerleştirir. InDesign adres listeleri ve katalog malzemeleri gibi tekrarlanan verileri işlemek için de öğeleri çoğaltabilir. Üretim süresini ve verimliliği hızlandırmak için otomatik mizanpaj yöntemini yapılandırılmış iş akışı işleminin parçası olarak kullanın.

Seçili yer tutucu çerçevesi Öykü öğesiyle etiketlenmiş
Seçili yer tutucu çerçevesi (yukarıda) Öykü öğesiyle etiketlenmiş. XML verileri içe aktarılır (altta), Öykü öğesi yer tutucu çerçevesi otomatik olarak Öykü öğesi içeriğiyle doldurulur.

Not:

InDesign, paragraf veya karakter stillerini XML olarak belirtebilen özel ad alanı niteliklerini tanır. Daha fazla bilgi için XML teknik başvuru kılavuzuna göz atın.

Birleştirme hakkında

XML verilerini belgeye birleştirme modu veya ekleme modunu kullanarak yerleştirebilirsiniz. Birleştirme modu içerik yerleştirmenizi otomatikleştirir. İçeriğin yalnızca belli parçalarını yerleştirmek için XML dosyasındaki verilere filtre uygulayabilirsiniz.

Aşağıdaki koşullarda gelen XML içeriğini birleştirin:

 • Belgede yer tutucu çerçeveler olduğunda ve bunları içe aktarılan XML içeriğiyle doldurmak istediğinizde.

 • Belgede XML içeriği olduğunda ve bunu içe aktarılan XML içeriğiyle değiştirmek istediğinizde.

 • Belgede herhangi bir XML yapısı olmadığında ve InDesign'ın varsayılan kökü gelen XML dosyasına ait kökle değiştirmesini istediğinizde.

Birleştirme modu gelen XML verileriyle belgede zaten varolan öğeleri karşılaştırır. Dosyada tek tek öğeler boyunca ilerler ve gelen öğeleri varolan öğelerle aşağıda gösterildiği şekilde karşılaştırır:

1. InDesign kök öğede karşılaştırmaya başlar

 • İçe aktarılan XML dosyasıyla InDesign belgesinin kök öğeleri eşleşmiyorsa ve Yapı bölmesi varolan bir yapı içermiyorsa, InDesign uygulaması InDesign belgesinin kökünü gelen XML dosyasının köküyle değiştirir ve dosyayı içe aktarır.

 • Kök öğeler eşleşmiyorsa ve Yapı bölmesi zaten öğe içeriyorsa, InDesign dosyayı varolan yapının sonuna ekler.

 • Kök öğeler eşleşiyorsa birleştirme (ve eşleştirme) işlemi ileri doğru hareket eder.

2. InDesign kökün altındaki öğeye ilerler

InDesign, gelen XML dosyasının hemen altındaki öğeden başlayarak Yapı bölmesinde eşleşen öğe arar. Eşleşmenin gerçekleşmesi için, gelen XML öğesinin Yapı bölmesinde varolan öğeyle aynı adı taşıması ve her iki öğenin de hiyerarşinin aynı düzeyinde yer alması gerekir.

 • InDesign Yapı bölmesinde eşleşen bir öğe bulursa, Yapı bölmesindeki öğeyi gelen XML dosyasındaki öğeyle değiştirir.

 • InDesign eşleşme bulamazsa, gelen öğeyi Yapı bölmesinde aramanın başlangıç noktasına yerleştirir. Örneğin, arama kökün hemen altında başladıysa ve eşleşme bulunamadıysa, gelen öğe kökün hemen altına yerleştirilir.

3. InDesign öğeleri karşılaştırmaya devam eder

InDesign, tek tek öğeler üzerinde gelen XML'i varolan yapıyla karşılaştırmaya devam eder. Her arama işlemi eklenen veya değiştirilen son öğenin altından başladığından, arama ilerledikçe Yapı bölmesinde aramanın başlangıç noktası değişir. InDesign her zaman geçerli konumun altına doğru ilerler; öğeleri hiçbir zaman eklenen veya değiştirilen bir önceki öğenin üstüne yerleştirmez.

