Прегледи в After Effects CC 2015 (13.5)

За прегледите в After Effects CC 2015 (13.5)

Начинът за преглед на композиции, слоеве и видео материал е променен значително в After Effects CC 2015 (13.5). Сега прегледите са лесни за стартиране, взаимодействие и конфигурация.

Бележка:

Преди да инсталирате After Effects CC 2015 (13.5), прочетете тази статия относно запазването на предишни версии. За подробности относно новостите и промените прочетете тази статия. Имайте предвид известните проблеми в fter Effects CC 2015 (13.5).

Тази статия съдържа информация относно промените в прегледите, включващи:

RAM преглед вече не се използва за предварителен преглед:

After Effects все още кешира кадри в RAM за възпроизвеждане в реално време. Въпреки това, стартирането на такъв преглед вече не е уникална команда в After Effects, така че терминът „RAM преглед” вече не се използва. Той сега се нарича „Преглед”.

Клавиш за интервал за стартиране на преглед

Клавишът за интервал сега стартира преглед, който оптимизира кеширането на кадри за възпроизвеждане в реално време, а освен това възпроизвежда и аудио. (И двете са предишни уникални функции на наричания преди „RAM преглед”.)

Персонализируем преглед

Можете да конфигурирате поведението на прегледите за всяка от клавишните комбинации на прегледа: клавиша за интервал, Numpad 0 и Shift + Numpad 0. Ако искате клавишът за интервал да стартира преглед с аудио, което се показва и в контролите за активния слой, сега можете да направите това.

Прегледи без прекъсвания

В предишните версии на After Effects щракването където и да е по време на преглед спира възпроизвеждането. В After Effects CC 2015 (13.5) можете да работите в своята композиция или проект едновременно с прегледа на композиция, слой или видео материал. Непрекъснатите прегледи непременно променят поведението на стартиране и спиране на прегледи. Научете повече за подобренията в интерактивното поведение, направили възможни прегледи без прекъсвания, в тази статия.

Много се е променило при прегледите, но ето какво не се е променило в After Effects CC 2015 (13.5):

 • Възпроизвеждането в реално време все още изисква рендираните кадри да се кешират в RAM. Докато не е възможно прости композиции да се рендират и кешират по-бързо от реално време, предварителното преглеждане винаги кешира кадри в RAM преди възпроизвеждане независимо от съдържанието на композицията.

 • Няма нова полза от графичния процесор по време на прегледи. Всички промени в After Effects CC 2015 (13.5) са свързани с оптимизирането на ресурсите на графичния процесор.

Промяна на проекти и композиции по време на прегледи (преглед без прекъсване)

Сега можете да правите промени по ефектите в отворения проект, докато в After Effects се възпроизвежда преглед.

В предишните версии на After Effects, след като стартирате преглед във визуализатор за композиция, слой или видео материал, щракването където и да е в потребителския интерфейс спира възпроизвеждането на този преглед. В After Effects CC 2015 (13.5) прегледът продължава да се възпроизвежда, докато извършите изрично действие да го спрете, като клавишна комбинация като клавиша за интервал. Прочетете „Спиране на преглед” по-долу за специфични действия за спиране на преглед.

Когато преглеждате композиция, можете да модифицирате нейните слоеве от контролните панели на Времева линия, Слой или Ефект. After Effects незабавно започва да кешира актуализираните кадри, което ще накара кадровата честота на прегледа да се забави до кеширане на новите кадри. Въпреки това не можете да правите модификации вътре в панела за преглед на композиция, защото щракването в панела спира прегледа.

Бележка:

За да модифицирате композиция чрез щракване в панела Композиция по време на преглед, например за да модифицирате път на маска, отворете втори панел на визуализатора за същата композиция и направете модификациите там. Промените в непреглеждащия визуализатор се отразяват в панела Композиция, където се възпроизвежда прегледът.

