Werken met stalen

Overzicht van het deelvenster Stalen

Met het deelvenster Stalen (Venster > Stalen) kunt u kleuren, verlopen of tinten maken en benoemen en die kleuren, verlopen en tinten snel toepassen op documenten. Stalen zijn te vergelijken met alinea- en tekenstijlen. Elke wijziging die u aanbrengt in een staal is van invloed op alle objecten waarop het staal is toegepast. Stalen vergemakkelijken het wijzigen van kleurschema's zonder dat elk object afzonderlijk hoeft te worden gezocht en aangepast.

Wanneer de vulling of lijn van geselecteerde teksttekens of objecten een kleur of verloop bevat dat vanaf het deelvenster Stalen is toegepast, wordt het toegepaste staal gemarkeerd in het deelvenster Stalen. Stalen die u maakt, worden uitsluitend aan het huidige document gekoppeld. Elk document kan een andere set stalen hebben die in het bijbehorende deelvenster Stalen zijn opgeslagen.

Opmerking:

Als u met een prepress-bureau werkt, kunt u steunkleuren duidelijk identificeren aan de hand van stalen. U kunt ook kleurinstellingen opgeven in een preflight-profiel om te bepalen welke kleurinstellingen geschikt zijn voor uw printer.

Er staan zes CMYK-gedefinieerde kleuren in het standaarddeelvenster Stalen: cyaan, magenta, geel, rood, groen en blauw.

Staaltypen

In het deelvenster Stalen worden de volgende staaltypen opgeslagen:

Kleuren

Pictogrammen in het deelvenster Stalen geven de verschillende kleurtypen en kleurmodi aan: steunkleuren  en proceskleuren , Lab-kleuren , RGB-kleuren , CMYK-kleuren  en gemengde-inktkleuren .

Tinten

Een procentuele waarde naast een staal in het deelvenster Stalen geeft een tint van een steun- of proceskleur aan.

Verlopen

Een pictogram in het deelvenster Stalen geeft aan of een verloop radiaal  of lineair  is.

Geen

Als u het staal Geen selecteert, verwijdert u de lijn of vulling van een object. U kunt dit staal niet bewerken of verwijderen.

Papier

Papier is een ingebouwd staal dat de kleur simuleert van het papier waarop u gaat afdrukken. Objecten achter het object met de papierkleur worden niet afgedrukt op de plaatsen waar het object met de papierkleur ze overlapt. In plaats daarvan wordt de kleur zichtbaar van het papier waarop u afdrukt. U kunt de kleur Papier aanpassen aan de kleur die u gebruikt door in het deelvenster Stalen op de kleur te dubbelklikken. Gebruik de kleur Papier alleen voor afdrukvoorbeelden. Deze kleur wordt namelijk niet afgedrukt op een samengestelde printer of bij kleurscheidingen. Dit staal kunt u niet verwijderen. Pas het staal Papier niet toe om de kleur uit een object te verwijderen. Gebruik in plaats daarvan het staal Geen.

Opmerking:

Als de kleur Papier niet werkt en u op een niet-PostScript-printer afdrukt, stelt u het printerstuurprogramma in op de modus voor rasterafbeeldingen.

Zwart

Zwart is een ingebouwde 100%-proceskleur van zwart die is gedefinieerd volgens het CMYK-kleurmodel. U kunt dit staal niet bewerken of verwijderen. Standaard wordt al het zwart overgedrukt (boven) op de onderliggende inkten, inclusief de teksttekens van een willekeurige grootte. U kunt dit overdrukken uitschakelen.

Registratie

Registratie  is een ingebouwd staal dat ervoor zorgt dat objecten op elke kleurscheiding van een PostScript-printer worden afgedrukt. Zo gebruiken registratietekens bijvoorbeeld de kleur Registratie, waardoor de drukplaten nauwkeurig op een drukpers kunnen worden uitgelijnd. Dit staal kunt u niet bewerken of verwijderen.

U kunt elke kleur uit een kleurbibliotheek aan het deelvenster Stalen toevoegen. De kleur wordt dan in het document opgeslagen.

De staalweergave aanpassen

U kunt de grootte van stalen bepalen en opgeven of de naam moet worden weergegeven bij het staal.