XML verilerini içe aktarma ve iliştirme

XML içeriğini içe aktardığınızda, yeni öğeler Yapı bölmesinde gösterilir. Öğeleri buradan sürükleyip belgenize yerleştirebilirsiniz.

 1. XML içeriğini almak üzere bir InDesign belgesi açın veya yeni belge oluşturun.
 2. Yapı bölmesini açın. (Görünüm > Yapı > Yapıyı Göster'i seçin.)
 3. Dosya > XML'i İçe Aktar'ı seçin (veya Yapı bölmesi menüsünde XML'i İçe Aktar'ı seçin) ve içe aktarmak istediğiniz XML dosyasını belirtin.
 4. XML İçe Aktarma Seçeneklerini Göster'i seçin.
 5. İçeriği İliştir'i seçin ve ardından Aç'ı tıklatın.
 6. XML içeriğini orijinal XML dosyasına bağlamak için Bağlantı Oluştur'u seçin.

  InDesign XML dosyasını Bağlantılar panelinde listeler ve XML dosyası değişirse panelde sarı bir uyarı üçgeni görüntüler.

 7. Tamam'ı tıklatın.

XML'i manuel olarak yerleştirme

Öğeleri Yapı bölmesinden sayfaya veya varolan çerçevelere sürükleyerek XML içeriğini belgenizin mizanpajına manuel olarak yerleştirebilirsiniz. Öğeyi yerleştirdiğinizde, alt öğeleri (ve varsa bunların altındaki tüm alt öğeler) de yerleştirilir.

Yapı bölmesinde, belgeye yerleştirilen öğelerin öğe simgesinde yapıya özgü mavi bir baklava şekli gösterilir; yerleştirilmeyen öğelerdeyse yerleştirilmedi simgesi yer alır.

Not:

XML'i İçeriği Birleştir seçeneğiyle içe aktardıysanız, bazı öğeler zaten yerleştirilmiş olabilir. İçe aktarılan içeriği birleştirdiğinizde, varolan çerçeveler tam olarak aynı yapılandırılmış ve etiketlenmişse InDesign otomatik olarak öğeleri bu çerçevelere akıtır.

 1. Yapı bölmesini açın (Görünüm > Yapı > Yapıyı Göster) ve yerleştirmek istediğiniz öğeyi seçin.
 2. Belgenize yerleştirmek istediğiniz her öğe için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Öğeyi sayfaya sürükleyin. InDesign öğe için bir çerçeve oluşturur.

  • Öğeyi varolan bir çerçeveye sürükleyin. Çerçevede içerik varsa, bu XML verilerinden gelen içerikle değiştirilir.

 3. Yerleştirdiğiniz öğeleri biçimlendirmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • XML etiketlerini paragraf, karakter, tablo ve hücre stillerine eşleyin.

  • Öğeleri stilleri uygulayın.

  • Kontrol panelindeki metin seçeneklerini belirterek seçili içeriği manuel olarak biçimlendirin.

XML etiketlerini stillerle eşleme

XML etiketleri temelde veri açıklamalarıdır; biçimlendirme talimatları barındırmazlar. Bu nedenle, XML içeriğini içe aktarıp yerleştirdikten sonra biçimlendirmeniz gerekir. Bunu yapmanın bir yolu da XML etiketlerini paragraf, karakter, tablo veya hücre stilleriyle eşlemektir. Örneğin, Byline etiketi Yazar karakter stiliyle eşlenebilir ve böylece Byline etiketini taşıyan içe aktarılmış ve yerleştirilmiş tüm XML içeriğine otomatik olarak Yazar karakter stili atanır. Etiketleri stillere eşleme, içe aktarılan XML içeriğinin daha kolay ve daha az zaman harcayarak biçimlendirilmesini sağlar.

Tüm etiketleri bir paragraf veya karakter stiline eşlemeniz gerekmez. Bazı öğeler mizanpajda yer almayabilir ve bazıları da teker teker kolayca biçimlendirilebilir. Üstelik, alt öğeler kendi ana öğelerine atanan paragraf veya karakter stilini aldıklarından, alt ve ana öğeleri ayrı ayrı eşlerken dikkatli olmazsanız bu karışıklığa neden olabilir.