Можете да правите модификации по време на преглед във всеки непреглеждащ панел Композиция, Слой или Видео материал. Още примери за това, което можете да направите:

 • Създавайте нови слоеве, в това число и подкомпозиции, и ги модифицирайте.
 • Прилагайте или премахвайте ефекти и ключови кадри и променяйте стойностите на всяко свойство или ключов кадър.
 • Импортирайте видео материал и променяйте настройките за интерпретиране на видео материал за всеки видео материал.
 • Добавяйте композиции към опашката за рендиране и модифицирайте настройки или ред на рендиране на елементи. Стартирането на опашката за рендиране спира прегледите.
 • Преподреждайте работната област, в това число отваряне на нови панел Композиция, Слой или Видео материал.
 • Променяйте настройките за изглед на панел Композиция, Слой или Видео материал. Например, показвайте алфа канала, приближавайте или отдалечавайте, превключвайте от единичен изглед към 4-нагоре или променяйте 3D изгледа.

Както беше посочено по-добре, при всяка промяна, засягаща преглежданите кадри, кадровата честота на прегледа се забавя до рендиране и кеширане на новите кадри.

Текущо време спрямо време на преглед

С възможността за модифициране на композиция по време на преглед има и ясна разлика между текущото време и времето на прегледа.

В After Effects текущото време в композиция е рамката, в която са записани много действия, като например където са добавени ключови кадри. Индикаторът за текущо време (CTI) и показването на текущото време в горния ляв ъгъл на панела на Времева линия указват текущото време.

По време на преглед сега CTI очертава вертикална синя линия през областта на времевата графика на панела на Времева линия. Линията ви помага да определите какви ключови кадри или други точни на интерес са в текущия час.

Времето на преглед на композиция е различно от текущото време. Времето за преглед съответства на кадъра, показан в панела Композиция по време на преглед. Времето за преглед е указано в индикатора на времето на преглед (PTI). PTI е вертикална червена линия през областта на времевата графика на панела на Времева линия, която се мести отляво надясно по време на преглед. Показването на времето в долната част на панела Композиция указва и времето на преглед. (В предишните версии на After Effects времето на преглед или индикаторът за време на прегледа нямаха собствени имена.)

При спиране на преглед текущото време и времето на преглед са един и същ кадър.

Промяна на текущото време по време на преглед

Както в предишните версии на After Effects, CTI в панела на Времева линия не се движи по време на преглед. Ако плъзнете CTI по време на преглед, възпроизвеждането спира, за да покаже кадъра в новото текущо време.

За да преместите CTI, без да спирате преглед, задръжте клавиша Option (Mac OS) или Alt (Windows), докато или плъзнете CTI, или щракнете във времевата линийка. Ако задържите и клавиша Shift, докато плъзгате, CTI превключва на ключови кадри и други точки на интерес, както би станало, ако не се възпроизвежда преглед.

Другите методи за промяна на текущото време не спират преглед.

Опростено и конфигурируемо поведение на прегледите

В допълнение към възможността за модифициране на композиция по време на преглед, After Effects CC 2015 (13.5) променя начина, по който можете да стартирате и спрете преглед. Поведението на прегледите за клавишните комбинации за преглед може да бъде персонализирано с нови контроли в панела Преглед. По подразбиране клавишът за интервал стартира преглед, който кешира за кадри за възпроизвеждане в реално време и възпроизвежда аудио.

Тъй като тези промени са заличили различията между старите поведения RAM преглед и Стандартен преглед (клавиш за интервал), тези термини вече не се използват в After Effects. Прегледът е бил унифициран с поведения, конфигурируеми от потребителя.

Обобщение на главните промени в поведението на прегледите:

 • Терминът „RAM преглед” вече не се използва за описание на отделен режим на преглед. Бутонът за RAM преглед е премахнат от панела Преглед.
 • Клавишът за интервал сега стартира преглед, който възпроизвежда аудио и оптимизира кеширането на кадри за възпроизвеждане в реално време.
 • Сега поведението на прегледите за клавишната комбинация с клавиша за интервал може да се конфигурира.
 • Новите контроли в панела Преглед ви позволяват да конфигурирате поведението за преглед за всяка клавишна комбинация: контроли за аудио, циклично възпроизвеждане, кеширане, диапазон и слоеве.
 • Нова опция за диапазон: работната област се разширява с текущото време.
 • Когато кеширате преглед, After Effects стартира възпроизвеждането незабавно. Възпроизвежда се аудио, ако е активирано. Когато кадрите могат да се кешират по-бързо от реално време, скоростта на възпроизвеждане е ограничена до кадровата честота в реално време.
 • С всички прегледи може да се възпроизвежда аудио независимо как е бил стартиран прегледът.
 • Когато кадровата честота на прегледа е по-ниска от реалното време (например по време на кеширане), звукът се заглушава по подразбиране. Ново предпочитание ви позволява да изберете дали да заглушите или възпроизведете аудио. Ако изберете да възпроизведете аудио, звукът се накъсва, за да поддържа синхрона, когато кадровата честота на прегледа е по-бавна от реалното време.
 • Необходимо е изрично действие за спиране на прегледа, тъй като прегледите се прекъсват, докато модифицирате проект или композиция.
Бележка:

