Vytváření zdrojových dokumentů aplikace InDesign

Prohlížíte správný článek?

Tento článek se týká sady Digital Publishing Suite. Informace o článcích AEM Mobile naleznete v tématu Vytváření článků v aplikaci InDesign.

Pokud je článek digitálního časopisu založen na existujícím tištěném článku, je obvykle nejjednodušší vytvořit nový dokument. Chcete-li dokument znovu použít, můžete změnit nastavení v dialogu Nastavení dokumentu. Zadejte velikost (například 1 024 × 768 pro iPad SD) a orientaci stránky (na výšku nebo na šířku). Pro folia s duální orientací, ve kterých si zákazníci mohou zobrazovat obsah jak vodorovně, tak svisle, můžete vytvořit pro každý článek zvláštní dokument – jeden s orientací na výšku a jeden s orientací na šířku. Používáte-li aplikaci InDesign CS6, můžete vytvořit alternativní rozvržení v rámci jednoho dokumentu.

Nepoužívejte ve zdrojovém dokumentu protilehlé stránky – používejte pouze jednu stránku na dvojstránku.

Pokyny pro vytváření dokumentů aplikace InDesign

 • Vypněte protilehlé stránky. Pokud není u stránky nastaveno plynulé posouvání, nepoužívejte ke změně velikosti stránky nástroj Stránka.
 • Při vytváření návrhu si pamatujte, že šestipixelový posuvník ořízne pravý okraj rozvržení článku. Zvažte přidání vodítka nebo objektu na vzorovou stránku, kterými vyznačíte tuto oblast.
 • Při vytváření rozvržení můžete zohlednit navigační pruhy, které se objeví, když uživatel klepne na pozadí. Horní navigační pruh má 20 nebo 40 pixelů (SD nebo HD) pro systémový stavový panel plus 44 nebo 88 pixelů pro horní navigační pruh. Dolní navigační pruh má 44 nebo 88 pixelů. Podnikové aplikace mohou zobrazit další navigační pruh s uživatelskými navigačními ikonami. Tento další navigační pruh má 56 nebo 112 pixelů.
 • Pro interaktivní datové zdroje, jako jsou sekvence obrazů, obrazy s posunem a zvětšením a panoramata, používejte soubory JPEG a PNG o vhodné velikosti, abyste zabránili vzniku velkých souborů folií. U neinteraktivních obrazů nebo obrazů prezentací můžete použít libovolný formát, včetně PSD, TIFF, AI, PDF nebo JPEG. Při vytvoření článku nebo rozvržení budou neinteraktivní objekty na jednotlivých stránkách komprimovány a převedeny do jediného souboru obrazu pozadí PNG, JPEG nebo PDF. Snímky prezentací a obrázky tlačítek jsou také komprimovány do souborů PNG.
Poznámka:

Když vytváříte obrazy určené k použití v interaktivních překrytích, dosáhnete nejlepších výsledků pomocí možnosti Uložit pro web v aplikaci Photoshop.

 • Pokud do dokumentu aplikace InDesign umístíte soubory PDF, použijte nesloučené PDF 1.4 nebo novější, aby nedošlo ke vzniku nežádoucích bílých čar.
 • Chcete-li zajistit maximální věrnost barev, používejte místo barevných modelů CMYK nebo LAB barevný model RGB.
 • U neinteraktivního obsahu můžete použít libovolný typ obrazu. Neinteraktivní obsah je převzorkován jako obraz se stejnými rozměry, jako je velikost folia. Návod na vytvoření interaktivního obsahu najdete v části Nejlepší postupy pro vytváření překrytí.

Vytváření zdrojových dokumentů aplikace InDesign

Aplikace InDesign obsahuje několik funkcí, které zjednodušují pracovní postupy DPS. Další informace o těchto funkcích naleznete na odkazech níže.

Při tvorbě alternativních rozvržení můžete články vycházející z těchto rozvržení vytvořit pomocí funkce Přidat článek nebo vytvořením souboru sidecar.xml s informacemi o cestě a využitím možnosti „Import za pomoci souboru sidecar.xml“ v dialogovém okně Import článku. Informace o souborech sidecar.xml s informací o cestě naleznete v tématu Importování článků za pomoci souborů sidecar.xml s informací o cestě.

Postup vytvoření zdrojového dokumentu v aplikaci InDesign CS6 nebo CC:

 1. V aplikaci InDesign CS6 nebo CC vyberte příkaz Soubor > Nový > Dokument.

 2. Pro položku Reprodukce vyberte možnost Digitální publikování.

 3. V položce Velikost stránky nastavte cílové zařízení, například iPad. V případě potřeby upravte hodnoty šířky a výšky.

  Modely iPad typu Standard Definition používají rozlišení 1 024 × 768 pixelů. Modely iPad typu High Definition používají rozlišení 2 048 × 1 536 pixelů. Nejlepších výsledků dosáhnete vytvořením dokumentu s rozlišením 1 024 × 768 a použitím formátu PDF, se kterým bude obsah vypadat dobře na každém zařízení iPad.

  Plocha o šířce 6 pixelů na pravé straně stránky bude na mobilním zařízení oříznuta. Skutečný návrhový prostor pro modely iPad typu SD má velikost 1 018 × 768 (nebo 762 × 1 024) pixelů.

  V případě zařízení Android je obsah v prohlížeči pro Android zvětšen nebo zmenšen a zobrazen s černými pruhy, aby jeho velikost odpovídala ploše displeje. Viz Vytváření dokumentů pro více zařízení.

  Chcete-li povolit plynulé posouvání, můžete zadat uživatelskou velikost stránky (například 1 024 × 3 000). Viz Plynulé posouvání článků.

 4. Jako orientaci vyberte buď Na výšku, nebo Na šířku.

  Vytvoření dokumentu pro čtecí zařízení

  A. Položku Reprodukce nastavte na možnost digitální. B. Zadejte velikost stránky. C. Vyberte orientaci buď na výšku, nebo na šířku. 

 5. Chcete-li při vytvoření alternativních rozvržení využít přeformátování textu, ponechte políčko Primární textový rámeček zaškrtnuté. Pokud váš článek neobsahuje hlavní vlákno, zaškrtnutí této možnosti zrušte.

 6. Vytvořte dokument.

  V rámci pracovního postupu digitálního publikování nejsou podporovány všechny interaktivní funkce aplikace InDesign. Podrobnosti viz Podporované interaktivní funkce.

 7. U článku s duální orientací proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vytvořte druhý dokument s odlišnou orientací. Chcete-li články importovat, přidejte při ukládání souborů k názvu souborů přípony _v a _h. Ke svislému (orientovanému na výšku) dokumentu přidejte příponu _v, například článek_v.indd.

  • Vytvořte alternativní rozvržení.

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?