Not:

Etiketleri Stillerle Eşle komutu stilleri tüm belgede yeniden uygular ve bazen istenmeyen sonuçlar elde edilebilir. Etiketi stile eşlediğinizde, daha önce bir stile atanmış olan metin, üzerindeki XML etiketine bağlı olarak başka bir stile yeniden atanabilir. Daha önceden biçimlendirdiğiniz metinler varsa, paragraf ve karakter stili seçimlerinizin geçersiz kılınmasını önlemek için stilleri manuel olarak uygulamayı tercih edebilirsiniz.

 1. Etiketler paneli menüsünde veya Yapı bölmesi menüsünde Etiketleri Stillerle Eşle'yi seçin.
  Etiketleri Stillerle Eşle iletişim kutusu
  Etiketleri Stillerle Eşle iletişim kutusunda her etiket için bir stiller menüsü gösterilir

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Stilleri, etiketleri ve eşleme tanımlarını başka bir belgeden içe aktarmak için Yükle'yi tıklatın, bir belge seçin ve Aç'ı tıklatın.

  • Etiketleri stillere tek tek eşlemek için, etikete bitişik Stil sütununu tıklatın ve gösterilen menüden paragraf veya karakter stilini seçin. (Menüde paragraf sembolü paragraf stillerini belirtir; "A" harfiyse karakter stillerini belirtir.) Eşlemek istediğiniz her etiket için işlemi tekrarlayın.

  • Etiketleri aynı adlı stillerle otomatik olarak eşlemek için Ada Göre Eşle'yi tıklatın. Etiket adlarıyla aynı adı taşıyan stiller Stil sütununda seçilir. Etiketin stille eşleştirilmesi için aynı ada sahip olması yetmez, büyük/küçük harf kullanımı da aynı olmalıdır; örneğin, H1 ve h1 eşleşme olarak kabul edilmez. (İki farklı stil grubunda aynı stil adı varsa, Ada Göre Eşle komutu çalışmaz ve stillerden birini yeniden adlandırmanız yönünde uyarılırsınız.)

 3. Tamam'ı tıklatın.

Otomatik mizanpaj hakkında

InDesign'ı kullanarak, içe aktarılan XML içeriğini mizanpaja otomatik olarak yerleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için, önce yer tutucu çerçeveler veya tablolar oluşturursunuz ve bunları içine yerleştirmek istediğiniz XML öğeleriyle aynı etiket adlarını vererek etiketlersiniz. Sonra, Birleştirme modunda XML içeriğini yer tutuculara aktarırsınız. Etiketler ada ve yapı hiyerarşisine göre eşleştiğinde, InDesign XML içeriğini birleştirir ve belgede varolan içeriğin yerine XML içeriğini koyar.

Farklı içerik kümelerinde aynı mizanpajı kullanmak istediğiniz durumlarda bu kullanışlı bir tekniktir. Örneğin, haftalık bir bültenin mizanpajı her hafta aynı olabilir ancak her yayında farklı bir içerik sunulabilir.

İçe aktarılan XML'in doğrudan mizanpajla birleştirilmesi için, belgeniz aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:

 • Belgedeki çerçeveler (veya tablolar), içe aktarmayı planladığınız XML dosyasındaki öğelerle aynı adlarla etiketlenmelidir.

 • Belgenin yapısı (Yapı bölmesinde gösterildiği gibi), içe aktarılan XML dosyasının yapısıyla paralel olmalıdır. Başka bir deyişle, aynı adı taşıyan öğeler her iki dosyanın yapı hiyerarşisinde de aynı konumlarda bulunmalıdır. Bu paralel yapıyı elde edebilmek için, Yapı bölmesinde öğeleri (ve bunların alt öğelerini) yeniden yerleştirmeniz veya yeniden düzenlemeniz ya da XML dosyasını içe aktarırken XSLT Uygula seçeneğini kullanmanız gerekebilir.

Not:

InDesign birleştirilen XML içeriğini yalnızca varolan çerçevelere akıtır. Çerçevesine (veya ilişkilendirilmiş çerçeveler serisine) sığmayan her öğe içeriği taşan metne dönüşür.