Прегледите само с аудио не са били включени в унифицираното поведение за преглед. Натискането на Numpad точка (.) или Option + Numpad точка (.) (Mac OS) или Alt + Numpad точка (.) (Windows) все още изпълнява преглед само с аудио. Тези клавишни комбинации не са конфигурируеми и не са променени от новите контроли на панела Преглед.

Премахване на терминологията и бутоните за RAM преглед

Терминът „RAM преглед” вече не се използва в After Effects и бутонът RAM преглед в панела Преглед е премахнат. Новите поведения за прегледите са заличили различията между старите поведения RAM преглед и Стандартен преглед (клавиш за интервал). Сега терминът „преглед” се използва да опише възпроизвеждане във визуализатор на композиция, слой или видео материал в After Effects независимо от поведението.

Докато терминът „RAM преглед” е бил премахнат, поведението на кеширане на кадри, докато RAM се запълни, все още съществува, въпреки, че заложеният код е бил пренаписан. Кеширането на кадри до запълване на RAM сега се активира чрез настройка на контролата Предпочитания за преглед като Кадрова честота. Това и други поведения, свързани с RAM преглед и Стандартен преглед, като например дали контролите за слоеве се показват по време на преглед, сега могат да се конфигурират от потребителя.

Поведения по подразбиране при стартиране на преглед с клавиша за интервал и Numpad 0

Натискането на клавиша за интервал сега стартира преглед с аудио и кешира кадрите до запълване на наличната RAM, така че може да се осъществи възпроизвеждане в реално време. Това ще помогне както на начинаещите, така и на опитните потребители на After Effects да се почувстват удобно с използването на клавиша за интервал за стартиране на прегледи.

В предишните версии на After Effects, преди начинаещите потребители да научат за RAM преглед, те първо биха посегнали към клавиша за интервал. Полученият преглед вероятно не е бил в реално време и никога не е възпроизвеждал аудио, което причиняваше объркване и генерираше много заявки за помощ.

Опитните потребители на After Effects, работещи на лаптоп или друга клавиатура без цифрова клавиатура, също ще оценят лекотата на стартиране на кеширан преглед с клавиша за интервал.

Натискането на Numpad 0 стартира преглед, който по същество е идентичен на RAM прегледа в предишните версии на After Effects.

Настройките за преглед за двете клавишни комбинации могат да се конфигурират в обновения панел Преглед, в това число нулиране на клавиша за интервал да изпълнява команди, подобни на тези в предишните версии на After Effects.

Нови контроли на панела Преглед

Панелът Преглед е бил обновен, за да ви позволи да конфигурирате поведението на всяка от клавишните комбинации за стартиране на преглед, в това число и клавиша за интервал. За да промените поведението на клавишна комбинация, първо я изберете от контекстното меню, след което променете желаните опции.

Ето описание на всички контроли в панела Преглед:

Точки на прилепване на височината на панела:

Когато промените височината на панела Преглед, той прилепва в три различни точки, за да покаже:

 • Само контроли за възпроизвеждане
 • Контроли за възпроизвеждане и контекстно меню
 • Всички контроли

Първи, предишен, следващ и последен кадър:

Поведението на тези бутони не е променено.

Бутон Възпроизвеждане/Стоп:

Натискането на бутона за възпроизвеждане ще стартира преглед с настройките, показани в момента в панела Преглед.

Това означава, че поведението на бутона за възпроизвеждане ще се промени, когато изберете различен пряк път. Например, ако прекият път е настроен за клавиша за интервал, а Възпроизведи от е настроен на Текущо време, натискането на бутона за възпроизвеждане ще стартира преглед от текущото време. Ако промените клавишната комбинация на Numpad 0 и това накара опцията „Възпроизведи от” да се промени на „Начало на диапазона”, натискането на бутона за възпроизвеждане ще стартира преглед от началото на диапазона.