 1. Kies in het menu van het deelvenster Stalen een van de volgende opties:
  • Naam geeft een klein staal weer naast de naam van het staal. De pictogrammen rechts van de naam geven het kleurmodel aan (CMYK, RGB, enzovoort) en geven aan of de kleur een steun-, proces-, registratiekleur of geen van deze kleuren is.

  • Kleine naam geeft smalle rijen in het stalendeelvenster weer.

  • Klein staal of Groot staal geeft alleen het staal weer. Een driehoekje met een punt in de hoek van het staal betekent dat de kleur een steunkleur is. Een driehoekje zonder een punt geeft een proceskleur aan.

 2. Klik op een van de volgende knoppen onder in het deelvenster Stalen om aan te geven welk type stalen moet worden weergegeven:
  • Alle stalen tonen geeft alle kleur-, tint- en verloopstalen weer.

  • Kleurenstalen tonen geeft alleen proceskleur-, steunkleur-, gemengde-inktkleur- en tintstalen weer.

  • Verloopstalen tonen geeft alleen verloopstalen weer.

Opmerking:

Het staal Geen wordt altijd weergegeven, ongeacht de knop waarop u klikt.

Kleurenstalen maken

Stalen kunnen steun- of proceskleuren, gemengde inkten (proceskleuren die zijn vermengd met een of meer steunkleuren), RGB- of Lab-kleuren, verlopen of tinten bevatten.

Wanneer u een afbeelding opneemt die steunkleuren bevat, worden de kleuren automatisch als stalen toegevoegd aan het deelvenster Stalen. U kunt deze stalen toepassen op objecten in een document, maar u kunt de stalen niet opnieuw definiëren of verwijderen.

Opmerking:

Voordat u stalen maakt, bekijkt u welke instellingen geschikt zijn voor uw printerserviceprovider. U kunt kleurinstellingen opgeven in een preflight-profiel om kleurinstellingen te benadrukken die niet geschikt zijn voor uw printer.

Een nieuw kleurenstaal maken

 1. Kies Nieuw kleurenstaal in het menu van het deelvenster Stalen.
 2. Voor Kleurtype selecteert u de methode waarmee u de documentkleuren op een drukpers gaat afdrukken.
 3. Voor Staalnaam voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Als u voor het kleurtype de optie Proces hebt gekozen en u wilt dat de naam altijd de kleurwaarden omschrijft, selecteert u de optie Naam met kleurwaarde.

  • Als u de optie Proces hebt gekozen en u de kleur een eigen naam wilt geven, schakelt u de optie Naam met kleurwaarde uit en voert u een naam voor het staal in.

  • Typ een staalnaam als u Steun kiest.

 4. Voor Kleurmodus selecteert u de methode waarmee u kleur wilt definiëren. Wijzig de kleurmodus niet nadat u een kleur hebt gedefinieerd.
 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Sleep de schuifregelaars om de kleurwaarden te wijzigen. U kunt ook numerieke waarden in de tekstvakken naast de schuifregelaars voor de kleur invoeren.

  • Kies steunkleuren uit de kleurbibliotheken in het menu Kleurmodus.

 6. Als een waarschuwingspictogram voor een kleur buiten de kleuromvang  verschijnt en u de kleur binnen de kleuromvang wilt gebruiken die het dichtst bij de oorspronkelijk opgegeven kleur ligt, klikt u op het kleine kleurvak naast het waarschuwingspictogram.
 7. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik op Toevoegen om het staal toe te voegen en een ander staal te definiëren. Klik op Gereed wanneer u klaar bent.

  • Klik op OK om het staal toe te voegen en het dialoogvenster te sluiten.

Opmerking:

Als u rechtstreeks een steunkleur wilt definiëren via de knop Nieuw staal in het deelvenster Stalen, mogen er geen stalen zijn geselecteerd en houdt u Alt+Ctrl (Windows) of Option+Command (Mac OS) ingedrukt wanneer u op de knop Nieuw staal  klikt.

Een staal maken op basis van de kleur van een object

 1. Selecteer het object.
 2. Selecteer het vak Vulling of Lijn in de toolset of in het deelvenster Stalen.
 3. Voer in het deelvenster Stalen een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op de knop Nieuw staal en dubbelklik op het nieuwe staal.

  • Kies Nieuw kleurenstaal in het menu van het deelvenster Stalen.