Tekrarlanan verilerle çalışma

Aynı öğe konfigürasyonu satırda birden çok kez geçiyorsa ve her örnek benzersiz veriler varsa XML tekrarlanıyor demektir. Örneğin, veritabanı kayıtları tekrarlanır. Veritabanı tablosundaki adresler, ad, sokak adı, şehir, eyalet ve posta kodu gibi çeşitli kişiler için tekrarlanan bilgiler içerir.

XML içeriğini içe aktardığınızda XML İçe Aktarma Seçenekleri iletişim kutusundaki Tekrarlanan Metin Öğelerini Klonla'yı seçin. Bu seçenek belirlendiğinde InDesign yapıdaki tekrarlanan öğelerin klonlandığını algılar. Klonlama, tek tek her kayıt için Yapı bölmesinde yer tutucu öğeler (veya çerçevede yer tutucu metin) oluşturmak zorunda kalmadan, tekrarlanan XML verilerini belgeyle birleştirmenizi sağlar. Örneğin, 25 girişli bir XML adres listesini içe aktarırken, Yapı bölmesinde bir giriş için eşleşen öğe yapısı oluşturun. Listenin tamamını içe aktardığınızda, InDesign 25 girişin tümü için öğeleri oluştururken bu yapıyı klonlar.

Tekrarlanan XML içeriği belgeyle birleştirilirken tek bir öykü olarak akıtılır. Yer tutucu çerçeveler birbiriyle ilişkilendirildiyse, içerik bir çerçeveden diğerine akıtılır. Yer tutucu çerçevelerde XML içeriğinin sığacağı kadar yer yoksa, daha fazla çerçeve oluşturup ilişkilendirerek kalan içeriğin otomatik olarak akıtılmasını sağlayabilirsiniz; öğeleri Yapı bölmesinden tek tek çerçevelere manuel olarak sürüklemeniz gerekmez.

Mizanpaj
Mizanpajda ilişkilendirilmiş yer tutucu (sol) ve içe aktarma sonrası mizanpaj (sağ)

Otomatik mizanpaj için yer tutucuları oluşturma

InDesign'ın içe aktarılan XML'i mizanpajınızla otomatik olarak birleştirmesini istiyorsanız, belgenizde yer tutucu çerçeveler veya tablolar oluşturun.

Not:

InDesign birleştirilen XML içeriğini yalnızca varolan çerçevelere akıtır. Sağlanan çerçevelere sığmayan içerik taşan metne dönüşür.

XML verilerinin sayfada doğru yerleştirildiğinden ve biçimlendirildiğinden emin olmak için yer tutucu metin de oluşturabilirsiniz. Yer tutucu metin, çerçevede yer alacak XML öğeleri arasına sekmeler, boşluk veya etiketler (statik metin olarak adlandırılır) eklemek için de kullanılabilir.

Etiketli yer tutucu metin ve içe aktarma sonrası mizanpaj
Etiketli yer tutucu metin (sol) ve içe aktarma sonrası mizanpaj (sağ)

A. Öğeler arasına eklenen dönüşler ve statik metin B. Yer tutucu metin 

Örneğin, ürün bilgilerini içe aktarıyor ve yerleştiriyorsanız, ürünün adını, açıklamasını ve fiyatını sekmeyle ayırabilir ve bu öğelerin yer tutucu metin girişlerinin başına "Ürün:" veya "Fiyat:" gibi etiketler ekleyebilirsiniz. XML verileri çerçevede birleştirildiğinde, içerik öğeleri arasındaki statik etiketler, boşluk ve sekmeler korunur.

Not:

Belgenizle tekrarlanan XML verilerini birleştiriyor ve InDesign'dan tekrarlanan öğeleri klonlamasını istiyorsanız, verilerin her örneği için statik metin ve boşluk da klonlanır.

Yer tutucu çerçeve oluşturma

 1. Yazım aracını kullanarak XML içeriği için metin çerçevesi oluşturun.

  Not:

  İçe aktarılan XML içeriğinin bir çerçeveden diğerine akıtılmasını istiyorsanız, birden çok çerçeve oluşturun ve bunları birbiriyle ilişkilendirin.