Когато стартирате преглед с Предпочитания за преглед, настроено на Кадрова честота, бутонът за възпроизвеждане ще се промени на икона „кеширай и възпроизведи”, докато кадрите се рендират и кешират. Натискането на бутона за възпроизвеждане в това състояние ще прекъсне рендирането и кеширането и ще възпроизведе кешираните кадри, а бутонът за възпроизвеждане се промяна на икона Стоп.

Натиснете иконата Стоп, за да спрете преглед.

Командата на менюто Композиция > Преглед > Възпроизведи текущия преглед е свързана с бутона Възпроизвеждане/Стоп. Затварянето на тази команда на менюто дава същия резултат като натискането на бутона Възпроизвеждане/Стоп.

Цикъл:

Контролата Цикъл сега се запомня за всяка клавишна комбинация. Режим на цикъл Пинг-понг вече не е наличен:

Заглушаване на аудио:

Контролата Заглушаване на аудио сега се запомня за всяка клавишна комбинация. Звукът може да бъде заглушен или пуснат по време на преглед чрез натискане на този бутон; когато направите това, състоянието на контролата Заглушаване на аудио се прилага към прекия път, който е бил използван за стартиране на преглед, и ще засегне следващия преглед, който стартирате с този пряк път.

Клавишна комбинация:

Изберете измежду три различни клавишни комбинации, които могат да стартират преглед, за да конфигурирате тези поведения: клавиш за интервал, Numpad 0 и Shift + Numpad 0. Бутонът Възпроизвеждане/Стоп използва поведенията на текущо показаната клавишна комбинация. Вижте тази статия за конфигурациите по подразбиране за трите клавишни комбинации.

Нулиране: Щракнете върху бутона Нулиране, за да възстановите настройте за преглед по подразбиране за всички преки пътища. Задръжте клавиша Option в Mac OS или клавиша Alt в Windows и щракнете върху бутона нулиране, за да промените настройките за клавишните комбинации, така че да са много близки до тяхнотоповедение в предишни версии на After Effects.

Предпочитания за преглед:

Изберете, за да оптимизирате поведението на кеширане и възпроизвеждане за по-добра производителност на кадровата честота или неограничена дължина на преглед. Тази контрола е подобна на избора между RAM преглед и Стандартен преглед в предишните версии на After Effects; въпреки това има няколко различия в After Effects CC 2015 (13.5).

Когато Предпочитания за преглед е настроено на Кадрова честота, After Effects рендира и кешира кадри до запълване на RAM, след което възпроизвежда кешираните кадри в реално време. Във фазата на рендиране и кеширане кадрите се рендират и кешират възможно най-бързо. Възпроизвеждането на кеширани кадри започва незабавно, но не по-бързо от кадровата честота в реално време. Ако кеш паметта запълни наличната RAM преди рендиране на всички кадри в диапазона, се преглеждат само кадрите в кеш паметта. След завършване на фазата на кеширане възпроизвеждането в реално време ще започне от времето, определено от контролата Възпроизведи от или просто ще продължи, ако рендирането е било по-бързо от реалното време.

Кадрова честота е настройката по подразбиране за всички клавишни комбинации и се препоръчва за общо ползване.

Когато Предпочитания за преглед е настроено на Дължина, After Effects започва възпроизвеждане чрез рендиране и кеширане на кадри с буфер само с малък аванс при кадрова честота, не по-бърза от реалното време. Ще се прегледа целият диапазон; ако кеш паметта запълни наличната RAM преди рендиране на всички кадри в диапазона, най-старите кадри в кеш паметта се отхвърлят. Възпроизвеждането в реално време ще се осъществи, ако кадрите се рендират по-бързо от реалното време или след първия цикъл, ако целият диапазон се побира в кеш паметта.

Дължина се използва най-добре при преглеждане на кадри, които се рендират по-бързо от реалното време, което често се случва в панела Видео материал, или при преглеждане на диапазон, който е твърде дълъг, за да побере всички кадри в кеш паметта.

За кадровата честота, както и за дължината:

 • Възпроизвеждането започва незабавно, едновременно с рендирането и кеширането на кадрите.
 • Възпроизвежда се аудио, ако е активирано. Вижте също „заглушаване на аудио, когато прегледът е по-бавен от реалното време” по-долу.