De geselecteerde kleur of het geselecteerde verloop staat in het deelvenster Stalen en in het vak Vulling of Lijn in de toolset en wordt toegepast op de vulling of lijn van alle geselecteerde objecten.

Naamloze kleuren aan het deelvenster Stalen toevoegen

U kunt weliswaar kleuren maken met het deelvenster Kleuren of de kleurkiezer, maar het naderhand bewerken en op consistente wijze gebruiken van naamloze kleuren is niet zo eenvoudig. Gebruik de optie Naamloze kleuren toevoegen als u naamloze kleuren wilt zoeken die op objecten in uw document zijn toegepast en u deze aan het deelvenster Stalen wilt toevoegen. Aan deze kleuren wordt automatisch een naam gegeven volgens hun CMYK-, RGB- of Lab-componenten.

 1. Kies Naamloze kleuren toevoegen in het deelvenster Stalen.

Stalen beheren

U kunt stalen bewerken, dupliceren, sorteren en verwijderen in het deelvenster Stalen.

De standaardkleuren in het deelvenster Stalen bewerken

U kunt de stalen wijzigen die standaard in nieuwe documenten worden weergegeven.

 1. Sluit alle geopende documenten.
 2. Bewerk in het deelvenster Stalen de stalen die u wilt wijzigen.

Een staal dupliceren

Het dupliceren van stalen kan van pas komen wanneer u bijvoorbeeld een warmere of koudere variant van een bestaande kleur wilt maken. Vergeet echter niet dat door het dupliceren van een steunkleur ook een extra drukplaat voor de nieuwe steunkleur nodig is.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer een staal en kies Staal dupliceren in het menu van het deelvenster Stalen.

  • Selecteer een staal en klik onder in het deelvenster op de knop Nieuw staal.

  • Sleep een staal naar de knop Nieuw staal onder in het deelvenster.

Een staal bewerken

U kunt individuele kenmerken van een staal wijzigen in het dialoogvenster Staalopties. Er zijn extra opties beschikbaar bij het bewerken van gemengde-inktstalen en gemengde-inktgroepen.

 1. Selecteer een staal in het deelvenster Stalen en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Dubbelklik op het staal.

  • Kies Staalopties in het menu van het deelvenster Stalen.

 2. Pas de gewenste instellingen aan en klik op OK.

Stalen van namen voorzien

De naam van een proceskleurstaal wordt standaard afgeleid van de componentwaarden van de kleur. Als u bijvoorbeeld een rode proceskleur hebt gemaakt met 10% cyaan, 75% magenta, 100% geel en 0% zwart, heeft de staal hiervan standaard de naam C=10 M=75 Y=100 K=0. Zo ziet u in één oogopslag hoe proceskleuren zijn samengesteld.

Wanneer u de CMYK-waarden van een proceskleur wijzigt, wordt de naam ook automatisch aangepast. U kunt deze optie naar keuze voor alle stalen afzonderlijk in- en uitschakelen. Net als bij alle te definiëren stalen kunt u op elk gewenst moment de naam van een proceskleurstaal wijzigen.

 1. Dubbelklik op de proceskleur in het deelvenster Stalen.
 2. Stel de gewenste optie in en klik op OK:
  • Selecteer de optie Naam met kleurwaarde om de naam van het staal te laten wijzigen zodra de CMYK-percentages worden aangepast.

  • Schakel de optie Naam met kleurwaarde uit om de staalnaam zelf te wijzigen als de CMYK-waarden worden aangepast.

Opmerking:

Als u deze optie hebt uitgeschakeld, krijgt het nieuwe staal automatisch de naam Nieuw kleurenstaal (gevolgd door een nummer als er meerdere nieuwe kleurenstalen zijn). U kunt deze naam handmatig wijzigen.

Stalen sorteren

U kunt stalen sorteren op naam of op kleurwaarden. U kunt alle stalen of geselecteerde stalen sorteren.

Sorteren op naam

De stalen worden alfabetisch gesorteerd (A - Z).

Als u alle stalen wilt sorteren op naam, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer Sorteren in het menu van het deelvenster Stalen en kies Alle stalen op naam. 
 • Klik met de rechtermuisknop op een staal en selecteer Sorteren > Alle Stalen op naam.

Als u geselecteerde stalen wilt sorteren op naam, selecteert u de desbetreffende stalen en voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer Sorteren in het menu van het deelvenster Stalen en kies Geselecteerde stalen op naam. 
 • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde stalen en selecteer Sorteren > Geselecteerde stalen op naam.