 2. Yapı panelini (Görünüm > Yapı > Yapıyı Göster) ve Etiketler panelini (Pencere > Yardımcı Programlar > Etiketler) açın.
 3. Etiketler bölmesinde içe aktarmayı planladığınız XML öğeleriyle aynı adı taşıyan etiketler yoksa, etiketleri oluşturun veya XML dosyasından yükleyin.
 4. Yer tutucu çerçeveyi Etiketler panelindeki uygun etiketi kullanarak etiketleyin. (Çerçeveyi etiketlediğinizde, bu çerçeveyle ilişkilendirdiğiniz tüm diğer çerçevelere de aynı etiket atanır.)
 5. Gerekirse, içe aktardığınız XML'in öğeleri ve yapısıyla eşleşmesi için Yapı bölmesindeki öğeleri yerleştirin veya öğe ekleyin.

Yer tutucu tablo oluşturma

XML öğelerini yer tutucu çerçeveye olduğu gibi yer tutucu bir tabloya da aktarabilirsiniz. Tabloda her hücre bir öğeyle temsil edilir. InDesign, XML içeriğini tabloya yerleştirirken sol üst köşeden başlar ve etiketli hücreyle öğeyi eşleştirerek tek tek hücreler ve öğeler temelinde yerleştirir. Yer tutucu tablolar oluştururken, hem tabloyu hem de tablodaki her hücreyi etiketlemeniz gerekir. (Birleştirilmiş hücreler tek bir hücre olarak kabul edilir.)

InDesign içe aktarma sırasında satırlarla sütunlar arasında ayrım yapmadığından, yer tutucudaki sütunların sayısıyla içe aktarılan içerikteki sütunların sayısı eşleşmelidir. Ayrıca, tüm tablo hücresi öğelerinin de tek bir tablo öğesinde yer alması gerekir. Başka bir deyişle, hücrelerin tümü aynı ana öğenin altındaki kardeş öğelerdir.

Yer tutucu tablo
Yer tutucu tablo (yukarıda) ve XML içeriğinin yer tutucu tabloya akışı (altta)

 1. Etiketler panelini (Pencere > Yardımcı Programlar > Etiketler) ve Yapı panelini (Görünüm > Yapı > Yapıyı Göster) açın.
 2. Etiketler panelinde içe aktarmayı planladığınız XML tablo öğelerinin adlarıyla aynı olan etiket adları yoksa, etiketleri varolan bir belgeden yükleyin veya oluşturun.

  Not:

  En azından tablo hücrelerinin ana öğesi, tablo öğeleri ve tablonun içinde yer alacağı öğe için etiketleriniz olmalıdır.

 3. XML içeriğine uygun sayıda sütunu bulunan bir tablo oluşturun. InDesign gerekirse tabloya satır ekleyeceğinden, tam olarak aynı sayıda satır oluşturmanız gerekmez.
 4. Ekleme noktası tablodayken Tablo > Seç > Tablo'yu seçin ve Etiketler panelinde uygun etiketi belirtin.
 5. Tablonun her hücresini istediğiniz etiketi kullanarak etiketleyin. XML içeriğinizin yapısına bağlı olarak, hücreleri tek tek seçip etiketleyebilir veya (örneğin ilk satırı ya da başlık satırını etiketlemek istiyorsanız) satır ya da sütunun tamamını seçip aynı etiketi kullanarak seçili hücrelerin tümünü etiketleyebilirsiniz.
 6. Gerekirse, belgenizin içe aktaracağınız XML dosyasıyla aynı yapıya sahip olması için Yapı bölmesinde öğeleri yeniden yerleştirin veya öğe ekleyin.

Tekrarlanan veriler için yer tutucu yapı oluşturma

XML'i birleştirirken geçerli olan kuralların aynıları tekrarlanan XML'i birleştirirken de geçerlidir: Yapı bölmesindeki öğelerin yapısı içe aktarılan XML verilerinin yapısıyla paralel olmalı ve tüm yer tutucu çerçeveler XML dosyasındaki ana öğelerle aynı etiket adları kullanılarak etiketlenmelidir.