Диапазон:

Дефинира диапазона от кадри, които се преглеждат:

 • Работна област: само кадрите в работната област.
 • Работната област се разширява с текущото време: този диапазон разширява динамично работната област според позицията на индикатора за текущо време (CTI).
  • Ако CTI е поставен преди работната област, дължината на диапазона е от текущото време до крайната точка на работната област.
  • Ако CTI е поставен след работната област, дължината на диапазона е от началната точка на работната област до текущото време; освен ако не е активирано От текущото време, в който случай дължината на диапазона е от началната точка на работната област до последния кадър на композицията, слоя или видео материала.
  • Ако CTI е поставен вътре в работната област, диапазонът е работната област без разширение.
 • Цялата продължителност: всички кадри на композиция, слой или видео материал.

Възпроизведи от:

Изберете дали да стартирате възпроизвеждане от Началото на диапазона или Текущото време.

Контроли за слоеве:

Изберете дали да покажете контроли за слоеве за избраните слоеве и други припокриващи слоеве на панела на визуализатора по време на преглед. При спиране на преглед контролите за слоеве се връщат към предишната си видимост.

Припокриващите слоеве на панела на визуализатора включват водачи, безопасни граници, мрежи и 3D референтни оси.

 • Изкл. не показва никакви контроли за слоеве или припокриващи слоеве по време на преглед.
 • Използвай текущите настройки показва контролите за слоеве на визуализатора и припокриващи слоеве по време на преглед.

За да изберете кои контроли за слоеве да се показват за текущия визуализатор, отворете диалоговия прозорец Изглед на опции (меню Изглед > Изглед на опции). За да изберете кои припокриващи слоеве да изведете за текущия визуализатор, отворете менюто Избери мрежа и Опции за водачи в долната част на панела на визуализатора.

Докато се възпроизвежда преглед, можете динамично да покажете или скриете контроли за слоеве или припокриващи слоеве, като изберете подходящата опция от менюто Изглед или менюто Избери мрежа и Опции за водачи в долната част на панела на визуализатора. Можете също да покажете или скриете контролите за слоеве по време на преглед, като натиснете клавишната комбинация: Command + Shift + H (Mac OS) или Control + Shift + H (Windows).

Показването или скриването на контроли за слоеве по време на преглед не засяга състоянието на опцията Контроли за слоеве в панела Преглед.

Кадрова честота, Прескачане, Разделителна способност, Цял екран:

Поведението на тези контроли не е променено.

Спиране на преглед

В предишните версии на After Effects предприемането на почти всяко действие по време на преглед спира прегледа.

В After Effects CC 2015 (13.5), тъй като сега можете да правите промени по отворения проект по време на преглед, има по-малко действия от спиране на преглед. Но както и в предишните версии на After Effects, различните настройки за преглед и начинът за спиране на преглед все още засягат позицията на CTI след спиране и дали прекъснатото рендиране и кеширане на кадри продължава възпроизвеждането на кешираните кадри.

Следните действия спират преглед:

 • Натискане на всяка от клавишните комбинации за преглед: клавиша за интервал, Numpad 0 или Shift + Numpad 0.
 • Щракнете върху бутона Старт/Стоп в панела Преглед.
 • Изберете Композиция > Преглед > Възпроизведи текущия преглед.
 • Натиснете която и да е от клавишните комбинации за аудио преглед: Numpad точка (.) или Option/Alt + Numpad точка (.)
 • Натиснете клавиша Esc.

Някои други действия също ще накарат After Effects да спре преглед. Въпреки че списъкът не е изчерпателен, ето някои от най-често срещаните действия:

 • Щракнете в панела на визуализатора за преглед. Щракването върху раздела на панела на визуализатора ще спре прегледа.
 • Регулирайте свойство на времето, като лентата Работна област или лентата Навигатор за време.
 • Плъзнете индикатора за текущо време (CTI) и щракнете в линийката за време, без да държите натиснат клавиш Option (Mac OS) или Alt (Windows). Това действие променя и текущото време.
 • Променете настройките за композиция на преглеждаща се композиция.
 • Скрийте панела на визуализатора за преглед зад друг панел в работната област. Например щракнете върху различен панел в същата група или отворете нов панел на визуализатор в същата група.
 • Започнете опашката за рендиране.