Sorteren op kleurwaarden

De stalen worden gesorteerd op basis van de kleurwaarden. De stalen worden eerst gesorteerd in de volgende volgorde: CMYK > Lab-kleur > Gemengde inkt > RGB. Vervolgens worden alle stalen uit
een bepaalde kleurmodus gesorteerd op basis van de kleurwaarden.
Alle CMYK-stalen worden bijvoorbeeld gesorteerd op basis van de waarden van C, M, Y en K.

Als u alle stalen wilt sorteren op kleurwaarden, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer Sorteren in het menu van het deelvenster Stalen en kies Alle stalen op kleurwaarden. 
 • Klik met de rechtermuisknop op een staal en selecteer Sorteren > Alle Stalen op kleurwaarden.

Als u geselecteerde stalen wilt sorteren op kleurwaarden, selecteert u de desbetreffende stalen en voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Selecteer Sorteren in het menu van het deelvenster Stalen en kies Geselecteerde stalen op kleurwaarden. 
 • Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde stalen en selecteer Sorteren > Geselecteerde stalen op kleurwaarden.
Opmerking:

Stalen in een kleurgroep worden ook gesorteerd op basis van de toegepaste sorteeroptie.

Afzonderlijke stalen verwijderen

Wanneer u een staal verwijdert dat is toegepast op een object in het document, wordt u gevraagd een vervangend staal op te geven. Hiervoor kunt u een bestaand of een naamloos staal gebruiken. Als u een staal verwijdert dat wordt gebruikt als basis voor een tint of gemengde inkt, wordt u gevraagd een ander staal te kiezen.

 1. Selecteer een of meer stalen.
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kies Staal verwijderen in het menu van het deelvenster Stalen.

  • Klik op het pictogram Verwijderen onder in het deelvenster Stalen.

  Opmerking:

  U kunt geen steunkleuren verwijderen die worden gebruikt door afbeeldingen die in het document zijn geplaatst. Als u deze kleuren wilt verwijderen, moet u eerst de afbeelding verwijderen.

 3. Er wordt gevraagd hoe u het te verwijderen staal wilt vervangen. Stel de gewenste optie in en klik op OK:

  • Als u een staal overal door een ander staal wilt vervangen, klikt u op Gedefinieerd staal en kiest u een staal in het menu.

  • Als u het staal overal wilt vervangen door een equivalente naamloze kleur, klikt u op Naamloos staal.

Alle ongebruikte stalen verwijderen

 1. Kies Alle ongebruikte selecteren in het menu van het deelvenster Stalen. Alleen de stalen die momenteel niet in het actieve bestand worden gebruikt, worden geselecteerd.
 2. Klik op het pictogram Verwijderen.

Stalen samenvoegen

Als u stalen importeert of items kopieert vanuit andere documenten, kan het zijn dat u uiteindelijk dubbele stalen heeft die kunnen worden toegepast op verschillende objecten. Combineer dubbele stalen met de opdracht Stalen samenvoegen.

 1. In het deelvenster Stalen selecteert u twee of meer dubbele stalen.

  Het staal dat u het eerst selecteert, is het staal dat intact blijft (waarin de andere stalen worden gecombineerd).

 2. Kies Stalen samenvoegen in het menu van het deelvenster Stalen.

Stalen vanuit het ene naar het andere InCopy-document kopiëren

U kunt een staal (of objecten waarop een staal is toegepast) van het ene naar een ander document kopiëren of slepen. In dat geval wordt het staal aan het deelvenster Stalen van het doeldocument toegevoegd. Als u ook de tinten en verlopen van het staal wilt kopiëren, moet u het oorspronkelijke object kopiëren, en niet alleen het staal.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Kopieer een object naar het actieve document met kopiëren en plakken of met slepen en neerzetten.

  • Selecteer de stalen die u wilt kopiëren en sleep deze vanuit het deelvenster Stalen naar het documentvenster van een ander InCopy-document.

  Opmerking:

  Als u een staal sleept dat dezelfde naam heeft (inclusief hoofdletters) als een bestaand staal maar andere kleurwaarden heeft, wordt de naam van het staal veranderd in "[oorspronkelijke staalnaam] 2".

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online