Yer tutucu metnin yapısını gösteren Yapı bölmesi
Yer tutucu metnin yapısını gösteren Yapı bölmesi

A. Tüm tekrarlanan öğeleri içerecek olan öğe B. Tekrarlanan XML içeriği içe aktarıldıkça klonlanacak öğe C. Tekrarlanan öğenin içindeki veriler için alt öğeler 
 1. İlk olarak, içe aktaracağınız bilgi koleksiyonunu veya kayıtları açıklayan bir ana veya kök öğenin olmalıdır.

  Örneğin, bu bir dizi yemek tarifini içerecek bir Bölüm öğesi olabilir.

 2. Bu ana öğenin altında, tekrarlanacak bilgileri (veya kayıtları) açıklayan bir öğe oluşturun.

  Örneğin, Bölüm öğesinin altında bir Yemek Tarifi öğesi oluşturabilirsiniz. Bu, içe aktarılan XML'deki her kayıt için klonlanacak olan öğedir.

 3. Bu öğenin altında, kaydı oluşturan bilgi birimlerini (veya alanları) açıklayan alt öğeleri oluşturun.

  Örneğin, Yemek Tarifi öğesinin altında Tarif adı, İçindekiler, Talimatlar, Notlar ve Servis öğelerini oluşturabilirsiniz.

Not:

Tekrarlanan XML verilerinde "alan" öğelerinin arasına etiketler, dönüşler veya sekmeler eklemek için, içe aktarılan içeriğin birleştirileceği çerçevenin içinde yer tutucu öğeler oluşturun. Yer tutucuların arasına gerekli boşluk veya etiketleri ekleyin.

Yer tutucu metin oluşturma

 1. Varolan belgeyi açın veya XML için yeni bir belge oluşturun.
 2. Etiketler panelini (Pencere > Yardımcı Programlar > Etiketler) ve Yapı panelini (Görünüm > Yapı > Yapıyı Göster) açın.
 3. Etiketler panelinde, XML dosyasıyla içe aktaracağınız öğelerin adlarıyla aynı etiket adlarının bulunduğundan emin olun ve gerekirse yeni etiketler oluşturun veya gereken etiketleri yükleyin.

  Not:

  XML içeriğinin bir örneğini içe aktarmak, tüm gereken etiketleri elde etmenin ve belge yapısının XML dosyasıyla eşleştiğinden emin olmanın en kolay yoludur.

 4. XML içeriğiniz için gereken yer tutucu çerçeveleri oluşturun (ve bunları birbiriyle ilişkilendirin).
 5. Metin aracını kullanarak, ilk çerçeveyi tıklatıp bir ekleme noktası oluşturun ve birleştirmek istediğiniz her öğenin yer tutucu metnini bu çerçevenin içine yazın. Öğeler arasında bulunmasını istediğiniz tüm boşluk ve statik metinleri ekleyin.

  Not:

  Tekrarlanan verileri içe aktarıyorsanız, tekrarlanacak öğe için örnek metni tek bir kez oluşturmanız yeterli olur.

 6. Metni belgenin son halinde görünmesini istediğiniz şekilde biçimlendirin.
 7. Metin çerçevesini, bu çerçeveye aktarmak istediğiniz öğeleri (veya tekrarlanan verileri) içerecek ana öğenin etiketini kullanarak etiketleyin.
 8. Ekleme noktasını yer tutucu metne konumlandırın ve Düzenle > Öykü Düzenleyicide Düzenle'yi seçin.
 9. Görünüm > Yapı > Etiket İşaretlerini Göster'i seçin.
 10. Düzenle > Tümünü Seç'i seçin.
 11. Etiketler panelinde Etiket Ekle'yi seçin ve çerçeveye atadığınız etiketi tıklatın.

  InDesign yer tutucu metnin iki yanına etiketi yerleştirir ve öğeyi Yapı bölmesine ekler.

 12. İlk alt öğeyi temsil eden metni seçin ve Etiketler panelinde bunun etiketini tıklatın. Alt yer tutucu metnin tümünü etiketleyene kadar bu işlemi tekrarlayın.