При спиране на преглед се вземат под внимание две различни поведения:

 • Ако прекъснете прегледа преди рендиране на всички кадри в диапазона, независимо дали за да започнете възпроизвеждане на кеширани кадри преди рендиране на всички кадри в диапазона. Това се взема под внимание единствено когато прегледът е бил стартиран с Предпочитания за преглед, настроено като Кадрова честота.
 • Дали CTI остава в текущото време или се премества към времето на възпроизвеждане (времето, в което сте спрели прегледа).

Повечето от горните действия спират преглед незабавно и не стартират възпроизвеждане на кеширани кадри, а CTI остава в текущото време.

Натискането на клавишните комбинации за преглед (клавиша за интервал, Numpad 0 или Shift + Numpad 0) води до различни поведения на спиране в зависимост от това коя комбинация натиснете:

 • Клавиш за интервал: CTI се премества към времето на възпроизвеждане. Ако рендирането на кадри бъде прекъснато, започва възпроизвеждане на кешираните кадри.
 • Numpad 0: CTI остава в текущото време. Ако рендирането на кадри бъде прекъснато, започва възпроизвеждане на кешираните кадри.
 • Shift + Numpad 0: CTI остава в текущото време. Ако рендирането на кадри бъде прекъснато, започва възпроизвеждане на кешираните кадри.

Важно: Поведението на спиране за комбинациите за преглед е резултат от комбинацията, която сте натиснали за спиране на прегледа, а не на комбинацията, която сте използвали за стартиране на прегледа.

Освен това запомнете, че бутонът Възпроизвеждане/Стоп в панела Преглед и Композиция > Преглед > Възпроизведи текущия преглед са свързани с клавишната комбинация, която е показана в момента в панела Преглед. Използването на тези действия за спиране на преглед ще има същия резултат като натискане на текущо показаната клавишна комбинация.

Заглушаване на аудио, когато прегледът е по-бавен от реалното време

Когато кадровата честота на прегледа е по-бавна от реалното време, ново предпочитание ви позволява да изберете дали да заглушите или да позволите възпроизвеждането на аудио.

В предишните версии на After Effects, когато кадровата честота на прегледа е по-бавна от реалното време, звукът продължава да се възпроизвежда в реално време и по този начин губи синхронизация. В After Effects CC 2015 (13.5) аудио синхронизацията се поддържа чрез прекъсване на звука.

По подразбиране звукът не се възпроизвежда по време на прегледи, по-бавни от реалното време. За да активирате аудио по време на прегледи, които са по-бавни от реалното време, отворете Предпочитания > Прегледи и деактивирайте Заглушаване на аудио, когато прегледът не е в реално време. Когато тази опция е деактивирана, звукът ще прекъсне, когато кадровата честота на прегледа е по-бавна от реалното време, така че звукът да остане в синхрон с видеото.

Основен визуализатор за аудио и външен видео преглед

Сега можете да изберете да отворите панел на визуализатор или изглед (например 3D изглед) в панел, който винаги да се използва за аудио и външен видео преглед. Този основен изглед е независим от това кой визуализатор или изглед преглеждате в момента и е отделен от визуализатора или изгледа с активирана опция Винаги преглеждай този изглед. Това е полезно, когато искате дадена композиция винаги да се показва на външен монитор, докато работите по други композиции.

Бутонът Основен визуализатор е разположен до бутона Винаги преглеждай този изглед в долния ляв ъгъл на панелите на визуализатора за Композиция, Слой и Видео материал. Основният визуализатор работи по начин, подобен на Винаги преглеждай този изглед, с тази разлика, че основният визуализатор само определя кой визуализатор или изглед се използва за аудио и външен видео преглед.

Само един изглед може да бъде настроен като основен визуализатор; активирането му за който и да е друг визуализатор или изглед ще го деактивира във всеки друг визуализатор или изглед, където е бил активиран преди.

Когато основният визуализатор е деактивиран, последно активният визуализатор или изглед ще се използва за аудио и външен видео преглед. Когато преминете към различен визуализатор или изглед, този визуализатор или изглед ще поеме контрол за аудио и външен видео преглед.

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?