  Not:

  Yer tutucu metni etiketlerken, öğeler arasında bulundurmak istediğiniz boşlukları veya statik metinleri seçmeyin. Yalnızca XML içeriğiyle değiştirilmesini istediğiniz metni etiketleyin.

 13. Yapı bölmesinde, etiketleme işlemiyle oluşturduğunuz hiyerarşiyi gözden geçirin ve bunun içe aktaracağınız XML içeriğinin yapısıyla eşleştiğinden emin olun.

XML'i içe aktarma ve birleştirme

Yer tutucu çerçeveleri, tabloları ve metni oluşturduktan ve etiketledikten sonra (ve belgenizle gelen XML dosyasının aynı etiketlere ve yapıya sahip olduğuna emin olunca), XML içeriğini mizanpajınıza aktarabilirsiniz.

XML'i yer tutuculara aktarmak (veya belgenizde varolan içeriği değiştirmek) için İçeriği Birleştir seçeneğini kullanmanız gerekir. InDesign içeriği birleştirirken, belgenizde tam olarak aynı etiket ve yapıya sahip öğeleri içe aktarılan XML öğeleriyle değiştirir. Ek içe aktarma seçeneklerini kullanarak içe aktarılan içerikten belge yapısıyla eşleşmeyenleri dışlayabilir (yani, filtre uygulayabilir), içe aktarılan XML ile eşleşmeyen veya değiştirilmeyen belge öğelerini silebilir ve tekrarlanan XML öğelerini klonlayabilirsiniz.

İçe aktarılan XML dosyası belgenizde bulunmayan öğeler içeriyorsa, InDesign bu öğeleri belgenize yerleştirmeden Yapı bölmesine yerleştirir.

XML'i yer tutucularda başarılı bir şekilde birleştirmek için şu kuralları aklınızda bulundurun:

 • Yer tutucuları, bunların yerine konacak (veya içine akıtılacak) XML öğesiyle aynı etiket adını kullanarak etiketleyin.

 • Yer tutucu metinde tüm boşluk, dönüş, sekme veya statik metinlerin yer tutucu öğe etiketlerinin dışında, ancak öykünün ana öğesinin içinde yer aldığından emin olun.

 • XML'i içe aktarırken Sadece Beyaz Boşluğa Sahip Öğelerin İçeriğini İçe Aktarma'yı seçin. (İçe aktardığınız XML öğeleri yalnızca boşluklardan oluşuyorsa, bu seçenek boşluğu ve statik metni korur.)

XML'i varolan içerik veya yer tutucularla birleştirme

 1. XML içeriğinin yer tutucularının bulunduğu InDesign belgesini açın.
 2. Yapı bölmesini açın (Görünüm > Yapı > Yapıyı Göster).
 3. Dosya > XML'i İçe Aktar'ı seçin (veya Yapı bölmesi menüsünde XML'i İçe Aktar'ı seçin) ve ardından içe aktarmak istediğiniz XML dosyasını belirtin.
 4. XML İçe Aktarma Seçeneklerini Göster'i seçin.
 5. İçeriği Birleştir'i seçip Aç'ı tıklatın.
 6. XML içeriğini orijinal XML dosyasına bağlamak için Bağlantı Oluştur'u seçin.

  InDesign XML dosyasını Bağlantılar panelinde listeler ve XML kaynak dosyası değişirse panelde sarı bir uyarı üçgeni görüntüler.

 7. Gerekirse ek içe aktarma seçeneklerini belirtin:

  Tekrarlanan Metin Öğelerini Klonla

  Tekrarlanan XML'i içe aktarıyorsanız dosyadaki her kayıt için bir kap oluşturmak üzere tek bir yer tutucu öğeyi klonlar.

  Yalnızca Varolan Yapıyla Eşleşen Öğeleri İçe Aktar

  Yapı bölmesinde bulunmayan öğelerin içe aktarılmaması için gelen XML'e filtre uygular.

  Sadece Beyaz Boşluğa Sahip Öğelerin İçeriğini İçe Aktarma

  Yer tutucu çerçevede öğeler arasına eklenen boşluk veya statik metinleri korur.

  İçe Aktarılan XML ile Uyuşmayan Öğeleri, Çerçeveleri ve İçeriği Sil

  XML içe aktarıldıktan sonra, belgenizde gelen verilerle eşleştirilmeyen (veya değiştirilmeyen) tüm öğeleri veya yer tutucuları siler.

 8. Tamam'ı tıklatın.

InDesign, XML dosyasındaki ilk eşleyen öğeden başlayarak içeriği belgenizle birleştirir.

XML İçe Aktarma seçenekleri

İçeriği Birleştir seçeneğini kullanarak XML verilerini içe aktarırken ve yerleştirirken, XML İçe Aktarma Seçenekleri iletişim kutusu aşağıdaki seçenekleri sağlar:

Bağlantı Oluştur

XML dosyasıyla bağlantı kurar; böylece XML dosyası güncelleştirildiğinde InDesign belgenizdeki XML verilerini de güncelleştirebilirsiniz.

XSLT Uygula

İçe aktarılan XML'in dönüşümünü tanımlamak için bir stil sayfası uygular. Dosya sisteminden XSLT dosyasını (.xsl veya .xslt) seçmek için Gözat'ı (Windows) veya Seç'i (Mac OS) kullanın. Varsayılan seçenek olan XML'den Stil Sayfası Kullan, InDesign'ın XML verilerini dönüştürmek için bir XSLT işleme talimatı (XML dosyasında varsa) kullanmasına neden olur.

Tekrarlanan Metin Öğelerini Klonla

Etiketli yer tutucu metne uygulanan biçimlendirmeyi tekrarlanan içerik için çoğaltır. Biçimlendirme örneği (örneğin, bir adres) oluşturun ve sonra diğer örnekleri otomatik olarak oluşturmak için bunun mizanpajını yeniden kullanın. (Bkz. Tekrarlanan verilerle çalışma.)

Yalnızca Varolan Yapıyla Eşleşen Öğeleri İçe Aktar

İçe aktarılan XML dosyasından yalnızca belgedeki öğelerle eşleşen öğelerin içe aktarılması için içe aktarılan XML içeriğine filtre uygular.

Etiketler Eşleşiyorsa Metin Öğelerini Tablolara İçe Aktar

Etiketler yer tutucu tabloya ve bunun hücrelerine uygulanan etiketlerle eşleşiyorsa öğeleri tabloya aktarır. Örneğin, fiyat listeleri veya envanter sayfaları oluştururken veritabanı kayıtlarını tabloya yerleştirirken bu seçeneği kullanın.

Sadece Beyaz Boşluğa Sahip Öğelerin İçeriğini İçe Aktarma

Eşleşen XML içeriğinde yalnızca beyaz boşluklar (dönüş veya sekme karakteri gibi) varsa varolan içeriği olduğu gibi bırakır. Yer tutucu çerçevelerinizde öğeler arasına metin eklediyseniz ve bu metni korumak istiyorsanız, bu seçeneği kullanın. Örneğin, bir veritabanından oluşturulan yemek tariflerini yerleştirirken, "İçindekiler" veya "Talimatlar" gibi etiketler ekleyebilirsiniz. Tarifi sarmalayan ana öğe yalnızca beyaz boşluklardan oluştuğu sürece, InDesign etiketi yerinde bırakır.

İçe Aktarılan XML ile Uyuşmayan Öğeleri, Çerçeveleri ve İçeriği Sil

İçe aktarılan XML dosyasındaki öğelerin hiçbiriyle eşleştirilmeyen öğeleri Yapı bölmesinden ve belgenin mizanpajından kaldırır. Belgedeki verilere filtre uygulamak için bu seçeneği kullanın. Örneğin, adları ve adresleri içe aktarırken, şirket adını içeren bir öğe için yer tutucu metniniz olabilir. Adlardan biri şirket öğesi içermiyorsa, InDesign yer tutucu metnin bulunduğu öğeyi siler.

CALS Tablolarını InDesign Tabloları Olarak İçe Aktar

XML dosyasındaki CALS tablolarını InDesign tabloları olarak içe aktarır.

Bu çalışma Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır  Creative Commons şartları, Twitter™ ve Facebook sitelerinde paylaşılanları kapsamaz.

Yasal Uyarılar   |   Çevrimiçi Gizlilik İlkesi